0ravlunda

back to Gerete Ravlunda 73 mm diam 48,8 gram