Gerard of GABASTON - Jaroslava of GALICIA

Gerard of GABASTON


Father: Arnaud of GABASTON
Mother: Claramond of MARSAN
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of Gerard of GABASTON

          /-Garsie of GABASTON
     /-Arnaud of GABASTON
Gerard of GABASTON
     |     /-Arnaud Guillaume of MARSAN
     \-Claramond of MARSAN

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Guillaume-Arnaud of GABASTON


Father: Arnaud of GABASTON
Mother: Claramond of MARSAN
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of Guillaume-Arnaud of GABASTON

          /-Garsie of GABASTON
     /-Arnaud of GABASTON
Guillaume-Arnaud of GABASTON
     |     /-Arnaud Guillaume of MARSAN
     \-Claramond of MARSAN

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Raimond-Arnaud of GABASTON


Father: Arnaud of GABASTON
Mother: Claramond of MARSAN
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of Raimond-Arnaud of GABASTON

          /-Garsie of GABASTON
     /-Arnaud of GABASTON
Raimond-Arnaud of GABASTON
     |     /-Arnaud Guillaume of MARSAN
     \-Claramond of MARSAN

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Felipe Pedro GABRIEL


Father: King Philip V of Bourbon of SPAIN
Mother: Mary Louise (Gabrielle) SARDINIA
Birth: 1712
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of Felipe Pedro GABRIEL

                /-King Louis XIV of FRANCE
          /-Louis of FRANCE , Dauphin
          |     \-Marie-Therese of Spain HABSBURG
     /-King Philip V of Bourbon of SPAIN
     |     \-Mary Anne Christine of BAVARIA
Felipe Pedro GABRIEL
     |           /-Carlo Emanuele II of SAVOY , Duke of Savoy
     |     /-Victorio Amadeo II of SARDINIA , Duke of Sardinia
     |     |     \-Maria Johanna Baptista of SAVOY-NERMOURS
     \-Mary Louise (Gabrielle) SARDINIA
          |     /-Philippe D'ORLEANS , Duke of Orleans
          \-Anna Maria D'ORLEANS
                \-Henrietta Anne STUART

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Hawys the Hardy GADARN


Father: Owain ap Gruffydd DE LA POLE , Lord de la Pole
Mother: HAWYS
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: John of CHARLTON , Baron Charlton
Child: John of CHARLTON , Lord Charlton

Ancestors of Hawys the Hardy GADARN

                /-Gwenwynwyn ap Owain CYFEILIOC , Powys Wenwynwyn
          /-Gruffydd ap GWENWYNWYN , Prince of Powys
          |     \- MARGARET
     /-Owain ap Gruffydd DE LA POLE , Lord de la Pole
     |     |     /- HOWEL-Y-PENDOLAN
     |     \- MARGARET
Hawys the Hardy GADARN
     |     /-Philip CORBET , Baron Caus
     \- HAWYS

Descendents of Hawys the Hardy GADARN

1 Hawys the Hardy GADARN
 =John of CHARLTON , Baron Charlton
  2 John of CHARLTON , Lord Charlton

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]GAEA


Father: CHAOS
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: URANUS
Child: TETHYS
Child: CRONUS
Child: RHEA
Child: IAPETUS
Child: CRIUS
Child: HYPERION
Child: COEUS
Child: THEIA
Child: MNEMOSYNE
Child: PHOEBE
Child: THEMIS
Child: Brontes (THUNDER)
Child: Steropes (LIGHTNING)
Child: Arges (THUNDERBOT)
Child: Cottus (FURIOUS)
Child: Briareus (VIGOROUS)
Child: Gyges (BIG-LIMBED)
Child: OCEANUS
Partnership with: POSEIDON
Child: ANTAEUS
Partnership with: TARTARUS
Child: TYPHOEUS
Partnership with: PONTUS
Child: NEREUS
Child: THAUMAS
Partnership with: HELIOS
Child: ACHELOUS
Partnership with: (Unknown)
Child: ACHERON
Partnership with: (Unknown)
Child: TISIPHONE
Child: MEGARA
Child: ALECTO
Partnership with: HEPHAESTUS
Child: ERICHTHONIUS

Ancestors of GAEA

     /- CHAOS
 GAEA

Descendents of GAEA

1 GAEA
 = URANUS
  2 TETHYS
   = OCEANUS
    3 DIONE
     = ZEUS
    3 PROTEUS
     =(Unknown)
    3 ELECTRA
     = THAUMAS
    3 HESIOD
    3 TYCHE
    3 STYX
     = PALLAS
  2 CRONUS
   = RHEA
    3 ZEUS
     = DIONE
     = MNEMOSYNE
     = DEMETER
     = LEDA
     =Eurynome (OCEANID)
     = ALCMENE
     = PLUTO
     =Metis (WISDOM)
     = THEMIS
     = HERA
     = LETO
     = MAIA
     = ELECTRA
     = TAYGETE
     = AEGINA
     = ANTIOPE
     = CALLISTO
     = MERA
     = NIOBE
     = IO
     = DANAE
     = SEMELE
     = EUROPA
     = ANAXITHEA
     = HESIONE
     =(Unknown)
     = THALIA
     = MAIA
     = THYMBRIS
     = DIA
     = CARME
     = CASSIOPEIA
     = ELARA
     = NEAERA
     = PROTOGENIA
     = THYIA
     = PHTHIA
     = SELENE
     = ERIS
    3 HADES
     =Kore or PERSEPHONE
     = MINTHE
     = LEUCE
    3 HESTIA
    3 HERA
     = ZEUS
     =(Unknown)
    3 DEMETER
     = ZEUS
     = POSEIDON
    3 POSEIDON
     = THOOSA
     = GAEA
     = DEMETER
     =(Unknown)
     = MEDUSA
     = ALCYONE
     = CELAENO
     = ASTYPALAEA
     = CHIONE
     =(Unknown)
     = AETHRA
     = THEOPHANE
     = ALOPE
     = MESTRA
     = AMYMONE
     = PIRENE
     = TYRO
     = AMPHITRITE
     = ALCYONE
     = CELOENO
     = ARNE
     = EARTH
  2 RHEA
   = CRONUS
    3 ZEUS
     = DIONE
     = MNEMOSYNE
     = DEMETER
     = LEDA
     =Eurynome (OCEANID)
     = ALCMENE
     = PLUTO
     =Metis (WISDOM)
     = THEMIS
     = HERA
     = LETO
     = MAIA
     = ELECTRA
     = TAYGETE
     = AEGINA
     = ANTIOPE
     = CALLISTO
     = MERA
     = NIOBE
     = IO
     = DANAE
     = SEMELE
     = EUROPA
     = ANAXITHEA
     = HESIONE
     =(Unknown)
     = THALIA
     = MAIA
     = THYMBRIS
     = DIA
     = CARME
     = CASSIOPEIA
     = ELARA
     = NEAERA
     = PROTOGENIA
     = THYIA
     = PHTHIA
     = SELENE
     = ERIS
    3 HADES
     =Kore or PERSEPHONE
     = MINTHE
     = LEUCE
    3 HESTIA
    3 HERA
     = ZEUS
     =(Unknown)
    3 DEMETER
     = ZEUS
     = POSEIDON
    3 POSEIDON
     = THOOSA
     = GAEA
     = DEMETER
     =(Unknown)
     = MEDUSA
     = ALCYONE
     = CELAENO
     = ASTYPALAEA
     = CHIONE
     =(Unknown)
     = AETHRA
     = THEOPHANE
     = ALOPE
     = MESTRA
     = AMYMONE
     = PIRENE
     = TYRO
     = AMPHITRITE
     = ALCYONE
     = CELOENO
     = ARNE
     = EARTH
  2 IAPETUS
   = CLYMENE
    3 MENOETIUS
    3 PROMETHEUS
     = PYRRHA
    3 EPIMETHEUS
     = PANDORA
    3 ATLAS
     = PLEIONE
     = EOS
  2 CRIUS
  2 HYPERION
   = THEIA
    3 HELIOS
     = GAEA
     = CLYTIE
     = ANAXIBIA
     = PERSE
     = NEAERA
     = RHODE
     =Iphinoe (IPHIBOE)
     = CLYMENE
    3 SELENE
     = ZEUS
     = PAN
    3 EOS
     = CEPHALUS
     = ATLAS
     = ASTRAEUS
     = TITHONUS
     = ARES
     = ORION
     = TITHONUS
  2 COEUS
  2 THEIA
   = HYPERION
    3 HELIOS
     = GAEA
     = CLYTIE
     = ANAXIBIA
     = PERSE
     = NEAERA
     = RHODE
     =Iphinoe (IPHIBOE)
     = CLYMENE
    3 SELENE
     = ZEUS
     = PAN
    3 EOS
     = CEPHALUS
     = ATLAS
     = ASTRAEUS
     = TITHONUS
     = ARES
     = ORION
     = TITHONUS
  2 MNEMOSYNE
   = ZEUS
    3 CLIO
     =King of Macedonia PIERUS
    3 URANIA
     = APOLLO
     = AMPHIMARUS
    3 THALIA
     = APOLLO
    3 MELPOMENE
     = ACHELOUS
    3 TERPSICHORE
    3 ERATO
    3 POLYHYMNIA
    3 EUTERPE
     = STRYMON
    3 CALLIOPE
     = APOLLO
     = OEAGRUS
  2 PHOEBE
  2 THEMIS
   = ZEUS
    3 Thallo (FLOWERS)
    3 Eunomia (Wise LEGISLATION)
    3 Dike (JUSTICE)
    3 Irene (PEACE)
    3 Moerae (FATES)
    3 Carpo (FRUITS)
  2 Brontes (THUNDER)
  2 Steropes (LIGHTNING)
  2 Arges (THUNDERBOT)
  2 Cottus (FURIOUS)
  2 Briareus (VIGOROUS)
  2 Gyges (BIG-LIMBED)
  2 OCEANUS
   = TETHYS
    3 DIONE
     = ZEUS
    3 PROTEUS
     =(Unknown)
    3 ELECTRA
     = THAUMAS
    3 HESIOD
    3 TYCHE
    3 STYX
     = PALLAS
   = DIKE
    3 NEMESIS
   =(Unknown)
    3 LEUCE
     = HADES
 = POSEIDON
  2 ANTAEUS
 = TARTARUS
  2 TYPHOEUS
   = ECHIDNA
    3 CERBERUS
 = PONTUS
  2 NEREUS
   = DORIS
    3 Fifty daughters (NEREIDS)
  2 THAUMAS
   = ELECTRA
    3 Aello (HARPY)
    3 IRIS
     = ZEPHYRUS
    3 Ocypete (HARPY)
    3 Podarge (HARPY)
    3 Hesiod (HARPY)
 = HELIOS
  2 ACHELOUS
 =(Unknown)
  2 ACHERON
 =(Unknown)
  2 TISIPHONE
  2 MEGARA
  2 ALECTO
 = HEPHAESTUS
  2 ERICHTHONIUS
   = PRAXITHEA
    3 CREUSA
     = APOLLO
     = XUTHUS
    3 PANDION
     =(Unknown)
    3 Two daughters of ERICHTHONIUS
    3 OREITHYIA
     = BOREAS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Amice of GAEL


Father: Ralph of GAEL , Lord of Montfort
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Richard of LINCOLN
Partnership with: Robert of Leicester of BEAUMONT

Ancestors of Amice of GAEL

     /-Ralph of GAEL , Lord of Montfort
Amice of GAEL

Descendents of Amice of GAEL

1 Amice of GAEL
 =Richard of LINCOLN
 =Robert of Leicester of BEAUMONT

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Ralph of GAEL , Lord of Montfort


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: (Unknown)
Child: Amice of GAEL

Descendents of Ralph of GAEL , Lord of Montfort

1 Ralph of GAEL , Lord of Montfort
 =(Unknown)
  2 Amice of GAEL
   =Richard of LINCOLN
   =Robert of Leicester of BEAUMONT

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Elisabeth of GAEL-MONTFORT


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Hugh of MATHEFELON

Descendents of Elisabeth of GAEL-MONTFORT

1 Elisabeth of GAEL-MONTFORT
 =Hugh of MATHEFELON

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Johanna of GAESBECK


Father: Godfrey of LOUVAINE
Mother: Maria of AUDENARDE
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Dietrich I of HEINSBERG
Child: Henry of HEINSBERG
Child: Gottfried I of HEINSBERG
Child: Walram of HEINSBERG
Child: Dietrich of HEINSBERG
Child: Maria of HEINSBERG

Ancestors of Johanna of GAESBECK

                /-Godfrey III of BRABANT , Duke of Brabant
          /-Henry I of BRABANT , Duke of Brabant
          |     \-Margarete of LIMBURG
     /-Godfrey of LOUVAINE
     |     |     /-Mattheus of Boulogne of ALSACE , Count Boulogne
     |     \-Matilda of BOULOGNE
     |           \-Mary of BOULOGNE , Countess of Mortaigne
Johanna of GAESBECK
     \-Maria of AUDENARDE

Descendents of Johanna of GAESBECK

1 Johanna of GAESBECK
 =Dietrich I of HEINSBERG
  2 Henry of HEINSBERG
  2 Gottfried I of HEINSBERG
   =Mathilde of RIENECK
    3 Dietrich II of Heinsberg of Loen and CHINY
     =(Unknown)
    3 John I of Heinsberg and DALENBROICH
     =Katharina of VOORNE
    3 Gottfried II of Heinsberg of Loen and CHINY
    3 Margareta of HEINSBERG
  2 Walram of HEINSBERG
   =Elisabeth of BERG
  2 Dietrich of HEINSBERG
  2 Maria of HEINSBERG

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Elizabeth GAGE


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: David KIMBALL

Descendents of Elizabeth GAGE

1 Elizabeth GAGE
 =David KIMBALL

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]John GAGE


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Sarah HAZELTINE

Descendents of John GAGE

1 John GAGE
 =Sarah HAZELTINE

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Moses GAGE


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Sarah DODGE

Descendents of Moses GAGE

1 Moses GAGE
 =Sarah DODGE

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Walter GAGNIER


Birth: Private

Partnership with: Marie Stewart BOYD

Descendents of Walter GAGNIER

1 Walter GAGNIER
 =Marie Stewart BOYD

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]GAHERIES


Father: Lot (Llawddyn Lleuddag) of LOTHIAN
Mother: Morgause of ACQS
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of GAHERIES

     /-Lot (Llawddyn Lleuddag) of LOTHIAN
 GAHERIES
     |           /- LAMBORD
     |     /-Archdruid TALIESIN , Prince Bard to Urien
     \-Morgause of ACQS
          |     /-Cunedda Wledig of Manau GODODDIN
          \-Viviane of ACQS , Queen of Avallon
                \- GWAWL

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Ruaidri na Saide Buide macAeda GAI


Father: Aed in Gai Bernaig macTaidg in Eich GIL
Death: 1118

Partnership with: (Unknown)
Child: Tadg macRuaidri na Saide BUIDE , King of Connacht
Child: Domnall macRuaidri na Saide BUIDE
Child: Toirrdelbach macRuaidri na Saide BUIDE

Ancestors of Ruaidri na Saide Buide macAeda GAI

                /-Cathal macConchobair O'BRIAN , King of Connacht
          /-Tadg in Eich Gil macCathaig O'BRIAN
     /-Aed in Gai Bernaig macTaidg in Eich GIL
Ruaidri na Saide Buide macAeda GAI

Descendents of Ruaidri na Saide Buide macAeda GAI

1 Ruaidri na Saide Buide macAeda GAI
 =(Unknown)
  2 Tadg macRuaidri na Saide BUIDE , King of Connacht
  2 Domnall macRuaidri na Saide BUIDE
  2 Toirrdelbach macRuaidri na Saide BUIDE
   =(Unknown)
    3 Conchobar macToirrdelbaig O'CONNOR
    3 Domnall Mor MacToirrdelbaig O'CONNOR , Tanaiste
     =(Unknown)
    3 Brian Luignech macToirdelbaig O'CONNOR
     =(Unknown)
    3 Magnus macToirrdebaig O'CONNOR
     =(Unknown)
    3 Ruaidri macToirrdelbaig O'CONNOR
     =(Unknown)
    3 Aed Dall MACTOIRRDELBAIG
    3 Mael Isu coarb of Roscommon O'CONNOR
     =(Unknown)
    3 Cathal Crobderg MACTOIRRDELBAIG
     =(Unknown)
    3 Muirchertach Muimnech MACTOIRRDELBAIG
     =(Unknown)

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Albrecht II of Limpurg in GAILDORF


Father: Konrad IV of LIMPURG-GAILDORF
Mother: Klara of MONFORT
Birth: ABT. 1440
Death: 4 DEC 1506

Partnership with: Elisabeth of OETTINGEN
Child: John III of LIMPURG-GAILDORF
Child: Melchior (Matthias) of LIMPURG-GAILDORF
Child: Christoph I Schenk of LIMPURG-GAILDORF
Child: Katharina of LIMPURG-GAILDORF
Child: Ottilie of LIMPURG-GAILDORF
Child: Hieronymus of LIMPURG-GAILDORF
Child: Ann of LIMPURG-GAILDORF
Child: William II of LIMPURG-GAILDORF
Child: Beatrix of LIMPURG-GAILDORF
Child: Georg III of LIMPURG-GAILDORF
Child: Albrecht of LIMPURG-GAILDORF
Child: William of LIMPURG-GAILDORF

Ancestors of Albrecht II of Limpurg in GAILDORF

                /-Konrad of LIMPURG , Lord of Limpurg
          /-Frederick III of LIMPURG , Lord of Limpurg
          |     \-Ita of WEINSBERG
     /-Konrad IV of LIMPURG-GAILDORF
     |     |     /-Gottfried III of HOHENLOHE-UFFENHEIM-ENTSEE
     |     \-Elisabeth of HOHENLOHE-UFFENHEIM-ENTSEE
     |           \-Anna of HENNEBERG-SCHLEUSINGEN
Albrecht II of Limpurg in GAILDORF
     \-Klara of MONFORT

Descendents of Albrecht II of Limpurg in GAILDORF

1 Albrecht II of Limpurg in GAILDORF
 =Elisabeth of OETTINGEN
  2 John III of LIMPURG-GAILDORF
  2 Melchior (Matthias) of LIMPURG-GAILDORF
  2 Christoph I Schenk of LIMPURG-GAILDORF
   =Agnes of WERDENBERG-SARGANS
    3 Albrecht of LIMPURG-GAILDORF
    3 Dorothea of LIMPURG-GAILDORF
    3 Elisabeth of LIMPURG-GAILDORF
    3 Christoph II of LIMPURG-GAILDORF
    3 William III Schenk of LIMPURG-GAILDORF
     =Anna of LEITER
    3 Katharina of LIMPURG-GAILDORF
    3 Barbara of LIMPURG-GAILDORF
     =Georg II of WERTHEIM , Count of Wertheim
    3 John III Schenk of LIMPURG-GAILDORF
    3 Erasmus II of LIMPURG-GAILDORF
    3 Anna of LIMPURG-GAILDORF
    3 Helene of LIMPURG-GAILDORF
    3 Veronika of LIMPURG-GAILDORF
  2 Katharina of LIMPURG-GAILDORF
  2 Ottilie of LIMPURG-GAILDORF
  2 Hieronymus of LIMPURG-GAILDORF
  2 Ann of LIMPURG-GAILDORF
  2 William II of LIMPURG-GAILDORF
  2 Beatrix of LIMPURG-GAILDORF
  2 Georg III of LIMPURG-GAILDORF
  2 Albrecht of LIMPURG-GAILDORF
  2 William of LIMPURG-GAILDORF

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Michel II of Chilley and Longjumeau GAILLARD


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Souveraine? D'ANGOULEME

Descendents of Michel II of Chilley and Longjumeau GAILLARD

1 Michel II of Chilley and Longjumeau GAILLARD
 =Souveraine? D'ANGOULEME

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Ealdorman AEthelred Mucil of the GAINA


Father: MUCEL
Death: 866

Partnership with: EADBURGA
Child: Ealhswith of the GAINI Birth: 852

Ancestors of Ealdorman AEthelred Mucil of the GAINA

          /- ESNE
     /- MUCEL
Ealdorman AEthelred Mucil of the GAINA

Descendents of Ealdorman AEthelred Mucil of the GAINA

1 Ealdorman AEthelred Mucil of the GAINA
 = EADBURGA
  2 Ealhswith of the GAINI
   =King Alfred the Great of the West SAXONS Marriage: 868, Winchester
    3 AEFTHRYTH
     =Baldwin II the Bald of FLANDERS Marriage: AFT. 893
    3 King Edward I the Elder of ENGLAND
     =AElflaeda of BERNICIA
     = ECGWYN
     =Eadgifu (EDGIVA) Marriage: ABT. 905
    3 son of Alfred of the West Saxons EDMUND
    3 Lady AEthelflaed of MERCIA
     =AEthelred II of MERCIA , Ealdorman\Duke of Mercia Marriage: ABT. 886
    3 AETHELWEARD
    3 AEthelgeofu of SHAFTESBURY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]John GAINES


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Mary TREDWELL
Child: Sarah GAINES Birth: 23 NOV 1665, Ipswich, Essex County, Massachusetts

Descendents of John GAINES

1 John GAINES
 =Mary TREDWELL
  2 Sarah GAINES
   =John CRESSEY Marriage: 22 JUL 1735, 'Royal Side', Salem, Essex County, Massachusetts
    3 Mary CRESSEY
     =Joseph FOSTER Marriage: 19 JUL 1712
    3 John CRESSEY
    3 Sarah CRESSEY
     =James SMITH Marriage: 2 FEB 1719, Beverly, Essex County, Massachusetts
    3 John CRESSEY
     =Mary LOVETT Marriage: 20 NOV 1717, Beverly, Essex County, Massachusetts
    3 Joseph CRESSEY
    3 Daniel CRESSEY
    3 Job CRESSEY
     =Rebecca DIAMOND Marriage: 27 JUN 1723, Marblehead, Essex County, Massachusetts
     =Berthiah BACHELDER
    3 Benjamin CRESSEY
    3 Hannah CRESSEY
     =Daniel WALLIS Marriage: 1 AUG 1725
    3 Abigail CRESSEY
     =Bartholomew ALLEN Marriage: 13 NOV 1729
    3 Noah CRESSEY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Martha GAINES


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Benjamin EDWARDS
Marriage: 14 MAY 1681
Child: Benjamin EDWARDS Birth: ABT. 1690
Child: Nathanial EDWARDS Birth: 20 OCT 1695
Child: Abraham EDWARDS Birth: 22 OCT 1699
Child: Sarah EDWARDS Birth: 22 OCT 1699
Child: Sarah EDWARDS
Child: John EDWARDS
Child: Rice EDWARDS
Child: Ester EDWARDS

Descendents of Martha GAINES

1 Martha GAINES
 =Benjamin EDWARDS Marriage: 14 MAY 1681
  2 Benjamin EDWARDS
  2 Nathanial EDWARDS
  2 Abraham EDWARDS
  2 Sarah EDWARDS
  2 Sarah EDWARDS
  2 John EDWARDS
  2 Rice EDWARDS
  2 Ester EDWARDS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Mary GAINES


Death: 20 OCT 1723

Partnership with: Benjamin EDWARDS

Descendents of Mary GAINES

1 Mary GAINES
 =Benjamin EDWARDS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Sarah GAINES


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: John HALL
Marriage: 30 SEP 1765

Descendents of Sarah GAINES

1 Sarah GAINES
 =John HALL Marriage: 30 SEP 1765

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Sarah GAINES


Father: John GAINES
Mother: Mary TREDWELL
Birth: 23 NOV 1665, Ipswich, Essex County, Massachusetts
Death: 4 APR 1751, 'Royal Side', Salem, Essex County, Massachusetts

Partnership with: John CRESSEY
Marriage: 22 JUL 1735, 'Royal Side', Salem, Essex County, Massachusetts
Child: Mary CRESSEY Birth: 7 JUL 1686
Child: John CRESSEY Birth: 9 SEP 1688
Child: Sarah CRESSEY Birth: 3 AUG 1692
Child: John CRESSEY Birth: 5 AUG 1694, Beverly, Essex County, Massachusetts
Child: Joseph CRESSEY Birth: 19 JUN 1696
Child: Daniel CRESSEY Birth: 11 JUL 1698
Child: Job CRESSEY Birth: 12 DEC 1699, 'Royal Side', Salem, Essex County, Massachusetts
Child: Benjamin CRESSEY Birth: 5 APR 1702
Child: Hannah CRESSEY Birth: 24 JUN 1705
Child: Abigail CRESSEY Birth: 15 OCT 1707
Child: Noah CRESSEY Birth: 24 AUG 1710

Ancestors of Sarah GAINES

     /-John GAINES
Sarah GAINES
     \-Mary TREDWELL

Descendents of Sarah GAINES

1 Sarah GAINES
 =John CRESSEY Marriage: 22 JUL 1735, 'Royal Side', Salem, Essex County, Massachusetts
  2 Mary CRESSEY
   =Joseph FOSTER Marriage: 19 JUL 1712
  2 John CRESSEY
  2 Sarah CRESSEY
   =James SMITH Marriage: 2 FEB 1719, Beverly, Essex County, Massachusetts
  2 John CRESSEY
   =Mary LOVETT Marriage: 20 NOV 1717, Beverly, Essex County, Massachusetts
    3 John CREESY
     =Elizabeth WOODBURY Marriage: 24 DEC 1740
  2 Joseph CRESSEY
  2 Daniel CRESSEY
  2 Job CRESSEY
   =Rebecca DIAMOND Marriage: 27 JUN 1723, Marblehead, Essex County, Massachusetts
    3 Nathaniel CREESY
     =Sarah OBER Marriage: 16 FEB 1744, Beverly, Essex County, Massachusetts
     =Elizabeth CONANT Marriage: 20 DEC 1787
     =Hitty HASKELL Marriage: 22 APR 1804
    3 Lucy CREESY
     =Joseph GANNETT Marriage: BEF. 28 FEB 1750
    3 Rebecca CREESY
    3 Job CREESY
    3 Abigail CREESY
    3 Anne CREESY
    3 Mary CREESY
    3 Rebecca CREESY
    3 Lydia CREESY
     =John INGLESON Marriage: 26 APR 1764
   =Berthiah BACHELDER
  2 Benjamin CRESSEY
  2 Hannah CRESSEY
   =Daniel WALLIS Marriage: 1 AUG 1725
  2 Abigail CRESSEY
   =Bartholomew ALLEN Marriage: 13 NOV 1729
  2 Noah CRESSEY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Ealhswith of the GAINI


Father: Ealdorman AEthelred Mucil of the GAINA
Mother: EADBURGA
Birth: 852
Death: 5 DEC 905

Partnership with: King Alfred the Great of the West SAXONS
Marriage: 868, Winchester
Child: AEFTHRYTH Birth: 870, Wessex
Child: King Edward I the Elder of ENGLAND Birth: 869, Wessex
Child: son of Alfred of the West Saxons EDMUND Birth: ABT. 870
Child: Lady AEthelflaed of MERCIA Birth: 869, Wessex
Child: AETHELWEARD Birth: 880
Child: AEthelgeofu of SHAFTESBURY

Ancestors of Ealhswith of the GAINI

                /- ESNE
          /- MUCEL
     /-Ealdorman AEthelred Mucil of the GAINA
Ealhswith of the GAINI
     |           /-King Wiglaf of MERCIA
     |     /- WIGMUND
     \- EADBURGA
          |     /-King Ceolwulf of MERCIA
          \- ELFLEDA

Descendents of Ealhswith of the GAINI

1 Ealhswith of the GAINI
 =King Alfred the Great of the West SAXONS Marriage: 868, Winchester
  2 AEFTHRYTH
   =Baldwin II the Bald of FLANDERS Marriage: AFT. 893
    3 Ermentrud of FLANDERS
    3 Adelulf of BOULOGNE , Count of Boulogne
     =(Unknown)
     =(Unknown)
    3 Ealswid of FLANDERS
     =Hildebrand of BOULOGNE
    3 Arnolph I (Arnoul I) the Great of FLANDERS
     =Adele (Alice) of VERMANDOIS Marriage: 934
     =(Unknown)
  2 King Edward I the Elder of ENGLAND
   =AElflaeda of BERNICIA
    3 Edgifu of ENGLAND
     =Charles III the Simple King of FRANCE Marriage: 7 OCT 919
     =Herbert the Elder of MEAUX , Count of Meaux Marriage: 951, St Quentin, France
    3 Edhilda of ENGLAND
     =Hugh Capet the Great of NEUSTRIA Marriage: 926
    3 King AElfweard of ENGLAND
    3 EDFLAED
    3 Sub King Edwin of KENT
    3 AELFLAEDA
    3 AETHELFLAEDA
    3 Eadgyth (EDITH)
     =Otto I the Great of GERMANY , King of Germany Marriage: 929
    3 AETHELHILD
    3 AELFGIFU
     =Boleslav II the Pious of BOHEMIA
     =Conrad the Pacific of BURGUNDY , King of Burgundy
    3 Adiva of ENGLAND
     =Boleslav I the Terrible of BOHEMIA
   = ECGWYN
    3 King AEthelstan of ENGLAND
    3 ALFRED
    3 Edith (SAINT)
     =Sitric CAOCH , King of Dublin and York Marriage: 30 JUL 925, Tamworth, Stafforshire
   =Eadgifu (EDGIVA) Marriage: ABT. 905
    3 EDGIFU
     =Ebles Manzer the Bastard of POITOU
     =Louis II of PROVENCE , King of Provence\Arles
    3 Edburga (SAINT)
    3 King Edmund I the Elder of ENGLAND
     =AElfgifu (SAINT)
     =Aethelflaed of DOMERHAM
    3 Gregory of EINSIEDLEN
    3 King Eadred of ENGLAND
  2 son of Alfred of the West Saxons EDMUND
  2 Lady AEthelflaed of MERCIA
   =AEthelred II of MERCIA , Ealdorman\Duke of Mercia Marriage: ABT. 886
    3 Lady AElfwyn of MERCIA
     =Earl Edulph of MERCIA
  2 AETHELWEARD
  2 AEthelgeofu of SHAFTESBURY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]GAISUENTA


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Chilperic I of the FRANKS

Descendents of GAISUENTA

1 GAISUENTA
 =Chilperic I of the FRANKS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Hannah GAJER


Death: 25 SEP 1727, Preston, Connecticut

Partnership with: Daniel BREWSTER
Marriage: 23 DEC 1686
Child: Daniel BREWSTER Birth: 11 OCT 1687, Norwich, Connecticut
Child: Hannah BREWSTER Birth: 2 DEC 1690, Preston, Connecticut
Child: Mary BREWSTER Birth: 2 JAN 1692, Preston, Connecticut
Child: John BREWSTER Birth: 18 JUL 1695, Preston, Connecticut
Child: Jeruca BREWSTER Birth: 18 NOV 1697, Preston, Connecticut
Child: Ruth BREWSTER Birth: 20 JUN 1700, Preston, Connecticut
Child: Bethia BREWSTER Birth: 6 APR 1702, Preston, Connecticut
Child: Jonathan BREWSTER Birth: 6 JUN 1705, Preston, Connecticut
Child: Jeruca BREWSTER Birth: 15 OCT 1710, Preston, Connecticut
Child: Ebenezer BREWSTER Birth: 19 SEP 1713, Preston, Connecticut

Descendents of Hannah GAJER

1 Hannah GAJER
 =Daniel BREWSTER Marriage: 23 DEC 1686
  2 Daniel BREWSTER
   =Elizabeth FREEMAN Marriage: 8 AUG 1710
  2 Hannah BREWSTER
   =Joseph FREEMAN
    3 Joseph FREEMAN
    3 Daniel FREEMAN
    3 Ebenezer FREEMAN
     =(Unknown)
    3 Hannah FREEMAN
    3 Caleb FREEMAN
    3 Phinehas FREEMAN
    3 Nathan FREEMAN
     =Lucy BLOGGETT Marriage: 1748
     =Lucy BARNES Marriage: 14 FEB 1753, Preston, Connecticut
    3 Benjamin FREEMAN
    3 Samuel FREEMAN
    3 Mary FREEMAN
  2 Mary BREWSTER
  2 John BREWSTER
  2 Jeruca BREWSTER
  2 Ruth BREWSTER
   =John FORBES Marriage: 17 JAN 1719
    3 Simeon FORBES
    3 Mary FORBES
    3 Jeruca FORBES
    3 Hannah FORBES
    3 Ebenezer FORBES
  2 Bethia BREWSTER
   =William PARISH Marriage: 23 MAY 1738, Windham, Connecticut
    3 Bethia PARISH
     =Samuel MORGAN , Captain
    3 Jerusha PARISH
  2 Jonathan BREWSTER
   =Mary PARISH Marriage: 9 NOV 1726, Preston, Connecticut
  2 Jeruca BREWSTER
  2 Ebenezer BREWSTER
   =Susannah SMITH Marriage: 28 AUG 1738, Preston, Connecticut
    3 Benjamin BREWSTER
    3 Ebenezer BREWSTER

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]GALAHAD


Father: Lancelot of ACQS
Mother: ELAINE
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of GALAHAD

                /- LANCELOT
          /-Ban the (the Blessed) Benoic of BRITTANY
     /-Lancelot of ACQS
     |     |     /-Archdruid TALIESIN , Prince Bard to Urien
     |     \-Viviane of ACQS
     |           \-Viviane of ACQS , Queen of Avallon
 GALAHAD
     |           /- PELLAM
     |     /-Pelles of (of the Body Blessed) CORBENIC
     \- ELAINE

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Prince of the Midi GALAINS


Father: Nascien II of SEPTIMANIA
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: (Unknown)
Child: JONAANS

Ancestors of Prince of the Midi GALAINS

                /-Nascien I of SEPTIMANIA
          /- CELEDOIN
     /-Nascien II of SEPTIMANIA
Prince of the Midi GALAINS

Descendents of Prince of the Midi GALAINS

1 Prince of the Midi GALAINS
 =(Unknown)
  2 JONAANS
   =(Unknown)
    3 LANCELOT
     =(Unknown)

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Clarissa GALE


Father: Thomas GALE
Mother: REBECCA
Death: 2 MAY 1827, Mount Hope, Orange County, New York

Partnership with: William OTIS
Marriage: 14 APR 1814, Mount Hope, Orange county, New York

Ancestors of Clarissa GALE

     /-Thomas GALE
Clarissa GALE
     \- REBECCA

Descendents of Clarissa GALE

1 Clarissa GALE
 =William OTIS Marriage: 14 APR 1814, Mount Hope, Orange county, New York

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Dinah GALE


Father: Samuel GALE
Mother: MARY
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Jeremiah RISLEY
Child: Jeremiah RISLEY Birth: 14 DEC 1734

Ancestors of Dinah GALE

     /-Samuel GALE
Dinah GALE
     \- MARY

Descendents of Dinah GALE

1 Dinah GALE
 =Jeremiah RISLEY
  2 Jeremiah RISLEY
   =Margaret DOUGHTY Marriage: 4 MAY 1758

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Edmund GALE


Death: Beverly, Essex County, Massachusetts

Partnership with: Sarah DIXEY
Marriage: BEF. 1666

Descendents of Edmund GALE

1 Edmund GALE
 =Sarah DIXEY Marriage: BEF. 1666

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]George GALE


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Mary LORD
Child: Ursula GALE Birth: ABT. 1529, Yorkshire, England

Descendents of George GALE

1 George GALE
 =Mary LORD
  2 Ursula GALE
   =William MALLORY , Sir Marriage: ABT. 1549, Yorkshire, England
    3 Jane MALLORY
    3 Dorothy MALLORY
    3 Ann MALLORY
    3 John MALLORY
     =Ann EURE
    3 William MALLORY
    3 Christopher MALLORY
    3 George MALLORY
    3 Robert MALLORY
    3 Peter MALLORY
    3 Francis MALLORY
    3 Thomas MALLORY
    3 Eleanor MALLORY
    3 Elizabeth MALLORY
    3 Julian MALLORY
    3 Rafe MALLORY
     =Grace NEAL

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Samuel GALE


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: MARY
Child: Dinah GALE

Descendents of Samuel GALE

1 Samuel GALE
 = MARY
  2 Dinah GALE
   =Jeremiah RISLEY
    3 Jeremiah RISLEY
     =Margaret DOUGHTY Marriage: 4 MAY 1758

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Sarah GALE


Birth: ABT. 1760
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Paul RAYMOND
Marriage: 21 NOV 1780

Descendents of Sarah GALE

1 Sarah GALE
 =Paul RAYMOND Marriage: 21 NOV 1780

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Thomas GALE


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: REBECCA
Child: Clarissa GALE

Descendents of Thomas GALE

1 Thomas GALE
 = REBECCA
  2 Clarissa GALE
   =William OTIS Marriage: 14 APR 1814, Mount Hope, Orange county, New York

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Ursula GALE


Father: George GALE
Mother: Mary LORD
Birth: ABT. 1529, Yorkshire, England
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: William MALLORY , Sir
Marriage: ABT. 1549, Yorkshire, England
Child: Jane MALLORY Birth: ABT. 1550, Studley, Yorkshire, England
Child: Dorothy MALLORY Birth: ABT. 1551, Studley, Yorkshire, England
Child: Ann MALLORY Birth: ABT. 1552, Studley, Yorkshire, England
Child: John MALLORY Birth: ABT. 1554, Studley, Yorkshire, England
Child: William MALLORY Birth: ABT. 1556, Studley, Yorkshire, England
Child: Christopher MALLORY Birth: ABT. 1558, Studley, Yorkshire, England
Child: George MALLORY Birth: ABT. 1560, Studley, Yorkshire, England
Child: Robert MALLORY Birth: ABT. 1568, Studley, Yorkshire, England
Child: Peter MALLORY Birth: ABT. 1570, Studley, Yorkshire, England
Child: Francis MALLORY Birth: ABT. 1572, Studley, Yorkshire, England
Child: Thomas MALLORY Birth: ABT. 1572, Studley, Yorkshire, England
Child: Eleanor MALLORY Birth: ABT. 1576, Studley, Yorkshire, England
Child: Elizabeth MALLORY Birth: ABT. 1578, Studley, Yorkshire, England
Child: Julian MALLORY Birth: ABT. 1580, Studley, Yorkshire, England
Child: Rafe MALLORY Birth: ABT. 1582, Shelton, England

Ancestors of Ursula GALE

     /-George GALE
Ursula GALE
     \-Mary LORD

Descendents of Ursula GALE

1 Ursula GALE
 =William MALLORY , Sir Marriage: ABT. 1549, Yorkshire, England
  2 Jane MALLORY
  2 Dorothy MALLORY
  2 Ann MALLORY
  2 John MALLORY
   =Ann EURE
    3 William MALLORY
    3 John MALLORY
    3 Christopher MALLORY
    3 Triphema MALLORY
    3 Ursula MALLORY
    3 George MALLORY
    3 Edward MALLORY
    3 Troth MALLORY
    3 Ralph MALLORY
    3 Jane MALLORY
    3 Olive MALLORY
    3 Timothy MALLORY
    3 Stephana MALLORY
    3 Robert MALLORY
  2 William MALLORY
  2 Christopher MALLORY
  2 George MALLORY
  2 Robert MALLORY
  2 Peter MALLORY
  2 Francis MALLORY
  2 Thomas MALLORY
  2 Eleanor MALLORY
  2 Elizabeth MALLORY
  2 Julian MALLORY
  2 Rafe MALLORY
   =Grace NEAL
    3 Peter MALLORY
     =Mary PRESTON Marriage: DEC 1690, Fairfield, Fairfield County, Connecticut

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Anders GALEN


Father: Tuve GALEN
Mother: Ingefred PEDERSDATTER
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: (Unknown)
Child: Peder GALEN
Child: Tue GALEN
Child: Jon GALEN

Ancestors of Anders GALEN

                /-Jens NIELSEN
          /-Anders JENSEN
          |     \- CHRISTINE
     /-Tuve GALEN
     |     \- TORBERNSDATTER
Anders GALEN
     \-Ingefred PEDERSDATTER

Descendents of Anders GALEN

1 Anders GALEN
 =(Unknown)
  2 Peder GALEN
   =Maren LAVESDATTER
  2 Tue GALEN
   =Elsebe CLAUSDATTER
  2 Jon GALEN

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Hakon GALEN


Death: 1214

Partnership with: Christina (Kristin) NILSDOTTER
Child: Knut HAKONSSON

Descendents of Hakon GALEN

1 Hakon GALEN
 =Christina (Kristin) NILSDOTTER
  2 Knut HAKONSSON
   =Ingerid SKULESDOTTER

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Jon GALEN


Father: Anders GALEN
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of Jon GALEN

                /-Anders JENSEN
          /-Tuve GALEN
          |     \- TORBERNSDATTER
     /-Anders GALEN
     |     \-Ingefred PEDERSDATTER
Jon GALEN

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Peder GALEN


Father: Anders GALEN
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Maren LAVESDATTER

Ancestors of Peder GALEN

                /-Anders JENSEN
          /-Tuve GALEN
          |     \- TORBERNSDATTER
     /-Anders GALEN
     |     \-Ingefred PEDERSDATTER
Peder GALEN

Descendents of Peder GALEN

1 Peder GALEN
 =Maren LAVESDATTER

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Peder GALEN


Father: Tuve GALEN
Mother: Ingefred PEDERSDATTER
Death: (Date and Place unknown)

Ancestors of Peder GALEN

                /-Jens NIELSEN
          /-Anders JENSEN
          |     \- CHRISTINE
     /-Tuve GALEN
     |     \- TORBERNSDATTER
Peder GALEN
     \-Ingefred PEDERSDATTER

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Tue GALEN


Father: Anders GALEN
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Elsebe CLAUSDATTER

Ancestors of Tue GALEN

                /-Anders JENSEN
          /-Tuve GALEN
          |     \- TORBERNSDATTER
     /-Anders GALEN
     |     \-Ingefred PEDERSDATTER
Tue GALEN

Descendents of Tue GALEN

1 Tue GALEN
 =Elsebe CLAUSDATTER

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Tuve GALEN


Father: Anders JENSEN
Mother: TORBERNSDATTER
Death: 11 AUG 1400

Partnership with: Ingefred PEDERSDATTER
Child: Anders GALEN
Child: Peder GALEN
Child: Ingefred TUVESDATTER
Child: TUVESDATTER

Ancestors of Tuve GALEN

                /-Niels ERLANDSEN
          /-Jens NIELSEN
          |     \-Elisabeth PEDERSDOTTER
     /-Anders JENSEN
     |     \- CHRISTINE
Tuve GALEN
     \- TORBERNSDATTER

Descendents of Tuve GALEN

1 Tuve GALEN
 =Ingefred PEDERSDATTER
  2 Anders GALEN
   =(Unknown)
    3 Peder GALEN
     =Maren LAVESDATTER
    3 Tue GALEN
     =Elsebe CLAUSDATTER
    3 Jon GALEN
  2 Peder GALEN
  2 Ingefred TUVESDATTER
   =Johannes ABSALONSEN
  2 TUVESDATTER
   =Conrad ISENVORDE

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]GALERIUS


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: VALERIA
Child: Daughter of GALERIUS
Child: Maximin DAIA

Descendents of GALERIUS

1 GALERIUS
 = VALERIA
  2 Daughter of GALERIUS
   = MAXENTIUS
  2 Maximin DAIA

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]GALERIUS


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: VALERIA
Child: MAXIMILLA

Descendents of GALERIUS

1 GALERIUS
 = VALERIA
  2 MAXIMILLA
   = MAXENTIUS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Daughter of GALERIUS


Father: GALERIUS
Mother: VALERIA
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: MAXENTIUS

Ancestors of Daughter of GALERIUS

     /- GALERIUS
Daughter of GALERIUS
     |     /-Emperor Diocletian of ROME
     \- VALERIA
          \- PRISCA

Descendents of Daughter of GALERIUS

1 Daughter of GALERIUS
 = MAXENTIUS

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]GALFRID


Father: FULCHO
Birth: Wiggenhall, Norfolk
Death: Wiggenhall, Norfolk

Partnership with: (Unknown)
Child: Alan FITZJEFFERY Birth: Wiggenhall, Norfolk

Ancestors of GALFRID

     /- FULCHO
 GALFRID

Descendents of GALFRID

1 GALFRID
 =(Unknown)
  2 Alan FITZJEFFERY
   =(Unknown)
    3 William of WIGGENHALL
     =(Unknown)

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Perejaslawa of GALICH


Father: Daniil of GALICH-VOLYN'
Birth: 29 FEB
Death: 12 APR 1283

Partnership with: Siemowit I Ksiaz MASOVIA
Child: Boleslaw II MASOVIA
Child: Konrad II MASOVIA
Child: Salomea of MASOVIA

Ancestors of Perejaslawa of GALICH

     /-Daniil of GALICH-VOLYN'
Perejaslawa of GALICH

Descendents of Perejaslawa of GALICH

1 Perejaslawa of GALICH
 =Siemowit I Ksiaz MASOVIA
  2 Boleslaw II MASOVIA
   =Kunegunde of BOHEMIA
    3 Waclaw Plocki of POLAND
     =Elzbieta (Dannila) Gediminaite of LITHUANIA
    3 Eufrozyna of (Masowski) MASOVIA
     =Wladislaw of SILESIA-AUSCHWITZ
    3 BERTA
   =Gaudemante-Sofia TRAIDENYTE
    3 Trojden I MASOVIA
     =Maria Yurevna of GALICIA
    3 Siemowit (Ziemowit) II RAWSKI
     =(Unknown)
    3 Anna of MASOVIA
  2 Konrad II MASOVIA
   =Johanna of SILESIA-LIEGNITZ
    3 Anna of MASOVIA
     =Przemislaw of SILESIA-RATIBOR
  2 Salomea of MASOVIA

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Boleslaw Yury of GALICH-VOLYN'


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Eufemia GEDIMINAITE
Marriage: 1331

Descendents of Boleslaw Yury of GALICH-VOLYN'

1 Boleslaw Yury of GALICH-VOLYN'
 =Eufemia GEDIMINAITE Marriage: 1331

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Daniil of GALICH-VOLYN'


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: (Unknown)
Child: Perejaslawa of GALICH Birth: 29 FEB
Child: LEVI

Descendents of Daniil of GALICH-VOLYN'

1 Daniil of GALICH-VOLYN'
 =(Unknown)
  2 Perejaslawa of GALICH
   =Siemowit I Ksiaz MASOVIA
    3 Boleslaw II MASOVIA
     =Kunegunde of BOHEMIA
     =Gaudemante-Sofia TRAIDENYTE
    3 Konrad II MASOVIA
     =Johanna of SILESIA-LIEGNITZ
    3 Salomea of MASOVIA
  2 LEVI
   = KONSTANCIA
    3 Danilovichi YURY I
     =(Unknown)

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Anastasija Lwowna of GALICIA


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Ziemowit DOBRZYNSKI , Duke of Poland
Child: ANNA
Child: Casimierz IV Ksiaz DOBRZYNSKI Birth: BEF. 1301
Child: LESZEK Birth: BEF. 1302
Child: Wladyslaw Ksiaz DOBRZYNSKI Birth: BEF. 1303
Child: Boleslw Ksiaz DOBRZYNSKI Birth: BEF. 1305

Descendents of Anastasija Lwowna of GALICIA

1 Anastasija Lwowna of GALICIA
 =Ziemowit DOBRZYNSKI , Duke of Poland
  2 ANNA
  2 Casimierz IV Ksiaz DOBRZYNSKI
  2 LESZEK
  2 Wladyslaw Ksiaz DOBRZYNSKI
  2 Boleslw Ksiaz DOBRZYNSKI

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Andras of GALICIA


Father: King Andrew II of HUNGARY
Mother: Gertrude of ANDECHS-MERANIE
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Maria (Helena) Mstistislawna of NOVGOROD

Ancestors of Andras of GALICIA

                /-King Geza II of HUNGARY
          /-King Bela III of HUNGARY
          |     \-Euphrosyne of KIEV
     /-King Andrew II of HUNGARY
     |     |     /-King Louis VII Capet the Younger of FRANCE
     |     \-Queen Margaret of FRANCE , Consort of England
     |           \-Constance of CASTILE
Andras of GALICIA
     |           /-Berthold II of ISTRIA , Margrave of Istria
     |     /-Berthold III of ANDECHS , Duke of Meranie
     |     |     \-Hedwig of WITTELSBACH
     \-Gertrude of ANDECHS-MERANIE
          |     /-Dedo V of NIEDERLAUSITZ
          \-Agnes of GROITZSCH
                \-Mathilde of HEINSBERG

Descendents of Andras of GALICIA

1 Andras of GALICIA
 =Maria (Helena) Mstistislawna of NOVGOROD

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Boleslaw Yury II of GALICIA


Father: Trojden I MASOVIA
Mother: Maria Yurevna of GALICIA
Death: 1340

Ancestors of Boleslaw Yury II of GALICIA

                /-Siemowit I Ksiaz MASOVIA
          /-Boleslaw II MASOVIA
          |     \-Perejaslawa of GALICH
     /-Trojden I MASOVIA
     |     \-Gaudemante-Sofia TRAIDENYTE
Boleslaw Yury II of GALICIA
     |           /- LEVI
     |     /-Danilovichi YURY I
     |     |     \- KONSTANCIA
     \-Maria Yurevna of GALICIA

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Daughter of GALICIA


Father: Prince Daniel of GALICIA
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Prince Andrew II of VLADIMIR
Marriage: 1251
Child: Son of VLADIMIR

Ancestors of Daughter of GALICIA

     /-Prince Daniel of GALICIA
Daughter of GALICIA

Descendents of Daughter of GALICIA

1 Daughter of GALICIA
 =Prince Andrew II of VLADIMIR Marriage: 1251
  2 Son of VLADIMIR
   =(Unknown)
    3 SON
     =(Unknown)

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Daughter of GALICIA


Father: Prince Roman of GALICIA
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Michael of TSCHERNIKOV , Prince of Kiev
Child: Maria of TSCHERNIKOV
Child: Rostislav of CHERNIGOV , Prince of Kiev Birth: ABT. 1225

Ancestors of Daughter of GALICIA

     /-Prince Roman of GALICIA
Daughter of GALICIA

Descendents of Daughter of GALICIA

1 Daughter of GALICIA
 =Michael of TSCHERNIKOV , Prince of Kiev
  2 Maria of TSCHERNIKOV
   =Prince Vassilko of ROSTOV Marriage: 1227
    3 Prince Boris of ROSTOV
     =Marie of MUROM Marriage: 1248
  2 Rostislav of CHERNIGOV , Prince of Kiev
   = ANNA Marriage: 1244
    3 Daughter of CHERNIGOV
    3 Daughter of CHERNIGOV
     =King Micheal II of BULGARIA Marriage: 1255
     =King Koloman II of BULGARIA Marriage: 1257
    3 Kunegunda of (Halicz) CHERNIGOV
     =King Premysl Ottokar II the Great of BOHEMIA Marriage: 25 OCT 1261
     =Javiza of ROSENBERG Marriage: JUN 1284

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Daughter of GALICIA


Father: JAROSLAV
Mother: Olga of SUSDAL
Death: 1167

Partnership with: King Stephen III of HUNGARY

Ancestors of Daughter of GALICIA

                /-Prince Volodar of PRZEMYSL
          /-Prince Vladimirko of GALICIA
          |     \-Daughter of POMMERANIA
     /- JAROSLAV
     |     |     /-King Koloman Karoly of HUNGARY
     |     \-Daughter of HUNGARY
     |           \-Euphamia of KIEV
Daughter of GALICIA
     |     /-Prince George of SUSDAL
     \-Olga of SUSDAL

Descendents of Daughter of GALICIA

1 Daughter of GALICIA
 =King Stephen III of HUNGARY

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Daughter of GALICIA


Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: King Ramiro I of ASTURIAS
Child: King Ordono I of ASTURIAS Birth: ABT. 830
Child: Gaton of el BIERZO , Count of Bierzo
Child: Rodrigo of CASTILE , Count of Castile

Descendents of Daughter of GALICIA

1 Daughter of GALICIA
 =King Ramiro I of ASTURIAS
  2 King Ordono I of ASTURIAS
   = MUNIA
    3 King Alfonso III the Great of ASTURIAS
     =Jimena Garces of PAMPLONA Marriage: 869
    3 Vermundo of ASTURIAS
     = GONTRADA
    3 Fruela of ASTURIAS
    3 Munio of ASTURIAS
     = VELASQUITA
    3 Odoarioa of ASTURIAS
    3 Leodegundis of ASTURIAS
     =King Fortun Garces of PAMPLONA
     =King Garcia (I) Iniguez of PAMPLONA Marriage: BEF. 858
  2 Gaton of el BIERZO , Count of Bierzo
   = EGILO
    3 Hermesenda GATONEZ
     =Hermenegildo GUTIERREZ , Count of Gutierrez Marriage: ABT. 865
    3 Savarico of MONTONEDO , Bishop of Montonedo
    3 Bermudo GATONEZ , Count of Gatonez
  2 Rodrigo of CASTILE , Count of Castile
   =(Unknown)
    3 Cde Diego Rodriguez PORCELOS
     =(Unknown)
    3 Diego Rodriguez Porcelos of CASTILE
     =(Unknown)

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Euphrosyne of GALICIA


Father: JAROSLAV
Mother: Olga of SUSDAL
Death: (Date and Place unknown)

Partnership with: Igor of NOVGOROD , Prince of Novgorod

Ancestors of Euphrosyne of GALICIA

                /-Prince Volodar of PRZEMYSL
          /-Prince Vladimirko of GALICIA
          |     \-Daughter of POMMERANIA
     /- JAROSLAV
     |     |     /-King Koloman Karoly of HUNGARY
     |     \-Daughter of HUNGARY
     |           \-Euphamia of KIEV
Euphrosyne of GALICIA
     |     /-Prince George of SUSDAL
     \-Olga of SUSDAL

Descendents of Euphrosyne of GALICIA

1 Euphrosyne of GALICIA
 =Igor of NOVGOROD , Prince of Novgorod

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]Jaroslava of GALICIA


Father: JAROSLAV
Mother: Olga of SUSDAL
Death: AFT. 1194

Partnership with: Duke Otto of Posen and KALISCH
Marriage: BEF. 1187

Ancestors of Jaroslava of GALICIA

                /-Prince Volodar of PRZEMYSL
          /-Prince Vladimirko of GALICIA
          |     \-Daughter of POMMERANIA
     /- JAROSLAV
     |     |     /-King Koloman Karoly of HUNGARY
     |     \-Daughter of HUNGARY
     |           \-Euphamia of KIEV
Jaroslava of GALICIA
     |     /-Prince George of SUSDAL
     \-Olga of SUSDAL

Descendents of Jaroslava of GALICIA

1 Jaroslava of GALICIA
 =Duke Otto of Posen and KALISCH Marriage: BEF. 1187

Go To List Of Surnames
For further information email: [email protected]