De Emigratie uit Groot Maldegem tussen 1847-1927

ENGLISH SEE BELOW

De Emigratie uit Groot Maldegem tussen 1847-1927

Op zondag 1 mei 2011 werd het kunstwerk "Go West" van Hans De Pelsmacker officieel onthuld in Hogen Pad Adegem (Maldegem). Het kunstwerk maakt deel uit van de Kunst- en Poëzieroute Meetjesland van COMEET. Een hele werkgroep heeft aan dit project gewerkt inclusief mijzelf. Op dezelfde dag werd er een live verbinding gemaakt met Janet Immesoete Bell uit Casper, Wyoming. Zij was drie weken eerder op bezoek gekomen in Maldegem om er familieleden te ontmoeten. Haar grootvader Henry Immesoete was samen met 2 broers en een halfzus naar Amerika vertrokken in 1892.

De Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman was niet aanwezig voor de inhuldiging, maar wel een van zijn medewerksters: Tanig Chomiak-Salvi, Counselor for Public Affairs van de Amerikaanse ambassade in België. Ze kweet zich op een charmante manier van haar taak en onthulde samen met enkele Maldegemse schepenen de Go West bank. De bank bestaat uit een 32 meter lange betonnen constructie, met vegetatieve motieven 3p de frontzijde. Het werk stelt de geografische afstand voor tussen Adegem en Moline, - stadje met de grootste concentratie van onze dorpsgenoten. Deze afstand bedraagt precies 6.385,82 km. Moline ligt op 290° 21' ten noordwesten.

De bank meet 31,92 m. en elke 5 mm bank staat voor 1 km afstand. Ten oosten van bank liggen enkele ruwe onafgewerkte rotsblokken, symbool voor de grauwheid, de uitzichtloosheid in Vlaanderen rond 1900. Ten westen van de bank zijn jonge Canadese en Amerikaanse eiken geplant. Het geheel staat symbool voor armoede, vlucht en hergeboorte

Wanneer de duisternis invalt, wordt de omgeving aangenaam verlicht door een lichtlijn die geactiveerd wordt. Men kan gezellig op de bank op gaan zitten om te verpozen of een praatje te slaan. Het Monument' versterkt aldus de ontmoetingsfunctie die Den Hoogen Pad in se al heeft.
Zie Jaarboek 2011 Ambacht Maldegem.

De witte vlag van de staat Illinois werd aangeboden door Janet Immesoete uit Casper, WY aan de gemeente MALDEGEM.

ENGLISH

The Emigration from Greater Maldegem (Maldegem, Kleit, Donk and Adegem) between 1847-1927.

On Sunday, May 1, 2011 the artwork "Go West" by Hans De Pelsmacker was officially unveiled at Hogen Pad in Adegem.

The artwork is part of the COMEET Art and Poetry Route Meetjesland. An entire group of volunteers has worked on this project, including myself. On the same day a live connection was made with Janet Immesoete Bell from Casper, Wyoming. She had come to Maldegem three weeks earlier to meet family members. Her grandfather Henry Immesoete, together with two brothers and a half-sister, had left for America in 1892.

The American ambassador Howard Gutman was not present for the inauguration, but one of his assistants: Tanig Chomiak-Salvi, Counselor for Public Affairs at the American Embassy in Belgium.(Lady in blue in front of the flag). She tore off her task in a charming way and unveiled the Go West bank together with a few Maldegem aldermen.

The bench consists of a 32 meter long concrete structure, with vegetative motifs on the front side. The work proposes the geographical distance between Adegem and Moline, - town with the largest concentration of our fellow villagers. This distance is exactly 6,385.82 km. Moline is located at 290 ° 21 'northwest. The bank measures 31.92 m and every 5 mm bank stands for 1 km. To the east of the bank are a few rough unfinished boulders, a symbol of greyness, the hopelessness in Flanders around 1900. Young Canadian and American oak trees have been planted west of the bank. The whole symbolizes poverty, flight and rebirth When the darkness comes in, the environment is pleasantly illuminated by a light line that is activated. You can sit comfortably on the couch to linger or have a chat. The Monument 'thus reinforces the meeting function that Den Hoogen Pad already has.

The white flag of the state of Illinois was offered by Janet Immesoete from Casper, WY to the municipality of MALDEGEM

Photos inauguration - Inhuldiging monument Adegem