b&h_shrews_1617Shrowesbury.  1617  Braun & Hogenberg

b&h_shrews_1617