DE OUDSTE GEGEVENS VAN DE VAN LANDSCHOOT'S IN DE 16DE EEUW

** VAN LANDSCHOOT Persoonsnamen:

Familieverbanden in ZUNDERT (NL) ADEGEM - EEKLO - KNESSELARE in de 15-16de eeuw

 • 19.04.1501 Zundert Heynrick Jan Christiaenssen, in naam van Janne en Lysbetten, zijn wettige kinderen die hij had bij Margriet Faes van Lancschot, genoemd bij de erfdeling tegen zijn broer Willem, van de nagelaten goederen wijlen Jans Wouter van den Eynde te Antwerpen. ORZ 281 fol. 28v
 • 14.06.1501 Zundert Celie Faes van Lancschot met Andries Wouter Jennekens, haar man en voogd en Heynrick Jan Christiaens, in naam en als voogd van Jan en Lysbeth, zijn kinderen die hij had bij Margriet Faes van Lanschot, hebben gescheiden enkele erfgoederen. ORZ 281 fol. 34v
  bron: Nuijt en Gommaar
 • 1504

  Pieter Van Landschoot kerkmeester 1504-1512, schepen in 1514 in St Laureins (geboren rond 1470).

 • 1514 - 1515

  Matheus Jans van Lanscoet syn wijf Lijsbeth. (Nederland)
  staat op de 4de lijn

  Matheus Lanscoet 1515

  bron:Brabants Historisch Informatie Centrum

 • 1515

  Boudin Van Lanscoot in Ambacht Maldeghem (geboren rond 1480)

  Roelandt van maldeghem f(ilius) roelands houdt een leen groot ix ghemete ligghende int amb(ach)te ende inde prochie van maldeghem zuud oost vande kerke In een jeghenoode gheheten te eelvelde / adriaen snauwaerts es ghelandt ande westz(yde) / streckende metten zuudhende ande eelvelde strate ene straet van eelvelde naer eeclo / ende metten noordhen de an Roelandt van Maldeghem ende Jan van Maldeghem landt vidua (weduwe) el libri Boud(in) van Lamscoot ande oostz(yde) Staen(de) tzelve leen te dienste van trauwen / ende ten beste vrome / ende te dienste van een paer handschoen sj(ae)rs telken sinxschen Cornelus de kuusere f(iliu)s Kristoffels houd een leen groot zynde vier Iynen vichtig roed(en) lands ligghen(de) binde prochie van maldeghem In een jeghenode gheheeten dhest tusschen daeldy(nghe)rs) van wylen mer philips heer van maldeghem land ande westz(yde) adriaen Swulfs land ande oostzyde metten zuudhende an Jan dielekens landt zyn kindren ende de kyndren van jacop van moerkerke huerlieder ald(eynghers) landt. Staende tvoors(yde) leen ter trauwen ende vande beste vrome / en vort jaerlix te dienste van een paer handschoen te Maldeghem te brynghene inde kerke

  Ambacht Maldeghem 1997 p 268

 • 1518 - 1519

  Matheus (geboren rond 1480) zoon van Jan van Landschot.(geboren rond 1450)(Nederland) zelfde als 2 lijnen hierboven
  op lijn 3 in afbeelding

 • 1519

  Gregor Van Landschoot (geboren rond 1485) zoon van Willem (geboren rond 1450) zie 15de eeuw.
  Op 20 juni 1519 verkocht de Heilige Geest van Knesselare een stuk land met eeuwig durende rente. Jan Allaert filius Filip baljuw, Iwein Clais,
  Jacob Minnens, Gerolf van de Velde, Willem Valcke zoon van Amant schepenen en Jacob van Pachtenbeke zoon van Lamsin en Willem Valcke zoon van Jan als heilige geest meesters waren aanwezig bij de verkoop. De meest biedende was Gregor Van Landschoot zoon van Willem met een som van 12 groten per jaar (of 1 schilling en 30 stuivers).
  Het bewust stuk land was een "bilcxkin" geheten "Lenaerts Weits stedekin" gelegen aan de zuidkant van de Gentweg die naar Hulle loopt.
  Daar deze rente eeuwig durend was moest Gregor Van Landschoot hiervoor een borg geven van 2 ponden en 10 schillingen ( of 15 gulden)
  Hij moest op dit stuk land een huis timmeren, verder was hij verplicht de weg en de dijk te onderhouden die aan de noordzijde van deze grond lag.

  bron: Heemkundige kring Land van de Woestyne (Aalter), de Armenzorg te Knesselare in de 16de eeuw, pag.30-31.

 • 1531

  Arnaut van Landschoot

  Idem door Jacob Lippens II baljuw in Eeklo in 1529 kinderen:
  Jacob Lippens III huwt met Clara de Baets filia Franchois in 1522
  Catheline fia Jacob III uxor Willem Mannins,
  Tanneke fia Jacob III uxor Arnaut van Landschoot
  Franchine fia Jacob III uxor Pieter van Speybrouck
  A.68.1531. ARA/AGR Assenede, SR 45184 Briefs van Assenede,
  Quartier van Brugge Lysbette erft onroerende goederen bij (toekomstig) overlijden van haar ouders. bron: Geschiedenis van de familie Lippens Eeklo - Knokke)

 • 1556-1564-1565

  Arnold van Lantscot baljuw ( pag. 32 link hierboven)

 • 1521

  Up de Rietinghe (moet zijn Rietaghe) up de oostzijde van Pieter van Lantscoet stede te Buentelare. (in Knesselare)

 • 1532

  Jean Landschot.(geboren rond 1490)
  Achil son fils, sa fille N.... épouse de Jean Landschot

  Jean Van Landschot in 1532

  bron: Coutumes des pays et comté de Flandre: Quartier de Furnes, Volume 4 Door Veurne (Belgium), Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique,Louis Gilliodts-Van Severen. Pagina 254.

 • 1535

  Joannes en zoon Willem Van Lanschoot in Knesselare (TAK BRUGGE). Waarschijnlijk is de vorige Jean Landschoot dezelfde als deze hier.(zie ook 1567)

 • 1525-1526

  Jan Van Landschot.(geboren rond 1490)
  Kerkmeester in St Kruis Brugge.

  Bron: Biekorf jaargang 106 2006

 • 1536

  Van Landschoot's in Adegem en Maldegem (Wezerijen van het Ambacht Maldegem)

 • 1540

  Arendt van Lansschoet (geboren rond 1505)
  gildebroeder betaelt 5 schllingen groten als lidgeld voor de Gilde van Kolveniers en Busschieters.
  bron: Jaerboeken van het Souvereine Gilde der Kolveniers, Busschieters en ..., Deel 2 Door Gilde der Kolveniers, Busschieters en Kanonniers, Ghent. Hij staat onder de letter A:

 • 1550

  De weduwe van Gille Van Landtschoot ((geboren rond 1510) woont in de Kockhuytstraat te St Laureins (eigendom)

 • 1550

  De Hofstede daer Peter Van Landschoot (°1510) up wuendt wijlent ghenaemdt Vynckebrouck in 1550 in St Kathelijne buijten Brughe, noordt noordt oost van de kercke die nu teenemael gheruwyneert is (onder Assebroek)- Legher charter Br. in fine - Vinckbrom in 1562 op de Caerte Pourbus - pag 481 Toponymie - Koninklijke Vlaamse Acedemie van taal en Letterkunde - Karel De Flou 1938 Vinckebroek 1550

 • 1551

  Grietkin Van Landschoot in Eeklo (in 1900 overgeschreven van het origineel )

 • 1552

  Cornelis Lanschot II, griffier stad Antwerpen. Hij was de vader van Cornelis Lantschot I

 • 1554

  Arnoud Van Landschoot schepen in Knesselare, baljuw in 1556-1564-1565 (geboren rond 1515)
  bron: Land van de Woestijne deel 2 -1986 pag. 30

 • 1567

  Jan Van Landschoot (geboren rond 1535) en Victoor Vanderstraete, laet van de Heerlijkcheid van Wulfsberghe worden op 10 januari 1567 als ghediede voogden aangesteld van Hannekin (Joannes) (geboren rond 1550) en Michiel (geboren rond 1550) zoon van Marijn Van Landschoot (overleden) bij Tanneken Van Der straeten (eveneens overleden) filia van Michiel Van Der straeten. Het betreft een hofstede te Beeernem. Zekers en borgen waren Gilles Stevins, laet van de Heerlijckheid van Knesselaere en Marijn De Rijckere, poorter van Brugge.

  UIt het "Oudste Weesboek van Praet (1542-1586) De weesboeken van de heerlijckheid van Praet bevinden zich in het Rijks Archief van Brugge. Wezerijakten werden enkel opgemaakt als er bezittingen te verdelen waren. Het ging meestal om poorters van Brugge. In de akten werden dan de voogden vermeld, maar eveneens het verwantschap van de kinderen tot ouders en grootouders.
  In het weesboek van Praet werd één familie Van Landschoot vermeld. De akten zijn I-24 verso en II-1 verso.

  II-1 verso:
  I-24 verso:Op datum van 26 juni 1578 worden Jan Van Landschoot en Jan Burre als voogden aangesteld over Michielken filia van Marijn Van Landschoot.
  Zie Jan Van Landschoot zou dezelfde kunnen zijn als deze van 1535. dit is dezelfde Jan en Willem Van Landschoot onder 1535
  denombrent: Van Landschoot Guillaume  Van Landschoot Guillaume (Willem), zoon van Jean (Joannes) houd een leengoed in de Heerlijkheid van Knesselaere in 1564; in het zegel; een wiel. L=inhoud……van Lanscoit filius Joannes .(Leengoed N°10903.

  - Rapoort ende denombrement van leene dat Ic Willem Van Lanschoot
  - filius Jans ben houdende te leene ende in manschepe van onzen gheduchten heere Philips
  - Conijnck van Spaingen ende grave van Vlaenderen ende als van zijnen heershepe ende
  - hove vanden knesselaerschen ligghende binnen der prochie van Knesselaere suut vanden kercken.
  - Tselve mijn voorseit leen goet zijnde drie ghemeten lichtelick min of meer de
  - kerke van Knesselaar es naest ghelandt Ande zuytsijde ende de hoors Lowys Valcke
  - Ande noortzijde oost den waterganck hoofdende metten westhende upden wech die loopt van
  - knesselare naer Haeltere ende naer buntlere. Welck leen mij becomen es by coope van
  - eenen nyclaes minens filius Willeboorts.Dit selve voorseide leen staende ter trauwe ende
  - waerhede mijnen gherechten heere ende alst verandert ter bester vrome van dry ende
  - Camerlijncghelt ende ofrecht ghelijck andre leenen ghehouden vanden voorseiden hove ende
  - Alsment vercoopt ten thiensten pennijnck van dat ghelt. Aldus zo gheve ic Willem voornoemt
  - mijn voorseide leen overe naer mijn beste weten ende vermoghen upden tijt van nu inde
  - handen van Jacop van audenberghe bailli der Conincklijke majesteit van sijn voorseide heerschepe
  - ende hove van den knesselaerschen ende waert dat ic mijn voorseide leen meer of
  - min vut gave dant behoort tzij van groot of van vrihede. Bidde om over het...
  - Te staen om tzelve te meerdren of mindren volghens mijns voorseiden heeren registre
  - ter discretie vande mannen vanden selven hove wiens huusghenoodt ic ben upden
  - dach van heden. In kennesse der waerhede zo hebbe ic Willem voornoemt dit raport
  - ghezeghelt met mijn propren zeghele hier onder An huut anghende desen XII den dach
  - van April XV c LXIII voor paesschen.(12 april 1564)

  Helena Van Landschoot dochter van Joannes (waarschijnlijk zelfde als hierboven), zij was gehuwd met Vincent Van de Bogaerde (begr. in de St Anna kerk Brugge). Helen had ook een broer die raadgever van de stad Brugge was.

 • 1570

  Gerolf - Jan - Willem Van Landschoot in Knesselare

  TOP

 • 1572

  Willem Van Landschoot pachter op PAPINGLO in KLEIT.

  Willem Van Landschoot 1572

  eerst ontfaen van willem van landtschot die
  in pachte houdende es tgoedt te papingloe
  hem verpacht ixe jaeren wanof dit teerste
  es omme vii p groon tsjrs hier over
  half maerte lxxii (1572) Papinglo 1776 en 2010

  Tot in 1538 konden de mensen van Kleit naar de mis op Papinglo. Ze waren kwaad toen de St.-Baafsabdij te Gent, eigenaar van Papinglo, daar van 1538 af geen mis meerwilde lezen.
  Ze spanden zelfs een proces in tegen die abdij. Maar het was boter aan de galg. De inwoners van Kleit waren toen nog zeer weinig talrijk.
  In 1567 stonden daar welgeteld 15 huizen met Papinglo en den Hogen Brand erbij. Papinglo was natuurlijk een grote uitbating,
  maar van die andere woningen waren er maar zes die uit meer dan een gebouw bestonden. Dus waar naast het woonhuis ook een schuur of
  een stal bestond. De huisjes stonden dichtbij de spriet waar de weg naar Knesselare en naar Ursel samen komen. Maar van die spriet tot
  aan de Hoge Brand, stond er aan de oostkant van de weg geen enkel huis. En aan de westkant stonden er, buiten Papinglo, slechts twee.

  bron:het MEETJESLAND, Daniel Verstraete. (pag 149-150)

 • 1573

  Phillip van Lanschot in Leiden

 • 1580

  VAN LANDSCHOOT (Schepen, kerkmeesters, pointers en zetters en dischmeesters in het Ambacht Maldegem

 • 1580

  Het Vijfde Penning Cohier van Adegem van 16 juni 1582 waarbij verschillende Van Landschoot eigenaars/pachters staan vermeld

  Adegem 1580

 • 1570

  Jan en Michiel Van Landschoot (vader en zoon) rijke landbouwers te Adegem.

 • 1578/80 in Arnemuiden (stadsrekeningen)

  1577 Item betaelt Geleijn (Gillis - Egidius) van Lanschoote schipper van Tayegem over de vracht van 8000 vijffhondert zinckrijs gecommen van Laureijs Bruysschaert > 3 pond 19 schellingen 1 penning Voor de “zeewering” moesten veel graszoden aangevoerd worden.

  1579 Maerten van Lanschoote over de vracht van 6250 ende 225 wracken gecomen van Laureijs Bruijsschaet > 2 pond 18 schellingen en 3 groten

  1579 Geleyn van Lanschoote over de vracht van 600 ende 350 wracken gecommen van Laureijs Bruysschaert > 3 pond 2 schelling en 9 groten

  bron: Stadsrekeningen Arnemuiden 1577-1590 , ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 328-340
  Inventarisnummer 328: 1 Meije 1577 tot 31 Januarij 1578

  In de Rekeningen "Tol van Zeeland" (beginnende van 1584 komen Gelein en Jan Van Landschoot tientallen keer voor; als schipper/handelaar.

 • 1581

  Michiel van Landschoot aanvraag tot notaris te Middelburg in Zeeland (1/11/1581)

  Edele wyse voorsienige heeren bezundere goede vrinden wy
  seynden u hier inne gesloten zeker supplicatie aen ons ghepresenteert
  van wegen michiel van landtschot Bailliu ende taelman
  der stede ende heerlichede van middelburch in vlaenderen Tenderende ten
  fijne om geadmitteert te worden tot excercitie vande notaire ende
  want wy alleer daervan te willen disponeren begeeren
  geinformeert te zyne van zynder wetheyt ende bequaemheyt ende
  versoecken ende ordonneren van U dat ghy op de quaeliteyt ende
  nutheyt vanden voirnoemden suppliant eerst ende alvooren hoort die
  vanden weth van middelburch in vlaenderen ende ons daervan
  adverteren mitgaders van uwen advyse ende voorts
  daerinne geordonneert te wordene zoet behoiren zal
  Edele wyze voirsienige heeren besundere goede vrieden
  Onze heere God zy met u tot Ghendt den eersten
  Novembris 1581

  Aende officiers ende magistraet
  van brugge ende van tvrye
  Uwe goede vrinden
  die prince van orangien ende
  andere vande Rade van State
  geordoneert byde generale staten


  Bron:ARA, Audiëntie 556 f. 7r.
  "Deze Michiel is waarschijnlijk de stamvader van de 5 generaties notarissen van Landschot in Goes." Ik heb reeds enkele flarden aan informatie van deze personen gevonden. Tijdens WO 2 is in het Archief Middelburg veel materiaal verloren gegaan.

 • 1581

  Jacob Landschot boekdrukker in Maredorp (Leiden), afkomstig van Antwerpen.

  bron: Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Door J. G. C. A. Briels, pagina 345.

 • Middelburg 1581


  Schoolmeester Michiel Landschoot

  Van Landschoot naar Middelburg en Goes.

 • 1586

  Jasper van Landschoot (werken aan de LIEVE in Damme)

  De Bruggelingen Jasper Van Landschoot en Armand Willems moesten in opdracht van de gouverneur van de stad Brugge. Ze moesten contractueel het van aan het rabot in Damme tot het Steentjes rabot de dijken aan beide zijden van de Lieve onderhouden.
  bron: De Gentsche Lieve 2008 pag. 65.

  Jtem eerst betaelt an Jaspaer van Lantscoet ende amandt willems ouer et vermacken vande dicken vam beede de zyden beghinnende van Damme tot steenkens et welcke zy onderhouden moesten tot st Jansmesse 1586 volghende aerlieder contrackt hiermede ouergheleyt
  xij lb. gr.

  Jtem betaelt den 7en meye 86 an amandt willems ende Jan tiers Jaspaer van lantscoet
  ouer et jnstellen van twee rabatten die de viandt vander sluus huutgheworpen aedden compt
  xvj s. viij gr

  Jtem betaelt den 31en meye 1586 an amandt willems ende Jaspaer van landtscoet
  ouer een dick te stoppen jnde vaert van middelburcch die duere ghesteken was compt
  viij s. iiij gr.

  Jtem betaelt den 20en juny 86 an Jaspaer van lantscoet ende amandt willems ouer et stoppen vanden hee compt
  xj s. gr.

  Jtem betaelt den 15en julet an Jaspaer van lantscoet van twee daghen ghevrocht thebben jnde lieue compt
  iij s. iiij gr.

  tem betaelt den 20en julet 86 an Jaspar van lantscot ende Jan rozeel van ghedoluen
  thebben elc twee daghen ant rabat steenkens compt
  viij s. gr.

  Jtem betaelt den 15en ougst 1586 an Jaspaer van lantscout van twee daghen ghevrocht thebbene ande hee compt
  iiij s. gr.

  BRON: 't Zwin

 • 1588

  Jacob Lanschot (geb. rond 1540) getuige bij doop van Pieter Pieterszone Andries geboren 5/6/1588 in De Brielle (NL), de dochter van Jacob Lanschot wordt ook als getuige vermeld
  Bron: Streekarchief

 • 1591

  Jan van Landschote over de recompensie van zeker theercosten van soldaten ende andere dienst by apostille op requeste vande xxste maerty viij pond.
  Item den zelven over de vacatie van twee daeghen tot Keiem ende convoy gedaen tsamen op billet vande vjde aprilis 1591 – xlviij schele
  Bron: rekeningen stad poperinge van 1591-1592

 • 8 juni 1592

  schepen Jan Van Landschoot in Maldegem
  Extrait du testament de Mr Mathias Lambrecht, 3 ième évêque de Bruge. "Redditum vero duarum librarum grossorum cum media, quam habeo super quatuor membris, do et lego filiis naturâlibus Mr Petri Turfhooft".

  Gedaen op den achsten dach van wedemaendt, int jaer Ons Heeren alsmen screef duust vijf hondert twee ende tneghentich. Acte passé devant Robert van Telques, bourgmestre, et Jean vanLandtschoot, échevin de la seigneurie et de Ambacht de Maldeghem, par lequel Jacques Honck f. de Pierre, ensemble avec les enfants mineurs de Philippe de Zwaef, de Catherine Houck à Maldeghem et de Aernout Jaecxens à Waterlant, cèdent à Mr Mathias Lambrecht, archidiacre à Bruges, franc hoste de Ambacht d'Ardenburg, une rente de 2 Ib. 10 s. gr., au denier 12, sur la province de Flandre. Signé : J. CODDTJUN. Copie sur papier, 2 ff. Collationnée et signée : "REMY ROMMEL, notaire ".

  bron: pagina 633 - klik

  Inventaire diplomatique des archives de l'ancienne École Bogarde à Bruges: comprenant le texte du L'Analyse de TOous Les Documents qui Composent Cette Collection.
  Auteur : Bruges Bogaerde school, L. Gilliodts -van Severen - pagina 633

 • 1592

  Marijn Van Landschoot schepen in St Laureins.

 • 13-4-1602

  Marijn van Landscoot filius Laureijns 13-4-1602 te Adegem

  bron: Poorter Brugse Vrije A. Jamees Deel 3 1479-1794

 • 1594

  Petrus Van Landschoot huwt op 8 november 1594 in Noordpeene, Frans Vlaanderen met Petronelle Tant

  dochter Petroenlla werd geboren op 25 juni 1597 in Noordpeene.

  Bron: Familysearch

 • 1598

  Lambrecht Van Lantschot in Aerdenburch Poorter in Brugge.

 • 1598 Hamme: Joannes Spitael huwt Godelieve VAN LANDSCHOT, hun dochter Anna SPITAEL geboren rond 1604 huwt in 1632 met Martinus VAN LIJSEBETTEN (ca 1594-1644). Anna sterft rond 1679

 • 9-2-1600

  Jacques Landschoot zoon van Lambrecht poorter in Brugge; geboorteplaats vervremt ter camere vanden Vrijen - ingeschreven 1599-1600

 • 1608

  Jacob Van Lantschot komt op 7 juli 1608 het dode lichaam halen van zijn broer Pieter Van Landschoot filius Jan, poorter van Brugge, geboren te St.Kruis, liggende in de schuur van Pieter Vereecke op het goed van Spermalie ... "bevonden gheweest gheschoten te zyne met twee looden" (feiten gebeurd op 6 juli). Volgens getuige Pieter Vereecke had de koster Pieter Van Lantschot zien neerschieten door een soldaat van de compagnie van hopman Reyns op het kasteel van Maldegem.

  bron: Stadtsarchief Brugge; Wettelijke Passeringen van de heerlijkheid Sijsele - register 160, fo. 131 verso tot fo. 134

 • 16-8-1610

  Hans van Landschot filius Jan te Maldegem.
  bron: Poorter Brugse Vrije A. Jamees Deel 3 1479-1794

 • TOP

 • 1620
  willem Van Landschoot (+1618) en zijn vrouw Barbara van Idegem (+1621) beiden begraven in de 's Heilig Kerstkerk in Gent.
  Graf en gedenkschriften Oost Vlaanderen 's Heilig Kerstkerk, Gent 1858 pagina 124
  ** Plaatsnamen

 • 1500


  vanden Landschoot Mersch dye men heet annoXV de Grote Mersch of te Maldegemsche Mersch.(Rijksarchief Brugge - J,2661; 21 r.)

 • 1502 inden Brouc hoofende cum zuuthende anden Maldegemsche ofte Landscootmeersch et cum noortende ande Veldekin Strate, (1502 ....Rijks archief Brugge).

 • 1550

  zie ook 14de eeuw

  Judocus (Josse) van der Meeren, heer van Voorde, van Landschoot, de Huysgavere..etcc gehuwd met Anne de Chasteler

  bron: Nobiliaire des Pays-Bas, et du comté de Bourgogne...Depuis le ..., Volume 4 Door De Vegiano (seigneur de Hovel), pagina 5

 • 1620 :een half gemet bosch....geheeten Lantschoots hofstede,(Stadarchief Eeklo-1010,455 v;456 r.)
  TOP