Paschasia Van Landtschoot

V, °. circa 1590, +. 5 december 1650
Laatst bewerkt=29 Nov 2008
     Paschasia Van Landtschoot werd geboren circa 1590 te Brugge. Zij was de dochter van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys. Paschasia Van Landtschoot huwt Joos Vermeersch op 11 april 1614 te St.Anna Brugge. Paschasia Van Landtschoot overleed op 5 december 1650 te St Gillis Brugge.

Joos Vermeersch

M, +. voor 1650
Laatst bewerkt=29 Jan 2007
     Joos Vermeersch huwt Paschasia Van Landtschoot, dochter van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys, op 11 april 1614 te St.Anna Brugge. Joos Vermeersch overleed voor 1650 te Brugge.

Margeritte Van Landtschoot

V, °. circa 1568
Laatst bewerkt=19 Sep 2012
     Margeritte Van Landtschoot werd geboren circa 1568 te Brugge.1 Zij was de dochter van Willeboort Van Landtschoot en Livine Henriette Van Den Bogaerde. Margeritte Van Landtschoot huwt Jacobus van Zevecote circa 1600.2

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Tafel Genealogique Branche Familie Van Landtschoot, G 23, Stads Archief Brugge.
 2. [S26] Staten van Goed Land van de Woestijne, online http://www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be

Anna Landsoght

V, °. circa 1572
Laatst bewerkt=19 Sep 2012
     Anna Landsoght werd geboren circa 1572 te Brugge. Zij huwt Heer Henry Pulinx, zoon van Henry Pulinx en Anne Tuwaerts, circa 1645 te Brugge.

Kinderen van Anna Landsoght en Heer Henry Pulinx

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html

Barbara Van Cuyl

V, °. circa 1600, +. 8 april 1659
Laatst bewerkt=7 Maa 2016
     Barbara Van Cuyl werd geboren circa 1600 te Brugge. Zij was de dochter van Pieter Van Cuyl en Cornelia Van Cotengys. Barbara Van Cuyl huwt Baldwinus Van Landtschoot, zoon van Willeboor Van Landtschoot en Joanne Van Cottengys, op 18 juni 1622 te St Anna Brugge. Barbara Van Cuyl overleed op 8 april 1659 te St Anna Brugge.
     Zij kwamen voor in een Staat van Goed van 1693. Staat van Goed Brugge 2de deel Nr 15940 1693
Nr 8 Voor notaris Jan De Moor te Brugghe gecompareerd Sr Boudewijn Van Landtschoot ….poorter van Brugghe Geassisteerd met Jow. Barbele Van Cuyl weduwe van senior Boudewijn Van Landtschoot en Pieter Van Landschoot sijne broeder Senior Guillaume Van landschoot sijne oom, voorts Pieter Michiels, cryckhouder s’Land van Den Vrije sijne swager toecomende bruidegom en Jow. Clara filia Pieter Cobrysse geasisteerd en tersaecke Geauthoriseerd bij Jow Cathelijne Neyaert hare moeder En dheer Arnaudt Willaeys,midts senior Roelandt D’Hane haer Swaegher ….1653 op 5 januari..
Volgen de huwelijks voorwaarden

2 januari 1681(1588)
Pieter Van Landschoot pastoor te Koolkercke
Ook Barbara Van Cuyl vidua van Sr Boudweijn Van Lantschoot
Geboren 10 7bris 1659 (staat van goed)

Sterfhuis Pieter Cobrysse (Sluis)
Voor notaris guillaume filius Guillaume Nollet Brugghe Gecompareerd Sr Boudewijn Van Cotengijs filius Heyndrick…Geassisteerd Jow. Cornelie Van Der Plancke weduwe voormalige Sr Heyndryck van Cotengijs;mitsgaders Sr Arnoudt Van Loo ende Arnaudt Willayes de Jonge, syne swaghers en Jow. Clara Cobrysse weduwe Wlt Senior Boudewijn Van lantschoot Geassisteerd met Jow. Catheleyne Neyaert weduwe Sr Pieter Cobrysse , en dheer Francois Ampe hoogbailliu der stede van Damme hare swaegher…….
HK 2/1/1666
Hij had een keersgieterij (bruidegom), Donarie 1800 gulden voor haar … 1200 voor hem, Boudewijn Van Cotengijs is voor haar overleden
14 9bris 1638 is overleden…………     gecompareerd by cope Joos De Corte gehuwd met Cathelijne Lantschoot, Anthone Van Der Meesen met syn andere broers en susters; Kinderen van Pacchyntken Van Lantschoot
Pieter Van landschoot is alsdan ook overleden
Men spreekt van
Testament van Pieter filius Boudewijn Van landschoot ; 14/1/1682 begeert
Begraven te worden Blenden lieden Gasthuysse

Staet van Goed, Brugge – 2de reeks – Nr 691 datum….

Sterfhuys J° Barbara Van Cuyl weduwe van Sr. Boudewijn Van Landtschoot op 8/4/1659
Rendant : Sr . Pieter Van Landtschoot soone ende oudsten hoir van de overledene overgevende aen
Boudweijn Van Landtschoot synen broeder als voogt neffens rendant van:
Barabara ,Anna ende Angeline de 3 minderjarige kinderen van d’Heere Pieter Michiels
Crichouder “Slants van den Vrye”, geprocreerd by WLT Anna Van Landschoot, hun suste r ende tsaemen onder hen drie staecken hoirs van de overledene.
* Nogmaals bezittingen in Moerkerke
* Oock grondt gecocht in 1640 (overleden en haer man)
* Worden vernoemd Cornelius filius Cornelius Wauckier bij J° Anna filia van Guille Van Landtschoot
* Joos De Corte gehuwd met Cathelijene Van Landtschoot evenals Passchyntken Van Lantschoot (erfenis van 16/10/1656)
* Guilles Van Lantschoot oom paterneel (Oedelem)
* Francois Van Landtschoot
* Kinderen van Guille Van Landschoot

actum 20 7ber 1659

Begrafenis Paters Predikheeren
Pastoraal recht betaelt – uitvaert – half jaer missen - sepulture – gemaekt graf en zerk - doodschuld Heilig sacrament St Anna.
Rekening Purgative 30/1/1660. Op 22 augustus 1702 wordt het huis (JAK/0442) "De Sterre" in de Smedenstraat, gewijzigd in " het Haentken ". Per acte 03/03/1656 wordt vermeld dat dit huis alsdan gescheiden wordt in 2 woningen. Joos vander Plancke én Steven Suijs, voogden der kinders van Denijs de Jonghe doen afstand ten titel van aanzuivering, aan mr. Cortekeere, als hypothecair schuldeiser, van hun rechten op het eigendom van dit huis, door verkoop bij decreet bekomen, de andere helft wordt afgestaan ten gelijke titel aan Barbara van Cuijl weduwe van Boudewijn van Landschoot, eveneens hypothecair schuldeiser, dewelke dit huis thans verkopen aan Lenaerd Hanssens.1

Kinderen van Barbara Van Cuyl en Baldwinus Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Pieter Van Cuyl

M, °. circa 1578
Laatst bewerkt=19 Dec 2008
     Pieter Van Cuyl huwt Cornelia Van Cotengys. Pieter Van Cuyl werd geboren circa 1578.

Kinderen van Pieter Van Cuyl en Cornelia Van Cotengys

Cornelia Van Cotengys

V
Laatst bewerkt=19 Dec 2008
     Cornelia Van Cotengys huwt Pieter Van Cuyl.

Kinderen van Cornelia Van Cotengys en Pieter Van Cuyl

Pieter van Landtschoot

M, °. 14 november 1622, +. 24 november 1678
Laatst bewerkt=7 Maa 2016
     Pieter van Landtschoot werd geboren op 14 november 1622 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Baldwinus Van Landtschoot en Barbara Van Cuyl. Pieter van Landtschoot huwt Marie De Vryendt, dochter van Jan De Vryendt en Maria Goorde, circa 1645 te St Anna, Brugge.. Uit dit huwelijk werden geboren:
1. Heer Pieter, huidevetter, overleden te Brugge (St.-Anna) op l september 1700, begraven in de Dominikanerkerk, echtgenoot van Jo° Clara van TOERS (dochter van Sieur Jacques en van Jouffrouwe Catherine de BLEECKERE), waarvan kinderen. Zijn staat van goed werd geliquideerd voor schepenen der stad Brugge op 5 juli 1701 (*).
2. Heer en Meester Jacobus, priester, kapelaan te Klemskerke op 31 maart 1678, bij het verlijden van het 'huwelijkskontrakt van zijn broer Pieter.
Pieter van Lantschoot ging een tweede huwelijk aan met Joe Marie Schellavere. (*) S.A.B. - Staten van goed, 2e serie, 5850.Bron:Vlaamse Stam Jaargang 10 pag 181
Pieter van Landtschoot huwt Maria Françoise Schelhaever, dochter van Franciscus Schelhaever, op 27 maart 1662 te Onze-Lieve-Vrouw Kerk, Leffinge.1 Pieter van Landtschoot overleed op 24 november 1678 te St Anna Brugge in de ouderdom van 56.
     Hij was lid der keyzerlyke ende koninglyke hoofdgilde van den edelen ridder Sint Joris in den Oudenhove binnen de stad van Brugge in 1646.2 Hij was makelaar in 1648 te Brugge.3 Hij kwam voor in een wezerijakte nr. 16490, folio 36 van 10 oktober 1659 te Snellegem. Barbara, Anna & Angelyne, kinderen van de heer Michiels Pieter (zoon van de heer Ferdinande) uit zijn 1ste huwelijk met juffrouw Van Landtschoodt Anna (dochter van Boudewyn). De vader was "cryckhouder van desen lande". De moeder is overleden in Brugge op ??? De staat van goed van de moeder is nog niet klaar. Voogden: de heer Michiels Jan Baptiste (paternele oom) & Van Landtschoodt Pieter (maternele oom, poorter van de stad Brugge). Ze erven van hun kozijn Wouckier Cornelis, poorter van de stad Brugge, + ??? (verschillende onroerende goederen te Oedelem, Sijsele en Brugge en enkele renten). Tegelijk erven ze van hun maternele grootmoeder juffrouw Van Cuyl Barbara, weduwe van sieur Van Landtschoodt Boudewyn, poorteres van de stad Brugge, overleden op 08 april 1659 te ??? (verschillende onroerende goederen te Moerkerke, Oedelem en Brugge en enkele renten). Mede-erfgenamen waren Van Landtschoodt Pieter (de voogd) en Van Landtschoodt Boudewyn. Dit volgens haar staat van goed geliquideerd voor oppervoogden van de stad Brugge op 19-09-1659. Rendant: dezelfde Van Landtschoodt Pieter. Tot de onroerende goederen van de grootmoeder behoorde o.a. een part in twee oliewindmolens te Brugge, de ene genaamd "het Draeckenhooft" staand op de berm van de vesting nabij de Speipoort, de andere genaamd "Ruysch in´t Veldt" staand op de parochie Sint-Baafs. Hij kwamen voor in een Staat van Goed van 4 oktober 1660. Staet van Goed Brugge 2de reeks NR 829 – datum van 4/10/1660
Overleden Marie De vryendt filia van Jan huysvrouwe van Pieter Van Landschoot op 17/12/1659.
Rendant: Pieter Van Landschoot
Overgevende aen Mr. Joannes De Vryendt, priester ende pastor van St Walburgha in Brugge, aen Boudewijn Van Landtschoot beede ooms en gesworen voogden van Jacobus ende Pieter Van Landtschoot, de 2 onbejaerde kinderen van de overledene en besitter (wettelijke liquidatie).
HK Guillé Martin Notaris… Datum
Sr. Pieter Van Landtschoot sone van Sr Boudewijn Van landschoot jong man toecommende bruidegom geassisteerd by Joffr. Barbara Van Cuyl weduwe van Edele heer Sieur Boudewijn Van Landtschoot syne moeder.
Voorts met Guille Van Landtschoot ende Pieter Van Cuyl beede syne ooms ende voogden ten eender sijde en Joffr. Marie De vryendt filia Jan jonge dochter toecomende bruid geassisteerd met heer ende Meester Jan De Vryendt pbre haeren heer broeder – voorts met Jan Parmentier….soone Van Der Straeten…burgemeester ven de comuyne deser stede haeren cousyn, mitsgaders met Sieur Jan….haeren schoonbroeder ende voogdt heffens de voornoemde heer en Mr. Jan ter andere….

Verdeling onder andere : Land in Moerkerke
“Wlt Sr Boudewijn Van Landtschoot en Barbara Van Cuyl – zijne ouders”; wordt ook geciteerd Cornelius filius Cornelius Wouckier bij Anna Van Landtschoot zijn overleden rechtsweer paterneel. Grond in Varsenare
Prijsie Winckelaere 30 september 1660
Zijn moeder is vermoedelijk overleden te Moerkerke. (vermeld NEEN) (Kosten begraving)
Allerlei waeren: wijn vette waren, venditie, meubelen, huisraad, alaam winckelwaere te verdelen half om half tussen besitter en kinders. (33blz.). Op 7 september 1671 beschrijving van "in Clericaal verband" over het huis met Oud Kadasternr.: DON/0178 . Guillaume van Landschoot en Jan Baptiste de Acquillo, beiden voogd van Jacobus van Landschoot zoon van Pieter verbinden dit huis om te voorzien in zijn middelen en zijn opleiding tot priester tot de som van 00-07-10 gr. en dit alles tot beloop van 24-00-00, Klerk was A. Huwijn.4 Hij was lid van de koninklijke gilde van Sint-Sebastiaen, te Brugge in 1673.5 Op 13 oktober 1676 beschrijving van verkoop van het huis met Oud Kadasternr.: DON/0178 in de Hoogstraat 42. Pieter van Landschoot d'oude en vrouw, verder Hr. en Mr. Jacobus van Landschoot alsmede Pieter van Landschoot de jonge, verkopen dit huis aan Alexander Simoens, zoon van Frans. De verkopers beloven dit huis te doen ontlasten binnen de zes jaren volgend van de titel canunnikaal van de voornoemde Hr. en Mr. Jacobus Landschoot en verklaren intussen dit huis te vergoeden door hun huis gelegen bij de Kruispoort in de Langestraat DON/986 te verbinden.
Klerk was A. Huwijn .4

Kinderen van Pieter van Landtschoot en Marie De Vryendt

Kinderen van Pieter van Landtschoot en Maria Françoise Schelhaever

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html
 2. [S29] Jaerboek der keyzerlyke ende koninglyke hoofdgilde van den edelen ridder Sint Joris, online http://books.google.be/books
 3. [S1] Gilde der Makelaars, online http://www.andriesvandenabeele.cjb.net/
 4. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/
 5. [S30] Jaerboek der koninklijke gilde van Sint-Sebastiaen, te Brugge - Door Isaac Joseph De Meye, online http://books.google.be/books

Marie De Vryendt

V, °. 10 januari 1627, +. 17 december 1659
Laatst bewerkt=3 Feb 2016
     Marie De Vryendt werd geboren op 10 januari 1627 te Brugge. Zij was de dochter van Jan De Vryendt en Maria Goorde. Marie De Vryendt huwt Pieter van Landtschoot, zoon van Baldwinus Van Landtschoot en Barbara Van Cuyl, circa 1645 te St Anna, Brugge.. Uit dit huwelijk werden geboren:
1. Heer Pieter, huidevetter, overleden te Brugge (St.-Anna) op l september 1700, begraven in de Dominikanerkerk, echtgenoot van Jo° Clara van TOERS (dochter van Sieur Jacques en van Jouffrouwe Catherine de BLEECKERE), waarvan kinderen. Zijn staat van goed werd geliquideerd voor schepenen der stad Brugge op 5 juli 1701 (*).
2. Heer en Meester Jacobus, priester, kapelaan te Klemskerke op 31 maart 1678, bij het verlijden van het 'huwelijkskontrakt van zijn broer Pieter.
Pieter van Lantschoot ging een tweede huwelijk aan met Joe Marie Schellavere. (*) S.A.B. - Staten van goed, 2e serie, 5850.Bron:Vlaamse Stam Jaargang 10 pag 181
Marie De Vryendt died op 17 december 1659 te St Anna Brugge. in de ouderdom van 32 Overleden Marie De vryendt filia van Jan huysvrouwe van Pieter Van Landschoot op 17/12/1659.
Rendant: Pieter Van Landschoot
Overgevende aen Mr. Joannes De Vryendt, priester ende pastor van St Walburgha in Brugge, aen Boudewijn Van Landtschoot beede ooms en gesworen voogden van Jacobus ende Pieter Van Landtschoot, de 2 onbejaerde kinderen van de overledene en besitter ( wettelijke liquidatie).
HK Guillé Martin Notaris…? Datum?
Heer Pieter Van Landtschoot sone van Heer Boudewijn Van Landschoot jongman toecommende bruidegom geassisteerd by Jouffrouwe Barbara Van Cuyl weduwe van Edele Heer Boudewijn Van Landtschoot syne moeder.
Voorts met Guille Van Landtschoot ende Pieter Van Cuyl beede syne ooms ende voogden ten eender sijde en Jouffrouwe Marie De vryendt filia Jan de toecomende bruid geassisteerd met Heer ende Meester Jan De Vryendt pbre haeren heer broeder - voorts met Jan Parmentier….soone Van Der Straeten…burgemeester ven de comuyne deser stede haeren cousyn, mitsgaders met Heer Jan….haeren schoonbroeder ende voogdt heffens de voornoemde Heer En Mr. Jan ter andere….
Onder andere : Land in Moerkerke
"Wel Edele Heer Boudewijn Van Landtschoot en Barbara Van Cuyl - zijne ouders"
-wordt ook geciteerd Cornelius filius Cornelius Wouckier bij Anna Van Landtschoot zijn overleden rechtsweer paterneel.
Grond in Varsenare
Prijsie Winckelaere 30 september 1660
Zijn moeder is vermoedelijk overleden te Moerkerke. (vermeld NEEN)(Kosten begraving)
Allerlei waeren: wijn vette waren, venditie; meubelen, huisraad, alaam winckelwaere te verdelen
½ om ½ tussen besitter en kinders. (33blz.)Staet van Goed Brugge 2de reeks NR 829 - datum van 4/10/1660
     1660 I. Dheer Franchoys de VRIENT huwde Joncvr. Cathelyne van VLAMYNCPOORTE (dochter van dheer Roelant) (1). Op 7 mei 1580 (2) verkochten zij aan Claeys Neerync en Jan van der Straten een huis gestaan te Brugge, aan de Rijke Pindersstraat.
Uit hun huwelijk werden ten minste twee kinderen geboren:
1. Meester Jan, die volgt onder
II.
2. Joncvrouw Jacquemyne, Bij kontrakt verleden voor notaris 'Lambrecht Sproncholf te Brugge op 10 februari 1604 (3) huwde zij Hans SUYS (zoon van Gheeraert), geboortig van Mechelen. Wegens haar minderjarigheid werd zij bijgestaan door Jonker Fransoys Pardo, heer van Frémicourt (4) en door Jonker Jan Parmentier, haar voogden ad hoc. Op 28 augustus 1631 (5) heeft zij een rente bezet in voordeel van 'haar broer Jan op een derde van een hofstede, groot 32 gem. 2 1. 40 r., gelegen te Varsenare en afhangende van de successie van haar vader. Uit het huwelijk van Jacquemyne de Vrient met Hans Suys werd geboren Joncvrouw Magdalene Suys, echtgenote van Silvester de Neckere (zoon van Boudewijn), die voormeld derde verkocht heeft op 23 april 1654 (6) aan haar medeëigenaars, Heer en Meester Jan de Vrient, Sieur Jan Gylson en Pieter van Landtschoot.
(1) Deze alliantie wordt vermeld door J. Gailliard, Bruges et Le Franc, II, Brugge, 1858, p. 24 (gen. van Vlamincpoorte, een zeer oud patriciërsgeslacht).
(2) S.A.B. - Klerken van de vierschaar, 712: klerk B. van der Praet (1580-1581), f. 11 v.
(3) R.A.B. - Notariaat, 439: notaris Lambrecht Sproncholf, f. 50 v.
(4) Fransoys Pardo, heer van Frémicourt, was een afstammeling van Catharina van Vlaminckpoorte, vrouwe van Frémicourt. J. Gailliard, Bruges et Ie Franc, II, Brugge, 1858, p. 298-301 (gen. Pardo).
(5) R.A.B. - Brugse Vrije, reg. 16.063: 14e reg. not. noord, f. 50 v.
(6) R.A.B. - Brugse Vrije, reg. 16.074: 6e reg. not. noord, f. 292/2.

II.
Meester Jan de VRIENT (zoon van Franchoys en van Cathelyne van Vlamyncpoorte), schilder, vinder van 'het ambacht der beeldmakers en zadelaars op 2 september 1601 en op 2 september 1612, gouverneur op 11 october 1619 en op 15 october 1620, vinder op 14 october 1624, deken op 12 october 1628, stedehouder op 8 october 1630, gouverneur op 9 october 1631, vinder op 6 october 1637. Volgens het obituarium van de confrerie der schilders is hij overleden op 3 september 1641 . Op 30 juli 1604 heeft hij '" Het huis De Goude Patynne", aangekocht, gestaan te Brugge, aan de Pbilipstokstraat. Meester Jan de Vrient huwde te Brugge (St.-Walburga) op 30 juli 1606 Joe Marie GOORDE. Uit dit huwelijk werden geboren (gedoopt te Brugge, St.-Walburga):
1. Joannes, gedoopt in de maand juni 1607.
2. Heer en Meester Joannes, gedoopt op 3 october 1609, overleden op 19 maart 1668, pastoor van de parochiale kerk van Sint-Walburga te Brugge. Zijn staat van goed werd geliquideerd voor schepenen der stad Brugge op 27 september 1668. Zijn successie werd verdeeld op 18 december van zelfde jaar: tussen zijn zuster Franchoise, de kinderen van zijn overleden zuster Magdaleene en de kinderen van zijn overleden zuster Marie.
3. Laurentius, gedoopt op 31 januari 1612.
4. Joncvr. Franchoise (Francisca), gedoopt op 14 maart 1613, overleden in het jaar 1668 (tussen 19 maart en 27 september), echtgenote van Meester Jan GILSON, fijn schilder, voor vrij meester ontvangen in het ambacht van de beeldmakers en zadelaars op 18 october 1632, vinder op 3 october 1635, deken op 15 october 1641, stedehouder op 13 october 1644, vinder op 12 october 1656. Uit dit huwelijk werden geboren: Joe Joanna-Eleonore (echtgenote van Sieur Gillis CLAISSONE), Anastasius (of Eustaes) en Joncvr. Isabelle.
5. Anna gedoopt op 10 october 1615.
6. Balthasar gedoopt op 4 februari 1617.
7. Josephus gedoopt op 8 januari 1620.
8. Joncvrouw Magdalene, gedoopt op 5 januari 1624, overleden op 4 maart 1653, echtgenote van Sieur Jan-Baptista LOSSCHAERT.
9. Joncvrouwe Marie, gedoopt op 10 januari 1627, echtgenote van Pieter van LANTSCHOOT.
Uit dit huwelijk werden geboren:
1. Sieur Pieter, huidevetter, overleden te Brugge (St.- Anna) op l september 1700, begraven in de Dominikanerkerk, echtgenoot van Joefr. Clara van TOERS (dochter van Sieur Jacques en van Joefr. Catherine de BLEECKERE), waarvan kinderen. Zijn staat van goed werd geliquideerd voor schepenen der stad Brugge op 5 juli 1701.
2. Heer en Meester Jacobus, priester, kapelaan te Klemskerke op 31 maart 1678, bij het verlijden van het 'huwelijkskontrakt van zijn broer Pieter.
UIT VLAAMSE STAM 1974 pag 180 - 81; Jaargang 10 pag 181

Kinderen van Marie De Vryendt en Pieter van Landtschoot

Jan De Vryendt

M
Laatst bewerkt=19 Dec 2008
     Jan De Vryendt is de zoon van Franchoys De Vryendt en Cathelyne van Vlamyncpoorte. Jan De Vryendt huwt Maria Goorde. Jan De Vryendt huwt Joanna Marie Coorde op 30 juli 1606 te St.-Walburga, Brugge.
     Meester Jan de VRIENT (zoon van Franchoys en van Cathelyne van Vlamyncpoorte), schilder, vinder van 'het ambacht der beeldmakers en zadelaars op 2 september 1601 en op 2 september 1612, gouverneur op 11 october 1619 en op 15 october 1620, vinder op 14 october 1624, deken op 12 october 1628, stedehouder op 8 october 1630, gouverneur op 9 october 1631, vinder op 6 october 1637. Volgens het obituarium van de confrerie der schilders is hij overleden op 3 september 1641 . Op 30 juli 1604 heeft hij 'het huis De Goude Patynne, aangekocht, gestaan te Brugge, aan de Philipstokstraat. Meester Jan de Vrient 'huwde te Brugge (St.-Walburga) op 30 juli 1606 Joe Marie GOORDE. Uit dit huwelijk werden geboren (gedoopt te Brugge, St.-Walburga):
Bron:Vlaamse Stam Jaargang 10 pag 180


I. Dheer Franchoys de VRIENT huwde Joncvr. Cathelyne van VLAMYNCPOORTE (dochter van dheer Roelant) (167). Op 7 mei 1580 (168) verkochten zij aan Claeys Neerync en Jan van der Straten een huis gestaan te Brugge, aan de Rijke Pindersstraat.
Uit hun huwelijk werden ten minste twee kinderen geboren:
1. Meester Jan, die volgt onder II.
2. Joncvr. Jacquemyne. Bij kontrakt verleden voor notaris Lambrecht Sproncholf te Brugge op 10 februari 1604 (169) huwde zij Hans SUYS (zoon van Gheeraert), geboortig van Mechelen. Wegens haar minderjarigheid werd zij bijgestaan door Jonker Fransoys Pardo, heer van Frémicourt (170) en door Jonker Jan Parmentier, haar voogden ad hoc. Op 28 augustus 1631 (171) heeft zij een rente bezet in voordeel van 'haar broer Jan op een derde van een hofstede, groot 32 gem. 2 1. 40 r., gelegen te Varsenare en afhangende van de successie van haar vader. Uit het huwelijk van Jacquemyne de Vrient met Hans Suys werd geboren Joncvr. Magdalene Suys, echtgenote van Silvester de Neckere (zoon van Boudewijn), die voormeld derde verkocht heeft op 23 april 1654 (172) aan haar medeëigenaars, Heer en Meester Jan de Vrient, Sieur Jan Gylson en Pieter van Landtschoot.
(167) Deze alliantie wordt vermeld door J. Gailliard, Bruges et Ie Franc,II, Brugge, 1858, p. 24 (gen. van Vlamincpoorte, een zeer oud patriciërsgeslacht).
(168) S.A.B. - Klerken van de vierschaar, 712: klerk B. van der Praet
(1580-1581), f. 11 v.
(169) R.A.B. - Notariaat, 439: notaris Lambrecht Sproncholf, f. 50 v.
'(170) Fransoys Pardo, heer van Frémicourt, was een afstammeling van Catharina van Vlaminckpoorte, vrouwe van Frémicourt. J. Gailliard, Bruges et Ie Franc, II, Brugge, 1858, p. 298-301 (gen. Pardo).
Op 13 oktober 1644 beschrijving van Verkoop van het huis met Oud Kadasternr.: DON/0178.Hoogstraete
(zuid) nr 42. Barbara Simpsens verkoopt dit huis aan Hr. en Mr. Jan de Vrient. Klerk was C. Rotsaert.
Dit huis komt later via erfenis van zijn dochter Maria de Vriendt gehuwd met Pieter Van Landschoot aan hun zoon Jacobus Van Landschoot .Zie verder.Volg kadaster nr.

Kind van Jan De Vryendt

Kind van Jan De Vryendt en Maria Goorde

Jacobus Van Landtschoot

M, °. 29 september 1647, +. 16 oktober 1689
Laatst bewerkt=19 Maa 2015
     Jacobus Van Landtschoot werd geboren op 29 september 1647 te Onze Lieve Vrouw Brugge. Hij was de zoon van Pieter van Landtschoot en Marie De Vryendt. Jacobus Van Landtschoot overleed op 16 oktober 1689 te Koolkerke in de ouderdom van 42.
     De officiële Handelingen van de bisschoppen van Brugge maken inderdaad melding van Jacobus van Landschoot, onderpastoor in Klemskerke. Op 5 november 1678 werd hij immers benoemd tot pastoor van Koolkerke (BAB B37, f.34r). Jammer genoeg vermeldt deze bron geen gegevens over zijn herkomst of zijn ouders, waardoor een verdere identificatie mogelijk zou zijn. Persoonlijke gegevens over priesters zijn in ons archief slechts systematisch beschikbaar vanaf de 19de eeuw.
Het bisschoppelijk archief bezit geen systematische gegevens over de intrede en/of wijding van clerici in de 17de eeuw. Van 1632 tot 1719 was er trouwens geen seminarie in Brugge, zodat priesterkandidaten uit dit bisdom elders hun opleiding dienden te volgen. Wanneer Jacobus van Landschoot tot pastoor van Koolkerke wordt benoemd, wordt hij in de Handelingen van de toenmalige bisschop aangeduid als "magister", wat erop wijst dat hij aan de universiteit had gestudeerd (in Leuven of Douai?). Intussen heb ik bij benadering wel zijn overlijdensdatum teruggevonden. Op 29 oktober 1689 werd immers een "concursus" (examen voor aspirant-pastoors) ingesteld voor Koolkerke, omdat deze parochie vacant was sinds het overlijden van pastoor Jacobus [van]. Landschoot (BAB, B41, f.539r). Dit betekent dat deze laatste kort voordien (wellicht in oktober 1689) moet overleden zijn. In dezelfde bron (f.555v) krijgt hij een andere voornaam (Franciscus), maar wellicht is dit een administratieve vergissing. Ik zou u dus aanraden op zoek te gaan naar zijn overlijdensakte in de parochieregisters (voor Koolkerke zelf worden deze bewaard in het Rijksarchief te Brugge). Mogelijk vindt u daarin informatie over zijn geboortedatum of leeftijd en over zijn ouders. Omdat zijn familienaam in het bericht over de concursus zonder "van" gespeld werd, heb ik ook gezocht in onze fiches onder de naam Jacobus Land(t)schoot. Zo vond ik inderdaad een hele reeks vermeldingen vanaf 26 november 1672 tot 20 mei 1676. Allemaal hebben ze betrekking op zijn functie als priester in Leffinge (1672) en Klemskerke (1673-1676) en op zijn deelname aan de concursus voor verschillende parochies, o.a. Koolkerke (1675). Zoals gezegd ontbreken bij zulke vermeldingen verdere gegevens over afkomst, leeftijd, e.d. van de betrokkene. Ik vrees dan ook dat ik u geen verdere persoonlijke gegevens over deze priester kan verstrekken. Mocht u deze zelf via zijn overlijdensakte kunnen vinden, dan zou ik het op prijs stellen als u mij deze informatie wil bezorgen, want op dit vlak is ons archief erg karig bedeeld.
Bron:Kurt Priem, pr. Archivaris Bisschoppelijk Archief Brugge - [email protected] vrijdag 9 januari 2004 Hij was lid der keyzerlyke ende koninglyke hoofd-gilde van den edelen ridder Sint Joris in den Oudenhove binnen de stad van Brugge in 1673.1

Bronvermelding(en)

 1. [S29] Jaerboek der keyzerlyke ende koninglyke hoofdgilde van den edelen ridder Sint Joris, online http://books.google.be/books

Heer Pieter van Landtschoot

M, °. 12 april 1649, +. 1 september 1700
Laatst bewerkt=24 Sep 2012
     Heer Pieter van Landtschoot werd geboren op 12 april 1649 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Pieter van Landtschoot en Marie De Vryendt. Heer Pieter van Landtschoot huwt Clara Van Tours, dochter van Heer Jacques Van Tours en Joanna Catherina de Bleeckere, circa 1666 te St Anna Brugge. Heer Pieter van Landtschoot overleed op 1 september 1700 te Brugge in de ouderdom van 51. Hij werd begraven op 2 september 1700 te Dominikanen Kerk, Brugge.. Joncvr. Marie, gedoopt op 10 januari 1627, echtgenote van Pieter van LANTSCHOOT (*). Uit dit huwelijk werden geboren:
1. Sieur Pieter, huidevetter, overleden te Brugge (St.-Anna) op l september 1700, begraven in de Dominikanerkerk, echtgenoot van Jo° Clara van TOERS (dochter van Sieur Jacques en van Joe Catherine de BLEECKERE), waarvan kinderen. Zijn staat van goed werd geliquideerd voor schepenen der stad Brugge op 5 juli 1701 (**).
2. Heer en Meester Jacobus, priester, kapelaan te Klemskerke op 31 maart 1678, bij het verlijden van het 'huwelijkskontrakt van zijn broer Pieter.
(*) Pieter van Lantschcot ging een tweede huwelijk aan met Joe Marie Schellavere.
(**) S.A.B. - Staten van goed, 2e serie, 5850. Bron: Vlaamse Stam Jaargang 10 pag 181

     Hij was lid van de koninklijke gilde van Sint-Sebastiaen, te Brugge in 1683.1 Op 29 november 1687 beschrijving van arrest van het huis gelegen in de Vlaeminckstraete met Oud Kadasternr.: CAR/0008. Jan Baptiste d'Acquillo liet arrest leggen op dit huis ten nadele van Pieter van Landschoot en Clara van Tours ter aflossing van twee renten. Klerk was J. van Wafelghem. Vanaf 19 september 1722 wordt het huis in de Vlaeminckstraete (CAR/0008) ghenaempt "De Spaansche Cauwe" in twee gesplitst en afzonderlijk behandeld Pieter van Toers voor zichzelf en machtig over Philips van Toers et uxor, over Jan van Toers en over Pieter van Landschoot et uxor, stelt zich borg voor de som van 508 gulden nodig voor Jan van Toers om het stokhouderschap van Koekelare te bekleden.2 Op 31 oktober 1693 beschrijving van verband voor borgstelling van het huis gelegen in de Oud Kadasternr: CAR/000 Vlaeminckstraete met Oud Kadasternr.: CAR/0008.
Pieter van Toers voor zichzelf en machtig over Philips van Toers et uxor, over Jan van Toers en over Pieter van Landschoot et uxor, stelt zich borg voor de som van 508 gulden nodig voor Jan van Toers om het stokhouderschap van Koekelare te bekleden. Klerk van Pieter van Toers.2

Kinderen van Heer Pieter van Landtschoot en Clara Van Tours

Bronvermelding(en)

 1. [S30] Jaerboek der koninklijke gilde van Sint-Sebastiaen, te Brugge - Door Isaac Joseph De Meye, online http://books.google.be/books
 2. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Heer Boudewijn Van Landtschoot

M, °. circa 1628, +. voor 1666
Laatst bewerkt=8 Maa 2016
     Heer Boudewijn Van Landtschoot werd geboren circa 1628 te St Anna Brugge. Hij was de zoon van Baldwinus Van Landtschoot en Barbara Van Cuyl. Heer Boudewijn Van Landtschoot huwt Clara Cobrisse, dochter van Pieter Cobrisse en Catheleijne Neyaert, op 5 januari 1653 te Brugge. Heer Boudewijn Van Landtschoot werd begraven voor 1666. In den Zuydmuur binnen den Communiebank (marbel steen), hiervoren ligghen begraeven Sr. Bouwdeyn Van Cootengys ende Jo° Clara Cobrysse welcke Jo° heeft ghefondeert een eeuwigh Solemneel Jaerghetijde indese Capelle;13°Sbris met het uytdielen van 34 stuyvers broode aende lieden koomende inde huysen vande Capelle; mitsofferende over hun liever zielen, requiscant in paces. Wath beth ter suyden ligt een volgende marbelsteen: Hier light begraeven Sr Boudewyn Van Cotengys filius Hendrick t'synen tyde geweest 28 jaeren capelle meester inde vooght van dese capelle, overleden den 14 october 1690 ende Jo° Clara Cobrysse filia Sr. Pieter syn huysvrouwe, overleden den......ende bevrijt dese plaetse voor de familie van Jo° Clara Cobrysse als voor de familie van Sr. Boudewyn Van Landschoot, haer eersten man, mitsgavers voor haer liever descendenten. Bid voor de siele die hier licht begraeven Jo° Isabella Van Landschoot filia van Sr. Bouwdewyn Van Landschoot huysvrouwe van Sr. Jean Lowys Van Ballenberghe filius Jan overleet den 18 maerte 1691 hebben 'tsaemen geproceert xi Soons. Een marbelsteen int ' midden van de Communiebanck.1 Hij overleed voor 1666 te Brugge.
     Op 21 juli 1666 beschrijving van Rechtpleging in de zaak van Clara Cobrysse weduwe van Baudouin van Landtschoot en haar minderjarige kinderen tegen Pierre van Landtschoot. (N°103/13081V).2 Op 24 september 1691 beschrijving van verdeling van de onverdeelde goederen komend uit de nalatenschap van Baudouin van Landtschoot tussen zijn weduwe Clare Cobrysse en zijn kinderen. (N°103/13061V).2 In 1693 beschrijving van Staat van Goed Brugge 2de deel Nr 15940 Nr 8 Voor notaris Jan De Moor te Brugghe gecompareerd Sr. Boudewijn Van Landtschoot ….poorter van Brugghe
Geassisteerd met Joncvrouwe Barbele Van Cuyl weduwe van senior Boudewijn Van Landtschoot en Pieter Van Landschoot sijne broeder, Sr. Guillaume Van Landschoot sijne oom, voorts Pieter Michiels, cryckhouder s’ Land van Den Vrije sijne swager toecomende bruidegom en Joncvrouwe Clara filia Pieter Cobrysse geasisteerd en tersaecke geauthoriseerd bij Joncvrouwe Cathelijne Neyaert hare moeder
En dheer Arnaudt Willaeys,midts senior Roelandt D’Hane haer Swaegher ….1653 op 5 januari..
Volgen de huwelijks voorwaarden
2 januari 1681
Pieter Van Landschoot pastoor te Koolkercke
Ook Barbara Van Cuyl vidua van Sieur Boudweijn Van Lantschoot
Geboren 10 7bris 1659 (staat van goed)
Sterfhuis Pieter Cobrysse     (Sluis)
Voor notaris Guillaume filius Guillaume Nollet te Brugghe
Gecompareerd Sieur Boudewijn Van Cotengijs filius Heyndrick…
Geassisteerd Joncvrouwe Cornelie Van Der Plancke weduwe voormalige
Sieur Heyndryck van Cotengijs; mitsgaders Sieur Arnoudt Van Loo ende Arnaudt Willayes de Jonge, syne swaghers en
Joncvrouwe Clara Cobrysse weduwe Wlt Senior Boudewijn Van Lantschoot
Geassisteerd met Joncvrouwe Catheleyne Neyaert weduwe Sieur Pieter
Cobrysse , en dheer Francois Ampe hoogbailliu der stede van Damme hare swaegher..HK 2/1/1666

Hij (bruidegom) had een keersgieterij
Donarie 1800 gulden voor haar … 1200 voor hem
Boudewijn Van Cotengijs is voor haar overleden
14 9bris 1638 is overleden…………gecompareerd by cope Joos De Corte gehuwd met Cathelijne Lantschoot
Anthone Van Der Meesen met syn andere broers en susters
Kinderen van Pacchyntken Van Lantschoot
Pieter Van landschoot is alsdan ook overleden
Men spreekt van
Testament van Pieter filius Boudewijn Van landschoot ; 14/1/1682 begeert
Begraven te worden Blenden lieden Gasthuysse.

Kinderen van Heer Boudewijn Van Landtschoot en Clara Cobrisse

Bronvermelding(en)

 1. [S2] Boek De Hooge, online http://www.historischebronnenbrugge.be/
 2. [S3] Groep Enter, Oorkonden prive aangel. 1ste en 2e reeks.

Anna Barbara Van Landtschoot

V, °. 30 november 1630
Laatst bewerkt=4 Dec 2007
     Anna Barbara Van Landtschoot werd geboren op 30 november 1630 te Brugge St Anna. Zij was de dochter van Baldwinus Van Landtschoot en Barbara Van Cuyl. Anna Barbara Van Landtschoot huwt Pieter Michiels, zoon van Ferdinand Michiels en Marguerite Voet, op 5 februari 1648 te St.Walburga, Brugge.

Kinderen van Anna Barbara Van Landtschoot en Pieter Michiels

Pieter Michiels

M, °. circa 1620, +. circa 1670
Laatst bewerkt=23 Maa 2013
     Pieter Michiels werd geboren circa 1620 te Brugge. Pieter stamt af van de oude Brugse familie Michiels. De eerste vermelding gaat terug naar Joannes Michiels, schepen van Brugge in 1477. Een broer Cornelis was gehuwd met Josyne de Blye, waarvan 5 kinderen. De jongst Cornelius had een zoon Jacques die de lijn verder zet. Hij was gehuwd met Catherine Hoofman. Jacques was raadgever van de stad Brugge, schatbewaarder en goeverneur van de Bogaerde school in 1586. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren waarvan de 6de Ferdinand huwt met Marguerite Voet, ouders van Pieter gehuwd met Anna Van Landschoot.1 Hij was de zoon van Ferdinand Michiels en Marguerite Voet. Pieter Michiels huwt Anna Barbara Van Landtschoot, dochter van Baldwinus Van Landtschoot en Barbara Van Cuyl, op 5 februari 1648 te St.Walburga, Brugge. Pieter Michiels overleed circa 1670 te Brugge.
     Hij was advocaat bij de Raed Van Vlaenderen en crickhouder van het Brugse Vrye (deurwaarder) in opvolging van zijn oudere broer Ferdinand die overleed in 1650. Hij was krikhoudervan (1636-1650) in navolging van zijn vader Ferdinand die overleed in 1636. Broer Ferdinand was gehuwd met Catherine Pierloot zonder kinderen na te laten.1 Hij was makelaar in 1651 te Brugge.2 Hij kwam voor in een wezerijakte nr. 16490, folio 36 van 10 oktober 1659 te Snellegem. Barbara, Anna & Angelyne, kinderen van de heer Michiels Pieter (zoon van de heer Ferdinande) uit zijn 1ste huwelijk met juffrouw Van Landtschoodt Anna (dochter van Boudewyn). De vader was "cryckhouder van desen lande". De moeder is overleden in Brugge op ??? De staat van goed van de moeder is nog niet klaar. Voogden: de heer Michiels Jan Baptiste (paternele oom) & Van Landtschoodt Pieter (maternele oom, poorter van de stad Brugge). Ze erven van hun kozijn Wouckier Cornelis, poorter van de stad Brugge, + ??? (verschillende onroerende goederen te Oedelem, Sijsele en Brugge en enkele renten). Tegelijk erven ze van hun maternele grootmoeder juffrouw Van Cuyl Barbara, weduwe van sieur Van Landtschoodt Boudewyn, poorteres van de stad Brugge, overleden op 08 april 1659 te ??? (verschillende onroerende goederen te Moerkerke, Oedelem en Brugge en enkele renten). Mede-erfgenamen waren Van Landtschoodt Pieter (de voogd) en Van Landtschoodt Boudewyn. Dit volgens haar staat van goed geliquideerd voor oppervoogden van de stad Brugge op 19-09-1659. Rendant: dezelfde Van Landtschoodt Pieter. Tot de onroerende goederen van de grootmoeder behoorde o.a. een part in twee oliewindmolens te Brugge, de ene genaamd "het Draeckenhooft" staand op de berm van de vesting nabij de Speipoort, de andere genaamd "Ruysch in´t Veldt" staand op de parochie Sint-Baafs.

Kinderen van Pieter Michiels en Anna Barbara Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S9] J. Gaillard, Bruges et Franc, (pag 395). SAB (Stads Archief Brugge).
 2. [S1] Gilde der Makelaars, online http://www.andriesvandenabeele.cjb.net/

Clara Cobrisse

V, °. 27 maart 1631, +. 27 december 1708
Laatst bewerkt=12 Sep 2012
     Clara Cobrisse werd geboren op 27 maart 1631 te St.Anna, Brugge. Zij was de dochter van Pieter Cobrisse en Catheleijne Neyaert. Clara Cobrisse huwt Heer Boudewijn Van Landtschoot, zoon van Baldwinus Van Landtschoot en Barbara Van Cuyl, op 5 januari 1653 te Brugge. Clara Cobrisse huwt Boudewijn Van Cotengijs, zoon van Hendrick Van Cotengijs en Cornelia Van der Plancke, in april 1667 te St.Salvator, Brugge. Clara Cobrisse overleed op 27 december 1708 te Brugge in de ouderdom van 77. Zij werd begraven op 28 december 1708 te Kerke van St Anne, Brugge, In den Zuydmuur binnen den Communiebank (marbel steen), hiervoren ligghen begraeven Sr Bouwdeyn Van Cootengys ende Jo° Clara Cobrysse welcke Jo° heeft ghefondeert een eeuwigh Solemneel Jaerghetijde indese Capelle ...;13 Ocbris met het uytdielen van 34 stuyvers broode aende lieden koomende inde huysen vande Capelle; mitsofferende over hun liever zielen.requiscant in paces.
Wath beth ter suyden ligt een volgende marbelsteen:
Hier light begraeven Sr Boudewyn Van Cotengys filius Hendrick t'synen tyde geweest 28 jaeren capelle meester inde vooght van dese capelle,overleden den 14 october 1690 ende Jo° Clara Cobrysse filia Sr. Pieter syn huysvrouwe, overleden den......ende bevrijt dese plaetse voor de familie van Jo° Clara Cobrysse als voor de familie van Sr. Boudewyn Van Landschoot, haer eersten man, mitsgavers voor haer liever descendenten. Bid voor de siele die hier licht begraeven Jo° Isabella Van Landschoot filia van Sr. Bouwdewyn Van Landschoot huysvrouwe van Sr. Jean Lowys Van Ballenberghe filius Jan overleet den 18 maerte 1691 hebben 'tsaemen geproceert xi Soons. Een marbelsteen int ' midden van de Communiebanck.
De grafsteen van haar ouders Pieter Cobrysse en Clara Neyaert, en van haar grootouders Pieter Cobrysse en Maria Gloribus vermelden het volgende:
Sepulture van den eersame Sr Pieter Cobrysse filius Jacques out Dischmeester vande Kercke van St Anne, oudt 97 jaeren overleet den 21ste Lauwe 1657 ende Jo° Marie Gloriebus syn huisvrouwe die overleet 19 april 1610 voorts Sr Pieter Cobrysse, synen zone die overleet den 1ste november 1669 ende Jo° Catherine Neyaert syn huisvrouwe die overleet den 1ste november 1669. Bid voor de ziele. Voorts ligt begraven Sr Cornelius Van Ballenberghe filius Jean Louis die overleet 22 meye 1741. (zie deze naam in de index).1
     Op 21 mei 1701 beschrijving van het huis gelegen in de Nieuwe Ghentwech nr 7 met oud kadaster nr OLV/1171 in het Onze-Lieve-Vrouwezestendeel. Clara Cobrijsse voert beslag uit op dit huis, eigendom van Jan Simoens, omwille van verhaal over de som van 37-00-00 gr.2

Kinderen van Clara Cobrisse en Heer Boudewijn Van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S2] Boek De Hooge, online http://www.historischebronnenbrugge.be/
 2. [S5] Huizenonderzoek Brugge, online http://www.huizenonderzoekbrugge.be/

Pieter Cobrisse

M, °. 22 juni 1595, +. 19 mei 1662
Laatst bewerkt=17 Sep 2006
     Pieter Cobrisse werd geboren op 22 juni 1595 te O.L.Vr., Brugge. Hij was de zoon van Pieter Cobrisse en Marie Gloribus. Pieter Cobrisse huwt Catheleijne Neyaert, dochter van Jan Neyaert en Jaquemyne De Gooris, op 14 juni 1620 te St.Donaas, Brugge. Pieter Cobrisse overleed op 19 mei 1662 in de ouderdom van 66.
     Hij was makelaar. in 1635 te Brugge.1

Kind van Pieter Cobrisse en Catheleijne Neyaert

Bronvermelding(en)

 1. [S1] Gilde der Makelaars, online http://www.andriesvandenabeele.cjb.net/

Catheleijne Neyaert

V, °. circa 1590, +. 1 november 1669
Laatst bewerkt=13 Aug 2008
     Catheleijne Neyaert werd geboren circa 1590. Zij was de dochter van Jan Neyaert en Jaquemyne De Gooris. Catheleijne Neyaert huwt Pieter Cobrisse, zoon van Pieter Cobrisse en Marie Gloribus, op 14 juni 1620 te St.Donaas, Brugge. Catheleijne Neyaert overleed op 1 november 1669 te St Salvator,Brugge.

Kind van Catheleijne Neyaert en Pieter Cobrisse

Barbara Joanna Michiels

V, °. circa 1653
Laatst bewerkt=17 Sep 2012
     Barbara Joanna Michiels werd geboren circa 1653 te Brugge. Zij was de dochter van Pieter Michiels en Anna Barbara Van Landtschoot. Barbara Joanna Michiels huwt Jan De Moor, zoon van Justo De Moor, circa 1680 te Brugge.

Kinderen van Barbara Joanna Michiels en Jan De Moor

Anna Francoise Michiels

V, °. 18 december 1650, +. 4 december 1700
Laatst bewerkt=9 Jun 2015
     Anna Francoise Michiels werd geboren op 18 december 1650 te St.Anna, Brugge.1 Zij was de dochter van Pieter Michiels en Anna Barbara Van Landtschoot. Anna Francoise Michiels huwt Niclaes Lobbrecht, zoon van Jacques Lobbrecht en Godelieve Martens, op 18 juli 1679 te O.L.Vr., Brugge.1 Anna Francoise Michiels overleed op 4 december 1700 te O.L.V., Brugge, in de ouderdom van 49.2
     Zij kwam voor in een wezerijakte nr. 16499, folio33 van 3 maart 1701 te Snellegem. Leo (overleden), Niclays & Marie Anna, kinderen van sieur Lobbrecht Fransois (zoon van Jaecques) & juffrouw Michiels Anna Fransoise (dochter van de heer Pieter & juffrouw Van Landtschoot Anna). Voogden: Lobbrecht Pieter & mijnheer De Moor Jan Reginaldus. Ze erven van hun moeder, overleden op 03 december 1700 te Brugge (onroerend goed te Oostkamp bij de Moerbrugge, Oedelem en Zerkegem). De vader als bezitter. Op 13 februari 1717 werd de wees Niclais uit voogdij gesteld en "syn selfs man" gemaakt.

Kinderen van Anna Francoise Michiels en Niclaes Lobbrecht

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Ariadne online, online http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/
 2. [S15] Database Akten West-Vlaanderen (DAWV), online http://www.vrijwilligersrab.be/index.html

Angelina Theresa Michiels

V, °. 17 december 1651
Laatst bewerkt=15 Apr 2005
     Angelina Theresa Michiels died zonder alliantie (zonder kinderen). Zij werd geboren op 17 december 1651 te St.Anna, Brugge. Zij was de dochter van Pieter Michiels en Anna Barbara Van Landtschoot.

Jacques Vermeersch

M
Laatst bewerkt=15 Jan 2004
     Jacques Vermeersch is de zoon van Joos Vermeersch en Paschasia Van Landtschoot.

Anthonius Vermeersch

V, °. 10 december 1615
Laatst bewerkt=19 Sep 2012
     Anthonius Vermeersch werd geboren op 10 december 1615 te St Anna, Brugge. Zij was de dochter van Joos Vermeersch en Paschasia Van Landtschoot.

Bernardine Vermeersch

V
Laatst bewerkt=17 Sep 2012
     Bernardine Vermeersch is de dochter van Joos Vermeersch en Paschasia Van Landtschoot. Bernardine Vermeersch huwt Jacobus Gaillard.

Jacobus Gaillard

M
Laatst bewerkt=15 Jan 2004
     Jacobus Gaillard huwt Bernardine Vermeersch, dochter van Joos Vermeersch en Paschasia Van Landtschoot.

Mathijs Vermeersch

M
Laatst bewerkt=15 Jan 2004
     Mathijs Vermeersch is de zoon van Joos Vermeersch en Paschasia Van Landtschoot.

Boudeweijn Vermeersch

M
Laatst bewerkt=15 Jan 2004
     Boudeweijn Vermeersch is de zoon van Joos Vermeersch en Paschasia Van Landtschoot. Boudeweijn Vermeersch huwt Anna Staelens.

Anna Staelens

V
Laatst bewerkt=15 Jan 2004
     Anna Staelens huwt Boudeweijn Vermeersch, zoon van Joos Vermeersch en Paschasia Van Landtschoot.

Cornelius Vermeersch

M
Laatst bewerkt=19 Sep 2012
     Cornelius Vermeersch is de zoon van Joos Vermeersch en Paschasia Van Landtschoot.
     Cornelius Vermeersch was "uitlandigh."1

Bronvermelding(en)

 1. [S28] Tafel Genealogique Branche Familie Van Landtschoot, G 23, Stads Archief Brugge.

Clara Van Tours

V, °. 24 september 1642, +. 14 september 1716
Laatst bewerkt=5 Dec 2007
     Clara Van Tours werd geboren op 24 september 1642 te O.L.Vr., Brugge. Zij was de dochter van Heer Jacques Van Tours en Joanna Catherina de Bleeckere. Clara Van Tours huwt Heer Pieter van Landtschoot, zoon van Pieter van Landtschoot en Marie De Vryendt, circa 1666 te St Anna Brugge. Clara Van Tours overleed op 14 september 1716 te O.L.Vr., Brugge, in de ouderdom van 73.1

Kinderen van Clara Van Tours en Heer Pieter van Landtschoot

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Ariadne online, online http://users.skynet.be/sky60754/genealbe/