WEZERIJAKTEN VAN LANDSCHOOT'S IN DE 16DE EEUW AMBACHT MALDEGEM

zie ook Van Landschoot's in Staeten van Goed van voor 1600 in het Ambacht Maldegem

uit het Rijksarchief Gent Wezerij van het Ambacht Maldeghem . 1537-1580 W. Steeghers en M. Boussauw DEEL II Register 622 van 27/3/1536 tot 1541

Deze akten worden geleidelijk aan bijgewerkt; zie personen met link

 • Willem Van Lanscoot en Lievin Vander Muelene Voogden van de kinderen van Jan Vander Muelene bij overlijden van hun moeder op 24-9-1531 Folio 37/pag 115
 • Jan van Landtscot en Cristoffels 'de Vedelaere voogden van kinderen van Joos Dobbelaere bij overlijden(overlijden) van Mabelije, weduwe van Jan de Mul, hun grootvrauwe van moederlijke zijde op 6 hoymaent 1539.
 • Jan Van Landtscot en Christoffels De Vedelaere voogden van kinderen van Joos Dobbelaere bij overlijden van Adriaen fs Jans De Mul. hun oom (hoirs van Jan De Muul zijn hun ooms en moeijen van moederlijke zijde) op 6 hoymaent 1539.
 • Jan van Landscot en Christoffel de Velaere voogden van 3 kinderen van Joos De Dobbelaere bij overlijden van hun moeder op 18-8-1539
  Folio 38v pag 117
 • Lamsin van Landtschoot en Pieter fs Jan van Landtschoot voogden van kinderen v.Jan fs Pieters Landtschoot bij overlijden van hun moeder op 6 sporckele 1539.
  Folio 48 v/ pag119
 • Jan fs Pieters van Landscot en Jan fs Philips Van Loo voogden van 7 jongste kinderen van Gillis Van Loo , die overlijden op 27 wedemaent 1540.
  Folio 57 pag/123
 • Cornelis fs Mattheus Scellebroot en Gillis fs Pieters Van Landtschoodt voogden van kinderen van Jan fs Willems Dijsserinc, die overlijden op 23 sporcle 1540.
  Folio 72 v pag 124
 • Lamsin Van Landtschoot en Pieter Van Landtschoot voogden van kinderen van Jan Van Landtschoot bij overlijden van hun beide ouders op 9-3-1540.
  Folio 76 v pag. 125
 • Pieter fs Jans Van Landtscoot en Jacop fs Jans Van Loo voogden van 2 kinderen van Sijmon Van Loo, bij overlijden van hun vader op 4-3-1541. Jan fs LoyS Zoetaert en Franscoys Van Lantscoot voogden van kinderen van Boudin De Groote bij overlijden van Jan De rijcke hun grootheere. 8/11/1541.
  Folio 81 pag 128
 • Jan fs Adriaen Waelens en Gillis Van Lantscoot voogden van jongste kinderen van Jan fs Jans Walens bij overlijden van Cornelis fs Jans Walens hun broeder op 23-11-1541.
  Folio 97 v pag 129
 • Francoys Van Landtscoot en Jan Zoetaert voogden van kinderen van Bou­dewijn de Groote; bij overlijden van Cathelyne weduwe van Jan de Rijcke, hun grootvrauwe op 29-9-1545.
  Folio 12 v pag 132
 • Pieter Van Landtschoot fs Jans en Jacop Van Loo fs Jane voogden van kinderen van Simoen Van Loo bij overlijden van Catheline weduwe van Jan Van Loo hun grootvrauve en + van Susanne, hun moeye op 8 wedemaent 1546
  Folio 68 pag 139
 • Pieter Pauwels fs Pieter en Joris Van Landtschoot voogden van Ma­thiskenn, Gillekin, Luucxkin, Jannekin kinderen van Pieter Pauwels en Fransijne fa Laureins de Coc bij + van hun vader op 19-8-1548
  Folio 99van pag 143
 • Jan Muul fs Jans en Laureins Van Steelandt voogden van kinderen van Joris Van Landtschoot bij overlijden van hun vader op 14-5-1549
  Folio 117 pag 145
 • Folio 118 pag 146 Cornelis Danckaert en Pieter Coorte voogden van Mercxkin fa Cornelle Danckaert voornoemd bij overlijden van Tannekin fa Pieter Van Landtschoot fs Jans zijn halve zuster op 21-5-1549 .

 • Folio 133 pag 147 Fransoys Van Landtscoot fs Jans en Pieter De Munc voogden van kln­deren van Pieter Zoetaert bij overlijden van hun vader op 2-12-1549.
 • fo1io 42 van pag 152 Pieter Gheeraert fs Pieters en Jan Van Landtscoot voogden van Copkin fs Adriaen De Maeckere bij + van zijn moeder op 28 lauwe 1549.

 • Folio 188 pag Jan De Rijcke fs Jans en Fransoys Van Landtschoot voogden van oud­ste kinderen van Bouduin De Groote bij overlijden van hun vader op 6-10-1551.

 • Folio 196 Jan De Rijcke en Fransois Van Landtscoot voogden van oudste kinde­ren van Boudin De Groote bij overlijden van Susannekin, hun, zuster op 6~12-1551.

 • folio 216 pag 155 Jan Muul fs Jans en Laureijne Van Steelandt voogden van joris Van Landteschoot bij overlijden van zijn broeder

 • fo225van pag 156 Vincent Scerpijnc en Fransois De Wulf voogden van bastaert kind van Thomaes Maijaert bij overlijden van zijn moeder Catherine nu huisvrauwe van Jacop Van Landtscoot. op21-11~1552

 • folio 244 v pag 158 Jan landtschoot en Vincent Scerpjne voogden vankinderen van Jacop Van Lantschoot bij overlijden van hun moeder OP 12-5-1553"

 • folio 246 pag 158 Cornelie Danckaert fs Cornelis en Jan Velghane voogden van Merck, Coorkin enBetkin kinderen van Cornelis Danckaert bij + van Pierkin fs Pietere Van Landtschoot fs Jans hun halve broeder op 6 wedenmaent 1553

 • folio 8v pag 161 Jan fs Jans Soetaert en Fransois Van Lantschoot voogden van kinderen van Pieter Soetaert bij overlijden van hun moeder op 5-3-1553

 • folio 19 pag 163 Jooris Van Steenberghe en Cornelis Van.Lantschoot voogden van Ca1­kin fa Joos Poppe bij overlijden van zijn moeder op 12-3-1554.

 • folio 40v pag 168 Pieter Coorte en Jacop Van Lantschoot voogden van kinderen van Jan Coorte bij overlijden van hun vader op 15 wedemaent 1556.

 • Folio 42 pag 168 Lauerijns Van landtschot fs Sijmoen en Fransois Van Lantschot fs Jans voogden van Jacquemijnken en Leenken kinderen van Pieter Van Lantschoot bij + van hun moeder op 21-8-1556.

 • Folio .43 pag 169 Jan fs Clements De Breede.en Jan fs Willems Van Landtschoott. voogden van Janneken fa Corne1is Van Lantschoot bij overlijden van haar moeder op 27-8-1556

 • folio 61v pag 173 .Jan Van Lantschoot en W1jn De Paeu voogden van Laukin, Tanneken kinderen van Bouddin Fr Groote bij overlijden van Jan De Rijcke hun oom op 25-4-1557

 • folio 76v pag 17 Laureijns fs Sijmoens Van Landtschoot en Fransoijs fs Jan Van Lantschoot voogden van 2 kinderen van Pieter Van Lantschoot bij overlijden van Pieter De Mackere hun halve broeder op 8 1auwe 1557.

 • Folio 79 pag 177 Adriaen Van Steenberghe en Jan Van der Sluus voogden van kinderen. .van Fransoijs Van Lantschoot bij overlijden van hun vader op sporcle 1557

 • Folio 82 v pag 178 Jacob fs Cornelis van Lanscoot en Jan De Breede voogden van kinderen. van Jan fs Cornelis van Lanscoot bij overlijden van hun vader op 25-4-1558

 • Folio 92 v pag 180 Jacop Van Lanscoot en Pieter Coorte fs Adriaens voogden van kin­deren van Jan Corte fs Adriaens bij overlijden van Tannekin fa Laureins Teghelaere hun rechtzweere.op 22-11-1558.

 • Folio 98v pag 181 Jacop Van Lantschoot en Jan De Breede fs Clements voogden van 5 kinderen van Jan Van landtschoot overlijden van Nathijn en Margriete hun broeder en zuster op 18 lauwe 1558 En bij overlijden van Plunkeijn Van Landtschoot hun grootvader op 18 lauwe 1558

 • Folio 100 pag 182 Cornelius fs Fransois Vcn Lantschoot en Clayes van Leene voogden van kinderen van Adriaen Vcn Lantschoot bij overlijden van hun vader op 21 lauwe 1558

 • Folio 10 v pag 184 Jan De breede fs Clements en Jan Van Landtschoot fs Willem van Landschoot voogden van Janneken kind van Cornelius Van Lantschot bij overlijden van haar vader op 9-4-1559

 • Folio 129 pag 187 Cornelis fs Cornelis Scellebroot en Jan fs Jans Zoetaert voogden van Moenkin en Coorken kinderen van Lamsin Van Lantschoot bij overlijden van hun moeder op 10-12-1559.

 • Folio 146 v pag 191 Jan De Meijere en Jacop Van Lantschoot voogden van kinderen van Alaert De Drooghe bij overlijden van hun vader op 30-4-1559..

 • Folio 151 pag 192 Jan Veltcganck en Jan Zoetaert Vo. V Barbele en Kalleken kinderen van Pieter Van Landschoot bij overlijden van Hannekin en Adriaeneken kinderen van Cornelis Danckaert hun halve broe­der en zuster van moederszijde op 9-5-1560.

 • Folio 151 Jan De Bree en Jan van landtschoot zoon van Willem voogden van Janneken fa Cornelius Van Landtschoot bij overlijden van Aernoudijne dochter van Willem Van Lantschoot haar moeie. Op 26-11-1560