aikin_cul_1803Cumberland.   1803  John Aikin in "England Delineated"

aikin_cul_1803.jpg