DE ZEVENDE ZOON - THE SEVENTH SON

English >> see bottom of page.

Een vrij zelden voorkomend fenomeen is dat van zeven op elkaar volgende kinderen van hetzelfde geslacht. Tot op heden is dit nog maar één keer voor gekomen bij de Van Landschoot's. In het gezin waar ik uit afstam waren er 6 jongens na elkaar, het zevende was een meisje, zoals ook 8 en daarna nog twee jongens samen dus tien kinderen.

In de Argentijnse tak van de Van Landschoot's was er een gezin met zes jongens na elkaar, wat aanleiding gaf om de zesde naar de Argentijnse president te noemen. Dit is er een gebruik volgens een afstammeling van deze tak in Argentinië.

Zeven na elkaar, kwam voor in het gezin van Egidius Van Landschoot X Suzanna DeRijcke uit Oostwinkel. Zij huwden er op 13 juni 1665. Egidius was de zoon van Adam Van Landschoot X Martina Buysse beiden uit Adegem. Egiudus had in totaal 9 kinderen uit zijn eerste huwelijk met Suzanna. Het achste was een meisje Joanna en daarna nog een zoon Jan. De kinderen in volgorde volgens leeftijd: Cornelius - Jan - Lieven - Corneel - Peter - Egidius - Carel - Joanna - Jan. Uit zijn tweede huwelijk met Petronella De Perck waren er vier dochters. Karel werd geboren op 1 september 1677 te Adegem dooppeter en meter waren Jan de Meijere en zijn tante Petronella vande Veire echtgenote van Livinus Van Landschoot.

Hij is dus hoogst waarschijnlijk vernoemd naar Karel V van Lotharingen.

Karel Leopold Nicolaas Sixtus (Wenen, 3 april 1643 - Wels, 18 april 1690) was de tweede zoon van hertog Nicolaas II van Lotharingen en Claude van Lotharingen. Karel was, als tweede zoon, voorbestemd voor een religieus leven, maar door de dood van zijn oudere broer, werd hij opvolgkandidaat voor het hertogdom en begon hij een militaire carrière. Hij bracht het tot opperbevelhebber van het keizerlijke leger. Na het overlijden van zijn oom Karel IV werd hij titulair-hertog van Lotharingen vermits het hertogdom bezet bleef door Franse troepen. Hij huwde Eleonora van Oostenrijk, de dochter van keizer Ferdinand III van het Heilige Roomse Rijk.A fairly rare phenomenon is that of seven consecutive children of the same sex. To date, this only occurred once in the Van Landschoot family. In my family, there were six boys in succession, the seventh was a girl, as the 8th was and then two more boys, together ten children .

In the branch of the Van Landschoot 's in Argentina, there was a family with six boys in succession, which gave reason to name the sixth boy to the President of Argentina. This is information from a descendant of this branch in Argentina.

Carel or Charles the seventh son was born into the family of Egidius Van Landschoot X Suzanna DERIJCKE from Oostwinkel. They married there on June 13, 1665 . Egidius was the son of Adam Van Landschoot X Martina Buysse both from Adegem. Egiudus had a total of nine children from his first marriage to Susanna. The eighth was a girl Joanna and then one more son, John. The children in order according to age : Cornelius - Jan - Lieven - Corneille - Peter - Egidius - Carel - Joanna - Jan . From his second marriage with Petronella The Perck there were four daughters. Charles was born on September 1, 1677 Adegem baptismal godparents were Jan de Meijere and Carel's aunt Petronella Vandeveire wife Livinus Van Landschoot.

He is most likely named after Charles V of Lorraine.

Charles Léopold Nicolas Sixtus (Vienna, April 3, 1643 - Wels, April 18, 1690) was the second son of Duke Nicholas II of Lorraine and Claude Lorraine. Charles was the second son, destined for a religious life, but by the death of his older brother, he was than a candidate for the duchy, and he began a military career. He became the Supreme Commander of the Imperial Army. After the death of his uncle Charles IV, he became Duke of Lorraine as the duchy was occupied by French troops. He married Eleanor of Austria, daughter of Emperor Ferdinand III of the Holy Roman Empire.