Zawadda

Zawadda


The Zawadda Manor Home. From the book: Das Schlochauer Land 1982.

Das Zawadda Gutshaus. Vom Buch: Das Schlochauer Land 1982.Map of Zawadda.

Karte von Zawadda.