HH Book Apndx 1b

Bilaga  I.

Hinrich Hahrs släkt och bekantskapskrets

Appendix I.

Hinrich Hahr's family and acquaintances

B. SLÄKTEN KÜSEL

B. The KÜSEL Family

Beträffande Hinrich Hahrs genom sitt gifte med Anna Christina Küsel nyförvärvade släktingar röra vi oss på säkrare mark. Svärfadern handelsmannen Simon Fredrik Küsel var född i Lübeck 1669 som 6. och näst yngste sonen till handelsmannen därstädes Alexander Küsel och hans hustru Anna Prünsterer. Hon var av gammal patriciersläkt från Nürnberg, vars äldste kände medlem Conrad Prünsterer var född omkring 1360. Den äldste kände Küsel, Simon Fredriks farfar Johan, dog 1630 i Lübeck och hade varit kyrkoherde i Travemünde och Schlutup. Den yngste sonen Hieronymus, ett Prünsterer-släktnamn, begav sig till Ryssland och blev handelsman i det nyanlagda Petersburg, numera Leningrad.

Regarding Hinrich Hahr's newly acquired in-laws through his marriage with Anna Christina Küsel we find ourselves on more certain  ground. The father-in-law, merchant Simon Fredrik Küsel was born in Lübeck [,Germany in] 1669 as the sixth and next youngest son to the merchant there Alexander Küsel and his wife Anna Prünsterer.  She was of an old patrician family from Nuremberg,[Germany,] whose oldest known  member, Conrad Prünsterer, was born around 1360. The oldest known Küsel, Simon Fredrik's grandfather Johan, died 1630 in Lübeck, [Germany] and had been parson in Travemünde and Schlutup [both in Germany].  The youngest son, Hieronymus, a Prünsterer family name, moved to Russia and became merchant in the newly established city of St. Petersburg, now Leningrad [1966], [and now again St. Petersburg,(2002)].

Küsel var gift två gånger, 1. gången 1703 m. Christina Margareta Claesdtr Albrecht, f. 1688, d. 1722, dotter till handelsmannen i Stockholm Claes Albrecht och Margareta Reimers, 2. gången 1725(?) m. Johanna Ulrica Andersdtr Schwartz, f. 1705, d. 1736, dotter till kyrkoherden i svenska delen av Ingermanland Levin Andreas Schwartz och Lucia Herbes. Küsel kom till Sverige på 1690-talet och fick sitt burskap i Stockholm 1698. Han ägde och bebodde huset mellan Baggens- och Österlånggatan, som på 1570-talet innehades av den skotske lyckoriddaren Keith. Konung Sigismund upplät det sedermera åt jesuiterna, vilka där höllo gudstjänst. Huset har därför länge namnet "papistkyrkan". Det är numera ombyggt och bär adressen Österlånggatan 28, Köpmantorget 1 och Baggensgatan 27.

[S. F.] Küsel was married twice, the 1st time in 1703 to Christina Margareta Claesdotter Albrecht, born 1688, died 1722, daughter of Claes Albrecht, merchant in Stockholm, and Margareta Reimers. The 2nd time 1725(?) to Johanna Ulrica Andersdtr Schwartz, born 1705, died 1736, daughter of Levin Andrew Schwartz, parson in the Swedish portion of  Ingermanland, and Lucia Herbes. [S. F.] Küsel came to Sweden in the 1690s and obtained his burghership in Stockholm in 1698. He owned and lived in the house between Baggens- and Österlånggatan, that in the 1570s was owned by the adventurous Scottish knight Keith. King Sigismund granted it later to the Jesuits, who held services  there. The house has,  because of this, been called  "the papist church" for a long time. It's now rebuilt and bears the address Österlånggatan 28, Köpmantorget 1 and Baggensgatan 27.

Küsel avled den 2. nov. 1742. Behållningen i dödsboet uppgick till 295.479 dlr kmt. (Inv. 1743/2:662.) Det nyssnämnda stenhuset vid Österlånggatan hade av sterbhuset kort före bouppteckningen sålts till skeppsklareraren Lars Kåhre. Köpeskillingen 28.500 dlr kmt upptogs som bouppteckningsvärde. Küsel var jämväl ensam ägare av ett skepp och två gallioter, av vilka en var befraktad av den i Springers ryska spannmålsaffärer delaktige handelsmannen Lorens Munther.

[S. F.] Küsel died Nov., 2 1742. The  estate amounted to to 295,479 dlr kmt. (Inv. 1743/2:662.) The estate, shortly before the estate inventory, sold the before-mentioned stone house at Österlånggatan to the shipping agent Lars Kåhre. The purchase debt of 28,500 dlr kmt was included in the estate inventory. [S. F.] Küsel was likewise sole owner of a ship and two galleys, of which, one was shipped to Springer's Russian grain business partly-owned by the merchant Lorens Munther.

Som gäldenär i boet äro sönerna Hieronymus och Clas Fredrik antecknade för skuldsummor enligt reverser och med intresse (ränta) om resp. 29.870 och 12.360 dlr kmt. Mågarna Hinrich Hahr och Niclas Pauli jämte dennes broder Johan (Jean) häftade skuld den förstnämnde enl. revers av den 5/1 1739 med 6 % ränta om 19.080 dlr kmt, de båda sistnämnda om 41.460 dlr samma mynt. Var och en av de 9 arvslotterna belöpte sig till 32.831 dlr kmt. Hahrs arv kom alltså med fråndragning av skulden att belöpa sig till 13.751 dlr kmt. Lånet hos svärfadern sammanfaller till tiden med Hahrs inköp av huset Västerlånggatan 66.

As debtors to the estate are the sons Hieronymus and Clas Fredrik noted for debt amounts according to promissory notes and with interest of about 29,870 and 12,360 dlr kmt respectively. The sons-in-law Hinrich Hahr and Niclas Pauli together with his brother Johan (Jean) [Pauli] attached the debt to the first-mentioned  promissory note of the Jan. 5, 1739 with 6% interest of about 19,080 dlr kmt, they both last-mentioned about 41,460 dlr the same value. Each and every one of the 9 inheritors received 32,831 dlr kmt. Due to a debt, Hahr's inheritance was reduced by 13,751 dlr kmt. The loan from the father-in-law coincides with Hahr's purchase of the house at Västerlånggatan 66.

Bouppteckningen upptager även en grav i Maria kyrka "på stora gången" under nr 113, sedermera ändrat till nr 56. Den skulle vara odelt "till samtliga sterbhusintressenters tjänst och nytta vid förefallande dödsfällen". Den förste, för vilken denna förmån togs i anspråk, var Hinrich Hahr. Efter kyrkans brand 1759 lät Clas Fredrik Küsel reparera graven 1672. Den inneslutes jämte gravarna nris 53-55 under öppningsstenen nr 6. Graven bevakades sista gången den 16. juni 1809, dvs, på dagen 62 år efter det Hinrich Hahr där fick sitt sista vilorum. (Maria kyrkas gravbok. Förf. har sedan 19/12 1944 kyrkorådets medgivande att öppna graven, men har ej ännu avänt sig derav.)

The estate inventory lists also a grave in Maria church "on big hallway" under no. 113, later changed to no. 56. It would be undivided "until all interested claimants have been paid by the estate". The first who claimed this benefit, was Hinrich Hahr. After the church's fire in 1759 occurred, Clas Fredrik Küsel repaired the grave 1672. It was enclosed together with the graves nos. 53-55 beneath opening stone no. 6. The grave was last looked after on June 16, 1809, i.e., on the day 62 years after Hinrich Hahr received his last rites there. (Maria Church burial registry. Subsequently the church authorities have since Dec. 19, 1944 given approval to open the grave, but have not yet done so. [ca. 1966])

Bouppteckningen (Inv. 1737/2:1434) efter Simon Fredrik Küsels hustru i 2. giftet är ganska märklig. Av densamma framgår att hon icke fört något till boet och att paktum ingåtts kontrahenterna emellan. Hustruns giftorätt inskränktes till blott 15.000 dlr kmt. Maken uppgav vid bouppteckningen, att han värderade de gåvor, kläder och andra förmåner, vilka hustrun erhållit till 2.500 dlr kmt. Behållningen blev 17.392 dlr kmt och halverades mellan änklingen och de båda sönerna.

The estate inventory (Inv. 1737/2:1434) after Simon Fredrik Küsel's wife in 2nd marriage was fairly remarkable. It is apparently clear that she did not bring anything to the estate and that a pact was entered into between the contracting parties. The wife´s widow's right to property held jointly was reduced to a mere 15,000 dlr kmt. The husband declared at probate, that he valued at 2,500 dlr kmt the donations, clothes and other benefits which the wife received. The remainder was 17,392 dlr kmt and was divided in half between the widow and both sons.

Då boutredningsmännen sökte förmå Küsel att överlämna "hela den stipulerade summan efter pacti nuptialis innehåll till dessa sina söner", nekade han därtill. Han ville dock "av faderlig ömhet och kärlek för dem" föröka deras mödernearv till 5.000 dlr kmt för dem vardera. Han utfäste sig dessutom att "oberäknat" kläda, föda och anständigt educera dem intill dess de blivit myndiga, då detta deras arv skulle till dem kontant utbetalas. Så länge arvsumman innestod hos fadern, skulle denne vara därför "behörigen vederhäftig och ansvarig".

When the exectuors tried to induce [S. F.] Küsel to deliver "the entire stipulated sum according to nuptual agreement to his sons", he refused. He wanted, however, "of fatherly tenderness and love for them" increase their mother's inheritance to 5,000 dlr kmt to each. Furthermore he offered "clothing, food and a decent education until they  become of age, then their legacy would to be paid in cash to them. As long inherhitance was held by him "he would be legally responsible".

Arvskiftet ger icke något sympatiskt intryck av Hinrich Hahrs svärfar. Aktenskapet med den fattiga Johanna Ulrica Schwartz tyckes han ha betraktat som rena välgörenbeten. Trots talet om faderns kärlek lägges en sjålvisk affärssynpunkt på uppgörelsen om sönernas arv. Vid bouppteckningen efter honom själv 1743, då båda sönerna ännu voro omyndiga, nämnes ingenting om deras rättmätiga mödernearv. The distribution of the estate gives something of a negative impression of Hinrich Hahr's father-in-law. He viewed the marriage with the poor Johanna Ulrica Schwartz purely as a charitable arrangement. Despite the talk about father's love, he placed a selfish business viewpoint on the settlement of his son's inheritance. At the estate inventory after himself in 1743, when both of the sons were still under-age, nothing is mentioned about their legitimate  inheritance from their mother.
I sitt första äktenskap hade Küsel 7 barn, varav 3 söner och 4 döttrar. In his first marriage Küsel had 7 children,  3 sons and 4 daughters.
1 Anna Christina Kusel Dp. 1704 4/11 i Stockholm, S:t Gertruds församling, g. 1723 30/4 därstädes m. handelsmannen Hinrich Hahr. Efter makens död fortsatte hon några år att driva hans handelsrörelse under firma Hinrich Hahr Witwe. Flyttade därefter till Finland och bodde hos dottern Eva Christina f. 1726, d. 1790, g. sedan 1750 m. kyrkoherden, sedermera prosten i Hollola Jacob Krook och efter hans död 1768 omgift 1771 med hans efterträdare professorn och prosten Henrik Hyllén, d. 1804. Anna Christina avled i Hollola 1778 och ligger begravd i den vackra medeltidskyrkan. Om hennes måg Jacob Krook, hans far och bröder, alla av samma sinnelag som sedermera Anjalamännen, kan hänvisas till Lagerborgs "Dess trohet trotsar döden".

Baptized Nov. 4, 1704 at St. Gertruds parish in Stockholm; married Apr. 30, 1723 there to the merchant Hinrich Hahr. After her husband's death, she continued for some years to run his mercantile business under the company name "Hinrich Hahr Witwe". She moved thereafter to Finland and lived with her daughter Eva Christina born 1726, died 1790, married 1750  Jacob Krook, parson and  later the dean in Hollola [, Finland] and after his death in 1768, [she] remarried in 1771 to his successor Henrik Hyllén,  professor and dean, who died in 1804. Anna Christina died in Hollola 1778 and is buried in the beautiful medieval church. About her son-in-law Jacob Krook, his father and brothers, [were] all of the same mind as the future Anjala association members points to Lagerborg's quotation "Its allegiance defies the death".

2 Hieronymus Kusel

Nämnet efter hans farmors far Hieronymus Prünsterer - handelsman och direktör för barnhusets i Stockholm linne- och segelduksfabrik, f. 1706, d. 1763 och begravd i koret i S:t Olaf kyrka, g. 1740 m. Margareta Orell, f. 1702, d. 1748. Vid bouppteckningen efter hustrun (lnv. 1754/1/2 1043) visade boet en behållning av 30.019 dlr kmt. Bland osäkra infordrande skulder, som "delas sterbhusintressenter emellan då något därav inflyter", märkes en post om 6.700 dlr kmt emot 3 reverser utgivna av ovannämnde för sin dåliga ekonomi kände Jacob Krook. Hieronymus egen bouppteckning saknas i stadsarkivet.

Named after his grandmother's father Hieronymus Prünsterer - merchant and director of Barnhusets linen and sail-cloth factory in Stockholm, born 1706, died 1763 and buried in chancel of St. Olaf church. He married 1740 to Margareta Orell, born 1702, died 1748. The estate inventory after the wife (Inv. 1754/1/2 1043) showed the estate with a remainder of 30,019 dlr kmt. Among uncertain demanded debts, that was "to be split amongst the creditors of the deceased's estate when some of it come in" is noted an entry of about 6,700 dlr kmt towards 3 of the promissory notes issued by the above-mentioned [the estate's creditors], to Jacob Krook [who was] known for his bad finances. Hieronymus's own probate is not found in the city archives.

 3 Elsabe Catharina Kusel

Namnet Elsabe efter hennes fars mormor Elsabe Burmeister g. Prünsterer - f. 1707, d. 1787, g. 1725 m. Christian Hebbe, grosshandlare i Stockholm, f. 1698, d. 1762. Hebbe var på sin tid en av Sveriges rikaste män. Han kom omkring 1710 till Stockholm från Greifswald, där fadern var skomakarålderman, och var sju år anställd hos Georg Bernhard von Scheven, se c. 25. Övertog 1719 dennes affärer och blev grosshandlare och ledare av det Hebbeska handelshuset, vilket sedan övergick till hans 3 äldsta söner under firma C. Hebbes Söner et C:o.

Named Elsabe after her father's paternal grandmother Elsabe Burmeister married Prünsterer - born 1707, died 1787, married 1725 to Christian Hebbe, wholesaler in Stockholm, born 1698, died 1762. Hebbe was at the time one of Sweden's richest men. He came around 1710 to Stockholm from Greifswald, [Germany,] where his father was shoemaker guild alderman, and was for seven years an employee of Georg Bernhard von Scheven, see godparent listing comment 25. In 1719, he took-over its affairs and became a wholesaler and leader of the Hebbeska business house, which then was transferred to his 3 oldest sons under company name: C. Hebbes Sons et C:o.

Christian Hebbe tog föga del i det politiska livet. I motsats till sin svärfar Küsel och svågern Hahr torde han tillhört hattpartiet och i fråga om kommunalpolitiken, grosshandelspartiet. Christian Hebbe  took little part in the political life. In contrast to his father-in-law Küsel and brother-in-law Hahr he probably belonged to  "Hattpartiet"[The Hat Party] and in municipal politics, "Grosshandelspartiet" [The Wholesaler Party].
I äktenskapet föddes följande barn: In the marriage  the following children were born:
Simon Bernhard Hebbe Grosshandlare och kommerseråd, f. 1726, d. 1803, g. 1760 m. Maria Ulrica von Bippen, dtr. till grosshandlaren Philip von Bippen och Christina Hardt. Ägde bl. a. "Hebbeska huset" på Riddarholmen, numera östra delen av gamla riksdagshuset, samt Tynnelsö och Östanå i Roslagen, vilka gårdar han gjorde till fideikommiss. Wholesaler and Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade], born 1726, died 1803, married 1760 to Maria Ulrica von Bippen, daughter of the wholesaler Philip von Bippen and Christina Hardt. Owned, among others, "the Hebbeska house" on Riddarholmen, now the eastern portion of the old parliament building, also Tynnelsö and Östanå in Roslagen properties which he turned into entailed estates.
Christian Hebbe

 

 

Grosshandlare och kommerseråd, f. 1727, d. 1795, g. 1771 m. Maria Palm, f. 1754, d. 1800, dtr till generalkonsuln Cornelius Asmund Palm och Eva van Bruyn.

Wholesaler and Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade], born 1727, died 1795, married 1771 to Maria Palm, born 1754, died 1800, daughter of  Cornelius Asmund Palm, Consul General, and Eve van Bruyn.

Han var bokhållare hos Jean Lefebure 1744-47, blev sistnämnda år köpman i Smyrna och anställd i svenska "Levantiska kompaniet", men återvände till Sverige 1761. Ägde huset Skeppsbron 18 och Edeby i Helgarö, Södermanland. He was a bookeeper with Jean Lefebure 1744-47, became in the last-mentioned year merchant in Smyrna [,Jordan] and employee in the Swedish "Levantiska kompaniet", but returned to Sweden in 1761. [He] owned the house Skeppsbron 18 and Edeby in Helgarö, Södermanland.
Deras dotter Elisabeth Maria, g. 2. ggn 1794 m. sedermera hovmarskalken Otto Magnus Munck af Fulkila, var statsfru hos drottning Fredrika och följde henne i landsflykten. Hon och hennes man ligga begravna i Karlsruhe. Their daughter Elisabeth Maria, married 2nd time in 1794 to the subsequent marshal of the royal court Otto Magnus Munck af Fulkila, was lady-in-waiting to queen Fredrika and followed her in exile. She and her husband are buried in Karlsruhe.
Johan Fredrik Hebbe

Grosshandlare och brukspatron, f. 1728, d. 1788, g. 176(2) m. Elisabeth Tottie, f. 1738, d. 1814, dtr till grosshandlaren Charles Tottie , f. 1703, d. 1776, se c. 37, och Catharina Maria Beck. Makarna Hebbes dotter Maria Elisabeth, syssling till Hinrich Hahrs barnbarn, blev gift 1786 med deras kusin brukspatronen Carl von Wahrendorff, f. 1762, d. 1831.

Wholesaler and factory owner, born 1728, died 1788, married about 1762 to Elisabeth Tottie, born 1738, died 1814, daughter of the wholesaler Charles Tottie, born 1703, died 1776, see godparent listing comment 37, and Catharina Maria Beck. The spouses Hebbe's daughter Maria Elisabeth, second cousin of Hinrich Hahr's grandchild, was married 1786 to their cousin, the factory owner Carl von Wahrendorff, born 1762, died 1831.
Christina Maria Hebbe F. 1730, d. 1791, g. 1752 m. grosshandlaren och kommerserådet Johan Albert Kantzow, f. 1713, d. 1806. Deras son var hovmarskalken och diplomaten friherre Johan Albert Kantzow (II) f. 1760, d. 1823.

Born 1730, died 1791, married 1752 to the wholesaler and Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade] Johan Albert Kantzow, born 1713, died 1806. Their son was the marshal of the royal court and the diplomat, Baron Johan Albert Kantzow (II) born 1760, died 1823.

Henrik Hebbe Grosshandlare och klädesfabrikör, kommerseråd, f. 1732, d. barnlös 1808, g. 1771 m. Juliana Christina Collvin, f. 1738, d. 1783, dtr till Petter Collvin, färgare i Stockholm och Juliana Christina Udd i hennes 1. g. Wholesaler and clothing manufacturer, Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade], born 1732, died childless 1808, married 1771 to Juliana Christina Collvin, born 1738, died 1783, daughter of Petter Collvin, dyer in Stockholm, and Juliana Christina Udd in her 1st marriage.
Andreas Hebbe

Brukspatron, f. 1734, d. barnlös 1825, g. 1777 m. Anna Catharina Timm, f. 1759, d. 1820, dtr till brukspatronen Gabriel Timm och Emerentia Sophia Barchæa. Han ägde Högfors och Engelsberg m. fl. bruk och gårdar och gjorde sig känd för stora donationer bl. a. till tyska församlingen, barnhuset och borgerskapets änkehus i Stockholm.

Factory owner, born 1734, died 1825 childless, married 1777 to Anna Catharina Timm, born 1759, died 1820, daughter of the factory owner Gabriel Timm and Emerentia Sophia Barchæa. He owned Högfors and Engelsberg with many different properties and made was known for big donations, among others, to the German congregation, the orphanage and the burgher's widows' home in Stockholm.
     
4 Margareta Kusel

Simon Fredrik Küsels 3. dotter, f. 1709, d. 1737, g. 1725 m. grosshandlaren Baltzar Nettelbladt, f. 1691, d. 1769. Nettelbladt gifte sig 2. ggn 1738 m.. Margareta Kruse, hans fars systerdotter, f. 1713, d. 1752, dtr till handelsmannen i Stockholm Johan Kruse och Anna Nettelbladt.

Simon Fredrik Küsel's third daughter, born 1709, died 1737, married 1725 the wholesaler Baltzar Nettelbladt, born 1691, died 1769. Nettelbladt married 2nd time 1738 to Margareta Kruse, his father's niece, born 1713, died 1752, daughter of  Johan Kruse, merchant in Stockholm, and Anna Nettelbladt.

I äktenskapet med Margareta Küsel föddes följande barn: In the marriage with Margareta Küsel, the following children were born:
Anna Margareta Nettelbladt

 F. 1728, d. 1763, g. 1759 m. grosshandlaren i Göteborg, kommerserådet Christian Arfvidsson i hans 2. gifte. Dennes dotter i 1. g. m. Christina Lovisa Ström, Anna Elisabeth, f. 1753, d. 1831, gifte sig 1773 m. Hinrich Hahrs son Isaac, f. 1732, d. 1813, handelsman och godsägare.

Born 1728, died 1763, married 1759 to the wholesaler in Gothenburg, the Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade] Christian Arfvidsson in his second marriage. His daughter in the 1st marriage to Christina Lovisa Ström, Anna Elisabeth, born 1753, died  1831, married 1773 to Hinrich Hahr's son Isaac, born 1732, died 1813, merchant and estate owner.
Ulrica Nettelbladt F. 1729, d. 1778, g. 1763 m. Joachim Brandenburg, grosshandlare i Stockholm, kommerseråd och känd kommunalpolitiker, f. 1721, d. 1794, i dennes 1. g. Born 1729, died 1778, married 1763 to Joachim Brandenburg, wholesaler in Stockholm, Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade] and known local politician, born 1721, died 1794, in his first marriage.
Baltzar Nettelbladt (II) Grosshandlare. F. 1730, d. 1784, g. 1767 m. sin kusin Sara Christina Pauli, f. 1744, d. 1821, dtr till Niclas Pauli och Maria Küsel, se nedan s. 199. Ankan omgift 1787 m. sin 1. mans svåger ovannämnde Joachim Brandenburg. Wholesaler. Born 1730, died 1784, married 1767  to his cousin Sara Christina Pauli, born 1744, died 1821, daughter of Niclas Pauli and Maria Küsel, see below page 199. The widow remarried 1787 to her first husband's brother-in-law, the above-mentioned Joachim Brandenburg.
Fredrik Nettelbladt 

Stadsmäklare i Stockholm, f. 1732, d. 1794, g. m. Anna Elisabeth Wallenstrand, dtr till tullinspektoren Erik Wallenstrand och Gertrud Ebba Dahl.

City broker in Stockholm, born 1732, died 1794, married to Anna Elisabeth Wallenstrand, daughter of customs officer Erik Wallenstrand and Gertrud Ebba Dahl

Casper Nettelbladt

Grosshandlare och brukspatron på Hallstahammar, f. 1734, d. 1806, g. m. Maria Lovisa Refunck, f. 173(6), d. 1776, dtr till handelsmannen i Stockholm Valentin Felix Refunck och Maria Harten.

Wholesaler and factory owner in Hallstahammar, born 1734, died 1806, married to Maria Lovisa Refunck, born 173(6), died 1776, daughter of Valentin Felix Refunck, merchant in Stockholm, and Maria Harten

Dorotea Christina Nettelbladt

F. 1736, d. 1805, g. 1770 m. Fredrik van Stock, grosshandlare Stockholm, f. i Amsterdam 1727, d. 1806. Äktenskapet var barnlöst, och van Stock donerade hela sin förmögenhet 41.908 rdl till medlemmar av släkten Nettelbladt, till personliga vänner och till borgerskapets änke- och gubbhus, barnhuset, tyska församlingen m. fl.

Born 1736, died 1805,  married 1770 to Fredrik van Stock, wholesaler Stockholm, born in Amsterdam 1727, died 1806. The marriage was childless, and van Stock gave his entire fortune, 41,908 rdl, to members of the Nettelbladt family, to personal friends and to the burgher's widows' and widowers' house, orphanage, the German congregation, etc.

Vid bouppteckningen efter fru Nettelbladt (Inv. 1739/2:397), vid vilken Hinrich Hahr var närvarande som vittne, utgjorde behållningen 120.000 dlr kmt. Den fasta egendomen - "ett stenhus mellan Västerlånggatan och Prästgatan" med nris 21 o. 31, numera Västerlånggatan 79 och Prästgatan 78 - var värderad till 30.000 dlr kmt.

The estate inventory after Mrs. Nettelbladt (Inv. 1739/2:397), at which Hinrich Hahr was present as witness, constisted of a remainder of 120,000 dlr kmt. The real property - "a stone house between Västerlånggatan and Prästgatan" with nos. 21 & 31, now [1966], Västerlånggatan 79 and Prästgatan 78, was valued at 30,000 dlr kmt.

Mannens bouppteckning (lnv. 1769/2:595) visar en starkt ökad förmögenhet med en behållning av 1.057.930 dlr kmt, och värderades stenhuset då till 42.000 dlr kmt.

The husband's estate inventory (Inv. 1769/2:595) showed a highly increased fortune with a remainder of 1,057,930 dlr kmt, and valued the stone house at 42,000 dlr kmt. 

Nettelbladt var verksam i det politiska livet och representerade Stockholms stad vid 1746 års riksdag. Han räknades som säker hatt och tillhörde i kommunalpolitiken liksom svågern Hebbe " grosshandelspartiet". [Baltzar] Nettelbladt was active in the political life and represented Stockholm city in the 1746 parliament. He considered himself as belonging to the [Hat Party] in municipal politics  like brother-in-law Hebbe "grosshandelspartiet" [The Wholesaler Party].
5 Alexander Kusel

Handelsman, f. 1710, d. 1792, g. m. Dorotea Elisabeth Spitzmacher, f. 1716, d. 1768. Han studerade i Åbo och Greifswald och försvarade vid universitetet sistnämnda stad 1734 en avhandling om vikingastaden Jomsborg. Ägnade sig sedan åt handeln. På en sjöresa blev han tagen till fånga av korsarer och fick tillbringa en tid som slav i Algier. Efter befrielsen vistades han en tid i Lissabon och arbetade där bl. a. vid svenska konsulatet. Begav sig sedan till Riga, varest han några år drev en livlig Handelsrörelse. Bosatte sig sedermera i Wenden, där han blev "Ratsherr u. Obervogt". Nedlade dessa befattningar av hälsoskäl 1777 och dog "aus gänzlicher Entkräftigung" 1792 på Ramelshof i socknen Arrasch, Livland.

Merchant, f. 1710, d. 1792, married to Dorotea Elisabeth Spitzmacher, f. 1716, d. 1768. He studied in Åbo [now Turku, Finland] and Greifswald [,Germany] and in 1734  at the university in the last­mentioned city defended a treatise about the Viking town Jomsborg. He then dedicated himself to the business of trade. On a sea-voyage he was captured by pirates and spent a time as a slave in Algiers [,Algieria]. After his  release, he spent time in Lisbon [,Portugal] and worked there at the Swedish consulate and other places. He then moved to Riga [,Latvia] where, for some years,  he ran an active  trading business. He resided later in Wenden, [Germany, now Cesis, Latvia,] where he became "Ratsherr u. Obervogt" He terminated his business and other activities in 1777 due to declining health and died "aus gänzlicher Entkräftigung" in 1792 in Ramelshof, Arrasch parish,  Livland [,Germany (also known as Livonia)].
Clas Fredrik Kusel

Stadsmäklare i Stockholm, f. 1711. d. 1787, g. 174(?) m. sin farbror Hieronymus Küsels dotter Elisabeth, f. 1713, d. 1795, se c. 59. Han var utredningsman Hinrich Hahrs dödsbo. Hans ekonomi torde varit mindre god. Bouppteckningen (Inv. 1787/3:608) anger en behållning i dödsboet av endast 497 rdl. Clas Fredriks sonson Lars Fredrik begav sig till Ryssland, där han dog som saffiansfabrikör i Petersburg. Hans släktgren fortlevde där ännu vid senaste sekelskiftet.

City broker in Stockholm, born 1711, died 1787, married 174(?) to his uncle Hieronymus Küsel's daughter Elisabeth, born 1713, died 1795, see godparent listing comment 59. He was executor of Hinrich Hahr's estate. His finances were probably less robust. The estate inventory (Inv. 1787/3:608) listed a remainder in the estate of only 497 rdl. Clas Fredrik's grandson Lars Fredrik left for Russia, where he died as a morrocan leather manufacturer in [St.] Petersburg [,Russia]. His descendents were still there at last turn of the century [1900].
7 Maria Kusel

F. 1719, d. 1778, g. 1738 m. handelsmannen och strumpfabrikören Niclas Pauli, f. 1714, d. 1781. Pauli efterträdde 1746 Hinrich Hahr som spinnhusdirektör. Deras söner Niclas (II), f. 1742, d. 1812, och Johan Christoffer, f. 1743, d. 1823, blevo framstående affärsmän och grundade den ansedda firman Pauli et C:o. Deras sonson Carl Fredrik, d. og. 1860, slöt ätten. Om deras dotter Sara Christina se ovan s. 198. Om svägerskan Maria Elisabeth  och svågern Niclas se c. 54. Om svågern  Johan se c. 61.

Born 1719, died 1778, married 1738 to the merchant and stocking manufacturer Niclas Pauli, born 1714, died 1781. In 1746, Pauli  succeeded Hinrich Hahr as spinning-house director. Their sons Niclas (II), born  1742, died 1812, and Johan Christoffer, born 1743, died 1823, became distinguished businessmen and founded the well-kown company, "Pauli et C:o". Their grandson Carl Fredrik, died unmarried [in] 1860, the last of the his line. About their daughter Sara Christina see page 198. About  sister-in-law Maria Elisabeth and brother-in-law Niclas see godparent listing comment 54 and brother-in-law Johan see  61 

Bouppteckningen efter fru Pauli (lnv. 1778/1:861), uppger behållningen till 60.117 rdir eller 1.082.106 dlr kmt. Den fasta egendomen utgjorde  ett stenhus vid Skeppsbron i stadens östra kvarter med nr 96, numera Skeppsbron 26, värderat till 6.666:32 rdlr, vidare en gård på Södermalm i Maria församling och kvarteret Fatbursbrunnen hörnet av Högbergs- och Prästgatorna med nr 16, numera Timmermansgatan 33 A-C, värderat till 1.000 rdir, samt “en byggnad på Frösunda ägor utmed landsvägen åt Ulriksdal, Annelund kallad”, värderad till 500 rdl. Den blev sedan bostad åt Per Henrik Ling och hans byst pryder nu den av makarna Pauli anlagda trädgården.

The estate inventory after Mrs. Pauli (Inv. 1778/1:861), stated the remainder to 60,117 rdlr or 1,082,106 dlr kmt. The real estate comprised of a stone house at Skeppsbron in the city's eastern quarter with no. 96, now Skeppsbron 26, valued to 6,666.32 rdlr, further a property in Södermalm in Maria parish and the block of Fatbursbrunnen corner by Högbergs and Prästgatorna with no. 16, now Timmermansgatan 33 A-C, valued to 1,000 rdlr, plus "a building on Frösunda property along the highway to Ulriksdal, called Annelund", valued to 500 rdl. It later became the dwelling of Per Henrik Ling and his bust now decorates the garden built by the spouses Pauli.

   

I sitt 2. äktenskap hade Simon Fredrik Küsel endast 2 barn, sönerna:

 

In his second marriage, Simon Fredrik Küsel had only 2 children, the sons:

1 Simon Anders Kusel F. 1726, d. 1775, (efterbliven) Born 1726, died 1775, (mentally retarded).
2 Carl Gottfrid Kusel Grosshandlare och direktör vid Ostindiska kompaniet, f. 1727, d. 1795, g. med Catharina Christina Tottie, f. 1740, d. 1818, dotter till grosshandlaren Charles Tottie och Maria Arfwedson och systerdotter till Abraham Arfwedson, se c. 37. Wholesaler and director at [Swedish] East India Company, born 1727, died 1795, married to with Catharina Christina Tottie, born 1740, died 1818, daughter of Charles Tottie, wholesaler, and Maria Arfwedson and niece of Abraham Arfwedson, see godparent listing comment 37.

Carl Gottfrid Küsel blev under sina läroår i Frankrike bekant och god vän med Joachim Daniel Wahrendorff, som blev svåger till Hinrich hahrs äldste son Henrik Wilhelm. Med Wahrendorf bildade han 1757 i Stockholm spannmåls- och rederifirman Küsel et Wahrendorf, efter delägarnes sinnelag ofta skämtsamt benämnd "lag och evangelium". Firman upphörde i all sämja 1774, då kompanjonerna gingo skilda vägar under firmanamnen Küsel et C:o och Wahrendorff et C:o.

Carl Gottfrid Küsel, under his apprenticeship years in France, became acquainted with and a good friend of Joachim Daniel Wahrendorff, who became brother-in-law to Hinrich Hahr's oldest son Henrik Wilhelm. He founded in 1757 with Wahrendorf  in Stockholm, the cereals and shipping company Küsel et Wahrendorf, Based on the part-owners' personality traits it was often feciously called "law and gospel". The company split-up in 1774, and the partners went their  separate ways under the company names "Küsel et C:o" and "Wahrendorff et C:o".

Küsel tillhörde hattpartiet och vid dess seger 1769 valdes han till den ene av "grosshandlarnes" båda riksdagsmän.  Då Gustaf III återinförde generaltullarrendet 1776, blev han en bemärkt medlem i dess direktion. Küsel belonged to hattpartiet [the Hat Party]  and at its election victory 1769 he was one of the two chosen representatives to Parliament representing "the wholesalers" [The Wholesalers Party]. When [King] Gustaf III leased the right to collect customs duties to a company in 1776, he became a noted member of its board.
Båda nådde stor rikedom, Wahrendorff blev Sveriges på sin tid rikaste man. Bouppteckningen efter Küsel (Inv. 1795/4:635) uppger behållningen till omkring 300.000 rdl eller 5.400.000 dlr kmt. Den fasta egendomen utgjordes bl. a. av huset nr 134 kv. Argus vid Skeppsbron, numera Skeppsbron 40 (Wahrendorff ägde nr 34), Alnäs på Djurgården och Skattinansö säteri Both [men] reached great wealth, Wahrendorff became, in his time, Sweden's richest man. The estate inventory after Küsel (Inv. 1795/4:635) stated the remainder to around 300,000 rdl or 5,400,000 dlr kmt. The real estate comprised of, among others, the house no. 134 kv. Argus at Skeppsbron, now Skeppsbron 40 (Wahrendorff owned no. 34), Alnäs on Djurgården and Skattinansö estate.
Wahrendorff avled 1803. Hans firmas bokslut 1803-04 balanserar på 1.390.067 rdl. b:o, varav för W. personligen som kreditor ej mindre än 1.254.711 rdl. Firmans förbindelser övertogos av firman Pauli et C:o, se ovan s. 199.  Wahrendorff died 1803. His company's 1803-04 ending book balance was 1,390,067 rdl. b:o, of which W[ahrendorff] personally was creditor for not less than 1,254,711 rdl. The company's connections were taken-over by the company "Pauli et C:o", see page 199.
Maria Johanna Küsel Küsels äldsta dotter , f. 1763, d. 1845, var g. m. brukspatronen på Skattinansö Georg Conradi, f. 1752, d. 1808, son till Georg Henrik Conradi och Elisabeth Groen, se c. 33. [Carl Gottfrid] Küsel's oldest daughter,  born 1763, died 1845, was married to Georg Conradi, factory owner of Skattinansö,  born 1752, died 1808, son of Georg Henrik Conradi and Elisabeth Groen, see godparent listing comment 33.
Carl Küsel Den äldste sonen. Grosshandlare, f. 1765, d. 1837 var g. m. Johanna Christina Clason, f. 1775, d. 1848, dtr till handelsmannen Johan Abraham Clason i Helsingfors och Christina Emerentia Sunn i hennes 1. g. Hennes mor var Hinrich Hahrs dotter Anna Elisabeth. Christina Emerentia blev änka 1775 och gifte sig 2. ggn 1780 m. brukspatronen på Furudal i Ore, Dalarna, Isaac Gustaf Clason, hennes 1. mans brorson. Han var son till grosshandlaren i Stockholm Isaac Clason, se fadderförteckningens kommentarer 7. The oldest son [of Carl Gottfrid Küsel]. Wholesaler, born 1765, died 1837 was married to Johanna Christina Clason, born 1775, died 1848, daughter of merchant Johan Abraham Clason in Helsingfors [now Helsinki, Finland] and Christina Emerentia Sunn in her 1st marriage. Her mother was Hinrich Hahr's daughter Anna Elisabeth. Christina Emerentia became widow 1775 and married the 2nd time 1780 to the factory owner on Furudal in Ore, Dalarna, Isaac Gustaf Clason, her 1st husband's nephew. He was son of Isaac Clason, wholesaler in Stockholm, see godparent listing comment  7.