Hamilton Peyton Beam (1866-1942) and Family

Hamilton Peyton Beam