LANSLOTS,LACELOT,LANSELOT,LANSLOTS

Lanseloot,naam uit de ridderroman (BOEKENOOGEN 77-8.)

1378 Lancellot Bollaer

1394 van Lanseloot Bollarde,Kortrijk(DEBR.1970)

1396 Lanseloot Roose,Ieper (BEELE)

1584 Bertelmeeus Lantsloot,Aw.(AB)

Auteur: Frans De Brabandere

..........................................

Wanneer Hertog Philips op St. Andries dag in December Ao. 1445 te Gent Capittel hielde der ordre van den Gulden fliefe, en ter zelver tyd uit den hoogen Adel van Holland en Zee. land, eenige tot Ridders in die aanzienlyke ordre aannam, was daar onder ook onzen Heer Hendrik, en ontfing dus een onbetwistbare blyk Van 's Vorften blakende gunst 't hemwaarts (»), Men weet, hoe de Hoekfche en Kabeljaauwfche partyen, om dees tyd, weder met al dé woede, aan zulke {actiën eigen, de hoofden opftaken, dan wel dra voor de Mogendheid van Hertog Philips moesten zwichten; het is zeer waarschynlyk dat Heer Hendrik om veel onaangename omstandigbeden te ontwyken, die uit die tweespalten daaglyks voortkwamen, voor eenen tyd deze Landen heeft verlaten, en zich in Frankryk opgehouden; altoos in de Stads rekening van dezen jare staat aangeteekend "Item Pieter Lansloot ghegheuen bi beuele van min Vrouwe, omme bi min Heere té trecken in Vrankeryc XXX Schell.

bron:Eenige Zeeuwsche oudheden: uit echte stukken opgehelderd en in het licht ... Door Jacobus Ermerins. Middelburg 1786. pag. 64

..........................................

Op den 3 van hoymaend 1573 , zoo wasser justicie gedaen by Geleyn Everaert van eenen Piron Lansloot, filius (zoon van) Leese, jongman, en om vele kwade faiten zoo was hy op het Saelhof onthalst, 's nuchtens vrouch, voor den 4 uren, en tot te Predicairen begraven.
bron: Nederlandsche historie door Augustyn van Hermelghem. [Eerste deel] pag. 15

Meest vremdt volck van buijten dese voors. kercken gecocht. 16en isser een burgher, genampt Dirick Lanslot, portijer in die Groote Houtpoort, des tsavonts int sluijten van een burgherssoldaet terneergeleijt.
Geschiedenisse ende verhael binnen Haerlem 1579. pag. 208

(Tik "Lancelot" in zoekvenster rechts)
bron: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde

Betekenis: De naam is vermoedelijk door Chrtien de Troyes in de 12e eeuw in zijn Fra. bewerkingen van de Kelt. Arthurromans gebracht (`Lancelot de la Charrete, -du lac'). De etymologie is niet zeker. Indien hij samenhangt met een Germ. land-naam, zou er driemaal een vleiuitgang in opgenomen zijn: Lanzo, van Land- (`land') en Fra. -el en ot. Ook in het Eng. werd de naam overgenomen; hij werd daar een typisch boerennaam. Ook in de `Merchant of Venice' van Shakespeare komt hij voor : Launcelot Gobbo, de knecht van Shylock. In Ndl. kwam de naam in het z. in de 15e eeuw in gebruik (Lans = Lancelot, Noord-Brab. 15e eeuw), in Holl. in de 16e eeuw (Lancelot, Lanceloot). http://geboorteregister.nrc.nl/zoeken/voornaam/Lancelot/. anceloot (Lanceloet, Lancelot), 13, 1083, 1772, 2994, 4320, 5406, 5244, 5584, voornaam ridder uit de hofhouding van koning Artur, treedt hier evenwel niet op de voorgrond. Chrétien de Troyes liet hem de hoofdrol spelen in zijn roman Le Chevalier de la Charette ou Lancelot. Zijn grote bekendheid in de middeleeuwse Europese letterkunde verwierf deze ridder evenwel pas door de proza-Lancelot in de XIIIe eeuw (St. Hofer, Chr. de Troyes, blz. 147). http://www.dbnl.org/tekst/_fer001ferg01_01/_fer001ferg01_01_0009.htm 13 november 1549. JAN VAN HOVE, gevolmachtigde van CLAUDIN LANCELOT uit Assenaey onder Sint-Jan van Bouneval, WILLEM LANCELOOT uit Troye, NICOLAS BREON, MARGUERITE LANCELOT, GUYON LE CLERCK en JACQUETTE LANCELOT transporteren aan PEDRO DE QUINTO een rente op de stad. Bron: Schepenbrief Rijksarchief Antwerpen. http://home.pi.be/~ma479346/fonds%20plaisier_2.htm