Last Name First Name DOB Father's
Name
Mother's
Name
City/Town/Village
of Birth or Residence
Information
Source
Bogomolny Abram married to Roza Novaya Priluki, Vinnitsa Yad Vashem
Bogomolny Abram married to Etya Monastyrische Yad Vashem
Bogomolny Abram Avraham Gnivan Tyvrov Yad Vashem
Bogomolny Bogomolni Abram Avraham 1866 Lukashovka Lipovets Yad Vashem
Bogomolny Abram Avraham 1855
Bogomolny Ana married to Grigori
Zaft Anatoli Zaft, Mendel Khava
Khramoi Arkadi Khramoi, Leib Polina
Bogomilny Aron 1853 Ovsey Feiga Solovkovtsy
Bogomolni Aron Aharon 1904 Shopsa Shabtai Gisia
Bogomilny Avrum 1872 Shimson Rivka
Bogomilny Avrum Moishe 1882 Meer Rivka Dobrish Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomilny Baba 1825 Shmelko Chana Chaya
Bogomolni Beila married to Naftul Naftali
Bogomilny Beila 1828 Shmelko Chana Chaya
Bogomolni Bela 1925 Khaskel Sonia Vinnitsa
Bogomolny Bogomolni Beniamin 1914 Izrail Yisrael Ela (Stashnaya) Vinnitsa
Bogomolny Beniumen married to Doba Tyrov Yad Vashem
Bogomilny Berko 1863 Shevach
Bogomolny Berko 1853 Usher Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomilny Berko 1828 Yankel Medzhibozh, Letichev Uezd
Bogomolny Berl (Berko) married to Malya Novaya Priluki, Vinnitsa Yad Vashem
Bogomolnaya Betya 1925 Rakhmil Monastyrische
Bogomolniy Beyla 1907 Chaim (Haim Leibov) Tablya Odessa
Galyuz Binyamin married to Fanya Feiga
Bogomolni Bluima married to Gersh Ladyzhin Trostyanets
Bogomolny Boba married to Julij Iuji
Bogomolny Bogomolni Boris 1918 Izrail Yisrael Ela (Stashnaya) Vinnitsa
Bogomolny Bogomolni Boris 1905 Leizer Khaim Frima Krasnoye Zhmerinka
Bogomolni Boris married to Sura Sara
Bogomilny Boruch 1792 Mortko
Bogomilny Boruch 1868 Shevach
Bogomolny Borukh Barukh Vinnitsa Yad Vashem
Bogomolny Chaim 1854 Usher Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomolniy Chaim (Haim Leibov, Haim-David Leybovich, Haym Duvid Leybovich married to Tablya Tabliya Tyvrovskiy (Tyrov) Odessa State Archives, Birth Records
Bogomilny Chana Chaya 1779 married to Shmelko Dunayevtsy
Bogomilny Chaskel 1874
Bogomilny Chaskel 1844 Ios Sura
Bogomilny Chaskel 1856 Ovsey Feiga Solovkovtsy
Bogomilny Chaya-Rivka 1887 Ichel-Moishe Ester Karavarsari
Bogomolni Child 1934 Boris Sura (Sara) Vinnitsa
Bogomolni Dina 1824 married to Shimon
Bogomolny Bogomolni Doba 1861 married to Beniumen Tyvrov
Bogomolne Dobre 1895 married to Avraham Ilyintsy
Bogomolni Dora Kolmen Kalman Lea Leya
Bogomilny Duvid 1748 Moshko Kalyus
Bogomolny Bogomolni Ela (Stashnaya) 1891 married to Izrail Yisrael Vinnitsa
Bogomolni Eliabeta (Drizik) Zakharia Skyharye Khova Khava
Bogomolnaia Elizabeta Liba (Arbeitman) 1906 married to Mordekhai Vinnitsa
Bogomolnaya Enya 1889 married to Matus Vinnitsa
Bogomolniy Ester 1910 Chaim (Haim Leibov) Tablya Odessa
Bogomilny Ester 1845 married to Ichel-Moishe
Bogomolni Ester (Kushnir) 1848 Shimon Dina Monastyrische
Bogomolny Etya married to Abram
Bogomolny Etya (Katz) 1909 Volko Ratzia
Bogomolni Etya Ester (Gandler) 1919 Iosif Shifra Monastyrische
Bogomolnaya Fanya Feiga (Galyus) 1914 Matus Shika Enya Vinnitsa
Bogomilny Feiga 1820 married to Leib Liebko
Bogomolny Bogomolni Feiga 1884 married to Mordka Mordekhai Vinnitsa
Bogomilny Feiga 1833 married to Ovsey Solovkovtsy
Bogomolny Bogomolni female 1878 Vinnitsa Yad Vashem
Bogomolnaya Bogomolni female 1910 Gaisin, Gaysin
Bogomolny Frima married to Leizer Khaim
Bogomilny Frima 1851 Shimon Dina Zamekhov Ushitsa Uezd
Bogomolnaya Frima (Prilutzki) Berl Malya Novaya Priluka, Lipovets
Bogomolni Froika married to Pesa Burshteyn Vinnitsa Yad Vashem
Bogomilny Froim 1788 Mortko
Bogomolny Bogomolni Gdali Gedalia 1920 Izrail Yisrael Ela (Stashnaya) Vinnitsa Yad Vashem
Gandler Gedali married to Etya Ester Yad Vashem
Bogomolni Genadi 1928 Vinnitsa
Bogomolny Genadi Sura Vinnitsa
Bogomolny Genadi 1819 Abram Novaya Priluka, Lipovets Yad Vashem
Bogomolnaya Genia 1925 Rakhil Monastyrische
Bogomolny Bogomolni Gersh 1932 Vinnitsa
Bogomolny Bogomolni Gersh 1903 Mordka Mordekhai Feiga Vinnitsa
Bogomolny Gersh 1859 Usher Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomolni Gersh Gershl married to Bluima Ladyzhin, Trostyanets Yad Vashem
Kushnir Gersh Mordekhai married to Ester
Bogomilny Gershko 1875 Shevach
Bogomilny Ginda 1835 Leib Liebko Feiga
Bogomolni Gisia Vaynshtein Veinshtein 1883 married to Shopsa Shabtai
Bogomolny Grigori 1896 Abram Avraham Lyba Liba Uman
Grisha married to Mikhelka
Bogomilny Ichel-Moishe 1838 Zalman Karavarsari
Bogomolni Ida 1905 married to Leib lev Vinnitsa
Bogomilny Iona Ios Dunayevtsy Kamenets Podolskiy City-State Archives: 1834-Town of Dunayevtsy, 1848-Town of Dunayevtsy, 1850-Town of Zhvanchik, 1858-Town of Kalyus, 1875-Towns of Solobkovtsy, Zamekhov, Murovanyye Kurilovtsy, Dunayevtsy
Bogomilny Ios 1864 Ovsey Feiga Solovkovtsy
Bogomilny Ios 1830 Shmelko Chana Chaya
Bogomolny Iosif Yosef 1920 Zolman Zalman Tania Shpikov Tulchin
Bogomolni Iosif Yosef (married Shifra) 1884 Shimon Dina Monastyrische
Bogomolni Iosif Yosef (married Tatiana) 1915 Yankel Khana Dashev
Bogomilny Itsko 1828 Vol Dunayevtsy
Bogomilny Itta 1804 married to Shaya-Srul
Bogomolny Itzek Lukashovka, Lipovets Yad Vashem
Bogomolni Itzik 1890 married to Shopsa Shabtai
Bogomolni Izia 1934 Khaskel Sonia Vinnitsa
Bogomolny Bogomolni Izrail Yisrael 1884 Khatzkel Vinnitsa
Bogomolny Julij Iuji married to Boba Yad Vashem
Bogomolny Bogomolni Khaim 1922 Izrail Yisrael Ela (Stashnaya) Vinnitsa
Bogomolni Khana (Maltzev) 1886 married to Yankel Dashev
Bogomolny Khana (Polyak) married to Moishe Yankel
Bogomolny Bogomolni Khana (Zaft) 1885 Benuimen Doba Tyvrov
Bogomolni Khaskel married to Sonia Vinnitsa Yad Vashem
Bogomolny Khatzkel Vinnitsa Yad Vashem
Bogomolni Khaya Khaia married to Mordko Mordekhai
Bogomolni Khova Khava married to Zakharia Skyarye
Bogomolny Bogomolni Klara married to Boris
Bogomolny Klara 1924 Zolman Zalman Tania Shpikov Tulchin
Bogomolny Kolmen Kalman married to Lea Leya
Bogomolni Lea Leya (Chersonskaya Khersonksi) 1895 married to Kolmen Kalman Lipovets
Khramoi Leib 1908 married to Polina Priluki, Vinnitsa
Bogomolny Leib     Vinnitsa Oblast Archives, 1881-Marriages-town of Novaya
Priluki, 1882-Births-town of Litin, 1912-List of inhabitants Novaya Priluki
Bogomolny Leib 1862 Usher Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomilny Leib Leiba 1886 Shimon Rivka Kalyus
Bogomolni Leib Lev 1902 married to Ida Vinnitsa Yad Vashem
Bogomilny Leib Liebko 1899 Abram Etya Zhvanchik Kalyus
Bogomolniy Leiba (Leib) 1912 Chaim (Haim Leibov) Tablya Odessa
Gincherman Leizer married to Riva Bogomolni
Bogomolny Leizer Khaim married to Frima Krasnoye, Zherminka Yad Vashem
Bogomolny Leizor Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomolnaya Leya 1895 Mordekhai Elizabeta Liba Lipovets
Bogomolny Liba married to Gersh
Bogomolny Liuba 1905 Abram Avraham Lyba Liba Uman
Bogomolny Liza 1927 Rakhmiil Monastyrische
Bogomolny Bogomolni Lyba Liba married to Abram Avraham
Bogomolni Male 1937 Boris Sura Sara Vinnitsa
Bogomolny Male 1934 Zolman Zalman Tania Shpikov Tulchin
Bogomolny Bogomolni Malka 1906 Mordka Mordekhai Feiga Vinnitsa
Bogomolny Malya married to Berl
Bogomolny Bogomolni Mania 1924 Izrail Yisrael Ela (Stashnaya) Vinnitsa
Bogomolni Mania married to Shopsa Shabtai
Bogomolnaya Manya 1900 Noekh Perel Ilyintsy
Prilutzki Manya 1923 Prilutzki, Leibush Frima
Bogomolni Mark 1939 Boris Sura Sara Vinnitsa
Portnoi Mateus Portnoi, Pinkhos Ratzia
Bogomolnaya Matlya (Shafir) 1901-1902 Berl Malya Novaya Priluka, Lipovets
Bogomolny Matus Shika 1887 Ovshei Vinnitsa Yad Vashem
Bogomolny Meer 1865 Usher Novaya Priluki, Vinnitsa
Zaft Mendel maried to Khava
Bogomolni Mikhail Mikhael 1907 Abram Avraham Gnivan Tyvrov
Bogomolny Mikhelka 1916 Abram Avraham Lyba Liba Uman
Bogomilny Mintsya 1846 Ios Sura
Bogomolni Moisei Moshe 1908 Gersh Vakhnovka Lipovets
Bogomolny Moishe Yankel 1871 married to Khana Polyak Vinnitsa Yad Vashem
Bogomolni Mordekhai 1900 Moshe Vinnitsa
Bogomolny Bogomolni Mordkha Mordekhai 1880 married to Feiga Vinnitsa Yad Vashem
Bogomolni Mordko Mordekhai married to Khaya Khaia Krasnoye, Zherminka Yad Vashem
Bogomilny Mortko Zvanchik Kamenets Podolskiy City-State Archives: 1834-Town of Dunayevtsy, 1858-Town of Kalyus
Bogomilny Mortko 1817 Froim
Bogomolni Moshe Vinnitsa Yad Vashem
Bogomilny Moshko Kalyus Kamenets Podolskiy City-State Archives: 1834-Town of Dunayevtsy
Bogomilny Mot-Leibish 1868 Ichel-Moishe Ester Karavarsari
Bogomolni Naftul Naftali married to Beila Lipovtsy Yad Vashem
Bogomilny Naftula   Kamenets Podolskiy City-State Archives: 1834-Town of Dunayevtsy, 1848-Town of Dunayevtsy, 1850-Town of Zhvanchik, 1858-Town of Kalyus, 1875-Towns of Solobkovtsy, Zamekhov, Murovanyye Kurilovtsy, Dunayevtsy
Bogomolny Noekh married to Perel Ilyintsy Yad Vashem
Bogomilny Nuta
Bogomilny Ovsey Ovshiya 1832 Shmelko Chana Chaya Solobkovtsy
Bogomolny Ovshei Vinnitsa Yad Vashem
Bogomilny Ovshey 1808 Srul Pesya Dunayevtsy
Bogomolnaya Perel 1884 married to Noekh Ilyintsy
Bogomolny Bogomolni Pesia (Burshteyn) 1898 married to Froika Vinnitsa
Bogomilny Pesya married to Srul Solobkovtsy
Portnoi Pinkhos Pinkhas married to Ratzia Bogomolny
Bogomolni Polina married to Leib Khramoi Vinnitsa Yad Vashem
Bogomilny Priva 1888 Shimon Rivka Zamekhov Ushitsa Uezd
Bogomolni Rakhel Mordekhai Masza
Bogomolny Rakhmil 1900 Julij Iuji Boba Vinnitsa
Bogomolny Bogomolni Ratzia (Portnoi) 1894 Itzek Lukashovka Lipovets
Bogomolni Rita 1938 Khaskel Sonia Vinnitsa
Bogomolny Bogomolni Riva l924 Rakhil Vinnitsa
Bogomolni Riva (Gincherman) 1890 Gershl Bliuma Ladyzhin Trostyanets
Bogomilny Rivka (daughter of Aizik) married to Shimon
Bogomolny Rivka Dobrish 1863 married to Meer Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomolny Roza married to Abram
Bogomolni Roza 1914 married to Yankel Yakov Yaakov Vinnitsa, Vinnitsa
Bogomolny Sara Zolman Zalman Tania Shpikov Tulchin
Bogomolniy Sarra 1915 Chaim (Haim Leibov) Tablya Odessa
Bogomolny Bogomolni Sasha 1910 Leizer Khaim Frima Krasnoye Zhmerinka
Bogomilny Shartsya 1849 Ios Sura
Bogomilny Shaya 1846-1850 Shimon Rivka Kalyus
Bogomilny Shaya-Srul 1826 Naftula
Bogomolnaya Sheindl (married to Abram) 1904-1905 Berl Malya Novaya Priluka, Lipovets
Bogomilny Shevach 1835 Srul Pesya Solobkovtsy
Bogomolni Shifra (Umanski) married to Iosif Yosef
Bogomolny Bogomolni Shima Borukh Barukh Vinnitsa
Bogomolni Shimon married to Dina Monastyriche Yad Vashem
Bogomilny Shimon 1872 Shaya
Bogomilny Shimon (Shimson) 1826 Shaya-Srul Itta Kalyus
Bogomolny Shleima 1868 Usher Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomilny Shmelko 1778 Iona Ios Dunayevtsy
Bogomilny Shmelko 1854 Ios Sura
Bogomolny Bogomolni Shopsa Shabtai 1875 married to Itzik Ilyintsy Yad Vashem
Bogomolni Sonia 1928 Froika Pesia Slobodka, Ilyintsy
Bogomolni Sonia 1902 married to Khaskel Vinnitsa
Bogomilny Sosya 1861 Ios Sura
Bogomolny Bogomolni Srul 1918 Leizer Khaim Frima Krasnoye, Zhmerinka
Bogomilny Srul 1782 married to Pesya
Bogomolny Srul 1874 Udel Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomolny Bogomolni Srul Volko Tuba Ilyintsy
Bogomilny Sura 1831 married to Ios
Bogomilny Sura 1840 Shmelko Chana Chaya
Bogomolni Sura (Sara) 1915 Yakov Yaakov Tema Vinnitsa
Bogomolniy Tablya Tabliya Leibovna married to Chaim (Haim Leibov)
Bogomolni Tamara (Kagan Kogan) married to Yitzhak
Bogomolny Tania (Zubkis) 1895 married to Zolman Shpikov Tulchin
Bogomolni Tatiana (Brin) Married to Iosif Yosef
Bogomolny Bogomolni Tava Tova Taibl married to Velvl
Bogomolni Tema 1903 Mordko Mordekhai Khaya Krasnoye Zherminka
Bogomolny Tuba married to Volko
Bogomolni Tzilia 1933 Yankel Yakov Yaakov Roza Vinnitsa, Vinnitsa
Bogomolny Udel 1870 Usher Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomolni Unknown 1906 Mortka Feiga Vinnitsa
Bogomolniy Usher 1917 Chaim (Haim Leibov) Tablya Odessa
Bogomolny Usher Leib Novaya Priluki, Vinnitsa
Bogomolny Bogomolni Velvl (Volf) 1901-1903 Abram Avraham Lyba Liba Lukashovka Lipovets or
Uman
Bogomilny Vol 1848 Itsko Dunayevtsy Kamenets Podolskiy City-State Archives: List of Inhabitants, 1878-town of Kalyus, Ushitsa Uezd
Bogomolny Vol 1843 Leib Liebko Feiga
Bogomolny Volko (married Tuba) 1910 Abram Roza Monastyrische
Gincherman Yakov Gincherman, Leizer Riva Bogomolni
Bogomolny Bogomolni Yakov Yaakov Izrail Yisrael Ela (Stashnaya) Vinnitsa
Bogomolni Yakov Yaakov married to Tema
Bogomilny Yankel Medzhibozh, Letichev Uezd Kamenets Podolskiy City-State Archives: Suppl. List of Inhabitants, 1851-town of Medzhiozh, Letichev Uezd
Bogomolni Yankel married to Khana Maltzev Dashev Yad Vashem
Bogomolni Yankel Yakov Yaakov Vinnitsa Yad Vashem
Bogomolni Yitzhak (married Tamara) 1849-1854 Shimon Rivka Monastyrische
Bogomolni Yosef Froika Pesia
Bogomolni Zakharia Skharye 1900 Naftul Naftali Beila Lipovtsy
Bogomilny Zalman Karvarsari Kamenets Podolskiy City-State Archives: List of Inhabitants, 1879-town of Karvarsari, 1895-Kamenets Uezd
Bogomolni Ziama 1935 Yankel Yakov Yaakov Roza Vinnitsa, Vinnitsa
Bogomolny Zolman Zalman 1890 married Tania Zubkis Shpikov Tulchin Yad Vashem