Eerst in het Nederlands dan in het Engels daaronder

 

Eerst in het Nederlands, dan in het Engels – First in Dutch then in English below

Geboorteake van Arent Feikes Overkamp (24), geboren 2 december 1817. Akte uit de burgerlijke stand van Zuidhorn. Er staat:

"In het jaar éénduizend achthonderd en zeventien, den derden December, des avonds om vijf uur, is voor mij Schout en Officier van den burgerlijke stand der gemeente Zuidhorn, Kwartier en Provincie Groningen, gecompareerd: Albert Jans Folmer, oud één en dertig jaren, van beroep Wolkammer, te Zuidhorn, dewelke verklaarde dat op den tweeden December dezes jaars, des avonds om zeven uur, en in Zijne behuizinge No. 114, staande in de Nieuwstraat te Zuidhorn, was bevallen Reina Jans Overkamp, van een kind van het mannelijk geslacht, (waarvan de vader onbekend), hetwelk zal genaamd worden Arent Feikes; zijnde zij Reina Jans Overkamp, ongehuwd, thans zonder bepaald beroep, en wonende te Zuidhorn. Welke verklaring geschied zijnde, in tegenwoordigheid van Tiede Dijkstra, oud drie en dertig jaren, van beroep Schoenmaker, en Freerk Lammerts Steenhuizen, oud zes en twintig jaren, van beroep Bakker, wonende beide te Zuidhorn, als naaste naburen. Zoo is hiervan deze acte opgemaakt, en door hun, benevens den comparant en mij getekend, nadat hun dezelve was voorgelezen."

Handtekeningen van: Albert Jans Folmer, Tiede Dijkstra, Freerk Lammerts Steenhuizen en de burgermeester Abresch.

 


Birthcertificate of Arent Feikes Overkamp (24), born 2nd December 1817. Certificate from the Civil Record of Zuidhorn. Translated to English it says:

"In the year one-thousand eighthundred and seventeen, the third of December, in the evening at five O' clock, appeared for me, Mayor and Officer of the civil records of the municipality Zuidhorn, Quarter and Province of Groningen,  Albert Jans Folmer, thirthy one years old, profession Wolkammer, in Zuidhorn, who declared that on the second of December this year, in the evening at 7 O' clock, and in his house Nr. 114, standing in the Nieuwstraat in Zuidhorn, Reina Jans Overkamp, gave birth to a child of the male sex, (of whom the father is unknown), who shall be namend Arent Feikes; while she, Reina Jans Overkamp, is unmarried, currently without a certain profession, and living in Zuidhorn. Which declaration happened, in the presence of Tiede Dijkstra, thirty three years old, profession Schoenmaker, and Freerk Lammerts Steenhuizen, twenty six year old, profession Bakker, both living in Zuidhorn, as direct neighbours. So is made this record of this, and signed by them and me, after this had been read to them."

Signatures of: Albert Jans Folmer, Tiede Dijkstra, Freerk Lammerts Steenhuizen and mayor Abresch.