Roberts & Gholson family1914
Roberts & Gholson families Sept. 25, 1914

Broughton, Illinois - Hamilton County