Elisabeth Gerritsdr Van Lantschot

V, #64, °. circa 1644
Staat in:Frans Lantschot
     Elisabeth Gerritsdr Van Lantschot werd geboren circa 1644 te Delft. Zij was de dochter van Gerrit Franszn Van Lantschot en Trijntgen Cornelis Van der Poel. Elisabeth Gerritsdr Van Lantschot huwde Hermanus van Braeckel op 18 oktober 1669 te Leiden. Getuigen bruidegom: Johannis Koevenhoven bekende Mare - Getuigen bruid: Margaretha van Smit bekende Hogelantsche Kerckgraft.1
     Elisabeth Gerritsdr Van Lantschot woonde Pieterskerckgraft, Delft. Zij was getuige bij het huwelijk van Abraham Legeth en Catharina Gerritsd Van Lantschot op 8 januari 1677 te Leiden; Getuigen bruidegom: Sacharyas Melican neef Witte Poort. By de - - Getuigen bruid: Elisabet Lanschot zuster Nieuwesteech -. Abraham Legeth huwt op 31 juli 1682
met Marya Jans van Aecken.

Kinderen van Elisabeth Gerritsdr Van Lantschot en Hermanus van Braeckel

Bronvermelding(en)

 1. [S19] Regionaal Archief Leiden (RAL), online http://www.archiefleiden.nl

Hermanus van Braeckel

M, #65, °. circa 1640
Staat in:Frans Lantschot
     Hermanus van Braeckel werd geboren circa 1640 te Leiden. Hij huwde Elisabeth Gerritsdr Van Lantschot, dochter van Gerrit Franszn Van Lantschot en Trijntgen Cornelis Van der Poel, op 18 oktober 1669 te Leiden. Getuigen bruidegom: Johannis Koevenhoven bekende Mare - Getuigen bruid: Margaretha van Smit bekende Hogelantsche Kerckgraft.1
     Hermanus van Braeckel was in 1669 knopenmaker. Hij woonde Locherstraet, Utrecht.

Kinderen van Hermanus van Braeckel en Elisabeth Gerritsdr Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S19] Regionaal Archief Leiden (RAL), online http://www.archiefleiden.nl

Abraham Legeth

M, #66, °. 11 november 1646
Staat in:Frans Lantschot
     Abraham Legeth werd geboren op zondag, 11 november 1646 te Leiden. Hij huwde Catharina Gerritsd Van Lantschot, dochter van Gerrit Franszn Van Lantschot en Trijntgen Cornelis Van der Poel, op 8 januari 1677 te Leiden. Getuigen bruidegom: Sacharyas Melican neef Witte Poort. By de - - Getuigen bruid: Elisabet Lanschot zuster Nieuwesteech -. Abraham Legeth huwt op 31 juli 1682
met Marya Jans van Aecken. Abraham Legeth huwde Maria Jans van Haken op 31 januari 1682.

Kinderen van Abraham Legeth en Maria Jans van Haken

Frans Gijsbertsz Van Lantschot

M, #67, °. 27 oktober 1641, +. 23 maart 1677
Staat in:Frans Lantschot
     Frans Gijsbertsz Van Lantschot werd geboren op zondag, 27 oktober 1641 te Leiden. Hij werd gedoopt op 27 oktober 1641 te Leiden, getuigen bij doop waren Trintien Gerrits, Jacob Valck en Catherina Craise.1 Hij was de zoon van Gijsbert Fransz van Landschot en Swaentgen Gerritsdr van Walthusen. Frans Gijsbertsz Van Lantschot huwde Winanda (Weyntgen) Peel (Poel), dochter van Gijsbert Fransz Peel, op 25 mei 1663 te Noortwijck op Zee. Getuigen bruidegom: Gijsbert Fransz vader wonend op het Gravensteen. Getuigen bruid: Jannetgen Prol moeder St Jacobsgraft in Leiden. In 1678 trouwt Weyntgen Peel met Pieter Wingertranck uit Delft, wonend in de Plaetsteech te Leiden, waar hij lakenbereider was. Frans Gijsbertsz Van Lantschot overleed op dinsdag, 23 maart 1677 te Leiden Zijn vrouw hertrouwt op 16-06-1678 met Pieter Wingertranck, lakenarbeider uit Delft.2
     Hij woonde Nieuwesteech. Hij was getuige bij de doop van Cornelia van Braeckel.

Kinderen van Frans Gijsbertsz Van Lantschot en Winanda (Weyntgen) Peel (Poel)

Bronvermelding(en)

 1. [S9] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail to Hans Van Landschoot, 16/6/2010.
 2. [S10] Isis Leiden, online http://www.leidenarchief.nl

Gijsbert Fransz van Landschot

M, #68, °. circa 1615
Staat in:Frans Lantschot
     Gijsbert Fransz van Landschot werd geboren circa 1615 te Delft. Hij was de zoon van Frans Van Lantschot. Gijsbert Fransz van Landschot huwde Swaentgen Gerritsdr van Walthusen, dochter van Gerrit van Walthusen, op 21 december 1640 te Leiden.
     Gijsbert Fransz van Landschot woonde met Frans Van Lantschot in 1630 te Binnewatersloot, Delft. Gijsbert Fransz van Landschot woonde Sonneveltsteech. Hij was getuige bij de doop van Elisabeth Van Lantschot.1 Gijsbert Fransz van Landschot was getuige bij de doop van Elisabeth Van Lantschot.1 Gijsbert Fransz van Landschot was getuige bij de doop van Willem Van Landschot op 10 juni 1667 te Leiden; getuigen bij doop waren Maria Messchers, zijn tante Alida van Landschot en grootvader Gijsbert van Landschot.2

Kinderen van Gijsbert Fransz van Landschot en Swaentgen Gerritsdr van Walthusen

Bronvermelding(en)

 1. [S19] Regionaal Archief Leiden (RAL), online http://www.archiefleiden.nl
 2. [S9] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail to Hans Van Landschoot, 16/6/2010.

Swaentgen Gerritsdr van Walthusen

V, #69
Staat in:Frans Lantschot
     Swaentgen Gerritsdr van Walthusen is de dochter van Gerrit van Walthusen. Swaentgen Gerritsdr van Walthusen huwde Gijsbert Fransz van Landschot, zoon van Frans Van Lantschot, op 21 december 1640 te Leiden.

Kinderen van Swaentgen Gerritsdr van Walthusen en Gijsbert Fransz van Landschot

Winanda (Weyntgen) Peel (Poel)

V, #70
Staat in:Frans Lantschot
     Winanda (Weyntgen) Peel (Poel) is de dochter van Gijsbert Fransz Peel. Winanda (Weyntgen) Peel (Poel) huwde Frans Gijsbertsz Van Lantschot, zoon van Gijsbert Fransz van Landschot en Swaentgen Gerritsdr van Walthusen, op 25 mei 1663 te Noortwijck op Zee. Getuigen bruidegom: Gijsbert Fransz vader wonend op het Gravensteen. Getuigen bruid: Jannetgen Prol moeder St Jacobsgraft in Leiden. In 1678 trouwt Weyntgen Peel met Pieter Wingertranck uit Delft, wonend in de Plaetsteech te Leiden, waar hij lakenbereider was.

Kinderen van Winanda (Weyntgen) Peel (Poel) en Frans Gijsbertsz Van Lantschot

Jan Stockink

M, #71, +. 24 september 1792
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Jan Stockink huwde Katrina Van Lantschot, dochter van Frans Van Lantschot en Pieternella Van den Bosch, op 12 mei 1759 te Delft. Jan zijn eerste vrouw Alida Spaan was eerder overleden op 18 november 1758. Jan Stockink overleed op maandag, 24 september 1792 te Alkmaar.
     Hij liet een testament op 10 januari 1793.
Inventaris Nr 1
pag 1
Inventaris van den boedel in goederen van wijlen Monsieur Jan Stokking gewoond hebbende binnen de stadt delft en op den 24 ste september 1792 overleeden te Alkmaar zodanig als deselve goederen door de zelfs voornoemt overlijden zijn nagelaten.
geformeert en in geschrift gesteld ter requisitie van den Heer Dirk Harlee in qualiteit als met en beneven M. Jan Jakob Goeverneur notaris te Delft voornt gestelt en gecommitteerd tot excicuteur van den testament van wijlen gemelden Jan Stokking mitsgaders bij deszelfs nalatenschap geinteresseert.
vooral wordt alhier geprotestheert dat in den boedel van den
pag 2
overleeden is gevonden de grosje van den nutweesen testamente door hem en wijlen zijne huisvrouwe Catharina Landschot op den 31ste december 1772 voor den notaris Johannes Arnoldus Prijn in zekere getuigen alhier gepasseert luidende van woord tot woord aldus.
Op hhuyden den 31ste december 1772 compareerden voor mij Johannes Arnoldus Prijn openbaar notaris bij den Edele Hove van Holland geadmitteert binnen de Stadt Delft resedeerende ter presentie van de naar genoemde getuigen.
Den Eersamen Jan Stocking en de Eerbare Catharina Lantschot egte lieden woonende binnen deze stadt aan mij notaris bekent den comparant siek te bedde leggende dog echter beide in volkoomen staat omme van haare tijdelijke goederen te kunnen disponeeren soo openlijk bleek dewelke verklaard generalijcke te revoceeren casseeren
pag 3
ende te vernietigen alle voorgaande testamenten codicillen of eenige andere actens van uterste willen die zij comparanten voor dato dezes 't zij alleen met malkanderen of iemand anders mogte hebben opgezegt ende gepasseert hoedanig geplansuleert niet willende dat dezelve of eenige van dien stadt grijpen of effect sorteeren sullen maar die alle en elk van dien bij deze houdende voor nul krgte loozen van onwaarden.
Ende komende alsoo op nieuw ter dispositie soo verklaarde eerstelijk hij testateur zot zijne enige en universele erfgenamen te noemen ende te stellen zijn ses voorkinderen in eerste huwelijk verwekt aan Alida Spaan als met de vijf kinderen uits twee deze tegenwoordige huwelijk verwekt en die hij nog nog te komen te verwecken met en benevens sijne tegenwoordige huisvrouwe de comparante in deeze in gelijke deelen en dat in alle de goederen roerende en onroerende hebbende ende verkrijgen geene van dien ter werelt uitgezondert die hij testateur met ter dood sal komen te ontruimen en de nalaten met volle regt en titels van institutie doch is de expresse willen begeerte van de testateur dat de gemelde zijne huisvrouwe zal ver-
pag 4
moogen alle de goederen roerende en onroerende bij taxatie aan te staan en over te nemen zonder dat de selve of enige vandien zullen behoeven te worden verkogt.
En nu de testatrice mede disponeerende soo verklaarde zij tot hare enige en universeele erfgenamen te noemen ende te stellen den voornoemden man en dat in alle de goederen roerende en onroerende hebbende en verkrijgende geene van dien ter werelt uitgezondert die zij testatrice metten dood sal komen te ontruimen en natelaten omme met alle dezelve te mogen doen handelen verkopen en transporteeren na zijn welgevallen sonder tegenzeggen van iemand met volle regt en van institutie.
Doch onder deeze expresse wils ende conditie nogtans dat den voornoemde haren man gehouden ende verpligt zal zijn omme de kinderen die zij te samen eerst uit de een huwelijk hebben verweckt of nog te komen te verwekken en bij haar zullen worden nagelaten na haren staat ordentelijk en christelijk op te voeden en de te almenteeren tot den ouderdom van vijf en twintig jaaren eerder huwlijke of te andere geapprobeerde staat te of te wel dat de zelve zeg op eigene verdiensten
pag 5
zullen kunnen genezen ik als don nog daar en boven aan ieder van de zelve uittekeeren int te voldoen de summe van drie guldens en dat in plaatss en tot volle voldoening van de legitieme portie aan dezelve uut horen nalatenschap na regten competeerende als dezelve daar inne en verder of ander niet tot hare mede erfgenamen instituerende bij dezen.
Verkiezen zij testateuren voor dezelve hare kinderen ingevallen van terzelven onmondig overlijden al instato voor de langstlevende het versterfregt van den jaar 1599 in het aa stoms regt vigeerende stellende en committerende hij testateur tot voogden over zijne minderjarigen vutlandige of toezegt behoevende voorkinderen bevenens zijne gemelde huisvrouwe Abraham Spaan en Johanna Spaan ende testateuren te samen of welke eerst stervenden van hen over alle minderjarige vutlandige of toezigt behoevende onder haare kinderen te samen uitdezen huwelijk verwekt de langstlevende van hun beiden geven de aan dezelve zodainge ampoele last magt ende authoriteit als aan eenige voogden of voogdesse na regten kan of vermag gege-
pag 6
ven te worden speciaal ook met magt omme roerende en onroerende goederen te vermogen verkopen t' zij publicq of onder de handt ende onroerend wettig te transporteeren zonder waartoe het consent van enig hof of geregt nodig te hebben ook met magt van assumptje substitutie en surrogatie respectieve.
Vutsluitende zij testaeuren zoo de eerst stervende als langstlevende vut haren boedel ende nalatenschap mitsgaders aan alle voogden ontlastende de edele agtbare Heeren wie Meesteren en weeskamers deze stadt ende voort alle anderen weeskameren en de geregten daar haar testateuren gelegen of minderjarige woonagtig nog te zijn als naar Edele voor hare moeite andersints te nemen bedankende bij deezen aan hun te behouden de magt omme deze hare testamente te mogen veranderen vermeerderen of verminderen legaten te maken of revoceelen ordonnan noten of aanstellinge te doen t'zij notariaat of
pag 7
onder de hands met begierte dat alle het geene bij haar also maakt ijgenhandig ondertekent en na haar overlijden gevonden wordende van zoveel kragt en waarde zal zijn als of alles 't zelve in dezen haare testamente van woorde tot woorde stonde ganschteert.
Allen 't gonne voors staat aan de comparant duidelijk en van woorde tot woorde zijnde voorgelezen verklaarde zij het zelve wel verstaan en begrepen te hebben alsoo te weezen haar testament laatste en uiterste wille met begeerte dat het zelve na hare doodt volkomen kragt en effect sorteeren, zal zij als testament codicille gifte vuit zake des doods of wel zoo alls het zelve best na regten en praclijcque dezen landen zal kunnen en mogen bestaan verzoekende dien aangaande het uiterste beneficie te mogen genieten.
Aldus gedaan in de gepasseert binnen de stad Delft voornoemt ter presentie van Jacobus Molenbroeck ende Samuel Westakker als getuigen die de minute deze benevens de comparante en mij notaris behoorlijk hebben ondertekent 't lagen houd... zoo was getekend .J.A. Plijn.
pag 8
Nog is in den boedel gevonden zeckere onderhandsche acte beginnende
Vut kragte aan de clausule reservatoir speciaal vervat in den testamente door mij onder getekenden op den 31ste december 1772 voor den notaris Johannes Arnoldus Plijn en getuigen binnen de stadt Delft gepasseert en bij welke onder getekende tot voogden over mijn ondergetekende minderjarige vutlandige of toezicht behoeven te voor kinderen hadde gecommitteert en aan gestelt met en benevens mijne huisvrouwe Abraham Spaan en Joahannes Spaan zoo verklare ik onder getekent de voorgemlde mijn dispositie bepaaldelik betreffende de voornoemde voogdijschap over mijne kinderen bij deezen te herroepen en te vernietigen en met behout van de verdere voogdij over de kinderen vut mijn tweede en tegenwoordig huwelijk zodanig als het zleve aldaar staat uitgedrukt als nu tot voogden over zodanigen als er op mijn ondergetekenden overlijden onder mijne
pag 9
gemelde voor kinderen minderjarig uitlandig en toezicht nodig hebben zouden mogen zijn op nieuw te verzoeken en te committeren met en benevens mijne tegenwoordige huisvrouwe Catharina Landschot den Heer Mr. Jan Jacob Coevreur advokaat en notaris mitsgaders den Heer Dirk Harlees meesterplatteelbakker beide woonende binnen deze stadt en nog gemelde personen tot executrice en executeur van het zelve mijn testamenten gevende aan de zelven zodanige ampole magt last en auctorieit alsaan eenige testamentaire executeur en voogden kan en vermag te worden gegeven zodanig en in diervoege al bij het voorschreven testament staat uitgedruckt en dat alles met ceclusie zoo in het bijzonder van de Edele Achtbaren Heeren weesteren en weeskamer dezer stadt als van alle andere Heeren Hooven gerechten en welke mits hoedanige ook .. plaatse met begeerte dat deeze van die kragt en waarde zal worden gehouden als of dezelve in het voorschreven mijn testament vervat of op eenige andere wettige waare gepasseert.
Des ten oviconde is deze bij mij eigen handig ondertehet kent binnen Delft op
pag 10
den 11ste november 1789 was getekent Jan Stokking lager stond en present was getekent G. Dirk van Doorne.
ONROERENDE GOEDEREN.
Huizen en erven.
Een huis en erve staande en gelegen aan de oostzijde van de Lakengracht belendt ten noorden Cornelis Brandenburch en ten zuyden het volgende huis het welk door den overledenen tot op zijn dood toe zelf is bewoont geweest.
Een huis en erve staande en gelegen aan de Noordzijde van de Wolstraat voornoemt belendt ten oosten Peter Smit en ten westen de Poort van huizing onder n° 2, zijnde hetzelve bij de week verhuurt voor Stuivers per week.
Een huis en erve staande en gelegen aan de noordzijde van de harman Coxlaan belendt ten oosten Joost de Koning en ten westen Lena de Gruyter zijnde hetzelve verhuurt aan Jacob van alphen, om en voor de somme van 27 guldens in het jaar, sedert 1 mei van den jaare 1792 tot ultimo april 1793 waaraan de huurt resteert sedert den 2 augustus 1792.
een welbezeild eiken scheepje, met zijn zeil wand en verder toebehoren, zijnde lang over steven 34 1/2 voet en 8 voet breed en 4 duim rhijnlndsche maat, nog een bootje daarbij zijnde.
MEUBILAIRE GOEDEREN
Zoo in het woon als pakhuis van den overledenen;
in het zytstukje een spiegeltje met een geschil
pag 11
Een wit werkers kabinet waarop, een delftsch stelletje van vier stuks zijnde voorts ledeg een blauw geverfde toonbank, een cattoene glasgordijn en de rabat twee neteldoeksche gestreepte dito, een kattoene schoorstenkleedt, 5 stocken divers, twee blauwe gordijnen voor de besteede waarin een bedt en penluwe zonder kussens wolle en japanse deken, een oud tafelkleed, een los muurkastje bij de bedtstee, een losse gezeten plank.
In een binnen kelder:
3 coperen koffiekannen 2 dito schaaltjes 3 holle destele theeketel en dito comfoor, ende houkketeltje; twee dito clakkers twee linnen waater pottten twee schotels 4 kannetjes dito bierkan 2 trekpotten
pag 12
1 kandelaar 1 brandewijn kommetje een lepeltje oute blekke keetels olijblik.
In 't Achterhuisje
een vuurtafeltje een ijzeren aschpot een ijzeren doofpot een dose een losse plaat een koperen theeketel een ijzeren ketting & slang een koperen thee ketel en een blik, de thee stoofje vier stoelen een vierkant tafel twee ledrige rekken een kastje een Delftsch Helltetje van 5 stuks een lepelrakje waarin vier tinnen leepels een spiegeltje een scheerbekken een schoorsteenkleedje een wit werkens kas waarin eenige oude lorren waarop 3 delfsche kommen divers een koperen beddepanskope een ketelt een blekke dose dito haemmer
Op De Plaats
pag 13
een regenton met ijzeren hoepelen een koperen thee ketel een ijzeren kookpot en een houten pottebankje met eenige weinige potten.
In de Gang
een rak
In 't Voorhuis
Twee rakken waarin,
eenige different aardewerk een kabinetje, een kas met planken voor haar een klein kabinetje een zaagshofft
Op de Bovenkamer
een koekoeksklok 3 stoelen 1 bruinkastje waarop delftsch stelletje van 5 stucks defect is clein poppetafeltje vier dito vuurmandjes kinder kakstoel blauw geverft tafeltje spiegeltje met een zwart lijst
pag 14
netelvorkje glasgordijntje twee houten lessenaars een blauwe man stok een dito
een zwarte dito roksvest een blauwe mansjas een dito dito dito
een oude zwarte mansrok een zwarte laken broek twee dito dito twee manshemdrokken een dito blauw mans muts 3 paar kousen een hoed twee zwarte handschoenen een pierluwe voor de schuit twee bedde kussen een wollen deken een japontje dito vier mandshemden dito dassen stukje wit doek voor slooven en labben.
Op de Agterboven kamer
Een oude lossen kastje een krebbe waarin een bedde puiluvers dito kussens 2 wollen deekens 2 lakens 3 kleine partij turfs dito grond hout
In het pakhuis
Een losse kas met planken een partij rommelrij bestaan

tot 9v.

Kinderen van Jan Stockink en Katrina Van Lantschot

Petronella Stockink

V, #72, °. 9 mei 1762, +. 30 november 1840
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Petronella Stockink werd geboren op zondag, 9 mei 1762 te Delft. Zij was de dochter van Jan Stockink en Katrina Van Lantschot. Petronella Stockink huwde Johann Heinrich Möller op 11 juni 1791 te Delft. Beiden woonden in Steenbergen, onlangs te Delft, hij was Sergeant in de Compagnie van den capiteijn Durlen in het tweede Bataillon van Regiment Saxen Gotha, garnizoen houdende te Steenbergen (Noord Brabant).1 Petronella Stockink overleed op maandag, 30 november 1840 te Delft.

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Johann Heinrich Möller

M, #73
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Johann Heinrich Möller huwde Petronella Stockink, dochter van Jan Stockink en Katrina Van Lantschot, op 11 juni 1791 te Delft. Beiden woonden in Steenbergen, onlangs te Delft, hij was Sergeant in de Compagnie van den capiteijn Durlen in het tweede Bataillon van Regiment Saxen Gotha, garnizoen houdende te Steenbergen (Noord Brabant).1

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Pieter Vogelsang

M, #74
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot

Kind van Pieter Vogelsang en Lijsbeth (Elisabeth) Van Lantschot

Frans Vogelsang

M, #75, +. 21 september 1793
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Frans Vogelsang was de zoon van Pieter Vogelsang en Lijsbeth (Elisabeth) Van Lantschot. Frans Vogelsang huwde Anna Leenderts van Schie op 29 januari 1774 te Delft.1 Frans Vogelsang overleed op zaterdag, 21 september 1793 te Delft.

Bronvermelding(en)

 1. [S3] Parenteel van van Schie Claas Cornelisz., online http://home.planet.nl/~dam01540/stamboom2/schiedam.htm

Anna Leenderts van Schie

V, #76, °. 12 juni 1740, +. 13 maart 1813
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Anna Leenderts van Schie werd geboren op zondag, 12 juni 1740 te Delft. Zij huwde Frans Vogelsang, zoon van Pieter Vogelsang en Lijsbeth (Elisabeth) Van Lantschot, op 29 januari 1774 te Delft.1 Anna Leenderts van Schie overleed op zaterdag, 13 maart 1813 te Delft.

Bronvermelding(en)

 1. [S3] Parenteel van van Schie Claas Cornelisz., online http://home.planet.nl/~dam01540/stamboom2/schiedam.htm

Soetje Van der Haagen

V, #77, °. 2 november 1687, +. 1729
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Soetje Van der Haagen werd geboren op zondag, 2 november 1687 te Delft.1 Zij was de dochter van Jan Sijdregszn Van der Haagen en Marija Cornelisdr Spanjersbergh. Soetje Van der Haagen huwde Cornelius Van Lantschot, zoon van Frans Alewijnsz Van Lantschot en Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande, op 6 april 1709 te Delft. Cornelis woonde toen in de Nieuwe Langendijk en Soetje in Binnen Watersloot te Delft.1 Soetje Van der Haagen overleed in 1729 te Delft.
     Inventaris van de boedel van Cornelius Lantschot weduwnaar van Soetje van der haagen. (1 katern en 1 stuk / 9496).2,3

Kinderen van Soetje Van der Haagen en Cornelius Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/
 2. [S16] Inventaris van het archief van de weeskamer Delft, (1506) 1536-1887 (1985-1990) toegang 72, online http://www.archief-delft.nl/inventarissen/pdf/0072.pdf
 3. [S22] Collecties Archief Delft, online http://objects.library.uu.nl/reader/index.php

Cornelis Van der Poel

M, #78

Kind van Cornelis Van der Poel

Daniël Van Lantschot

M, #79, °. 30 november 1700, +. voor 1705
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Daniël Van Lantschot werd geboren op dinsdag, 30 november 1700 te Delft. Hij was de zoon van Sictus Van Lantschot en Marija Van der Pals. Daniël Van Lantschot overleed voor 1705 te Delft.

Frans Van Lantschot

M, #80, °. 3 maart 1711
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Frans Van Lantschot werd geboren op dinsdag, 3 maart 1711 te Delft. Hij werd gedoopt te Delft op 3 maart 1711. Hij was de zoon van Cornelius Van Lantschot en Soetje Van der Haagen.

Cornelija Van Lantschot

V, #81, °. 11 juli 1723, +. 26 juli 1723
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Cornelija Van Lantschot werd geboren op zondag, 11 juli 1723 te Delft. Doopgetuigen Jan en Neeltie van der Haagen.1 Zij was de dochter van Cornelius Van Lantschot en Soetje Van der Haagen. Cornelija Van Lantschot overleed op maandag, 26 juli 1723 te Delft. Zij werd begraven op 26 juli 1723 te Nieuwe Kerk, Delft.

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Elisabeth Van Lantschot

V, #82, °. circa 1676
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Elisabeth Van Lantschot werd geboren circa 1676 te Delft. Zij was de dochter van Frans Alewijnsz Van Lantschot en Lijsbeth Sixtusdr Van de Sande.
     Elisabeth Van Lantschot was getuige bij de geboorte van Cornelija Van Lantschot op 11 juli 1723 te Delft; Doopgetuigen Jan en Neeltie van der Haagen.1

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Maria Van Lantschot

V, #83, °. 16 oktober 1712, +. 2 maart 1777
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Maria Van Lantschot werd geboren op zondag, 16 oktober 1712 te Delft. Zij werd gedoopt te Delft op 16 oktober 1712.1 Zij was de dochter van Cornelius Van Lantschot en Soetje Van der Haagen. Maria Van Lantschot overleed op zondag, 2 maart 1777 te Delft. Zij werd begraven op 4 maart 1777 te Nieuwe Kerk, Delft.

Bronvermelding(en)

 1. [S15] Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, online http://www.archief.delft.nl/

Anna Margrieta Van Lantschot

V, #84, °. 2 mei 1700, +. 11 september 1700
Staat in:Frans Lantschot
Frans Alewijnsz Van Lantschot
     Anna Margrieta Van Lantschot werd geboren op zondag, 2 mei 1700 te Delfshaven.1 Zij was de dochter van Alewijn Franse Van Lantschot en Anne Willemse Kroon. Anna Margrieta Van Lantschot overleed op zaterdag, 11 september 1700 te Delfshaven.1

Bronvermelding(en)

 1. [S5] Isis Rotterdam, online http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/index.php

Maria Van Lantschot

V, #85, °. 4 februari 1720, +. 10 december 1800
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Maria Van Lantschot werd geboren op zondag, 4 februari 1720 te Delft, Zuid Holland. Zij was de dochter van Frans Van Lantschot en Pieternella Van den Bosch. Maria Van Lantschot huwde Willem Van Der Beek op 15 mei 1757 te Delft. Maria Van Lantschot overleed op woensdag, 10 december 1800 te Delft.

Kinderen van Maria Van Lantschot en Willem Van Der Beek

Willem Van Der Beek

M, #86, °. 22 juli 1722, +. 22 januari 1796
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Willem Van Der Beek werd geboren op woensdag, 22 juli 1722 te Delft, Zuid Holland. Hij huwde Maria Van Lantschot, dochter van Frans Van Lantschot en Pieternella Van den Bosch, op 15 mei 1757 te Delft. Willem Van Der Beek overleed op vrijdag, 22 januari 1796 te Delft.
     Hij appartenait à une bonne famille bourgeoise de Delft. En 1757, il épousa Marytje Landschot, dont il eut deux enfants : Hendryck, né le 12 février 1758, et Pieternella, le 18 septembre 1759 (DB. n° 18). Vers le même temps, il succéda à M. VAN DEN BOGAERT. Sous sa direction, la fabrique des DEUX SAUVAGES = Twee Wildemans) semble avoir moins visé à faire de l'art qu'à gagner de l'argent. Ceux de ces produits qui sont parvenus jusqu'à nous sont généralement communs. En 1764, WILLEM fit le dépôt de sa marque, qui consistait en ses initiales. Avant ce temps, il avait perdu sa femme, et signait les actes civils avec la mention "weduwenaar". Nous donnons ici sa signature, que nous avons copiée aux Archives de Delft. Le 21 juin 1778, il se remaria avec Adriana van Dorp; il était sans doute devenu fort riche car son mariage fut célébré avec toute la pompe possible. Ce fut ce qu'on appelait alors un extraordinaris "getrouwt". La cérémonie à l'église lui coûta trente florins, somme considérable pour l'époque.1

Kinderen van Willem Van Der Beek en Maria Van Lantschot

Bronvermelding(en)

 1. [S8] Léopold Flameng Henry Havard, Histoire de la faïence de Delft. Pagina 360.

Cornelius Franciscus Van Lanschot

M, #88
     Cornelius Franciscus Van Lanschot huwde Joanna Elisabeth van Haaren, dochter van Henricus van Haaren en Margaretha van der Diessen.

Joanna Elisabeth van Haaren

V, #89, °. 1746, +. 1 maart 1836
     Joanna Elisabeth van Haaren werd geboren in 1746 te 's-Gravenhage. Zij was de dochter van Henricus van Haaren en Margaretha van der Diessen. Joanna Elisabeth van Haaren huwde Cornelius Franciscus Van Lanschot. Joanna Elisabeth van Haaren overleed op dinsdag, 1 maart 1836 te Baarle-Nassau, District Breda, Provincie Noord Brabant, Nederland, De 57 jarige bouwman Adriaan Havermans en de 65 jarige bouwman Adriaan Van Gaal waren getuigen bij overlijden.1

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Regionaal Archief Tilburg, online http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

Henricus van Haaren

M, #90
     Henricus van Haaren huwde Margaretha van der Diessen.

Kind van Henricus van Haaren en Margaretha van der Diessen

Margaretha van der Diessen

V, #91
     Margaretha van der Diessen huwde Henricus van Haaren.

Kind van Margaretha van der Diessen en Henricus van Haaren

Gijsbert Fransz Peel

M, #92

Kind van Gijsbert Fransz Peel

Hendrick Van Der Beek

M, #93, °. 12 februari 1758
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Hendrick Van Der Beek werd geboren op zondag, 12 februari 1758 te Delft. Hij was de zoon van Willem Van Der Beek en Maria Van Lantschot.

Pieternelle Van Der Beek

V, #94, °. 18 september 1760, +. 25 januari 1838
Staat in:Sictus Van Lantschot
Frans Willlemszn Van Lantschot
     Pieternelle Van Der Beek werd geboren op donderdag, 18 september 1760 te Delft. Zij werd gedoopt te Delft op 18 september 1760. Zij was de dochter van Willem Van Der Beek en Maria Van Lantschot. Pieternelle Van Der Beek huwde Isaak van Meeteren. Pieternelle Van Der Beek overleed op donderdag, 25 januari 1838 te Delft.