DE OUDSTE GEGEVENS VAN DE VAN LANDSCHOOT'S IN DE 14DE EEUW

** VAN LANDSCHOOT Persoonsnamen:

 • 1302
  Gillis Van Landscote
  Gilles van Landscote hoftmans van de scerres in 1302
  eveneens in (Inventaris Archief Brugge I,90) De Flou(Woordenboek der Toponymie pag.98)
 • 1315-16
  Bouden Van Lendscote
  (Cartulaire de l'ancienne estaple de Bruges: Recueil de documents concernant l'Histoire de la Flandre/ Estaples de Bruges(1904) pag. 138

  Len(d)scote, Leenscote, Lenscoet
  Boudene van Lendscote, Brugge, 755-2; 987-8; 1045-19;
  Boudene van Lendscote), i.v. Oostkamp, 258-23; 547-7;
  Gillis van Lendscote, Brugge, hoofdman van de scheerders, 847-12;
  Janne van Lendscote, Brugge, 986-32;

  bron: rekeningen van de stad Brugge deel 2 1302-1319

  Bouden Van Lendscote

  In 1297- Item Balduino de Lenscote pro viij thurribus et palicis a porta sancte crusis versus Hoye faciendis et carpentandis per Johansem de Hertsberge ..

  Inventaire des archives de la ville de Bruges(Belgium). Archives, Edward Gailliard, Louis Gilliodts-Van Severen 1878 - pagina 344 (Via google)

  De rekeningen van de stad Brugge, 1280-1319, Volume 1, Deel 2? - Pagina 105 Bruges (Belgium) - 1965 Balduinus de Lenscote, (gem. Ruddervoorde, West Vlaanderen, kanton Torhout) , pag. 555.

 • 1317
  Jan van Lanscote poorter ingeschreven op 5-11-1317 ( niet vermeldt van waar)
  Bron:Brugse Stadsrekeningen 1315-1316 216-sr-23 afb. 4v.
 • 1327 ZEGHER VAN LANDSCHOOT SCHEPEN EN BALJUW
  Wij Soy Lantscoet balliu van Maldeghem. Wouter de Moenc, Carstiaen filiu Lambrecht Boyts, Pieter de Moenc. Jan van Seebrouc ende Philips van der Zuerkele scepenen in Maldeghem (* )
  doen te wetene ( ) dat camen voor ons Robrecht de Grave ende Marte ziin wettelijke wijf, ende
  ghaven wetelike ghifte Gilisse Van der Leyen poorter in Brugge van drien scellingen parisis sjaers ervelike rente ( ) bezet up achte ghemeten lants lettel meer of min ligghende binden Ambachte van Maldeghem ende binder prochie van Adenghem te 0nderdike ( )
  Dit was ghedaen int jaer ons heeren ais men screef duust drie hondert XXV II tswondaechts voor Sinte Pieters dach inganc oest.
  * ( ) is niks vermeld in document
  Uit het Register der capelaniën van O. L. V. Kerkt a Brugge, c BRON:

  1= Getrouwe Maldegem 3-5-1903 (rechts op pagina - uit de oude doos)

  2=

 • 18-12-1330
  Jan filius Soy Van Lanscoot
  Symoen De Vulre, Wouter Van Praet, Wouter De Moenc, Jan filius Soys Van Lanscoot, Lambrecht filius Wouters, Jan Hergheer ende Philips Van der Zuercle, scepenen in Maldeghem ten tiden dat dit ghedaen was, doen te wetene allen den ghenen die dese lettren sullen sien jof horen lesen, dat cam vor ons te Maldeghem in ghebanne vierscarne, up eenèn wetteliken dinghedagh, der Halaerd, abt van den Zoetendale in dien tiden, ende hiesch raet ende taelman; daer gaffene hem die heere, diene te wette gheven mochte. Daer toghede der Alaerd, abt vorseid, met zinen taelman, dat Lambrecht filius Wouters zinen heet ghedaen adde bedrivere te zine van der wateringhe Bewest der Ee, ende begherde dat men daghen zoude van tsundaghs up den naesten dinghedagh Lambrecht filius Wouters, cuere ende mentucht, omme eenen wetteliken claghere te hiesene, twilde water te werne dat van buten came in tambocht van Maldeghem, ende grote scade ende groot vernoy dade binnen den ambachte...
  bron : BRUGGE, Archief O.C.M.W, Fonds Sint-Janshospitaal, charters, nr. 845
  Abt Alard van Zoetendale en het ontstaan van de Vakewatering
 • 1337
  Zegel van Soy Van Lancscoot
  (LAENCSCOET Bruges, archives du CPAS, Hôpital Saint-Jean à Bruges) Aanvraaginstructie [ archiefdienst - inventaris - archiefbestanddeel ]: Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume - I 347 - 12662
 • 1339
  Jan Van Lanscoet (Rek. Herev. Brugge , f 173, r .) De Flou (Woordenboek der Toponymie pag. 98)

 • 1338-1340

  * Jan Van Lantscote komt voor in 1338-1340 in het Brugs Gemeenteleger bij de hudevetters, (68v, 71, 78v, 80, pagina 128)
  * Jan Van Lanscoet komt voor in 1338-1340 in het Brugs Gemeenteleger. (173, 173v, 174v, 175, 175v, 179, pagina 179)
  * Bouden van Lantscote komt voor in 1338-1340 in het Brugs Gemeenteleger bij de sceppers (kleermakers), (196v-201, pagina 188)
  bron: Het Gemeenteleger van Brugge van 1338 tot 1340 en de namen van de Weerbare Mannen door J.F. Verbruggen.Pagina 179. Uitgave: Kon. Commissie voor geschiedenis, Brussel, in stadsbibliotheek te Brugge.

 • * Bouden van Lantscote komt ook voor in : Bulletin de la Commission royale d'histoire, Volumes 131-132 Door Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Commission royale d'histoire, pagina 111.

 • 1343
  Soy (Zegher) Van Lancsoet
  ZEGHER VAN LANDSCHOOT SCHEPEN EN BALJUW

  Dit oudste bekende charter over het Maldegems begijnhof gaat terug tot 1343. Zij getuigt van eene gift van twee lijnen lands, met het vierde deel der hofsteden en woonplaatsen, aan zekeren Pieter Vaerkens toebehorende, door hem aan de begijnen opgedragen en dan weder in eenen erfelijken cijns van zes schillingen parisis aanvaard.

  "Wi Pieter Moens, Soy van Lanscoet, Wouters filius Pieter, Jan filius Dierkins filius Lamboyds ende Boudene Merten scepenen van Maldeghem
  in dien tiden als dit was ghedaen, doen te wetene allen den ghenen die desen lettren sullen zien jof horen lesen,
  dat quamen vor ons als scepenen Pieter filius Pietr Vaerkins ende Margriete sijn wettelijcke wijf ende gaven
  wettelijcke gluste Marien Gilles Bakkers dochter ende Machtilden, fila Gheeraerds, Verbelen soens, ter Baghinen hoef van maldeghem van twee linen lants,
  ligghende in eenen deele an die westzide van Weitsbrouc..
  ende vanden vierendeele van ter hofsteden ende husinghen, daer sijn moeder, hi ende Colin de Clerc te dien tiden inwoonende waren, de welke hofstede
  ende husinghen leghet ende staen an die nortside van der straeten te Maldeghem, hoofdende ten hoortende up die beeke...
  Pieter ende Pargriet vorseide. die ghingens wettelicke te buten ende Marie ende Machtild vorseide die ghinghens wettelicke te binnen ter Beghinen heef vors.
  ende si weddets hemlieden te wetten te waerne vri ende quite teghen elker meusche metter rechter scult, diere hute gaet.
  Ende aldaer quamen Marie filia Gilles backers ende Machtild fil Gheraerds F. Verbelen vorseide ende gaven te eenen wettilicken ewelicken cerveliken ceinse
  Pieter filius Pieters Vaerkins ende Margriete sinen wive dit vorenstaende lant; hofstede ende husinghen, omme sesse scellinghe parissis
  sjaers te gheldene ewellicke ende aervelicke te elken sente Bavemesse...
  In kennesses der wareeden hebben wi scepenen vors. dese lettren ghezeghelt met onsen zeghelen ute hanghende.
  Dit was ghedaen int jaer ons Heeren als men screef MCCC drie ende viertich, tsondachs na sente Lucas "
  SOY Van Lanscoot( Staat vermeld als schepen onderaan dit document)
  (Geschiedenis gemeenten van België, Arr. Eeklo pag 148/149)

 • 1350
  In de XIV eeuw Phillip zoon van Soy Van Lanscot in het
  Den bailliu van den Oudscen es ghelast ende 15 bevolen van den heren weghe,
  dat hi dach make voor Minhere ende sinen Raed Sondaeghs naer sinte Martins dach
  naestcommende, in de herberghe, Janne Spierincs, f. Jans, Philips f. Danels Cox,
  Alaerde van der Donc, Wouter Snauwart, 20 Gherard de Zwaef,
  Weitin Rielant ende Simoen f. Jans, f. Clais, die scepenen waren te Maldighem,
  ende coopers ende vercopers, ende allen denghonen wient angaen mach,
  als van eenen charter die de vorseide scepenen gheseghelt hebben van eenen 25 cope
  ende updraghene van zekeren parcelen van lande, van renten, van husinghen ende van anderen
  sticken, die Arnoud Al verdoe ende Cateline, sijn wijf, vercochten Philips f. Sois van Lanscot,
  omme de suspicie, die in den vorseiden charter es, van ra30 suren,
  daermede dat partien segghen dat zij ghefraudeert sijn, ende omme andere zaken,
  omme daerup te sprekene metten vorseiden scepenen, ende alle zaken te gronde te slane,
  ende recht te doene also behoren sal. (BOUC van der Audiencie 14de eeuw). Soy is waarschijnlijk dezelfde als in voorgaande lijn.
 • 4-5-1352 JAN VAN LANDSCHOOT ALS SCHEPEN
  (de drie volgende Jan van Lanscoot's zijn vermoedelijk dezelfde)

  Wi Jan van lantscoet, jan filius diederixs, jan filius heynrixs scapeliins, jan filius jans noyd en(de) heynric f [?] scepenen in maldeghem in dien tiden als dese dinghen waren ghedaen doen te wetene allen den ghonen die dese lett(r)en zullen zien iof horen lesen dat quamen voor ons als voor Scepen(en) ian van zegbrouc ende hymzoete ziin wettelike wijf ende ghauen wettelike ghifte gheuaerde van zegbrouc van eenen haluen ghemete maersche lettel min iof te meer ligghende in tambocht van maldeghem en(de) in de prochie van adeghem te eenre stede dat men heet te veldekiindamme iacob lieue die es gheleghen an beede ziden En(de) ian en(de) hymzoete voors. die gheinghens wettelike te buten ende gheuaert voors. die ghings wettelike te binnen Ende ian en(de) hymsoete voors. die wedden gheuaerde vors. dese voors. maerschs te wette te waerne vri en(de) quite ieghen elken mensche met zesse peneghen parisisen tsiaers ghaende hute elken ghemete Ende al daer so quam gheuaert voors. en(de) gaf ianne en(de) hymzoeten voors. dit voors. half ghemet maerschen Ende voort drie vierendeel ghemeets m(aer)schen ligghende [i]n de zuutbrouc heynric de moenc die es gheleghen an de oestzide en(de) bouden van den stringhe die es gheleghen an de westzide En(de) voort een vierendeel ghemeets m(aer)schen ligghende in gheeters acker van f. piet(er)s veraneesen die es gheleghen an de oestzide en(de) [?] an de cost(r)e die es gheleghen an de westzide weder te eenen aerueliken scheinse omme twee en(de) twintich sceleghe parisise elcs iaers te gheldene te elken sente bamesse clakeloes wegh draghens elxs iaers bouen al datte(r) hute gaet iaerlixs Jn kennessen der wareden so hebben wi scepenen voors. dese lett(r)en ghezeghelt huuthanghende met onsen zeghelen . dit was ghedaen in tider ons he(r)en als men screef dusentich driehondert en(de) twee en(de) vichtich vp den vierden dach van pietemaent -
  Bron: Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (KANTL)

 • Jan Van Lanscoot,schepen van Maldegem, heeft hetzelfde wapenschild als Conelis Lantschot uit Antwerpen . Enkel de kleur verschilt. Men kan hier uit afleiden, dat met een grote waarschijnlijkheid, Cornelius Lantschot verwant is met Jan Van Landschoot uit Maldegem.
  (Copy van het origineel document uit het stadsarchief in Brugge met de zegels van de vijf schepenen waaronder dat van Jan Van Lanscoot.) Blauwe Nrs - Charter nr 3165, zie ook De Flou (Woordenboek der Toponymie pag. 98)
  Beschrijving van het zegel: "Uit het boek van Armorial de J.B. RIETSTAP - et ses Compléments."

  Heraldische beschrijving in frans en nederlands.
  De geules, au chef d'argent, chargé de trois merlettes de sable.
  In keel , een schildhoofd van zilver beladen met drie merlettes in sabel.
  Een merlette staat voor een kleine zwarte vogel (merel/zwaluw) maar zonder bek en poten.
  Deze Jan Van Landschoot is een voorouder van de Leidse van Lanschot familie.
  DOCUMENT en ZEGEL VAN JAN VAN LANSCOOT ZOALS HET AAN EEN DOCUMENT GEHECHT WAS MET 4 ANDERE ZEGELS. 1353

  13 maart 1353 JAN VAN LANDSCHOOT ALS SCHEPEN (ghedaen int jaer... dusentich drieondert tuee ende vichtich up den dartiensten dach van ingaende maerte).
  Jan van Lancscoot, Roelf de Quinkere, Carstiaen filius. Lambrechx filius. Boyds, Pieter Ryquaerd en Jan die Smed, schepenen van Maldegem, oorkonden dat Philips filius Heynric filius Gheraerds en zijn vrouw, Machtild, samen met Kateline, weduwe van Jan Makeries, en haar twee kinderen : Jan en Kateline, hebben overgedragen aan Jan Over de E, een perceel land met een huis en een halve teghelhove, gelegen onder de parochie van Oedelem in het ambacht van Maldegem, waarna Jan Over de E deze eigendommen heeft afgestaan aan de voornoemde Kateline en haar twee kinderen tegen 36 den. gr. ‘s jaars.

  BRON:pagina 280 - n° 180
  A. Fonds van de Bogardenschool, charters, nr. 180 oorspronkelijk met de mim of meer geschonden zegels van de vijf oorkonders. C. lb., charters, nr. 195 : geinsereerd in de akte d.d. 1354 maart 20. — lb.,
  Cariularium A, folio 34 r.-v.: afschrift (Ca. 1366). — lb., Car tularium A, fol. 34 v.-35 geinsereerd in de akte d.d. 1354 maart 20, in afschrift (ca. 1366). — lb., charters, nr. 195 geinsereerd in de akte d.d. 1354 maart 20 in Nederlandse vertaling van omstreeks 1400.
  Vermelding : Gilliodts, Inventaire Ecole Bogarde, H, p. 280, 286-287.

 • 1360

  de Landschote in Ruddervoorde


  zie ook de 13de eeuw.

  Op 3 december 1360 schenkt Odo Machiet, watergraaf van Vlaanderen, in opdracht (in naam, op bevel) van de Graaf van Vlaanderen, 43 bunder woestenij (braakliggende grond, onbewerkt land) uit goedjonstigheid, uit naastenliefde aan de Duinenabdij. Die woestenij is gelegen in Ruddervoorde, bij de hoeve (uitbating) Lanschote die ook toebehoort aan de Duinenabdij, zuid van deze plaats, voor 12 denieren per bunder jaarlijks te betalen, in de brieven (een soort belasting) van Masieris. Bij het overlijden van de abt - en telkens een abt overlijdt - ontvangt zijn opvolger het dubbele, en worden 4 denieren betaalt aan de klerk die de naam van de abt inschrijft.
  Gegeven te Oosteeklo, jaar en datum als boven.
  bewerkt door Hugo Notteboom 9-2-2010 -Adegem.

 • 14-6-1374
  JAN VAN LANDSCHOOT ALS SCHEPEN Wij Jan f. Jans spierinx / philips f. daniels cox / Jan van lanscoot / matheeus brandin / Jan van zeebrouc ende Jan puederbergh . Scepenen Jn ma[l]deghem Jn dien tiden als dit was gehdaen .. doen te wetene allen de(n) ghene(n) die dese le(tte)n zullen zien Jof horen lesen .. dat Camen vor ons alse vor scepenen vors. / Clais van der baerle Ende Joncfrouwe aleene ziin wettelike wijf .. Ende ghauen alme ende wettelike ghifte arnouod aluerdoe van drien ghemeten . ende twee linen onder land ende busch . lichtelike min of meer licghende binnen den ambochte Ende Jn de prochie van maldeghe[m] namelike te moerhuusen / streckende met der oostside ande houde lieve en(de) Jacop de visch die es naest gheland ande weststide .. Ende aldaer so ghinghens / Clais en(de) Joncfr. aleene vors. wel Ende wettelike te buten van desen vors. lande ende bussche / ende arnoud vors. die ghinx wel ende wettelike te binnen / ende zij weddent hem te wet[t]e te waerne vri ende quite tjeghen elken mensche ouer ziin vri eeghin goed met der rechter scult diere Jn dien tiden vp gheleghen was . ende vte ghinc .. Jnkennesse(n) der warede(n) So hebben wij scepenen vors. dese l(ett)ren beseghelt huuthanghende met onsen zeglen .. dit was ghedae(n) Jnt Jaer ons he(re)n alse men screef dusentich drie hondert viere ende seuentich .. den viertienste(n) dagh van wedemaent -
  Bron: Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (KANTL)

 • 1392
  Jan Van Lanxscoote poorter uit Maldegem ingeschreven 21-11-1392
  Bron :Brugse Stadsrekeningen > 1392-1393 216-sr-73 afb.15v
 • 1380
  Kerstinene van Lantscoot, Pieter Boys wijf
  bron: Dit es tbesouch van dien dat Pieter Boe ende Leuz sijn broeder ontcracht waren den here vor Sinte Verrilden kerke te Ghent. C. Annoot-Braeckman, Gent 1890

  zie ook
  bron: De rekeningen der stad Gent: Tijdvak van Philips van Artevelde, 1376-1389; Gent 1893. Pagina 257

 • 1390
  Gilles van Lantscot
  Gilles van Lantscot geboren rond 1390 in Zundert (?). zie dezelfde persoon op de pag. 15de eeuw.

  ** PLAATSNAMEN **

 • 1298
  Jan Van Lanscoet (Rek. Herev. Brugge , f 173, r .) De Flou (Woordenboek der Toponymie pag. 98)

 • 1349

  in Eksaarde in den Langhescoet.
  bron: (Gyss 1956,96). (Fr De Brabander, Woordenboek vd Familienamen pg. 835)

 • 1350
  Daniel van Bracle, heer van Lantschoot sterft in 1400, hij was gehuwd met Adrienne van den Heede.
  Zijn broer Raes, heer van Riede gehuwd met Catherine de Fraye had een dochter Adrienne gehuwd met Gauthier van der Meeren, zoon van Gilles.
  Het is via Adrienne dat het leen Landschoot in handen van de familie van der Meeren komt. Zie Josse van der Meeren in de link-16de eeuw.
  Gaat het hier over het Leen te Landschoot in Poeke (zie 15de eeuw)
  Of in Drongen, zie hieronder.
  Of is er nog een ander?
  Let op in het tweede kader wordt "LANDSCHOOF" vermeld

  BRON
  Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse: avec des ..., Volume 6 Door Jean J. Gailliard, pagina 393
  Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de 1724-94 Bourgogne: et neuf ..., Volume 3 Door Jean Charles Joseph de Vegiano (seigneur de Hoves) pagina 1322

 • 1347 in Drongen
  bron: Cartulaire historique et généalogique des Artevelde, pag 276.
  Mocht de juiste pagina niet verschijnen, tik "lancscoot" in zoekscherm. De tekst is in het frans en eronder in het nederlands.

 • 1555 in Beernem
  ten westen van de kerk, bij de Bromstraete en de Lanschoetsbusch in Beernem
  Bron : Charters Blauwe nrs RAB nr 10247