aikin_dur_1803Durham.   1803  John Aikin in "England Delineated"

aikin_dur_1803