Armenian Graves at Ranchi

C.N.I. Cemetery Ranchi, (Church of North India)
images and translations kindly supplied by Karen Mkrtchyan

Click on a thumbnail image to see a larger view.

Martha Hyrapiet Crete

Martha Creet

Տապան Ջուղայեցի օրիիրդ Մարթա Հայրապետ Կրետյանի։ Ծնեալ 28 Դեկտեմբեր 1877, վախճանվել ի Մուրմու ի 25 Հոկտ 1945: 

 

Մերձ 40 տարի Ջուղայի հիվանդանոցում գործեցիր, շատ շատերին դեղեր նշանակեցիր, մաքուր եվ աստվածավախ կյանք վարեցիր, սիրելիներից զատված____ Հանգուցեալ։ Քո տխուր քրոջը վտար թողեցիր։ Մ.Ն.Տ.Ր.Յ

 

 

Sacred In loving memory of Miss Martha Hyrapiet Crete. Born at Julfa Isphahan Iran 28th December 1877. Died at Murmu District Ranchi 25 th October,1945. 

 

"For 40 long years you worked at a hospital in Julfa. To many a person you gave medicines. You led a clean and God-fearing life. You passed away, far from your loved ones and left your sorrowful sister abandoned.  

-M.N.T.R.Y 

 

To live in the hearts of those we leave behind is not to die. 

 

Husick Mathosagha Gharakhanyan or Husick Matusilla Hovesep

Husick Hovesep

In loving memory of Husick Matusilla Hovesep. Born at Julfa Isphahan on the 7th February 1901. Died at the Holy Family Hospital, Mandarin, Ranchi, on the 8 the July, 1952. 

 

 

Շիրիմ հիշատակի Հանգուցեալ Մաթոսաղա Ղարախանյանի։ Ծնած Նոր Ջուղա 7 փետրվարի 1901 Վախճանին 8 հունիսի 1952.  

 

To live in the hearts of those we leave behind is not to die.

 

Translation of Armenian part :- 

Tombstone in memory of deceased Husick Mathosagha Gharakhanyan. Born in New Julfa 7 February 1901, died 8 June 1952

 

Carapiet Shamir Kretian or Carapiet Shamier Crete

Carapiet Shamir

Աստ հանգչի 

Կարապետ Շամիրամ Կրետեան։ Ծնեալ ի Նոր Ջուղա, Սպահան ի 16 Սեպտեմբերի, 1885: Վախճանեցավ ի Ռանչի ի 26 Օգոստոսի, 1947։ 

 

My translation:- Here rests 

Carapiet Shamir Kretian. Born in Isphahan, New Julfa on 16 September, 1885. Died in Ranchi on 26th August, 1947. 

 

Joseph Aram Emin

Joseph Emin

In loving memory of
Joseph Aram Emin
Born 15th November 1889
Died 29th May 1951

We pray for you always
And cherish your name
Your memory with us
Darling Daddy
Will always remain

Roman Catholic Cemetery, Kantatoli, Ranchi

Thagoohe Z. Creet

Thagoohe Creet

Sacred to the memory of Mrs. Thagoohe Z. Creet
Born in Julfa Ispahan Iran.
Died in Jhalda on the 18th June 1948
At the age of 85 years
R.I.P.


Հիշատակ, հանգուցեալ
Տիկին Փագուհի Զ. Կրետեան: Ծնեալ ի Նոր Ջուղա, Իսպահան, Իրան; Վախճանեցավ ի Ջալդա 1948-ին 85 տարեկան հասակում

Translation of Armenian below:

In Memory,
Deceased,
Mrs Tagoohi Z. Kretean
Born in New Julfa, Ispahan, Iran.
Died in Jalda in 1948, aged 85 years