Douglass

 

 

 

George W. Douglass 1917-2007
HELEN GRAY (Douglass) LAUNIUS 1914 - 2008