Richard Newton (proxy): 164081
Richard Newton is proxy for Kathleen Newman. Her E-mail address:
Richard's NEWTON descent:
6
Thomas Newton
Born: ABT. 1761, Congleton, Cheshire, England.
5
William Newton
Born: ABT. 1795, Congleton, Cheshire, England.
4
George Newton
Born: ABT. 1831, Congleton, Cheshire, England.
3
grandfather of participant
private
2
father of participant
private
1
Richard Newton
private