NL - FR - EN

Deze site is bijgewerkt 12 maart 2021, Er zijn 180 nieuwe mensen toegevoegd sinds laatste update in 2016. Het totaal aantal pageviews van tak Knokke sinds 2007 is nu 79280. Deze stamboom bevat 7641 personen.

De eerste families Van Landschoot vestigden zich vermoedelijk begin 17e eeuw in de omgeving van Knokke. Tussen 1414 en 1600 zijn er geen Van Landschoots gevonden in de wezenlijsten van "Het Brugse Vrye Noord".

De Landschoot-tak van Moerkerke heeft zijn wortels in Knokke. In de 18e eeuw verhuisde Emmanuel Van Landschoot naar Moerkerke dat ongeveer 8 mijl ten zuiden van Knokke ligt. Gedurende 1 of 2 generaties zien we nog " VAN " in de naam, maar uiteindelijk werd de "VAN" geschrapt.

De families VanLandtschoote zijn ook van Knokke, zij vestigden zich in het begin van de 17e eeuw in het westelijk deel van Belgi, langs de kustlijn. Anderen doken al in 1720 op in Frans-Vlaanderen en in de omgeving van Veurne, België.

In 1762 scheepte Engelbertus Landschoot van Moerkerke in voor Batavia, Nederlands Indie, als soldaat voor de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie. Na enkele weken aan boord van het schip "Velzen" te zijn geweest, stierf hij zoals vele andere opvarenden. Andere Van Landschoot's werden ingelijfd in het leger van Napoleon, aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw.

De eerste migratie begint in 1867 met Leopold Van Landschoot, hij vestigde zich in Hamilton County Iowa, USA en Joannes Landschoot in Parijs, Frankrijk in 1860. Anderen volgden al snel naar de VS, Frankrijk en Canada. In de vroege jaren 1950 hebben we Jeanine VanLandschoot die naar Australië emigreert en Albert Landschoot naar Canada.
*****************

Ce site a été mis à jour le 12 mars 2021, 180 nouvelles personnes ont été ajoutées depuis la dernière mise à jour en 2016. Le nombre total de pages vues de la branche de Knokke depuis 2007 est maintenant 79280. Cet arbre généalogique contient 7641 personnes.

Les premières familles Van Landschoot se sont installées dans la région de Knokke probablement au début du 17 ième siècle. Entre 1414 et 1600, aucun Van Landschoots n'a été trouvé dans les listes d'orphelinats de "Het Brugse Vrye Noord".

La branche Landschoot de Moerkerke a ses origines à Knokke. Au 18 ième siècle, Emmanuel Van Landschoot s'est installé à Moerkerke, qui se trouve à environ  8 km au sud de Knokke. Pendant 1 ou 2 générations, on voit encore " VAN " dans le nom, mais finalement le " VAN " ;a été supprimé.

Les familles VanLandtschoote sont également originaires de Knokke, elles se sont installées dans l'ouest de la Belgique, le long du littoral, au début du 17ième siècle. D'autres apparaissent en 1720 en Flandre française et dans les environs de Veurne, en Belgique.

En 1762, Engelbertus Landschoot van Moerkerke s'embarque pour Batavia, dans les Indes orientales néerlandaises, comme soldat de la VOC (United East India Company). Apès quelques semaines à bord du navire "Velzen", il est mort comme beaucoup d'autres marins. D'autres Van Landschoot ont été  dans l'armée de Napoléon à la fin du 18e et au début du 19e siècle.

La première migration a commencé en 1867 avec Leopold Van Landschoot, il s'est installé à Hamilton County Iowa, USA et Joannes Landschoot à Paris, France en 1860. D'autres ont rapidement suivi aux Etats-Unis, en France et au Canada. Au début des années 1950, nous avons Jeanine VanLandschoot qui émigre en Australie et Albert Landschoot au Canada.
****************

This site has been update March.12th 2021, 180 new people have been added since last update in 2014. Total pageviews of branch Knokke since 2007 is now 79280. This family tree contains 7641 people.

The first Van Landschoot families settled in the Knokke area probably in the late 16th century. Between 1414 and 1575, no Van Landschoots were found in orphan listings of "Het Brugse Vrye Noord".

The Landschoot branch of Moerkerke has its roots in Knokke. In the 18th century Emmanuel Van Landschoot moved to Moerkerke which is about 8 miles south of Knokke. For 1 or 2 generations we still see " VAN " in the name, but finally the "VAN" was dropped.

The VanLandtschoote families are also of Knokke, they settled in the early 17th century in the west part of Belgium, along the shore line. Others appeared in French Flanders as early as 1720 and the Veurne area, Belgium.

In 1762 Engelbertus Landschoot of Moerkerke embarks for Batavia, Dutch Indies, enlisted as a soldier for the VOC (Dutch East India Company. After a couple of weeks on board the vessel "Velzen", he died as many other persons on board. Other Van Landschoot's were enlisted in the Army of Napoleon, in the late 18th and early 19th century.

The first migration starts in 1867 with Leopold Van Landschoot, he settled in Hamilton County Iowa, USA and Joannes Landschoot in Paris, France in 1860. Others followed soon to the USA, France and Canada. In the early 1970's we have Jeanine VanLandschoot who emigrates to Australia and Albert Landschoot to Canada.