WEZERIJAKTEN VAN LANDSCHOOT'S IN DE 16DE EEUW AMBACHT MALDEGEM

uit het Rijksarchief Gent Wezerij van het Ambacht Maldeghem . 1537-1580 W. Steeghers en M. Boussauw DEEL II Register 622 van 27/3/1536 tot 1541 *Folio 13v:pag 111

 • Willem Van Lanscoot en Lievin Vander Muelene Voogden van de kinderen van Jan Vander Muelene bij overlijden van hun moeder op 24-9-1531
  Folio 37/pag 115
 • Jan van Landtscot en Cristoffels 'de Vedelaere Vo. v. kinderen v. Joos Dobbelaere bij +(overlijden) v. Mabelije, weduwe v. Jan de Mul, hun grootvrauwe v. moederlijke zijde op 6 hoymaent 1539. Jan Van Landtscot en Christoffels De Vedelaere Vo. v. kinderen van Joos Dobbelaere bij + v. Adriaen fs Jans De Mul. hun oom (hoirs van Jan De Muul zijn hun ooms en moeijen van moederlijke zijde) op 6 hoymaent 1539.
 • Jan van Landscot en Christoffel de Velaere Vo. v. 3 kinderen v. Joos De Dobbelaere bij + v. hun moeder op 18-8-1539
  Folio 38v pag 117
 • Lamsin van Landtschoot en Pieter fs Jan van Landtschoot Vo.v. kinderen v.Jan fs Pieters Landtschoot bij + v. hun moeder op 6 sporckele 1539.
  Folio 48 v/ pag119
 • Jan fs Pieters van Landscot en Jan fs Philips Van Loo Vo.V. 7 jongste kinderen van Gillis Van Loo , die + op 27 wedemaent 1540.
  Folio 57 pag/123
 • Cornelis fs Mattheus Scellebroot en Gillis fs Pieters Van Landtschoodt Vo.v.kinderen v. Jan fs Willems Dijsserinc, die + op 23 sporcle 1540.
  Folio 72 v pag 124
 • Lamsin Van Landtschoot en Pieter Van Landtschoot Vo.v.kinde­ren v. Jan Van Landtschoot bij overlijden v. hun beide ouders op 9-3-1540.
  Folio 76 v pag. 125
 • Pieter fs Jans Van Landtscoot en Jacop fs Jans Van Loo Vo. v. 2 kinderen van Sijmon Van Loo, bij + v. hun vader op 4-3-1541. Jan fs LoyS Zoetaert en Franscoys Van Lantscoot Vo. v. kinderen v. Boudin De Groote bij overlijden van Jan De rijcke hun grootheere. 8/11/1541.
  Folio 81 pag 128
 • Jan fs Adriaen Waelens en Gillis Van Lantscoot Vo. v. jongste .kinderen v. Jan fs Jans Walens bij + v. Cornelis fs Jans Walens hun broeder op 23-11-1541.
  Folio 97 v pag 129
 • Francoys Van Landtscoot en Jan Zoetaert Vo. v. kinderen v. Bou­dewijn de Groote; bij + v. Cathelyne weduwe v. Jan de Rijcke, hun grootvrauwe op 29-9-1545.
  Folio 12 v pag 132
 • Pieter Van Landtschoot fs Jans en Jacop Van Loo fs Jane Vo. v. kinderen v. Simoen Van Loo bij + v. Catheline weduwe v. Jan Van Loo hun grootvrauve en + v. Susanne, hun moeye op 8 wedemaent 1546
  Folio 68 pag 139
 • Pieter Pauwels fs Pieter en Joris Van Landtschoot Vo. v. Ma­thiskenn, Gillekin, Luucxkin, Jannekin kinderen v. Pieter Pauwels en Fransijne fa Laureins de Coc bij + v. hun vader op 19-8-1548
  Folio 99v. pag 143
 • Jan Muul fs Jans en Laureins Van Steelandt Vo. v. kinderen v. Joris Van Landtschoot bij + v. hun vader op 14-5-1549
  Folio 117 pag 145
 • Folio 118 pag 146 Cornelis Danckaert en Pieter Coorte Vo. v. Mercxkin fa Cornelle Danckaert voornoemd bij + v. Tannekin fa Pieter Van Landtschoot fs Jans zijn halve zuster op 21-5-1549 .

 • Folio 133 pag 147 Fransoys Van Landtscoot fs Jans en Pieter De Munc Vo. v. kln­deren v. Pieter Zoetaert bij + v. hun vader op 2-12-1549.
 • fo1io 42 v. pag 152 Pieter Gheeraert fs Pieters en Jan Van Landtscoot Vo. v. Copkin fs Adriaen De Maeckere bij + v. zijn moeder op 28 lauwe 1549.

 • Folio 188 pag Jan De Rijcke fs Jans en Fransoys Van Landtschoot Vo. v. oud­ste kinderen v. Bouduin De Groote bij + v. hun vader op 6-10-1551.

 • Folio 196 Jan De Rijcke en Fransois Van Landtscoot Vo. v. oudste kinde­ren v. Boudin De Groote bij + v. Susannekin, hun, zuster op 6~12-1551.

 • folio 216 pag 155 Jan Muul fs Jans en Laureijne Van Steelandt voogden van joris Van Landteschoot bij + v. zijn broeder

 • fo225v. pag 156 Vincent Scerpijnc en Fransois De Wulf Vo. v. bastaert kind van Thomaes Maijaert bij + v. zijn moeder Catherine nu huisvrauwe v. Jacop Van Landtscoot. op21-11~1552

 • folio 244 v pag 158 Jan landtschoot en Vincent Scerpïjne Vo. V .kinderen van Jacop Van Lantschoot bij + v. hun moeder OP 12-5-1553"

 • folio 246 pag 158 Cornelie Danckaert fs Cornelis en Jan Velghane Vo. v. Merck, Coorkin enBetkin kinderen v. Cornelis Danckaert bij + v. Pierkin fs Pietere Van Landtschoot fs Jans hun halve broeder op 6 wedenmaent 1553

 • folio 8v pag 161 Jan fs Jans Soetaert en Fransois Van Lantschoot Vo. v. kinderen v. Pieter Soetaert bij + v. hun moeder op 5-3-1553

 • folio 19 pag 163 Jooris Van Steenberghe en Cornelis Van.Lantschoot Vo. v. Ca1­kin fa Joos Poppe bij + v. zijn moeder op 12-3-1554.

 • folio 40v pag 168 Pieter Coorte en Jacop Van Lantschoot Vo. v. kinderen v. Jan Coorte bij + v. hun vader op 15 wedemaent 1556.

 • Folio 42 pag 168 Lauerijns Van landtschot fs Sijmoen en Fransois Van Lantschot fs Jans Vo. v. Jacquemijnken en Leenken kinderen v. Pieter Van Lantschoot bij + v. hun moeder op 21-8-1556.

 • Folio .43 pag 169 Jan fs Clements De Breede.en Jan fs Willems Van Landtschoott. Vo. v. Janneken fa Corne1is Van Lantschoot bij + v. haar moeder op 27-8-1556

 • folio 61v pag 173 .Jan Van Lantschoot en W1jn De Paeu Vo. v. Laukin, Tanneken kinderen v. Bouddin Fr Groote bij + v. Jan De Rijcke hun oom op 25-4-1557

 • folio 76v pag 17 Laureijns fs Sijmoens Van Landtschoot en Fransoijs fs Jan Van Lantschoot Vo. v. 2 kinderen v. Pieter Van Lantschoot bij + v. Pieter De Mackere hun halve broeder op 8 1auwe 1557.

 • Folio 79 pag 177 Adriaen Van Steenberghe en Jan Van der Sluus Vo. v. kinderen. .van Fransoijs Van Lantschoot bi j + v. hun vader op sporcle 1557

 • Folio 82 v pag 178 Jacob fs Cornelis van Lanscoot en Jan De Breede Vo. V. kinderen. van Jan fs Cornelis van Lanscoot bij + v. hun vader op 25-4-1558

 • Folio 92 v pag 180 Jacop Van Lanscoot en Pieter Coorte fs Adriaens Vo. v. kin­deren v. Jan Corte fs Adriaens bij + v. Tannekin fa Laureins Teghelaere hun rechtzweere.op 22-11-1558.

 • Folio 98v pag 181 Jacop Van Lantschoot en Jan De Breede fs Clements voogden van 5 kinderen van Jan Van landtschoot + v. Nathijn en Margriete hun broeder en zuster op 18 lauwe 1558 En bij overlijden van Plunkeijn Van Landtschoot hun grootvader op 18 lauwe 1558

 • Folio 100 pag 182 Cornelius fs Fransois Vcn Lantschoot en Clayes van Leene voogden van kinderen van Adriaen Vcn Lantschoot bij overlijden van hun vader op 21 lauwe 1558

 • Folio 10 v pag 184 Jan De breede fs Clements en Jan Van Landtschoot fs Willem van Landschoot voogden van Janneken kind van Cornelius Van Lantschot bij overlijden van haar vader op 9-4-1559

 • Folio 129 pag 187 Cornelis fs Cornelis Scellebroot en Jan fs Jans Zoetaert Vo. v. Moenkin en Coorken kinderen v. Lamsin Van Lantschoot bij + v. hun moeder op 10-12-1559.

 • Folio 146 v pag 191 Jan De Meijere en Jacop Van Lantschoot Vo. v. kinderen v. Alaert De Drooghe bij + v. hun vader op 30-4-1559..

 • Folio 151 pag 192 Jan Veltcganck en Jan Zoetaert Vo. V Barbele en Kalleken kinderen v. Pieter Van Landschoot bij + v. Hannekin en Adriaeneken kinderen v. Cornelis Danckaert hun halve broe­der en zuster van moederszijde op 9-5-1560.

 • Folio 151 Jan De Bree en Jan van landtschoot zoon van Willem voogden van Janneken fa Cornelius Van Landtschoot bij overlijden van Aernoudijne dochter van Willem Van Lantschoot haar moeie. Op 26-11-1560