Willeboort Van Landtschoot

M, °. circa 1535, +. 22 september 1587
de drie Vrouwen van Williboort Van Landtschoot 1535-1587
Laatst bewerkt=10 Maa 2016
     Willeboort Van Landtschoot werd geboren circa 1535 te Knesselare. Hij was de zoon van Joannes Van Landtschoot. Willeboort Van Landtschoot huwt Livine Henriette Van Den Bogaerde, dochter van Rudij Van Den Bogaerde en Janneken Buijs, circa 1560 te Brugge. Livine was weduwe geworden bij overlijden van haar eerste man Jan De Grauwe, de mosterd moulder.1 Willeboort Van Landtschoot huwt Elisabeth Marie Wittebroot, dochter van Joannes Wittebroot, circa 1573 te Brugge.1 Willeboort Van Landtschoot huwt Jacoba Maes, dochter van Jacob Maes, circa 1578 te Brugge.1 Willeboort Van Landtschoot overleed op 22 september 1587 te St.Anna, Brugge.
     In 1564 : Van Landschoot Guillaume, zoon van Jean (Joannes) houd een leengoed in de Heerlijkheid van Knesselaere in 1564; in het zegel; een wiel. L=inhoud……van Lanscoit filius Joannes .(Leengoed N°10903).
Rapoort ende denombrement van leene dat Ic Willem Van Lanschoot filius
Jans ben houdende te leene ende in manschepe van onzen gheduchten heere Philips
Conijnck van Spaingen ende grave van Vlaenderen ende als van zijnen heershepe ende hove
vanden knesselaerschen ligghende binnen der prochie van Knesselaere suut vanden kercken
Tselve mijn voorseit leen goet zijnde drie ghemeten lichtelick min of meer de
kerkc van Knesselaar es naest ghelandt Ande zuytsijde ende de hoors Lowys Valcke
Ande noortzijde oost den waterganck hoofdende metten westhende upden wech die loopt van
knesselare naer Haeltere ende naer buntbire. Welck leen mij becomen es by coope
van eenen nyclaes minens filius Willeboorts. Dit selve voorseide leen staende ter trauwe ende
waerhede mijnen gherechten heere ende alst verandert ter bester vrome van dry ende
Camerlijncghelt ende ofrecht ghelijck andre leenen ghehouden vanden voorseiden hove ende
Alsment vercoopt ten thiensten pennijnck van dat ghelt.Aldus zo gheve ic Willem voornoemt
mijn voorseide leen overe naer mijn beste weten ende vermoghen upden tijt van nu inde
handen van Jacop van audenberghe bailli der Conincklijke majesteit van sijn voorseide heerschepe
ende hove van den knesselaerschen ende waert dat ic mijn voorseide leen meer of min
vut gave dant behoort tzij van groot of van vrihede. Bidde om over het...
Te staen om tzelve te meerdren of mindren volghens mijns voorseiden heeren registre
ter discretie vande mannen vanden selven hove wiens huusghenoodt ic ben upden
dach van heden.In kennesse der waerhede zo hebbe ic Willem voornoemt dit raport
ghezeghelt met mijn propren zeghele hier onder An huut anghende desen XII den dach van April XV c LXIII voor paesschen.
(12 april 1564)
Dit document werd bewerkt door Hugo Notteboom uit Adegem (12 april 2005). Dag op dag 441 jaar later.
Kopie van het Origineel uit het Rijks Archief te Brussel Kopie uit BOEK van Jean Theodore de Raedt. . Op 19 september 1565 beschrijving van Verkoop door de kinderen van Eustache de Grave en Anne de Buus aan Willeboort van Landschoot van twee huizen gelegen in de Langhestrate. (N°103/315111 ). Rentebezetting door genoemde Landschoot ten voordele van de genoemde kinderen op deze huizen. (N°103/316111).2 Op 20 november 1570 beschrijving van Verdeling van goederen uit de erfenis van Willeboort van Landschoot en zijn echtgenote Lievine van den Bogaerde. (N°103/319111).2 Hij woonde op 21 november 1579 in de Langhestraat, Brugge. Sint Obbechtsstbaetken westzyde gaende zuydwaert - 945 Id de zelve - 946 Vidua Pieter de Muelenare Sint Obbechtsstraetken oostzyde gaende noordwaert - 947 a 953 Thouchuys vande veste pertinet Heindric Bogaert - 954 a 963 Jan Beyts 2 Noch Langhestbate zuydzydo gaende oostwaert - 964 T'clooster van Sint Obeechts - 965 a 968 Thuys daer neffens de zelve - 969 Roelant Waukier - 970 Lenaert ran den Riviere - 971 Pieter Peperzeele - 972 Gillis de Roo - 973 Mathys Strync - 974 et 975 Willeboort van Landschoot.3 Op 22 september 1588 beschrijving van Verdeling van de goederen van Willeboort van Landschoot tussen zijn kinderen gesproten uit zijn drie huwelijken, te weten: 1ste met Henriette Vande Bogaerde; 2° Elisabeth Wittebroot: 3° Jaquemine Maes. (N°103/326111). Op 30 juni 1590 beschrijving van Verkoop door de erfgenamen Cobrysse aan Willebrod van Landschoot van een oliemolen genaamd “De Bocq” op het einde van de Gansestrate. (N°103/311111).2 In 1594: De eerste paginas ontbreken, Staet van Willeboort Van Landtschoot die van zijn 1ste vrouwe ghetrouwt hadde Livinne Van Bogaerde en voor syn derde vrauwe Jacomine Maes. Jacob Van Cuyl was hudevetter. Men haalt aen de "Heerlijckheid van Praet " ter prochie van Oedelhem. Staet van Goed 2de deel -NR 16020 Op 27 april 1594 beschrijving van Waarborg gegeven door Barthelemi de Langhe en Jacobine Maes zijn vrouw, weduwe van Willebort van Landtschoot, aan de kinderen van laatstvernoemde voor hun bescherming. (N°103/1155111).2 Op 26 april 1600 beschrijving van Verkoop door Guillaume van Landtschoot aan de kinderen van Jacquemine Maes van gronden gelegen te Oedelem, in de heerlijkheid van Praet. (N°103/13031V).2

Kinderen van Willeboort Van Landtschoot en Livine Henriette Van Den Bogaerde

Kinderen van Willeboort Van Landtschoot en Elisabeth Marie Wittebroot

Kind van Willeboort Van Landtschoot en Jacoba Maes

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Tafel Genealogique Branche Familie Van Landtschoot, G 23, Stads Archief Brugge.
 2. [S3] Groep Enter, Oorkonden prive aangel. 1ste en 2e reeks.
 3. [S32] Genootschap voor Geschiedenis Brugge , pagina 125.

Livine Henriette Van Den Bogaerde

V, °. circa 1538, +. voor 1573
Laatst bewerkt=8 Maa 2016
     Livine Henriette Van Den Bogaerde werd geboren circa 1538 te Brugge. Zij was de dochter van Rudij Van Den Bogaerde en Janneken Buijs. Livine Henriette Van Den Bogaerde huwt Willeboort Van Landtschoot, zoon van Joannes Van Landtschoot, circa 1560 te Brugge. Livine was weduwe geworden bij overlijden van haar eerste man Jan De Grauwe, de mosterd moulder.1 Livine Henriette Van Den Bogaerde overleed voor 1573 te Brugge.
     Op 20 november 1570 beschrijving van Verdeling van de goederen van de erfenis van Willeboort van Landschoot en zijn echtgenote Lievine van den Bogaerde. (N°103/314111).2

Kinderen van Livine Henriette Van Den Bogaerde en Willeboort Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Tafel Genealogique Branche Familie Van Landtschoot, G 23, Stads Archief Brugge.
 2. [S3] Groep Enter, Oorkonden prive aangel. 1ste en 2e reeks.

Rudij Van Den Bogaerde

M
Laatst bewerkt=6 Dec 2007
     Rudij Van Den Bogaerde huwt Janneken Buijs, dochter van Jan Buijs.

Kind van Rudij Van Den Bogaerde en Janneken Buijs

Janneken Buijs

V
Laatst bewerkt=13 Jan 2004
     Janneken Buijs is de dochter van Jan Buijs. Janneken Buijs huwt Rudij Van Den Bogaerde. Janneken Buijs huwt Jan De Grauwe.

Kind van Janneken Buijs en Rudij Van Den Bogaerde

Jan Buijs

M
Laatst bewerkt=13 Jan 2004

Kind van Jan Buijs

Jan De Grauwe

M
Laatst bewerkt=13 Jan 2004
     Jan De Grauwe huwt Janneken Buijs, dochter van Jan Buijs.

Elisabeth Marie Wittebroot

V, °. circa 1570, +. 1594
Laatst bewerkt=6 Feb 2014
     Elisabeth Marie Wittebroot werd geboren circa 1570 te Brugge. Zij was de dochter van Joannes Wittebroot. Elisabeth Marie Wittebroot huwt Willeboort Van Landtschoot, zoon van Joannes Van Landtschoot, circa 1573 te Brugge.1 Elisabeth Marie Wittebroot overleed in 1594 te Brugge. De grafsteen van haar ouders vermeldt: hier voore licht begraeve Joos Wittebroot filius Lenaert in zijne leven spyehouder te Dame die overleet den eersten dach van wedemat XV LV en de van Joncvrouwe Barbele filia Pieters Bueltinckx Joos eerste wijf was die overleet de X dach van octobre XV° XLV ende van Joncvrouwe Anna filia Willem Van ......brouck Joos tweeste wijf was die overleet. Op het bovengedeelte van deze grafsteen is gebeeldhouwd het Christuskruis, deze van Joos Wittebroot, zijn 5 zonen, zijn vrouw en zijn 7 dochters, in de hoek bevindt zich het wapenschild van de familie.2

Kinderen van Elisabeth Marie Wittebroot en Willeboort Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Tafel Genealogique Branche Familie Van Landtschoot, G 23, Stads Archief Brugge.
 2. [S14] Les Membres du Comitées Directeurs, Genootschap voor geschiedenis, page 279.

Joos Wittebroot

M
Laatst bewerkt=16 Sep 2012
     Joos Wittebroot huwt Barbara Buyltinck circa 1568.

Jacoba Maes

V, +. 1594
Laatst bewerkt=6 Feb 2014
     Jacoba Maes was de dochter van Jacob Maes. Jacoba Maes huwt Bertholomeus De Langhe. Jacoba Maes huwt Willeboort Van Landtschoot, zoon van Joannes Van Landtschoot, circa 1578 te Brugge.1 Jacoba Maes overleed in 1594 te Brugge.

Kind van Jacoba Maes en Willeboort Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Tafel Genealogique Branche Familie Van Landtschoot, G 23, Stads Archief Brugge.

Jacob Maes

M
Laatst bewerkt=13 Jan 2004

Kind van Jacob Maes

Bertholomeus De Langhe

M
Laatst bewerkt=13 Jan 2004
     Bertholomeus De Langhe huwt Jacoba Maes, dochter van Jacob Maes.

Willeboor Van Landtschoot

M, °. 6 februari 1568, +. 1619
Laatst bewerkt=8 Maa 2016
     Willeboor Van Landtschoot werd geboren op 6 februari 1568 te St Andries Brugge. Hij was de zoon van Willeboort Van Landtschoot en Livine Henriette Van Den Bogaerde. Willeboor Van Landtschoot huwt Joanne Van Cottengys, dochter van Anthony Van Cottengys en Catherine Crabbe, op 2 juli 1588 te St Andries Brugge. Huwelijksakte
PAG 1
Allen den ghonen die dese presente lettre zullen zien/ ofte hooren lesen doen condt ende kennelick dat hedent/ den anderen dach van julij int jaer vichtien hondert acht ende / tachtentich ghecommen ende ghecompareert zijn in persoone/ Eersame persoonen Anthuenis van Cotengijs ende/ Catelyne fia Jan Crabbe als vadere ende moedere/ van Tannekin haerlieder dochtere metgaders tvoornoomde / Tannekin ten desen present ende bij auctorisatie vande/ voornoomde hare vadere ende moedere int naervolghende/ haer consent doende Ten naerscreven zaken oock gheassisteert ende verzelscipt met Adriaen van Cotengijs/ haren oom ende Pieter van Cuul als haren bystaende/ vriendt ter eender zyde Ende voort Bernaert Mussuwe ende Cristoffels Rycquaert als voochden/ ter acte van desen ghezwooren zynde van Willeboort /van Landschoot fs Willeboort by Lievyne vanden / Boogaerde zynen wyfve midsgaders den voornoomden/ Willeboort ten desen present ende by consente/ vande voornoomde zyne voochden int naervolghende/ zyn consent doende Gheassisteert met Jan/ Mussuwe als vriendt ende bystaende maecht/ ter ander zyde de voornoomde comparanten te/ kennen gheevende dat tusschen hemlieden een/ wettelick huwelick gheconcipyert ende up handen/ es te gheschyedene by alzoo verre tzelve naer den/ rechten wetten ende costumen van onser moedre/ der heleghe kercke voortganek hebben ende/
PAG 2
ghebueren mach Ende dien volghende hebben/ elcanderen voor eenighe belofte ofte verbandt/ van huwelicke toeghe!eyt ende verschoont metten/ poincten ende articlen hier naer verclaerst Te/ wetene indient gheschijede ofte ghebeurde dat naer/ de consummatie ende vulcomminghe vanden voorscreven/ huwelicke mei alle de solempniteyten daertoe dienende/ ende behoorende tvoornoomde Tannekin deser/ weerelt over!eede voor den voornoomde Willeboort/ haren toecommenden man zonder eenich wettelicke/ hoir van haerlieder beeder lichaeme gheprocreert / ghebooren ofte apparent gheboren te wordene/ achter te laetene zoo zal in dat gheval den/ voornoomden Willeboort voornoemd vut haren sterfhuuse/ hebben ende behouden als over zyn vry proper/ ende eyghen goet eer anderstont yemandt van/ hare hoirs ofte aeldinghers eenich goet zullen moghen/ deelen ofte anneveerden Eerst alle zyne/ cleedren zoo van vullen ende Iynen tzynen hoofde/ halze ende lichaeme clevende ende behoorende/ Voorts alle zyn halam dienende ten ambachte/ ofte stijl vande keersghyeters ter weerde/ van twintich ponden grooten ende niet daer/ booven Ende daer tzelve halam ter voorseyder
PAG 3
doot meer weerdich bevonden wierde zal de reste/ ofte surpluus booven de voorseyde twintich/ ponden grooten moeten ghebrocht worden voor/ deelsaem bate thare
voornoomde sterfhuuse/ met bespreeke dat indien t zelve halam oock/ min weerdich ware moet hy met tzelve/ halam dat hy alsdan hebben zal hem te vreeden/ houden.
Voorts voor zyne Duwerye conventioneel/ de somme van twee hondert carolus guldenen/ te xv groote tstick vanden ghereetsten goede/ thare sterfhuuse bevonden wordende Ende/ voorts commen in deele inde reste vande andere/ goedinghen alf ende alf naer den rechten wetten/ ende costumen der voornoomde stede van Brugghe/ Ende daer de conditie ter contrarie ghebeurde ende/ gheschyede Te wetene dat naer de consummatie/ ende vulcomminghe vanden voorseyden huwelicke/ met alle de solempniteyten daertoe dienende/ ende behoorende dat den voornoomden Willeboort/ deser weerelt overlede voor tvoornoemde Tannekin/ zyne toecommende huusvrauwe zonder oock eenich/ wettelick hoir van haerlieder beede lichaeme gheprocreert/ ghebooren ofte apparent ghebooren te wordene/ achter te laetene zoo zal zou in dit gheval
PAG 4
vooren vut zynen sterfhuuse hebben ende behouden/ ende dat al eer anderstont yemandt van zyne/ hoirs ofte aeldinghers eenich goet zullen moghen/ deelen ofte anneveerden Eerst alle haere cleederen/ zoo van vullen ende Iynen midsgaders riemen rinqhen/ baeguen pater nostere ende juweelen tharen hoofde/ halze ende lichaeme dienende ende behoorende/ voorts voor. hare duwarye conventionele de/ somme van drie hondert carolus guldenen te xv /groote tstick alsvooren in ghelde van den/ ghereetsten goede tzynen sterfhuuse wesende/
Ende voorts eenen deelen de reste vande andere goedinghen/ half ende half naer den rechte wetten ende/ costumen der voornoomde stede Wel verstaende/ dat indient ghebeurde dat ter eerster doot van hen lieden/ beeden bevonden wierde achterghelaeten te zyne/ kyndt ofte kynderen van haerlieder beede lichaeme/ gheprocreert ghebooren ofte apparent ghebooren/ te wordene zal in dat gheval de lancxstlevende/ van hem lieden beeden vooren vut den sterfhuuse vande eerst overlydende hebben ende behouden Eerst den / voornoemden Willeboort alle zyn voorseyde cleederen ende/ habyten zoo van vullen ende Iyne tzynen hoofde/ halze ende lichaeme dienende ende behoorende/
PAG 5
midsgaders noch booven dien zyn voorseyde halam/ tzynen voorseyden stiele behoorende ter voorseyde/ weerde van twintich ponden groot ende niet
daerbooven/ midts dat tsurpluus dat meer weerdich ware moet/ deelzaem zyn tusschen hem ende hunne hoirs met bespreeke/ indien tzelve halam min weerdich ware moet hy in dat/ gheval met zulck halam als hij alsdan hebben zal/ te vreeden zyn ende tvoornomde Tannekin in/ ghevalle van lansstelyfve blyvende den haren: voorscreven man zal zou oock alsdan vooren vutte: behouden haere voorseyde cleederen ende habyten zoo/ van vuile als Iynen metgadders riemen rynghen pater/ nosters ende juweelen tharen hoode halze ende/ lichaeme dienende ende behoorende ende booven dien noch/ respectyvelyck commen in deele jeghens haerlieder kyndt ofte kynderen alf ende/ alf naer den costumen der voornoemde stede 8eloovende de voornoemde contractanten voorschreven contracte van huwelycke voorwaerde thoudene ende doen onderhoud ene zonder nimmermeer daerjeghens te contraveneren in toecommende tyden in eenigher manieren
Verzouckende an myt Pieter de Waghemaker notaris hem lieden hiert ghemaect thebbene instument een ofte meer in behoorlycke voorme dit was aldus ghedaen ende by my notaris
ghepasseert ter presentie van Jan Callant ende Gheeraert Houtemarck als oorconden hier over gheroupen ende ghebeden ende in den teeeken der waerheyt hebben de voornoemden
contractanten de menuute deser hanghende an tzelfs Waghemackers coppele van notarije met/ huerlieder ghewoonelick handteecken ondergheteeckent
Ghecollacionneert jeghens de voornoemde menute/ van octroye ende daermede bevonden t aceordeeren/ overzulcx hebbe ic notaris onderscreven/ dit gheauttenticquyert ende onderteeckent /ende dat ten verzoucke van den voornoemden Willeboort desen xx van 1588
     
Bron:RAB; bundel 15940 - Anno 1588. Willeboor Van Landtschoot huwt Jonkvrouw Joanne Steenacker, dochter van Cornelius Steenacker, op 11 augustus 1605 te St Andries Brugge. (103/13021V l7de eeuw     11/08/1605 Huwelijkscontract van Guillaume van Landtschoot en Jeanne Steenackere.). Willeboor Van Landtschoot overleed in 1619 te Brugge.. Willeboort filius Guillaume Van Lantschoot
13 sporckele 1619: Jonckvrouwe Joanna filia van Cornelius Van Steenackere weduwe en besttinghen overgevende aen Cornelius Wouçkier in huwelijk met Anna filia Guillaume Van Landtschoot voornoemt. Voorts aen Joos Vermeersch gehuwd met vorige. Voorts aen Jan Vantorre gehuwd met Cathelijne filia van vorige ende Antheynis Van Cotengijs ende Cornelius Wouckier vooghden van Boudewijn en Guillaum de minderjarige Kinderen van voornnoemde bij overlijden van Joncvrouwe Anna Van Cootengijs (1st huwelijk 1588) ende alsoock de voornoemde Cornelius Wouckier ende Boudewijn Van Landtschoot hebben geghenomen d'administratie van den sterfhuyze.

HK voor Jan Leetens notaris:
Gecompareerd Guillaume Van landtschoot ware geassisteerd met Antheunis Cootengijs sijnen schoonvaeder. Adriaen Van Landschoot sijnen broeder Mitsgaders Boudewijn Van Cootengijs zijnen swaeger en Joanne filia van Cornelius Van Steenacker weduwe geassisteerd ende verselscalpt met Louis Boens haere swaegher ende Jan Sperrewaere haere vrienden ende maeghen…1 Oogst 1605
Grond in de Heerlijckheid van Praet in de prochie van Oedelem
Overleden Wel Edele Heer Willibroot Van Landtschoot syn vader
Dan ¼ deel bij cope Jacques Adolf Verschuere ende Cathelijne filia Willeboordt voorseyt gedurende het huwelijk met deze besittighe in datum van 20 juni 1617.
Land in Oedelem (Heerlijkcheid van Wulfberghe enzz)
Prijsie van winckelwaere en alaam Ambacht van Keersgieters worden vermeldt:
François Van Landtschoot broeder overleden in Moerkerke
Adriaeneken Van Landschoot vidua Pauwels Wouckier
Babeken Van Landschoot
Antheunis Boukcquet clercq neeringhe van de cruythalle (gildemisse)
Pieter Gloribus schepen Brugge.
Staet van Goed Brugge - deel 2 nr. l5944 en Nora Pottier (Oostende) tel: 059 / 51 15 69.

     As of 1590, Willeboor Van Landtschoot was beter gekend onder de naam Willeboor Van Landtschoot de Jonge. Op 30 juni 1590 beschrijving van de verkoop door de erfgenamen Cobrysse aan Willebrod van Landschoot van een oliemolen genaamd “de Bocq” op het einde van de Gansestrate. (103/311111). Op 22 april 1594 beschrijving van Verkoop door de erfgenamen van Willeboord van Landtschoot aan Adrien zijn broeder van twee huizen in de Langhestrate. (N°103/310 111).1 Op 20 april 1607 beschrijving van een Hypothecaire bezetting door Willebort van Landtschoot en Jeanne van Steenackere zijn vrouw ten voordele van Adrien van Landtschoot op twee huizen aan de zuidkant en op het einde van de Langestraat. (N°103/13001V ).1 Hij was lid van de koninklijke gilde van Sint-Sebastiaen, te Brugge in 1617.2

Kinderen van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys

Bronvermelding(en)

 1. [S3] Groep Enter, Oorkonden prive aangel. 1ste en 2e reeks.
 2. [S30] Jaerboek der koninklijke gilde van Sint-Sebastiaen, te Brugge - Door Isaac Joseph De Meye, online http://books.google.be/books

Joanne Van Cottengys

V, °. circa 1565
Laatst bewerkt=8 Maa 2016
     Joanne Van Cottengys werd geboren circa 1565 te Brugge. Zij was de dochter van Anthony Van Cottengys en Catherine Crabbe. Joanne Van Cottengys huwt Willeboor Van Landtschoot, zoon van Willeboort Van Landtschoot en Livine Henriette Van Den Bogaerde, op 2 juli 1588 te St Andries Brugge. Huwelijksakte
PAG 1
Allen den ghonen die dese presente lettre zullen zien/ ofte hooren lesen doen condt ende kennelick dat hedent/ den anderen dach van julij int jaer vichtien hondert acht ende / tachtentich ghecommen ende ghecompareert zijn in persoone/ Eersame persoonen Anthuenis van Cotengijs ende/ Catelyne fia Jan Crabbe als vadere ende moedere/ van Tannekin haerlieder dochtere metgaders tvoornoomde / Tannekin ten desen present ende bij auctorisatie vande/ voornoomde hare vadere ende moedere int naervolghende/ haer consent doende Ten naerscreven zaken oock gheassisteert ende verzelscipt met Adriaen van Cotengijs/ haren oom ende Pieter van Cuul als haren bystaende/ vriendt ter eender zyde Ende voort Bernaert Mussuwe ende Cristoffels Rycquaert als voochden/ ter acte van desen ghezwooren zynde van Willeboort /van Landschoot fs Willeboort by Lievyne vanden / Boogaerde zynen wyfve midsgaders den voornoomden/ Willeboort ten desen present ende by consente/ vande voornoomde zyne voochden int naervolghende/ zyn consent doende Gheassisteert met Jan/ Mussuwe als vriendt ende bystaende maecht/ ter ander zyde de voornoomde comparanten te/ kennen gheevende dat tusschen hemlieden een/ wettelick huwelick gheconcipyert ende up handen/ es te gheschyedene by alzoo verre tzelve naer den/ rechten wetten ende costumen van onser moedre/ der heleghe kercke voortganek hebben ende/
PAG 2
ghebueren mach Ende dien volghende hebben/ elcanderen voor eenighe belofte ofte verbandt/ van huwelicke toeghe!eyt ende verschoont metten/ poincten ende articlen hier naer verclaerst Te/ wetene indient gheschijede ofte ghebeurde dat naer/ de consummatie ende vulcomminghe vanden voorscreven/ huwelicke mei alle de solempniteyten daertoe dienende/ ende behoorende tvoornoomde Tannekin deser/ weerelt over!eede voor den voornoomde Willeboort/ haren toecommenden man zonder eenich wettelicke/ hoir van haerlieder beeder lichaeme gheprocreert / ghebooren ofte apparent gheboren te wordene/ achter te laetene zoo zal in dat gheval den/ voornoomden Willeboort voornoemd vut haren sterfhuuse/ hebben ende behouden als over zyn vry proper/ ende eyghen goet eer anderstont yemandt van/ hare hoirs ofte aeldinghers eenich goet zullen moghen/ deelen ofte anneveerden Eerst alle zyne/ cleedren zoo van vullen ende Iynen tzynen hoofde/ halze ende lichaeme clevende ende behoorende/ Voorts alle zyn halam dienende ten ambachte/ ofte stijl vande keersghyeters ter weerde/ van twintich ponden grooten ende niet daer/ booven Ende daer tzelve halam ter voorseyder
PAG 3
doot meer weerdich bevonden wierde zal de reste/ ofte surpluus booven de voorseyde twintich/ ponden grooten moeten ghebrocht worden voor/ deelsaem bate thare
voornoomde sterfhuuse/ met bespreeke dat indien t zelve halam oock/ min weerdich ware moet hy met tzelve/ halam dat hy alsdan hebben zal hem te vreeden/ houden.
Voorts voor zyne Duwerye conventioneel/ de somme van twee hondert carolus guldenen/ te xv groote tstick vanden ghereetsten goede/ thare sterfhuuse bevonden wordende Ende/ voorts commen in deele inde reste vande andere/ goedinghen alf ende alf naer den rechten wetten/ ende costumen der voornoomde stede van Brugghe/ Ende daer de conditie ter contrarie ghebeurde ende/ gheschyede Te wetene dat naer de consummatie/ ende vulcomminghe vanden voorseyden huwelicke/ met alle de solempniteyten daertoe dienende/ ende behoorende dat den voornoomden Willeboort/ deser weerelt overlede voor tvoornoemde Tannekin/ zyne toecommende huusvrauwe zonder oock eenich/ wettelick hoir van haerlieder beede lichaeme gheprocreert/ ghebooren ofte apparent ghebooren te wordene/ achter te laetene zoo zal zou in dit gheval
PAG 4
vooren vut zynen sterfhuuse hebben ende behouden/ ende dat al eer anderstont yemandt van zyne/ hoirs ofte aeldinghers eenich goet zullen moghen/ deelen ofte anneveerden Eerst alle haere cleederen/ zoo van vullen ende Iynen midsgaders riemen rinqhen/ baeguen pater nostere ende juweelen tharen hoofde/ halze ende lichaeme dienende ende behoorende/ voorts voor. hare duwarye conventionele de/ somme van drie hondert carolus guldenen te xv /groote tstick alsvooren in ghelde van den/ ghereetsten goede tzynen sterfhuuse wesende/
Ende voorts eenen deelen de reste vande andere goedinghen/ half ende half naer den rechte wetten ende/ costumen der voornoomde stede Wel verstaende/ dat indient ghebeurde dat ter eerster doot van hen lieden/ beeden bevonden wierde achterghelaeten te zyne/ kyndt ofte kynderen van haerlieder beede lichaeme/ gheprocreert ghebooren ofte apparent ghebooren/ te wordene zal in dat gheval de lancxstlevende/ van hem lieden beeden vooren vut den sterfhuuse vande eerst overlydende hebben ende behouden Eerst den / voornoemden Willeboort alle zyn voorseyde cleederen ende/ habyten zoo van vullen ende Iyne tzynen hoofde/ halze ende lichaeme dienende ende behoorende/
PAG 5
midsgaders noch booven dien zyn voorseyde halam/ tzynen voorseyden stiele behoorende ter voorseyde/ weerde van twintich ponden groot ende niet
daerbooven/ midts dat tsurpluus dat meer weerdich ware moet/ deelzaem zyn tusschen hem ende hunne hoirs met bespreeke/ indien tzelve halam min weerdich ware moet hy in dat/ gheval met zulck halam als hij alsdan hebben zal/ te vreeden zyn ende tvoornomde Tannekin in/ ghevalle van lansstelyfve blyvende den haren: voorscreven man zal zou oock alsdan vooren vutte: behouden haere voorseyde cleederen ende habyten zoo/ van vuile als Iynen metgadders riemen rynghen pater/ nosters ende juweelen tharen hoode halze ende/ lichaeme dienende ende behoorende ende booven dien noch/ respectyvelyck commen in deele jeghens haerlieder kyndt ofte kynderen alf ende/ alf naer den costumen der voornoemde stede 8eloovende de voornoemde contractanten voorschreven contracte van huwelycke voorwaerde thoudene ende doen onderhoud ene zonder nimmermeer daerjeghens te contraveneren in toecommende tyden in eenigher manieren
Verzouckende an myt Pieter de Waghemaker notaris hem lieden hiert ghemaect thebbene instument een ofte meer in behoorlycke voorme dit was aldus ghedaen ende by my notaris
ghepasseert ter presentie van Jan Callant ende Gheeraert Houtemarck als oorconden hier over gheroupen ende ghebeden ende in den teeeken der waerheyt hebben de voornoemden
contractanten de menuute deser hanghende an tzelfs Waghemackers coppele van notarije met/ huerlieder ghewoonelick handteecken ondergheteeckent
Ghecollacionneert jeghens de voornoemde menute/ van octroye ende daermede bevonden t aceordeeren/ overzulcx hebbe ic notaris onderscreven/ dit gheauttenticquyert ende onderteeckent /ende dat ten verzoucke van den voornoemden Willeboort desen xx van 1588
     
Bron:RAB; bundel 15940 - Anno 1588.
     Joanne Van Cottengys woonde in 1619 te Hamerken, Brugge, Jacquemeyne De Ceunick is meid in het gezin.1

Kinderen van Joanne Van Cottengys en Willeboor Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Guido bruyneel, Status Communicantium 1619.

Anthony Van Cottengys

M, °. circa 1533
Laatst bewerkt=19 Dec 2008
     Anthony Van Cottengys werd geboren circa 1533 te Brugge. Hij huwt Catherine Crabbe, dochter van Joannes Crabbe, in 1562 te Brugge.
     Anthony Van Cottengys was beter gekend als Antheunis Van Cootengijs.

Kinderen van Anthony Van Cottengys en Catherine Crabbe

Catherine Crabbe

V
Laatst bewerkt=19 Dec 2008
     Catherine Crabbe is de dochter van Joannes Crabbe. Catherine Crabbe huwt Anthony Van Cottengys in 1562 te Brugge.

Kinderen van Catherine Crabbe en Anthony Van Cottengys

Joannes Crabbe

M
Laatst bewerkt=13 Jan 2004

Kind van Joannes Crabbe

Jonkvrouw Joanne Steenacker

V
Laatst bewerkt=6 Dec 2007
     Jonkvrouw Joanne Steenacker is de dochter van Cornelius Steenacker. Jonkvrouw Joanne Steenacker huwt Willeboor Van Landtschoot, zoon van Willeboort Van Landtschoot en Livine Henriette Van Den Bogaerde, op 11 augustus 1605 te St Andries Brugge. (103/13021V l7de eeuw     11/08/1605 Huwelijkscontract van Guillaume van Landtschoot en Jeanne Steenackere.).
     Jonkvrouw Joanne Steenacker woonde in 1619 te Hamerken, Brugge. Jaquemynken de Ceuninck was meid in het gezin van Joanna,weduwe van Guillaume Van Landschoot en hun zoon Baldwinus.1

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Guido bruyneel, Status Communicantium 1619.

Cornelius Steenacker

M
Laatst bewerkt=13 Jan 2004

Kind van Cornelius Steenacker

Baldwinus Van Landtschoot

M, °. 18 augustus 1595, +. 20 september 1645
Laatst bewerkt=7 Maa 2016
     Baldwinus Van Landtschoot werd geboren op 18 augustus 1595 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys. Baldwinus Van Landtschoot huwt Barbara Van Cuyl, dochter van Pieter Van Cuyl en Cornelia Van Cotengys, op 18 juni 1622 te St Anna Brugge. Baldwinus Van Landtschoot overleed op 20 september 1645 te St Gillis Brugge in de ouderdom van 50.
     Boudewijn Van Landtschoot filius Guillielmus overleden op 14 januari 1645, Poorter van Brugge.
Rendante: Barbara Van Cuyl filia Pieter weduwe en besittigher aen Guillaume Van Landtschoot, Pieter Van Cuyl beide vooghden van Pieter Van Landschoot ende Boudewijn Van Landtschoot, mitsgaders Anna Van Landtschoot, de drie onbekaerde kinderen van de overledene en besittighe.
Douarie : Notaris Francois Van De Voorde.
HK: klederen enzz coetse en bedde ) kinderen ½ om ½ - uitgezonderd in't huwelijck gebrachte goederen.
- Moerkerke : Huizen - bomen en lant.
- Margriete ende Anna Kervijn beide kinderen van Lieven Kervijn bij Marie Van Cuyl (quitantie 11 sporcke 1644)
- lant in Middelburg.
- huis met toebehoren Langhestraete Kruispoort " De Bonte Koe" (successie van Wlt Guillaume Van Lantschoot synen vader, jeghens broeders en zusters.
- nog een huis met toebehoren inde Langhestraete
- nog een huis en huyvetterije (successie Pieter Van Cuyl d'Oude (20/3/1632) in het Gonnaerstraete.
- Huis met platse van lande in 't voorn Goynaerstraetken
- Huis met toebehoren het "Den Bourgoentschen schilt"

GILDE DER MAKELAARS IN BRUGGE;zie Landschoot en Lantschoot. Deze Van Landschoot handelaars en makelaars waren allen kinderen en (achter)kleinderen van Willeboort Van Landschoot. Makelaars en handelaars. Van middeleeuwse nering der makelaars naar moderne kamer van koophandel in het XVIIde-eeuwse Brugge, met de lijst van de leden (1281-1795) en van de besturen (1340-1791).1 Hij woont met zijn moeder Joanne Van Cottengys in 1619 te Hamerken, Brugge; Jacquemeyne De Ceunick is meid in het gezin.2 Baldwinus Van Landtschoot woonde in 1619 te Hamerken, Brugge, Jaquemynken de Ceuninck was meid in het gezin van Joanna,weduwe van Guillaume Van Landschoot en hun zoon Baldwinus.2 Hij was makelaar in 1639 te Brugge.3 Hij kwamen voor in een Staat van Goed van 20 september 1645 te Brugge. Boudewijn Van Landtschoot filius Guillielmus overleden op 14/1/1645 , Poorter in Brugge.
Rendante: Barbara Van Cuyl filia Pieter weduwe en besittigher aen Guillaume Van landtschoot,Pieter Van Cuyl beide vooghden van Pieter Van Landschoot ende Boudewijn Van Landtschoot, mitsgaders Anna Van Landtschoot, de drie onbejaerde kinderen van de overledene en besittighe.
Douarie : Notaris Francois Van De Voorde.
klederen enzz coetse en bedde voor de kinderen half om half - uitgezonderd in’t huwelijck gebrachte goederen.
In Moerkerke bevinden zich huizen, met bomen en lant.
Margriete ende Anna Kervijn beide kinderen van Lieven Kervijn bij Marie Van Cuyl (quitantie 11 sporcke 1644 )
Er ligt lant in Middelburg.
Een huis met toebehoren Langhestraete Kruispoort “ De Bonte Koe” (successie van Wlt Guillaume Van Lantschoot synen vader, jeghens broeders en zusters.
Nog een huis met toebehoren inde Langhestraete
Nog een huis en huyvetterije (successie Pieter Van Cuyl d’Oude (20/3/1632) in het Gonnaerstraete.
Huis met platse van lande in ’t voorn Goynaerstraetken
Huis met toebehoren “Den Bourgoentschen schilt”
De eerste paginas ontbreken
Staet van Willeboort Van Landtschoot die van zijn 1ste vrouwe ghetrouwt hadde Livinne Van Bogaerde en voor syn derde vrauwe Jacomine Maes.
Jacob Van Cuyl was hudevetter. Men haalt aen de “Heerlijckheid van Praet “ ter prochie van Oedelhem.4

Kinderen van Baldwinus Van Landtschoot en Barbara Van Cuyl

Bronvermelding(en)

 1. [S35] Staet van Goed Brugge Datum van 20/9/1645 Reeks I 1866, Stads Archief Brugge.
 2. [S6] Guido bruyneel, Status Communicantium 1619.
 3. [S1] Gilde der Makelaars, online http://www.andriesvandenabeele.cjb.net/
 4. [S36] Staet van Goed 2de deel –NR 16020, onbekend repository.

Cathelijne Van Landtschoot

V, °. 23 oktober 1596, +. 19 oktober 1672
Laatst bewerkt=19 Sep 2012
     Cathelijne Van Landtschoot werd geboren op 23 oktober 1596 te St Anna Brugge. Zij was de dochter van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys. Cathelijne Van Landtschoot huwt Jan Van Torre, zoon van Jacques Van Torre, op 22 april 1618 te St Anna Brugge. huwelijksakte
Cathelijne Van Landtschoot huwt Joannes De Corte, zoon van Joos De Corte, op 18 februari 1637 te St Anna, Brugge. huwelijksakte Cathelijne Van Landtschoot overleed op 19 oktober 1672 te St.Gillis, Brugge, in de ouderdom van 75. Overleden zonder nog levende kinderen na te laten.

Kind van Cathelijne Van Landtschoot en Joannes De Corte

Jan Van Torre

M
Laatst bewerkt=19 Sep 2012
     Jan Van Torre is de zoon van Jacques Van Torre. Jan Van Torre huwt Cathelijne Van Landtschoot, dochter van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys, op 22 april 1618 te St Anna Brugge. huwelijksakte

Jacques Van Torre

M
Laatst bewerkt=13 Jan 2004

Kind van Jacques Van Torre

Joannes De Corte

M, +. 7 oktober 1666
Laatst bewerkt=29 Nov 2008
     Joannes De Corte was de zoon van Joos De Corte. Joannes De Corte huwt Cathelijne Van Landtschoot, dochter van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys, op 18 februari 1637 te St Anna, Brugge. huwelijksakte Joannes De Corte overleed op 7 oktober 1666 te St.Gillis, Brugge. Gestorven aan de pest.

Kind van Joannes De Corte en Cathelijne Van Landtschoot

Joos De Corte

M
Laatst bewerkt=13 Jan 2004

Kind van Joos De Corte

Adriaen Van Landtschoot

M, °. circa 1569, +. voor 1624
Adriaen Van Landschoot 1569-1624
Laatst bewerkt=1 Aug 2014
     Adriaen Van Landtschoot werd geboren circa 1569 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Willeboort Van Landtschoot en Livine Henriette Van Den Bogaerde. Adriaen Van Landtschoot huwt Marie Kerckhove, dochter van Escuier Jacques Kerckhove en Marie Van De Kerckhove, op 9 februari 1599 te St Anna Brugge. huwelijk
Adriaen Van Landtschoot overleed voor 1624 te St Anna, Brugge.
     Hij was een wees in 1570. Op 20 april 1607 beschrijving van Verkoop door Adrien van Landtschoot en zijn echtgenote Marie vande Kerckhove aan Willeboort van Landtschoot van de twee huizen hierboven vermeld onder nr.1300 - aan de zuidkant en op het einde van de Langestraat. (N°103/1307).1 In 1640 beschrijving van Het huis in de Spinolarei 3 (vroeger Speghelreije) genaamd "De Patientie" maakt in het begin van de XVIII° eeuw één deel uit van het huis JAN/0113. Jan Hermans en vrouw verbinden dit huis in 1186 gulden t.v.v. de erven van Adriaen van Landschoot en Maeijken vande Kerckhove.2

Kinderen van Adriaen Van Landtschoot en Marie Kerckhove

Bronvermelding(en)

 1. [S3] Groep Enter, Oorkonden prive aangel. 1ste en 2e reeks.
 2. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Marie Kerckhove

V, °. circa 1575, +. 15 april 1624
Laatst bewerkt=22 Mei 2014
     Marie Kerckhove werd geboren circa 1575 te Brugge. Hun ouders waren achterkozijn en achternicht van elkaar. Jacques ouders waren schildknaap Aernoudt Van de Kerckhove x Marie De Cuipere; 2de met Marie De Witte dochter van Pieter en Adrienne Vanderstraeten. (Vlaamse stam 2014-3 pag. 261). Zij was de dochter van Escuier Jacques Kerckhove en Marie Van De Kerckhove. Marie Kerckhove huwt Adriaen Van Landtschoot, zoon van Willeboort Van Landtschoot en Livine Henriette Van Den Bogaerde, op 9 februari 1599 te St Anna Brugge. huwelijk
Marie Kerckhove overleed op 15 april 1624 te St Anna, Brugge.

Kinderen van Marie Kerckhove en Adriaen Van Landtschoot

Escuier Jacques Kerckhove

M
Laatst bewerkt=22 Mei 2014
     Escuier Jacques Kerckhove is de zoon van Aernoudt van de Kerckhove. Escuier Jacques Kerckhove huwt Marie Van De Kerckhove.

Kind van Escuier Jacques Kerckhove en Marie Van De Kerckhove

Anna Van Landtschoot

V, °. 9 januari 1605
Laatst bewerkt=16 Sep 2012
     Anna Van Landtschoot werd geboren op 9 januari 1605 te St Anna, Brugge. Zij was de dochter van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys. Anna Van Landtschoot huwt Cornelius Wauckier, zoon van Reynaudt Wauckier, op 24 juni 1608 te St Anna Brugge.
     Op 17 juli 1612 beschrijving van 103/13091 V l7de eeuw; Hypothecaire bezetting door Corneille Wauckier en zijn vrouw Anne van Landtschoot ten voordele van Jeanne Vlaminck weduwe van Roland Wauckier met als pand de twee huizen hiervermeld onder nr.1300 - twee huizen aan de zuidkant en op het einde van de Langestraat. 103/13101V l7de eeuw. 23/03/1657. Verdeling van de nalatenschap van Corneille Wauckier zoon van Corneille en van Anne van Landtschoot, zijnde het lot van Joos de Corte.1 Anna Van Landtschoot en Cornelius Wauckier woonde in 1619 te Hamerken, Brugge.2 Op 6 oktober 1637 beschrijving van het huis genaamd "De Rebbe" met Oud Kadasternr (OLV/0047) gelegen in de Steenstrate in het Onze-Lieve-Vrouwe zestendeel. Cathelyne van Wambeke, eigenares van 3/4, en Jaspar Frans en echtgenote, eigenaars van 1/4, zetten een rente t.v.v. het weeskind van Cornelis Wauckier bij Anna van Landschot, ter acceptatie van zijn voogd.3

Kind van Anna Van Landtschoot en Cornelius Wauckier

Bronvermelding(en)

 1. [S3] Groep Enter, Oorkonden prive aangel. 1ste en 2e reeks.
 2. [S6] Guido bruyneel, Status Communicantium 1619.
 3. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Cornelius Wauckier

M, °. circa 1580
Laatst bewerkt=21 Sep 2012
     Cornelius Wauckier werd geboren circa 1580. Hij was de zoon van Reynaudt Wauckier. Cornelius Wauckier huwt Anna Van Landtschoot, dochter van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys, op 24 juni 1608 te St Anna Brugge.
     Cornelius Wauckier en Anna Van Landtschoot woonde in 1619 te Hamerken, Brugge.1 Cornelius Wauckier was lid der keyzerlyke ende koninglyke hoofd-gilde van den edelen ridder Sint Joris in den Oudenhove binnen de stad van Brugge in 1646.2

Kind van Cornelius Wauckier en Anna Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Guido bruyneel, Status Communicantium 1619.
 2. [S29] Jaerboek der keyzerlyke ende koninglyke hoofdgilde van den edelen ridder Sint Joris, online http://books.google.be/books

Reynaudt Wauckier

M
Laatst bewerkt=13 Jan 2004

Kind van Reynaudt Wauckier