Memoriale reflectien,te observeren voor alle descendenten van Dhr.Willeboort Van landschoot, in het regard van deze hier nevenstaende tweede branche familie Van Landtschoot, die door non oplettendheyt hebben verlooren eene remarubabel sucesse; ende gonne met qualijcke gederiseerden documenten deselve succesie onrechtveerdighelijck aen hun hebben weten te apprieren, bij een gewonnen processe jegens de fiscus, in ’t gonne alhier claerlijck wordt aengethoont, ende bewesen.

Ten Jaere 1762 binnen dese stadt komen te overlijden vrouw van Anna Aerents douarière van dHeer Louys Veys, dochter van Guillaume aerents ende van Jonkvrouw Margeritte Fimbry welken haeren vader verder zoone was van Gilles Aerents en van Mevr. Anna De Munck filia van Pieter De Munck gewonne bij Jufrr. Elisabeth Van Landtschoot, dochter van Adriaen ende Mej. Maria Van De Kerckhove alias Kerckhof, welken Adriaen verder soone was van den voorseyden Willeboort Van Landtschoot alias Guillaume uit zijn eerste huwelijck verweckt bij Juffr. Josine Van Den Bogaerde.

Den voorseyden Heer Adriaen ende Mevr. Marie Van Den Kerckhove alias kerchof hebben maer gehadt drije kinderen te weten, Joannes jonck overleden, Elisabeth - oude grootmoeder van de vrouwe Anna aerents en de Heer Adriaen Van Landschoot de Jonge, ook overleden sonder discentie naer te aleten.

Ten Jaere 1640 waeren voorts, Elisabeth en Adriaen Van Landtschoot volgens wettelijcke act de enige ende unique erfgenamen van hunnen vader den voorseyden dhr.ADRIAEN VAN LANDSCHOOT, D’Oude ende Mej. Marie Van De Kerchove alias Kerckhof hunne moeder, bij dien was hunnen broeder Joannes reeds overleden sonder enighe descentie naer te laeten, also der van hun noch van curateur noch van vooghden indien hij kinderen soude naergelaeten hebben ende noch voorders waer sulck bewesen bij wettige acten, als dat alle goederen van den voorseyden dhr. Adriaen Van landtschoot d’Oude ende Mej. Marie Van De Kerchove alias Kerckhof hun verdeelt vinden tussen Elisabeth ende haeren broeder Dhr. Adriaen Van Landtschoot de Jonghe .Bij gevoghe dies was hunnen broeder Joannes vanaf alhier questie roert, overleden in zijn jonge jaeren, t’ is nochtans van desen Joannes dat de andere branche hun hebben te weten te bedienen als den selbven aannemende voor hun auteur, gelijk hier voorder sal bewesen worden, dienende dese reflectie voor regularisatie ende memorie voor het toecommende voorder geslachte vanden voorseyden dhr. Willebord Van Landtschoot d’Aude.

De voorseyde vrouw Anna Arents, overleden zijnde ten jaere 1762, haere waere s’ vaders moeder vaderlijcke zijde uyt den hoofde van den voorseyden dhr. Adriaen Van Landtschoot ,d’Oude, onkundig in hunne eigen descentie en bloed verwantschap met de voorseyde overledene hebben komen te swijgen , in wiens plaats sigh ghepresenteerd heeft eenen JACOBUS VAN LANDTSCHOOT comsuis actueel nogh in leven, zoone van DOMINICUS VAN LANDTSCHOOT ende Isabelle Haeselaere , sie oock verder zoone was van PIETER FRANCOIS VAN LANDTSCHOOT ende Anna Van De Walle, die voorder soone was van PIETER VAN LANDTSCHOOT ende Anna Adoulf, welken Pieter voorder soone saude hebben geweest van JOANNES VAN LANDSCHOOT ende Cornelia Baes, dit alles kan waer sijn, alsoo de origineelen extracten sulck zijn medebrengend als de selve hier in oiriginali oversien ende gheexamineert hebbende.

Men bevijndt dat den voorseiden JACOBUS Van Landschoot in het administreren en opbrengen van sijne preuve, voor Eersten stuck produceert een trauwbrief van JOANNES Van Landschoot met Cornelia Baes, present Niclaes Van Den Dorpe ende Cornelius Van Landschoot, zijnde van saeten 1 juni 1637.

Hier in dese passagie licht de geheele knoop, dien men hier sal ontvinden.

* De vraege is aan Jacobus Van Landtschoot, voor wiens zoon hij dezen Joannes wilt doen passeren, zijn antwoorde bij sijne preuve as, van zoon hebben geweest vanden voorseyden dhr. Adriaen Van Landtschoot en de Mej. Marie van de Kerckhove alias Kerckhof,, in wat gesont verstand konden sall, dat sulck Eene simple Explicatie als den trouwbrief is inde brengende dat hij was de Zoon van den voorseyden dhr. Ardiaen Van Landtschoot en de Mej. Marie Van den Kerckhove alias Kerckhof kander dit proberen den waeren Kerstenbrief van Joannes Van Landtschoot filius. Adriaen van Joanna Kerckhof, dat hij het was die ten jaere 1637 trouwde met Cornelias Baes, t’is immers om mede te laggen.

T’is nochtans soo geweest ende met dien onrechtveerdighen tour de main dat hij Hem met consorten deze sucessie hebben weten naer hun te slepen, t’is nochtans verwonders weerdigh als men gaet insien de Capaciteit van dheeren rechters als den subsisterende jügen delegué vande majesteyt van sulck een preuve te aanveerden.

*Tweede vraege aan den selven Jacobus Van Landtschoot, hoe dat hij just heeft gaen uytkippen desen Joannes Van Landtschoot om te dienen voor zijnen auteur gebooren den 14-12-1601 te St. Anne, konde hij niet nemen Joannes Van Landtschoot geboren den 20-01-1610 oock te St. Anna, den zoon van Lambertus Van Landtschoot ende van Anna Kervijns, neen geensins, want desen hun niet en kande dienen voor sijne preuve, hadde hij nochtans recht en rechtveerdigh willen afgieren, om alsoo geen proprietarius te zijn van onrechtveerdigh goed, dan hadde hij moeten neme, ende die waerlijck is zijnen auteur, Joannes Van Landtschoot oock gebooren op St. Anna prochie den 1-6-1614 den zoon van Eenen voorderen Joannes Van Landtschoot ende Catharina de Velaere, dese Koe is die voor hem de waerachtige blaere is, gelijck hier noch voorder sal bewesen worden, soo dat men genoughsaem sien kan dat door middel van deze drije Joannesens, al gebooren op St. Anna 1601-1610 ende 1614 seer gemackelijck was voor hem van sijnen auteur de kiesen, maer ten kande niet seer gemaekelijck wesen voorden rechter om eene rechtveerdighe setentie te geven, bovendien men vyndt noch veel andere vanLandtschoot met de name van Joannes, omtrent die tijden gebooren, in ander prochiën gelijck hier bij dese nevenstaende Branche te siene is, soo dat dit deel van sucessie met meer recht ende majesteyt was toekomende aen dese branche, om reden de waere bloetverwanten van dese overledene waeren iquarenrende ? hunne gerechtigheyt.

Men sal hier misschien opwerpen war uyt men saude soo just konnen oordele, waerom men seght dat Joannes Van Landtschoot geb. 1614 die getrouwt was met Cornelia Baes ten jaere 1637, den zoon van Joannes V.L en van Catarine de Valaere, den waeren auteur saude zijn van hem Jacobus Van Landtschoot als een van de twee andre, om de volgende ende Eerst naturelijcke redenen ende ten tweede door de preuve met wettelijcke acten te subministreeren, als te weten; siet hier voorder

ten Eersten als datter bevonden wort bij wettelijcken acten, dat al het goed van dhr. Adriaen Van Landtschoot ende van Mej. Vanden Kerckhove alias Kerckhof, verdeelt is tusschen hunne twéé kinderen Jhvrouwe Elisabette ende dhr. Adriaen V.L. de jonghe, waeruyt claerlijck blijckt, dat Joannes Van Landtschoot eerste van drije kinderen noyt tot Eenigen staet gekomen is, maar jock overleden, soo dat hij noyt heeft kunnen den waeren auteur van hem Jacobus Van Landtschoot en Consorten.

Ten twééde hij den questieusen doopbrief van Joannes Van Landtschoot geboren 1614, geboren 1614 vyndt men niemand van de waere branche aldaer voor peter of meter, dat wonderlijk voor moet komen.

Ten derde: Examinerende den trouwbrief van Joannes Van Landtschoot met Carolina Baes vyndt men oock niemand aldaer present van de waere branche, sonder dan niet, ten minste present in dit huijwelick geweest hebben of Dhr. Adriaen V.L. d’oude of dhr. Adriaen de Jonghe of dhr. Pieter de muynck als zwaeger. Maeg geensins ’t was eenen Niclaes van den Dorpe ende eenen Cornelius Van Landtschoot van welcke name men geen Eénen en vijndt in de waere Branche van s’overledens s’vaders s’moeders, moederlijcke zijde, dit komt wel wonderlijcker voort.

Ten Vierde: Den originelen Kerstenbrief van den Eersten gebooren Zoon van hem Joannes V.L. ende Cornelia Baes heeft voor peter gehadt Petrus de cuijpere ende voor meter Adriana de Velaere, saude die niet hebben kunnen zijn een moije van het kint, bijgevolge vandien al wederom niemant van de waere branche van d’overedene in questie.

Ten 5de Den originelen Kerstenbrief van Cornelius Van Landtschoot, oock zoone van de selven Joannes ende van Cornelia Baes, bevijnt men voor Peter gehadt te hebben Joannes Baes apparenten oom van het kind en de voor meter Hudoca Meganck, wederom niemand van de waere branche.

Ten 6de Als men nasiet den originelen Kerstenbrief van Petrus Franciscus filius Pieter Jans voorseyt, oudsten zoon die getrauwt was met anna Adolf heeft voor Peter gehadt Hermanus de Velaere ende voor meter Elisabeth Adoulf; wederom niemand van de waere branche.

Siet hier voordere Reflectien

Uyt alle dese hier voorenstaende objectien, siet met Zonne klaer, dat de Voornoemden Jacobus Van Landtschoot met sijne consorten, Eene geheele andere branche zijn formerendenals de gonne zij hadden moeten formeren, om rechtveerdighlijck de te besitten, ’t gonne zij geprofijteert hebben. Emmers t’is den artiekel van prescriptie hun daer van besitters laet, sonder die welke, men saude hun tot den lesten duijt doen restituren, dies te meer van de rechte bloet verwanten heden worden gevonden arme schamele disgenoten, weduwen en weesen, die der gebreck door lijden.

Een saligh advijs saude hem Jacobus Van Landtschoot, die den zuijver heeft van dese onrectveertige sucessie gheproffijteert heeft, als noyt geen kinderen gehadt hebbende, noch oock geene en heeft uijt zijn tweede huwelijk van bij zijn te maken testament dese arme bloetverwanten te justifieren als sije hors ? en de erfgenamen opdat zij ten minste Eenigh saulaes saude konnen bekomen, dit is een saligh en goed advijs tot doen van een absoluuijt onvermijdelijk werk van bermhertigheyt, voor soo veele het hem genoughsame voldoeninghe moet gegeven hebben, om daer van gedeurende zijn Levenstijt daer ’t hebben gejoiseert.

De seake is gedaen voor desen ker, maer hij Jacobus Van Landtschoot Emmers al dat uijt den trouwbrief van Joannes Van Landtschoot ende Cornelia Baes descendeert, sullen noijt meer mogen peysen om in dese andere branche oijt iets meer te sullen konnen proffijteren, want dit werck ende sijne originele papieren ende documenten daer van zijnde; benevens de gonne van dese Branche, die hun al bij malkander bevinden, sullen hun altijt den weck afsnijden, aldus desen boom gemaekt ende gheformeert ten versaucke en de requesitie van Joanna Anthonette van Ballenebrghe, Weduwe van Mattheus Jacobus Pollet, dhr. Adriaen Roels ---------------------- ?? onderwiens deze met sijne originele papieren is berustende Brugge 9-2-1795

Joannes frans Verplaetse 1795.

Alhier volghen de copie van d’originele stucken vande ghesuminstreerde preuve van hem Jacobus Van Landtschoot comsuis, gedaen jegens de fiscus, en de waer op hem de sucessie van vrouw Anna Arents voor 78 J.S. aengewesen.
Extracten doop – en trauwe

  1. St.Anna 14-1-1601- Adriani Van Landtschoot et Marie Vande Kerckhoff
  2. St.Anna 1-6-1614 bapt. Joannes fs.Joannes Van Lanschot et Catarina de Velaere.
  3. St.Anna – Adjuvium 1673 Contrax. Spons Joes V.L. et Baes Corola.

Hier was het raetsel gelegen, wie van deze twee bovenstaende persoonen bij kerstenbrieven vermelt, getrouwt heeft Carola Baes : wel verstaende sonder een eenigh ander stuck tot preuve daer bij te hebben konnen sien.

Hoe heeft den rechter den schaekel van Joannes x Baes, konnen schaekelen aan Adriaen met Kerckhof ende waerom niet soo wel Joannes met de Velaere Daer was geen schijn van fondament voor Kerckhof maer genoeghsame preuve voor Velaere, als men de ander Kerstenbrieven wilt examineren, ’t gonne naturelijck van eht indispensable devoir des rechters was. Kopij van deze struik Van Landtschoot met stamboom Ligt apart ter inzage