Thrasher

 

 

Thrasher Monument
Paul G. Thrasher Stone