1 Jean Etienne HeyendaelEtienne Heyendael (Haus Thor, Privatbesitz)

Drossard der Bank Walhorn

~ Walhorn 16 Mar 1694

16 martius Joannes Stephanus   - Astenet
Joannes hayendal - Gudula meeten
Susc: Jodocus Harkink, Regina Wild uxor Joannis simon

+Aachen 07 Mai 1740

Walhorn, p. 24. 
"7 may 1740 aquisgran Consultissimus D. Joannes 
Stephanus Heyendael in ..... Drossard 
fratris francisci 16 März 1694 bapt."

oo (coelebs)

2 Joannes Heyendael
* Walhorn 08 Apr 1656
+ 13 Mar 1717
Graphiarius et Commisarius de Walhorn
Erbauer von Haus Thor, Astenet
oo
3 Gudula Meßen
* Walhorn 31 Aug 1665
+ Walhorn 02 Apr 1737
 Walhorn, p. 23. 
"2 Apr 1737 Gudula meessen vidua Joannis Heyendael Graph. et Comm."
heir of Mützhof
 1. Henri Heyendael,

  Gerichtsschreiber von Walhorn

  * Walhorn 11 Jan 1684

  Suscr: Henricus van Eych receptor limburgiensis, 
  Anne blanche loco uxor dni Clops receptor

  oo Henri Chapelle 14 Feb 1704 Margaretha Goor

  Trauzeugen: Johannes Stephanus Heyendael, Barbara er Maria Goor (sor.)

  1. Jean Winand Heyendael

   Greffier/Gerichtsschreiber der Bank Walhorn

   ~Walhorn 14 Nov 1714 +Walhorn 11 Okt 1779 [] Einatten

   Walhorn Seite 24 defuncti #23 
    den elfden octubris duysen seven hondred neghen en seventigh ten seven
   uren s'avondes stirff d'her Joannes Winandus Heyendal grefier deser 
   hooftbank Walhorn alhier gedopt den 14 Xbris 1714 versien met de 
   gewoonickelige sacramenten, en huysen van synen swaegher d'hre advocaet 
   birven in t'quartier Astenet gehuchte onder den parochie, ende is begraeven 
   ingefolge synen willen te Eynatten
  2. Gerhard Heyendael, ab 1757Pfarrer von Eupen

   * Walhorn 30 Jul 1716 + Eupen 20 Mar 1777

  3. Christophe Heyendael (1749 stud.iur. in Reims)

   +1751

  4. Anne Catherine Heyendael, Erbin von Haus Thor
   * Astenet ~ Walhorn 20Sep 1726 + Kettenis 3 Feb 1804
   Paten: Joannes de Tiege, hoof meester Prince anholt
   Maria a Campo vidua Nicolai Brandt, in vita praetor
    in moresnet et scriba in montzen

   x 11 Jan 1762 Walthere Joseph Francois Birven * Montzen 1734
   Drost zu Kelmis, 1779 Gerichtsschreiber von Walhorn

 2. Peter Lambert

  * 25 Okt 1685

  Paten : Lambertus Janssen,Clara Lamberts.
 3. petrus arnoldus  Heyendael (iuris licentiatus lozaniensis)

  schreibt kurz vor seinem Tode eine Genealogie seiner Familie

  "Ick ben geboren den 6 Februarij 1687 tot Astenet in het stockhuijs van Mutzhaegen, vulgo op Muzhoff, ende gedoopt tot Walhorn door den Eerw. Heere Pastoor Wilhelmus Caprouns op den 7 dito; mijne peters zijn geweest Heere Arnold Romer Leonardts, rijcken Coopman van Eupen, ende Sr. Jan Smits, schepen van de banck van Walhorn ende collecteur tot Kettenis, mijne Meter was 'Ma Tante Christina Franck, stadtheldersse van Borchet."

  ~ 07 Feb! 1687 (suscr: Joes Schmidt loco Arnoldi Roemer-leonards ex Eupen)
  + 28 Nov 1716

  oo NN Hissel

 4. Joseph franciscus Heyendael

  Studierte Rechte in Löwen. Schöffe des Hochgerichtes und des Herzogtumes Limburg
  *3 Jan 1689

  Paten : Anna Hayendahl,Catharina (Heyendael, Tante) uxor Joannes Hagen,Christopherus Meessen (Onkel).

  + Walhorn 9 Aug 1733

  iuris iurisque licentiatus 
  schabinus in Limbourg et 
  commisarius bancae de Walhorn 

 5. Maria Clara

  * Walhorn 1 Jul 1691

  suscr: Joannes Schmidt loco ... Wilhelmus Wilt
    canonicus,Maria Clara Domicella de Reul

  + 29 Aug 1700 oder 03 Mar 1702

  29 aug (1700) obiyt Maria clara hayendal 
  3 Marty 1702 obyt Maria clara Hayendal astenet
 6. Jean Etienne / Johann Stephan Heyendael (1)

  Drossard der Bank Walhorn

 7. Margarita Heyendael

  * Walhorn 16 Jul 1698

4 Henry Heyendael
* 1631
+ 27 Jun 1662. [W: 24 June 1662 Wal(horn)]
oo
5 margaretha franck
*
+ 11 Aug 1709
 1. Jean Heyendael (2)

  * 8 Apr 1656 [Pate: Gerard ....]

  +13 Mar 1717

  [Petrus Arnoldus Heyendael:]

  "Mijn vaeder noch levende is Johan Heyendal, oudtsten Richter vande Tholcaemere van de provintie van Limbourg ; sijnde geduerende meer als 30 jaéren altijdt geweest gecommitteerde tot d'administratie van den ontfanckgenerael van de Domeijnen van Sijne Majesteijt in den Hertochdomme van Limborch ende daernaer oock, naer doodt van den Heere de Lindicq, van den ontfanck generael van de Domeijnen van de Landen van Valckenborgh, Daelem ende 's Hertogenrode ; ontfanger van de Bancke van Walhorn ; commissaris ordinaris van deselve Bancke aan denderden Staet ; Greffier van de Justitie ende Politie vandeselve Banck ; Collecteur vanAstenet, ende geduerende 7 à8 jaeren administrateur ende Collecteur van Hergenraedt, lijnde daartoe aengestelt geweest bij act van 't Souvereyn Tribunal van Limborgh den . . . . 1705 ; ende Schepen van Lontzen etc."

 2. Nicolas Heyendael, 35. Abt von Klosterrath (Rolduc / Kloosterrade).
  * Walhorn 1 Sep 1658.[Paten: Lambertus frangs, Helena Feyen]

  + Rolduc

 3. Anne Catherine Heyendael,

  * Walhorn 16 Mar 1661 [Paten: Lucius Galand adjudantus et Catherina frangs]
  oo Walhorn 21 Feb 1685
  Jean Haeghen (Johannes von Hagen), Meier zu Walhorn.

  [Walhorn,10:  13 8ber 1710 obiyt Joannes Haagen Scholtius Walhorn]
  1. Ida Hagen

   * 13 Nov 1685 [Suscr: Lambertus Stauffer/Hausser, Gudula Heyendal]

   + 09 Sep 1759

   [Walhorn 1759, 9 7bris sepulta est Ida Haghen vidua Joes Theodori Römer in templo] 

   oo

   Derich Romer, Kaufmann, 1716 Bürgermeister in Eupen

   * Eupen

   + 15 Jan 1737

   [Walhorn 1737, 15 Jany sepultus est in ecclesia de 
    Walhorn Theodorus Römer    Eupene natus]
   • -
   • -
   • -
  2. Henricus Hagen, Meier zu Walhorn, Schatzheber/collecteur
   * Walhorn 17 April 1688
   [Walhorn 152 - Ao 88
   17 April Henricus      Walhorn
   par: Joannes haagen et Anna Catherina heyendael
   suscr: Joannes Baiendahl scriba et Maria haagen uxor. Theoderi haagen
   
   occisus juxta eupen ao 1722
       

   Achtung:
   Die Schreibweise von haagen ist alle dreimal identisch, mit dem "ß"-h. Das "H" bei Henricus ist groß, bei "h"eyendael klein.
   Also eventuell "Sch"aagen gesprochen.
   Wogegen beim "Schreiber" das "H" wie B aussieht und die Schreib- und Buchstabierweise stark abweicht.

   + 11 Sep 1721

  3. Margaretha Haagen

   * 27 Nov 1689

   [susc: Henricus Loeslever, Catherina Loslever]

   +obiit

  4. Cornelius Haagen, pastor in Brunssum/NL

   * Walhorn 19 Nov 1691

   [Suscr: Theodorus Haagen, Margareta Caproens]
   + 25 Mai 1747 in Brunssum
  5. Anna Catherina Hagen, Clarisse in Aachen

   * Walhorn 23 Sep 1693

   clarisse aquigranae
   susc: Christopherus Mees, Anna Christina domicella de haagen
  6. Maria Clara Hagen

   * Walhorn 3 Apr 1694

   susc:Nicolaus Brandt, Maria Clara domicella de Waldeborg
  7. Niclas Haegen, *2 Apr 1697
   [Suscr:Joannes Heyendal scriba, Maria Ursula domirella Hagen]
       

   "Procureur der Justitie" von Walhorn, collecteur

   +Eupen nach 6 Sep 1724

   [obiit 2 Jan 1738 Nicolas Hagen Schabinus in Walhorn et Lontzen]

   oo Catherina Franck

   • -
   • -
  8. Jean Joseph Haeghen, born in Walhorn 7 March 1699.
   [Suscr: Anthony pryen scabinus, Margareta vidua Heyendal]
   studerende inde Philosophie binnen Aecken.

   pastor in Eupen, 1757 Abt Kloosterrade (Rolduc)

   + 10 Dec 1781 Kloosterrade.

  9. Wilhelmus von Hagen
   * Walhorn 22 Feb 1701 + Walhorn 13 Mai 1706
   [Suscr:pranobilis dominus Wilhelmus Henricus de Trips dominus
       temporalis in Clermont, Maria Moresnet]
  10. Franciscus Hubertus Hagen
   *18 Mai 1703
   [Suscr:Hubertus Raremacher scabinus in Walhorn, Catherina Campo]
       Religiosus Dominus, Eupen
6 Pierre Meessen
Meyer van Eynatten ende Hause, schepen der hooftbanck Walhorn etc.
oo Walhorn (1)7 Feb 1640
(1)7 febr 1640 petrum mees cum maria Lamberts (illa coda Die nata est)
 prtes anthonius Lamberts, matthias fujesta
7 Marie Lamberts
*17 Feb 1613
Walhorn,40 1613
17 February
Anthonius Lamberti catherina astnet
Inf: Maria
Reneris Roell
Clara Astnet
 1. Gudula Meessen (3)

  [Petrus Arnoldus Heyendael]

  Mijne moeder, Gudula Meessen, heeft gehadt vier broeders ende twee susters.

  Te weeten:

  Joannes Meessen, sijnde, geweest Canoniek Regulier vand' Abdije van Cloosterrode ende Pastoor van Hersele ; is gestorven anno 1714 naerdijen dat hij langen tijde was geweest senior van de voorsegde abdij ende oudt ontrent 75 jaeren.

  Maria Clara Meessen, sijnde geweest religieuse ende meer als 30 jaeren mère dépensière inde Penitenten binnen Aecken ; is gestorven omtrent 7 maenden naer haeren Heere broeder Joannes, waarmede sij was twillingh. Sij hadde drij maanden te voorons haf,r Jubilée gedaen van 50 jaeren.

  Joannes Stephanus Meesen, sijnde geweest Canonicus ad Sanctum Adelbertum binnen Aecken ende regent vande Conincklijke Capelle in de groote Kerck van deselve stadt; heeft langen tijde te Roomen geresideert, ende wedergecomen si jnde van sijne reijse is immediatelijck daernaer gestorven binnen Aecken.

  Winandus Meessen, noch levende ende ongetrouwt, sijnde geweest Stadthouder ende Vorstmeester van Borchet, schepen, commissaris en te ontfanger van de banck van Walhorn, momber van't Hoochw Capitel van Onze Lieve Vrouwe binnen Aecken J. H. Baccalaureus etc.

  Christophorus Meessen, oock nog levende ende ongetrouwt, sijnde naer sijne studien geweest vande Garden van sijne Heijligheijt tot Roemen, ende daernaer schepen ende commissaris van de banck Walhorn, collecteur van Hauset etc.

  Catharina Meessen, ongetrouwt gestorven, sijnde geweest eene goede eenvoudighe dochter. Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum ast regnum toelorum-

  Ende Gudula Meessen, mijne moeder etc.

 2. Johannes Meessen, Pastor von Herselle

  * 5 Nov 1640

  +19 Apr 1714 als Senior der Abtei Klosterrath

 3. Maria Clara Meessen

  Penitenten Aachen (seit Juni 1665)

  * 5 Nov 1640

  gemini Patr: Renerus Reull et Assem Mees 
  Matr: Otliva Heun et Catharina Looslever

  +02 Jan 1715

 4. Gudula Meessen

  * 8 Mar 1643

  Paten : Stephanus Mees,Clara Lamberts

  +11 Mai 1650

 5. Anton Mees

  * 21 Mai 1645

  Paten : Leonardus Fischer, Elisabeth Timmermanns uxor Stephan Mees.

  +31 Mai 1645

 6. Johan Stephan Meessen, Kanonikus St.Adalbert, Aachen

  *31 Mai 1646

 7. Catharina

  * 9 Mai 1649 +(coelebs)

 8. Winand Meessen, Vogtstatthalter Abtei Burtscheid

  * 14 Mai 1651 +(coelebs)

 9. Leonhard Christoph Meessen

  päpstlicher Gardist, Schöffe und Kommissar der Bank Walhorn, Schatzheber von Hauset

  1716 noch ledig

  * 3 Nov 1658

8 nicolaus heyendael (scholtestus)
*

+ Walhorn 05 Okt 1653

oo1.
9 Engelberte Crummel
+ Walhorn 15 Nov 1635

Nicolaus Heyendael oo2. Helena Graefs

Den voorsegden Nicolaas Heyendal is in't tweede houwelijck Betrouwt geweest met seeckere Helena Graefs, waarvan gecomen is eene naerdochter genoempt Angela Heyendal, dewelcke is Betrouwt geweest met seeckeren Antoin Koersten, daervan compt Sr. Nicolaas Keersten, wachtmeestere ten dienste van sijne Ceurvorstelijke Hoocheijt den hertoghe van Nieubourg, is teghenwoordigh oprichter tot Cloosterrode. Daernaer is deselve Angela Betrouwt geweest met N. Timmermans, hinc Peetar Timmermans van Beloen etc.

 1. Arnoldus Nicolaus Heyendael

  * 10 Mai 1643 + 31 Mai 1643

  [Suscr: D.Arnoldus ____ de Walhorn, Maria ___]

 2. EngelbertaAngela Heyendael * 3 Jun 1644
  Walhorn, p. 96. 
  "3. Junii  E-n-g-e-l-b-e-r-t-a Angela    W.
  par: Nicolaus Heyendael er Helena
  patr; Winandus Emonts jr. n. D. Catherina
                   Krummelll-?."
    

  + 7 Feb 1689

  [patr:Winandus Emonts jr., D. Catherina Krummell-?]

  oo1.

  Antoin Koersten

  *10 Feb 1647 [par: Joannis kersten & Gertrudis]

  +8 Sep 1679

  Grabkreuz aussen links St.Stephanus,Walhorn

  Grabstein an der Kirche zu Walhorn
  1679 8 7bris
  Anthonis Kerst 32 Jahre
  seine Hausfrau Engen Heyendal
  (ohne Sterbeeintrag)

  oo2. Walhorn 20 Nov 1681

  20. 9ber Leonardum timmermans Angela Heyendael
  praesentibus Joanne Caution stephano haeß et toto populo
  [Walhorn 1,238 unten]

  Leonard timmerman

  +22 Feb 1705

  Walhorn 205 (folio 69)
  22 Februar 1705 obiit Leonardus Timmerman ex Belven
    
  1. - Petrus Zimmermann, villicus Bexenhof (22 Feb 1705 - 23 Mai 1750)

   * 19 Nov 1683 [Zacharias Kersten, Barbara Kersten] + 23 Mai 1750

   oo Elisabeth Falter

  2. - Anthonius Zimmermann

   * 2 Jun 1685 [Paten:Caspar Phillips, Anna Kallf]

   1705 in fremden Kriegsdiensten/mercenary - did not return

10 Jean Franck
* Okt 1597

# Walhorn 03 Okt 1712

[Walhorn,11] (1712) 3 8ber sepultus est Joannes franck - merols

oo
11 Marguerite Reull
12 Johannes Mees
+03 Apr 1636
oo
13 Maria Beckers
+ 27 Sep 1635
 1. Peter Meessen (einziger Sohn)

  ~ 11 Mar 1621

  + Walhorn 15 Mar 1679

  [] Kirche Walhorn

  [Coels,Marienstift, S. 546]

  1638 Febr. 27 Peter Mees empfängt nach Tod seines Vaters Johann Meess die Güter zu Rabotrath, die dieser am 5. Nov. 1621 durch Erbwechsel empfangen hat.

14 Antoine Lamberts
*
+Aachen 10 Feb 1662 [Walhorn extracto defuncti #62]
oo
15 Catherine d'Astenet
*1582/1595
+ 24 Jan 1663 [Obiit Catherina Lamberti mater praelati Rhodensis]
16 michel heyendael alias van den Bennelt
*
+ 10 Jun 1647
oo
17 Irma op den Hoff
*
+
18 Herman Crumel de Merols
*
+
oo
19 ?Catherine? de Hagen
* [bef 1598]
+
20 Lambert Franck
*
+ 13 Okt 1623 03:00
oo
21 Raermecker
*
+
22 Daniel Reul van Monzen
*
+
oo
23
*
+
24 Stephan Meess
*
+22 Mär 1622
oo
25 Anna von de Sandé
*
+25 Feb 1628
26 Claus Beckers
*
+
oo
27 Jouffrouwe Crummel
*
+
28 Peter Lamberts von Astenet
*
+
oo
29 Maria Mollener von Astenet
*
+
30 Winand von Astenet
*
+
oo 1580/1583
31 Gudula Welters
*
+
32 Heyendael
*
+
oo
33
*
+
34 Ophoven
*
+
oo
35
*
+
36 Crümmel
*
+
oo
37
*
+
38 Hagen
*
+
oo
39
*
+
40 Jan Franck
Schepen in Monzen, Director der Galmei Bergwerke

*

+
oo
41 Maria Heijsterboom van Lansenberch
*
+

Lambert Franck, vaeder vanden voorsegden Jan Franck, was soone van Jan Franck van Moresnet, in sijnen leven schepen van Monzen ende directeur van den Calmijnbergh. Desen Jan Franck (oudtvaeder van Johan F anck, mijnen overoudtvaeder) is tweernaal getrouwt geweest. Van 't eerste houwelijck met Maria Heijsterboom van Lansenberch heeft hij gehadt vijff kinderen, te weten Peeter, Lambert, Jan, Gertruyde ende Anna.

oo2.NN, Tochter Lijns Wijshooft

Van'ttweefile houwelijck, te weeten mette dochter van Lijns Wijshooft, heeft hij gehadt oock vijff kinderen, te weeten : Laurens Franck, (hinc le cousinage avec les Brocards, waervan den eenen is lector inde Vrouwe-broeders, ende den anderen Canonicq Regulier tot Clooster-rode), Maria, ende Margaretha Franck, boven Fiecken ende Berbken sijnde jonck overleden.

42 Steven Raermecker van Kelmis
*
+
oo
43 Berb
Tochter von Lijns in den Hoff zu Kelmis

*

+
44 reul
*
+
oo
45
*
+
46
*
+
oo
47
*
+
48 mees von Hauset
*
+
oo
49 helene von dem sande
*
+
50 Anselm von der roitzen
8 Dec 1582 (+)
received 14.4.1529 Rabothraed
*
+
oo
51 Anna
*
+
52
*
+
oo
53
*
+
54
*
+
oo
55
*
+
56 lamberts
*
+
oo
57
*
+
58 Jacob Mollener von Astenet
*
+
oo
59 Hoesch
*
+
60 Johann Mollener von Astenet
*
+1580
oo
61 Clara van der Heyden
*
62
*
+
oo
63
*
+
120 Jacob Mollener von Astenet
*
+
oo
121
*
+
240 steffen Mollener von Astenet
*
+
oo
241
*
+

Copyright (c) 2oo2 Serge De Craemer, Jozef Hoen, Jochem Heicke