HET GOED TE LANDSCHOOT in POEKE

LANDSCHOOT KASTEEL

Leins Ghelnoot hield in 1446 het Goed te Dierdonk en het Goed te Landschoot (dit leen met thuus up den wal was 23 gemet groot en lag deels op Poeke en Vinkt) in leen van de Heer van Poeke. In de meimaand van het jaar 1455 pachtte Jan van Sent Thomaes het leen te Landschoot en te Dierdonk met 14 bunders land voor 2 ponden groten per jaar.
De eigenaar, ridder Lieven van Luns, behield echter het kasteeltje met de wal en de gracht daarrond voor eigen gebruik.
Het kasteeltje te Landschoot bestond dus reeds in het midden van de 15de eeuw.(Waarschijnlijk is dit het domein geweest van de Van Landschoot's die in Ruddervoorde vermeldt werden.) Twee honderd jaar later vernemen we iets meer over het leen te Landschoot, toen de eigenares Johanna Wauters 200 ponden groten leende op haar leen bestaande uit eene motte, wallen ende nederhof wel betemmert met een casteelken, huys, schuere ende stallen. Het neerhof met 13 gemet land en weide werd gepacht door de weduwe van Lieven van Renterghem tot kerstavond 1670. Eigenares was toen jonkvrouw Johanna Wouters filia Guillaume.Zowel de motte daer het casteelken oppestaet als het neerhof daarnaast waren omwald.In 1786 pachte Jan Baptiste Van Paemel 14 gemet land "genaemt den Landtschoot ende het oud Casteelke."

Volgens het landboek van 1763 verbleef Pieter Van Leirberghe als pachter op het kasteeltje. Bij dit goed behoorde dan nog 4 bunder 233 roeden of ongeveer 6 1/2 ha. Op de Kaart van Ferraris van 1770 is het Kasteeltje nog duidelijk te zien. Rechts onderaan de huidige lokatie. Waarschijnlijk is het kasteeltje afgebroken in het begin van de 19de eeuw en is het huidige huis er in de plaats gekomen.
Bron: HOSTE I. - STOCKMAN L., Geschiedenis van Poeke, Aalter, 1985, p.36-37 en 83-84.


Binnen de Prochie van Poucques op den 17 February 1773 ten twee uren naer middag, in de Herberge den Pauw, bewoond by 'Joannes Fasseur tot het zelve Poucques, zal gebeuren den absoluten Toeslag van een schoon ende wetgelegen Leen, gehouden van het Leen-Hof der Prochie ende Baronnye van Poucques, dry partyen Land alle t'eenen blokke , groot dry bunderen, gespleten ende deel van het Leen te Landschoot, staende het zelve Leen ten Dienste, Trouwe ende Waerhede ende ten Relieve van 10. ponden Parisis met 20 schelen Parisis voor Kamerlin geld ter dood, ende las het verandert by koop ofte gifte, is het schuldig den X penninghe van dat geld ofte weirde, is relief ende kamerlinge-geld als vooren, en is toch belast met twee schelen parisis 's jaers, staende als nu op 310 ponden bestaende in groten wisselgeld; de gene van de Conditien willen geinformeerd zijn, konnen hun adresseeren ten komptoire van Sr. Baudeweyn Clement , pryzer ende Costumier tot het zelve Poucques, die aan een ider danof d'inspectie zla verlenen.

Bron: UIT DE GAZETTE VAN GEND VAN 11 FEBRUARI 1773.

Kaart van ferraris 1776
Huis in Poeke anno 2012

HET HUIS EN ADRES ANNO 2015