Arnaud Cock d'Opyne

Ambrosius van Kinschot

     Ambrosius van Kinschot overleed te Paris.

Marguerite van Kinschot

Henri van Kinschot

     Henri van Kinschot huwde Barbara De Meldauw. Henri van Kinschot overleed op maandag, 12 april 1537 te Turnhout.

Kind van Henri van Kinschot en Barbara De Meldauw

Barbara De Meldauw

     Barbara De Meldauw huwde Henri van Kinschot. Barbara De Meldauw overleed op maandag, 20 juli 1553 te Turnhout.

Kind van Barbara De Meldauw en Henri van Kinschot

Jean van Kinschot

     Jean van Kinschot is de zoon van Pierre van Kinschot en Marguerite Spapen.

Kind van Jean van Kinschot

Catherine Nuyts

Kind van Catherine Nuyts

Pierre van Kinschot

     Pierre van Kinschot overleed te Lier. Hij huwde Marguerite Spapen.

Marguerite Spapen

     Marguerite Spapen huwde Pierre van Kinschot. Marguerite Spapen overleed te Lier.

Jean van Kinschot

Kinderen van Jean van Kinschot

Elisabeth de Valckenaer

Kinderen van Elisabeth de Valckenaer

Jean van Kinschot

Helwige de Swijndrecht

Jean van Kinschot

Gertrude van Netenen

Pierre van Kindtschot

Gertrude van Vriesele

Wouter van Vriesele

Sophia Dina de Rovere Vrouwe van West-Barendrecht, Hardinksveldt

Kind van Sophia Dina de Rovere Vrouwe van West-Barendrecht, Hardinksveldt en Rijksgraaf Diederik Van Leiden

Pieter Van Leiden Heer van Vlaardingen, Vlaardinger-Ambagt, Babberspolder, Middelburg, Nieuwenhoorn, Nieuwegoten,

     Pieter Van Leiden Heer van Vlaardingen, Vlaardinger-Ambagt, Babberspolder, Middelburg, Nieuwenhoorn, Nieuwegoten, was Veertigraad en meermaalen Burgemeester der Stad Leiden, Afgevaardigde in het Kollege ter Admiraliteit te Amsterdam, Hoogheemraad van Rhijnland en van de Lande van Putten. Hij werd geboren op maandag, 25 oktober 1666 te Leiden . Hij was de zoon van Dirk Van Leiden van Leeuwen.

Kind van Pieter Van Leiden Heer van Vlaardingen, Vlaardinger-Ambagt, Babberspolder, Middelburg, Nieuwenhoorn, Nieuwegoten,

Jan van Ruitenburg Heere van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambagt

Dirk Van Leiden van Leeuwen

     Dirk Van Leiden van Leeuwen was Na eenigen tijd den post van Raad in de Vroedschap der Stad Briele bekleed te hebben,
verwisselde hij deze met de zelfde waardigheid te Leiden, welke hem den weg baande tot het Burgemeesterschap, welk hij aldaar verscheiden malen heeft bekleed. Daarenboven was hij Afgevaardigde der Stad in de Vergadering der Algemeene Staaten en in het Kollegie van Gekommitteerde Raaden. Tot drie reizen toe zonden hem 's Lands Staaten, als hunnen Buitengewoonen Gezant, aan KAREL DEN II, Koning
van Engeland. Behalven dit alles was hij Hoogheemraad van Rhijnland en van den Lande van Voorn. Hij werd geboren op woensdag, 6 december 1628 . Hij was de zoon van Pieter Van Leiden van Leeuwen Baljuw en Dijkgraaf van den Briel en de Landen van Voorn. Dirk Van Leiden van Leeuwen overleed in 1682.

Heer Willem Paats

Pieter Van Leiden van Leeuwen Baljuw en Dijkgraaf van den Briel en de Landen van Voorn

     Pieter Van Leiden van Leeuwen Baljuw en Dijkgraaf van den Briel en de Landen van Voorn werd geboren op donderdag, 4 juni 1592 te Leiden . Hij was de zoon van Dirk Van Leiden.

Kind van Pieter Van Leiden van Leeuwen Baljuw en Dijkgraaf van den Briel en de Landen van Voorn

Martha de Moucheron

Bernard de Moucheron Heer van Corbu

Dirk Van Leiden

     Dirk Van Leiden was in den Jaare 1582 wierdt hij Raad in 't Hof Provinciaal van Holland, en in den Jaare 1591 Raadsheer in den Hoogen Raad. Vermits zijn Oom en Voogd Arend van Leiden de Hofstad van Leeuwen, van zijnen Oudoom Niklaas Adriaanszoon van Leiden van Leeuwen, voor hem gekogt hadt, in Maij des Jaars 1566, den toenaam VAN LEEUWEN insgelijks aannam. Een man van hooger aanzien, dan iemand zijner Voorzaaten, was deeze. Zijn overlijden viel voor in den Jaare 1596, liet zesenveertigste zijns ouderdoms. Voor de eerste maal tradt hij in den echt met Hildegonde van Loo, zijne Nigt, de dogter van Albert van Loo, Heere van-Hodenpijl, 's Konings Financie-Raad te Brussel, en van Maria van der Mijle, dogter vnn Arend van der Mijle, Heere van der Mijle, Dubbeldam, enz. Burgemeester van Dordregt, en van Cornelia van Alblas. Geene kinderen wierden uit dit huwelijk gebooren. Andermaal tradt hij in den echt met CATHARINA VAN DER cots, dogter van Pieter van der Goes, Baljuw en Dijkgraave van Delfland, Rentmeester van de Domeinen van Holland. Volgens 's Mans Uitersten Wille, moest de Hofstad van Leeuwen verkogt worden. In de Groote Kerk in 's Hage, alwaar hij begraaven legt, ziet men zijn Wapen nevens
dat zijner laatste echtgenote. Hij werd geboren circa 1549 . Hij overleed in 1596.

Catherina van der Goes