Cornelius Verplancke

M
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Cornelius Verplancke huwt Elisabeth Van Landschoot, dochter van (?) Van Landschoot, op 31 januari 1616 te O.L.Vr.2de, Brugge.

Catharina Van Landschoot

V, °. circa 1580
Laatst bewerkt=15 Sep 2012
     Catharina Van Landschoot werd geboren circa 1580 te Brugge. Zij was de dochter van (?) Van Landschoot. Catharina Van Landschoot huwt Franciscus Frayaert op 9 januari 1605 te O.L.Vr.2de, Brugge.

Kinderen van Catharina Van Landschoot en Franciscus Frayaert

Franciscus Frayaert

M
Laatst bewerkt=15 Sep 2012
     Franciscus Frayaert huwt Catharina Van Landschoot, dochter van (?) Van Landschoot, op 9 januari 1605 te O.L.Vr.2de, Brugge.

Kinderen van Franciscus Frayaert en Catharina Van Landschoot

Jacobus Van Landschoot

M, °. circa 1565
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Jacobus Van Landschoot werd geboren circa 1565 te Brugge. Hij was de zoon van Joannes Van Landschoot. Jacobus Van Landschoot huwt Josina Laburch op 3 september 1585 te St - Gillis, Brugge.

Josina Laburch

V
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Josina Laburch huwt Jacobus Van Landschoot, zoon van Joannes Van Landschoot, op 3 september 1585 te St - Gillis, Brugge.

Michaela Van Landschoot

V, °. circa 1640
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Michaela Van Landschoot werd geboren circa 1640. Zij was de dochter van (?) Van Landschoot. Michaela Van Landschoot huwt Petrus Boudens op 8 januari 1661 te Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking, Lissewege.

Petrus Boudens

M, +. 24 februari 1705
Laatst bewerkt=15 Sep 2012
     Petrus Boudens huwt Michaela Van Landschoot, dochter van (?) Van Landschoot, op 8 januari 1661 te Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking, Lissewege. Petrus Boudens overleed op 24 februari 1705 te O.L.Vr.2de, Brugge.

Jasper Van Landschoot

M, °. circa 1570
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Jasper Van Landschoot werd geboren circa 1570 te Brugge. Hij was de zoon van (?) Van Landschoot. Jasper Van Landschoot huwt Maria Lierson op 13 april 1599 te Sint - Anna/St - Kruis, Brugge.

Maria Lierson

V
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Maria Lierson huwt Jasper Van Landschoot, zoon van (?) Van Landschoot, op 13 april 1599 te Sint - Anna/St - Kruis, Brugge.

Elisabeth Van Landschoot

V, °. circa 1660
Laatst bewerkt=19 Sep 2012
     Elisabeth Van Landschoot werd geboren circa 1660 te Brugge. Zij was de dochter van (?) Van Landschoot. Elisabeth Van Landschoot huwt Franciscus Brulé op 28 februari 1685 te O.L.Vr.3de, Brugge. Elisabeth Van Landschoot huwt Arnoldus Criel circa 1695.

Kinderen van Elisabeth Van Landschoot en Franciscus Brulé

Kind van Elisabeth Van Landschoot en Arnoldus Criel

Franciscus Brulé

M
Laatst bewerkt=15 Sep 2012
     Franciscus Brulé huwt Elisabeth Van Landschoot, dochter van (?) Van Landschoot, op 28 februari 1685 te O.L.Vr.3de, Brugge.

Kinderen van Franciscus Brulé en Elisabeth Van Landschoot

Cornelia (Neeseken) Van Landschoot

V, °. circa 1560
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Cornelia (Neeseken) Van Landschoot werd geboren circa 1560 te Brugge. Zij was de dochter van (?) Van Landschoot. Cornelia (Neeseken) Van Landschoot huwt Cornelis Becart in januari 1586 te Sint - Anna, Brugge.

Cornelis Becart

M
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Cornelis Becart huwt Cornelia (Neeseken) Van Landschoot, dochter van (?) Van Landschoot, in januari 1586 te Sint - Anna, Brugge.

Michaela Van Landschoot

V, °. circa 1590
Laatst bewerkt=7 Jan 2014
     Michaela Van Landschoot werd geboren circa 1590 te Brugge. Zij was de dochter van (?) Van Landschoot. Michaela Van Landschoot huwt Mattheus Vanabeele op 12 juni 1616 te Sint - Anna/St - Kruis, Brugge.

Mattheus Vanabeele

M
Laatst bewerkt=7 Jan 2014
     Mattheus Vanabeele huwt Michaela Van Landschoot, dochter van (?) Van Landschoot, op 12 juni 1616 te Sint - Anna/St - Kruis, Brugge.

Joannes Van Landschoot

M, °. circa 1545
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Joannes Van Landschoot werd geboren circa 1545 te Sint Kruis. Hij was de zoon van (?) Van Landschoot.

Kinderen van Joannes Van Landschoot

Pieter Van Landschoot

M, °. circa 1580, +. 5 juni 1608
Laatst bewerkt=5 Maa 2016
     Pieter Van Landschoot werd geboren circa 1580 te Sint Kruis. Hij was de zoon van Joannes Van Landschoot. Pieter Van Landschoot overleed op 5 juni 1608 te Sijsele.
Up den vijven dach van junius xvi hondert/
acht was gheschauwen bij/
Daniel Le Bejut baillui ende/
Philips Verstraete - ende Pieter/
Loobuis Schepenen in Der Heerlijckheede/
van Sijsseele inde van/
Jacob van Lantschoot het doode/
lichame van Pieter filius Jan Van/
Lantschoot poorter ghebooren/
inde prochie van Sinte Cruis/
ligghenende inde scheure van/
Pieter Vereecke staende onder/
brocht van Goede van Spermaillie/
ligghenende stede Heerlijckheede/
ende es bevonden gheweest/
upgeschoten te zijne met twee/
looden ... upden/
rechte zijde vande rugghe ende/
vuyt commende up de slijncker/
zijde ontrent den ...ende/
vande middele vande rugghe/
vuytcommende van in de vuijs../
ende gebracht upde ghescheden opper/
ende toecomende .. vande zaecke/
soo compareerde hut .../
.... Pieter Vereecken

-----------
laet deser heerlijchede out xlii/
Jaeren de welc comparant/
verclaert - ende gheaffirmeert/
tgaende zijnen - ende warachting te/
zijne dat also hij hadde ....
dit van dese maent hadde/
ghehoort zeker .... up/
zeker sijn lant ligghende bij St
cruise ande strate zoo heeft hij
aldaer sien.passeren zeker mans/
persoon met een roden en weetroep/
witte ... ende zijn wambas
langh ende aude man wese hebbende/
voorts zeker peer... up zijn schouder/
ende also hij de .. hadde voorn/
zijn niet ghelost zoo is den pastoor/
van aydeghem costen misgaders Lieven/
Wouters ghecommen bijden probant/
segghende dat hij int passeren ghesien/
hadden doot ligghen zeker mans/
persoone die stracx vermoort was/
ende sijde der voornoemden costere/
dat hij den selfs persoon hadde sien/
schieten bij den soldaat vande compagnie/
van Hopman eijns ligghende in .. prochie/
up t casteel van Maldeghem ligghen/
aan voornoemden pastoor coster ende Lieven/
Wouters dat zij hem wil kenden gewe..
den posout gheleden dat hij het doode
lichame zoude willen voeren t sijnen/
huijse omme t selve te bewaeren vande/
beesten ende de...

hij bekomen en ... lichame van
---------------
voornoemden persoon ... ende
nochtans noch waruit twil
............ partije lants toebehoer-/
ende ligghen ende ter heerlighede van
Male thiende vande
ghenaempt de twee ghemete, en/
met het ansichte upde aerde ende
mette voeten ijnden was .../
upden wech ... /
ende ... heeft ..../
van Lieven Blondeel ende Pauwels/
Vlietynck gheleght op syn waghene/
ende ghebracht inde voornoemde/
sijne scheure alwaer ..../
sedert is gheschauwen gheweest/
ende alsoo ... gaen omtrent
de poorte van 't Goed Spermaillij
ende aldaer zijnde ende Aernout/
vander Stikkelt weet
geeft aen den
dat den overledene upden lijnen
soldaat van Maldeghem ghenaempt/
pauwels ende dat d'overleden was/
mairrgrit vanlantschoot so sijn
het es den voornoemde
arnout dat hij tpic vermenghadde
vande camerade vanden voormelde
pauwels up dese ende dier ...
woorden segghende pauwels heeft/
daer een werckman doot gheschoten
... ende hiermede zijne .../


Pieter Blondeel Middelburgh laet
--------------
woonende inde prochie van Moerkercke/
out Lii jaeren ofte daer omtrent en/
welc heeft verclaert - en gheaffimeert/
up sijne eedt ende deel ../
warachtig te zijne dat also hij .../
den vijfen van julij hadde ghebracht/
met sijne peerden up het lant van/
Pieter Vereecke ligghen ende...
naer huus te
soo is te
den pastoor coster van ayeghem/
ende Wouters Buschure/
van maldeghem up Sijsseele straete/
omtrent Steene cruiise also hij/
de posant was watere ende zijne
ende dat hij yut passeren /
hadde zeker mans persoon doodt /
ligghende ende dat hij int passeren ghesien/
hadde zeker mans persoon doot -/
ligghende het wel was een capper/
... biddende - ende .; den/
pastoor laste ende dat hij hem ../
van en houcke en dat hij vande ../
..../
gheweest hebben het ...
ghevangheeft in compagnie van Pieter/
Vereecke en met zijn was ghe../
vooren was ende hebben he.../
ghewonden naer somme onder .../
een mans persoon doot ligghende/
met een rood en zwarte rock witte/
lijnwaet coopren ende ... ende sijn/
..... en sijn een aerme wi../
noch ghehele waerende twee lach/
up een partije lants toebehoorende den/
baron van male ter voornoemde heerlicheede/

*****
132 bis
thiende vande brauwerije ghenaempt/
de twee ghemeten ligghende met/
sijnanzicht plat . aerde ende met/
sijn voeten inden slach aen en/
wech wies doode lichaeme de en/
deposant mitsgaders pauwels/
weijtnier hebben gesien ligghen up de/
waghene van pieter vereecke/
ende thier ghe... tot voor/
de poorte vande en voornoemde Pieter/
vereecke hebbende aldaer ghe.../
aernout vanden Sticker - weert/
int zwaecken de wies ...sijd/
dat hij ghehoort hadden vanden compa;/
vanden ... ghedaen/
hadde hij naemde pauwels/
dat hij tselve ghehoort hadde van/
cornelis segghende dat also hij/
d overledene wat wilde nemen/
dat den voornoemden/
overledene hem....../
..tot den hende wasghe.../
zekere peersten dat de ..../
pauwels aen zijn .. schoot/
naer doverledenen ende dat hij/
met de schoote vande ../
hier ende ... /

Pauwels.. Maldeghem laet/
woonende upt clooster van/
spermaelle in heerlicheede van/
sijsele out xlv jaeren ofte/
***
133
daer omtrent de welc ghesien et alsvooren/
heeft verclaert ende gheaffirmeert/
up zijne ... waerheijt ende ../
... warachticheijt zijne dat/
also hij gaan van sijn ... te weezen/
ende sat up den waghe .../
valt het ..... te gheweten/
ghecommen eene pastoor van .../
ende den Burgmeester van maldeghem/
segghende dat hij hadde sien ligghen/
een man doot int passeren vut eent/
up het eerst stuc naer Sijsseele/
welc ende .... ende dien vooliggen../
dat zij souden willen haelen - endese/
voeren . naerster plaetse van hem/
te beschreven vande beesthen ende/
diere volghende soo verclaert hijdat/
hij is mede ghereden upde waeghen/
vanden voornoemden Vereecke en de/
voornoemden dooden te po... /
zijn hebben ghevoert tot inde voore/

..... vande steene Sijsseele/
laet woonende in zelves heerlicheede/
in de herberghe ghenaempt de zwaluw/
staende aen scheeren straete up het/
passaege van maldeghem out xxxv/
jaeren ofte daer omtrent ../
... alsvooren en heeft verclaert/
ende gheaffirmeert up zijne ../
baerheijt ende daer hem .. dat also/
... van dese ..../
den vijf en half inden avont daer/
***+133 bis
den deposant stont voor.../
zoo sijn aldaer ghepasseert den/
pastoor van ayeghem met de coster/
Lieven wouters - ende ver../
met ... ligghen ende als/
voornoemde pastoor ande diposant/
wel wat verongheluck es/
daer gheschiet - ende also ghe../
wech wat tselfs ... heeft de.../
pastoor vercont woort van een/
hootmaecker de welc zij hadden/
doot gheschoten en ligghen onder/
weghe ende also dese voornoemden/
maelder .. wat naer dat het mochten/
wesen soo heeft den voornoemden/
pastoor ghereplijscheert dat hij/
hadde - een ... up sijn schouder/
twelc den deposant hoore ende/
verclaerde ende ..ijst die man/
zoo bekend in sijn wil het es/
pieter calpe ... .. wil/
..... staen ...sijn/
vraeghende onderwars .../
is dat overghe.... zoo gheschietten/
noch dat ghe... hebben waer../
den voornoemden soldaet seijden/
het es pauwels - een man gaen/
lighenst ones ghegaen - ende pauwel/
vraeghde van waer dat hij gaan/
daeroppe den man atnwoorde/
ende den voorno... pauwels/
hem ontk... sijde tot den voor/
man staet up ... noch wat/
*****

134
... - ende also den voornoemden/
.... hoorende grujt.... .../
ende.... soo hier .../
voor .... pauwels naer hem/
gheschoten met welc schiten/
hij es in aerde ghevallen verclaert/
... voorb dat dit anderdaesch /
den voornoemden pauwels ghe.../
deposant ... zoo hij ../
paer compt wier den deposant vraght/
wil pauwels ... also/
ghe... dat ghij den man also van/
sijn lijf vercort heeft den voorseijden/
pauwels welcken ende verclaert/
dat ... hadde hij niet/
ge... coopen hij ... dochter in dat .../
tsijne was .... haer.. zijne/
dipositie/.

Magdalena Janseune

M, °. 3 augustus 1639
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Magdalena Janseune werd geboren op 3 augustus 1639 te Sint - Anna, Brugge. Hij was de zoon van Petrus Janseune en Anthonia Van Landschoot.

Francisca Kempe

V, °. 4 juli 1619
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Francisca Kempe werd geboren op 4 juli 1619 te O.L.Vr.1ste, Brugge. Zij was de dochter van Egidius Kempe en Petronilla Van Landschoot.

Levinus Verschuere

M, °. 26 maart 1616
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Levinus Verschuere werd geboren op 26 maart 1616 te Sint - Anna, Brugge. Hij was de zoon van Jacques Adolphus Verschuere en Catharina Van Landschoot.

Catherina Verschuere

V, °. 27 februari 1611
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Catherina Verschuere werd geboren op 27 februari 1611 te Sint - Anna, Brugge. Zij was de dochter van Jacques Adolphus Verschuere en Catharina Van Landschoot.

Pieter Harpe

M
Laatst bewerkt=15 Sep 2012
     Pieter Harpe huwt Maria Van Landschoot, dochter van (?) Van Landschoot, op 20 december 1608 te St - Walburga, Brugge.

Kinderen van Pieter Harpe en Maria Van Landschoot

Anna Harpe

V, °. januari 1609
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Anna Harpe werd geboren in januari 1609 te St.Walburga, Brugge. Zij was de dochter van Pieter Harpe en Maria Van Landschoot.

Cornélius VanZeebrouck

M, °. 13 juli 1626
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Cornélius VanZeebrouck werd geboren op 13 juli 1626 te St.Anna, Brugge. Hij was de zoon van Petrus VanZeebrouck en Simionia Van Landschoot.

Francisca Gheerbaert

V, °. 25 maart 1629
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Francisca Gheerbaert werd geboren op 25 maart 1629 te St.Anna, Brugge. Zij was de dochter van Cornelius Gheerbaert en Jacoba Van Landschoot.

Georgius Fyerens

M
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Georgius Fyerens huwt Maria Van Landschoot, dochter van (?) Van Landschoot, circa 1615.

Kind van Georgius Fyerens en Maria Van Landschoot

Maria Fyerens

V, °. 30 december 1616
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Maria Fyerens werd geboren op 30 december 1616 te Sint - Anna/St - Kruis, Brugge. Zij was de dochter van Georgius Fyerens en Maria Van Landschoot.

Catharina VanZeebrouck

V, °. 5 juli 1622
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Catharina VanZeebrouck werd geboren op 5 juli 1622 te Sint - Anna/St - Kruis, Brugge. Zij was de dochter van Petrus VanZeebrouck en Simionia Van Landschoot.

Jacobus Gheeraert

M, °. 30 januari 1623
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Jacobus Gheeraert werd geboren op 30 januari 1623 te Sint - Anna/St - Kruis, Brugge. Hij was de zoon van Cornelius Gheerbaert en Jacoba Van Landschoot.

Petrus VanZeebrouck

M, °. 1 januari 1624
Laatst bewerkt=14 Sep 2012
     Petrus VanZeebrouck werd geboren op 1 januari 1624 te Sint - Anna/St - Kruis, Brugge. Hij was de zoon van Petrus VanZeebrouck en Simionia Van Landschoot.