Jan Wouter de Giraud

     Jan Wouter de Giraud werd geboren circa 1695 te Leiden . Hij was de zoon van Adriana Maria van Lanschot. Jan Wouter de Giraud overleed op woensdag, 1 augustus 1759 te Venlo.

Gerrit van Lanschot

     Gerrit van Lanschot werd geboren op zaterdag, 22 februari 1659 te Alkmaar . Hij werd gedoopt te Grote kerk, Alkmaar, op 22 februari 1659. Hij was de zoon van Philips van Lanschot en Anna van der Nieuwstadt. Gerrit van Lanschot was op 3 mei 1696 onderstuurman aan boord van het schip van de Oost Indische Compagnie "Berkel" met bestemming Ceylon.Op 14 oktober 1696 komt het schip aan te Kaap de Goede Hoop in Zuid Afrika, ze verblijven er ongeveer een maand en vertrekken op 18 november met bestemming Ceylon en komen er vier maand later op 20 maart 1697 aan. Het schip Berkel werd in 1686 in Delft gebouwd en had een tonnage van 280 ton, de kapitein was Leendert Van Dijk. Het schip heeft 11 maal de reis naar Batavia gemlaakt.1 Hij was op 11 januari 1711 als Kapitein op het schip "Diemen" vertrokken vanuit Texel, varend onder de kamer van Amsterdam. Op 13 mei 1711 was het schip aangekomen in Kaapstad, Zuid Afrika waar het verbleef tot 3 juni 1711. Het vertrok op 3 juni met bestemming Batavia waar het op 7 augustus aankwam. Aan boord bevonden zich 83 zeelui, 42 soldaten en 6 passagiers.1 Op 20 mei 1711 Presentibus omnibus, dempto den Edle Heer Gouverneur Louis van Assenburgh, door indispositie. Door den Heer hooftadministrateur Willem Helot, ter vergaderingh van den 18e deser maand voor gedragen zijnde, dat het schip Engewormer na Ceijlon gedestineert, en waar in volgens te vooren ontfangene factuur eenige masthouten voor dit Gouvernement afgeladen zijn, als nogh niet quam op te dagen, 't welk nu bereets omtrent de seven maanden onder weegen is geweest; Zoo heeft zijn E. de leeden des Raad ter kennisse gebragt, dat hier voor tegenwoordigh niet meer dan twee masthouten in voor raad gevonden wierde, en dat men bij verstreckingh der zelve aan deese of geene benodigde scheepen in 't vervolg in groote verlegentheijt zoude konnen geraken; en wijders geproponeert, dewijl in het present ter rheede leggende schip Diemen, insgelijks enige masthouten voor Batavia afgescheept zijn, of het dierhalven de noodsakelijkheijt en de meeste
dienst der E.Compe. niet zoude vereijschen om enig[e] van voorn. houten uijt gemelt schip Diemen te ligten, op dat men, wanneer 't schip Engewormer voren gedagt (dat God verhoede) mogt agterblijven, ofte wel desen uijthoek verbij te raken, en de toecomende jaarse retourscheepen, dogh onverhoopt eenige mogten benodigt zijn, gelijck men aan de laast vertrockene zo een excessive verstreckingh heeft moeten doen, als dan dieswegen in geen ongelegentheijt zoude zijn. Zoo is, op gemelte propositie, na gehoudene raad plegingh en over leg van saken, mede op 't voor dragen van de Heer hooftadministrateur voor af goed gevonden ende verstaan, door dien het winterzaijsoen reets in geschoten is en zigh somtijts swarigheden zouden konnen opdoen bij 't openen der lastpoort of anders; behalven de tijt, die met het ligten van masthouten zoude konnen gespilt werden, dewijl daar toe stil en handsaam weer diend waargenomen: om de schipper en verdere hooft-officieren van dien bodem hunne consideratien in geschrifte te laten op geven, nopende de swarigheeden, die zig bij 't openen der lastpoort als anders, en 't ontlossen van eenige masthouten zoude konnen op doen, als mede de tijt die daar toe circa wel zoude vereijschen omme daar op, na bevindinge, als dan een besluijt te nemen. Welke consideratien en swarigheden dan vervolgens door de schipper en verdere officieren van voren geciteerde bodem op 't papier gebragt, en aan den Heer hooft-administrateur ter hand gestelt, en door Zijn E. op huijden in Rade geproduceert en gelesen zijnde, is bevonden van woort tot woort te luijden als volgt: Op het voorstel door de Heer Willem Helot, oppercoopman, hooftadministrateur en seconde persoon aan
Cabo de Goede Hoop, gedaan aan Gerrit van Lantschot, schipper op 't hier uijt Patria gearriveerde Oostindiens fluijtschip Diemen, omme uijt deszelvs ladinge, bestaande in masten, eenige ten diensten van de E.Compag. te ligten; ingeval zulx sonder merkelijck na deel aan die bodem en veragteringh van de nogh te doene reijse zoude konnen geschieden. Ende heeft den bovengem. Heer en den Politicquen Raad van de voors. Caab de sentimenten en advijsen van den scheepsraad willen horen, om die schriftelijck aan de Edle. gest. Heer Gouverneur over te geven. Soo heeft den gemte. schipper over dat subject in Zijn onderhebbende en hier voor gemte. bodem, sijnen scheepsraad doen vergaderen en alle present zijnde, een om vrage aan de zelve gedaan, of men hier ter rheede niet wel enige van onse inhebbende masten zouden konnen lossen, sonder dat den voorn. bodem daar door 1merkelijck verergert, benadmerkelijck verergert, benadeelt of geincommodeert, en in zijne nog te doene reijse veragtert wiert: Waar op gelet zijnde van alle eenparigh antwoorden, dat zulx niet konde geschieden, zo wel ten opzigte van het een als van 't andere, allegerende vervolgens, dat het schip bereijts seer slegt is op zijn boegen en billen, en dat het in 't lossen van die last daar op aan comt, dat het veel maal op en toe doen, mitsgaders de swaren arbeijt om de masten uijt te talien, de lastpoort comt te beschadigen, het welk in een oud schip zo wel niet kan herstelt werden als in een nieuw: Ja dat het schip door het openen van zijn lastpoort en lossen, buijten staat zoude kunnen gebragt werden van zijne reijse te kunnen vervolgen, en dat het genoegh (tot ons leetweesen) gebleeken is, gedurende de reijs, wat schade de leckagie door de boegen en billen is veroorsaakt, voornamentlijk door het laetste en de daar zijnde lastpoort, een gedeelte van 't scheepsbrood, buskruijt, mitsgaders alle de lonten zijn nat geworden; en dat als men in zee is met een marszeijlscoelte van de 8 glasen in een wagt, wel vier gestadigh moeten pompen, om lens te houden; en bij hart weer continueel sonder stil staan.
Ende aangaande de tijt, die er van noden zoude zijn (ingevalle de gesteltheijt van 't schip en weer zulx toe liet) en het geen de reijs daar door veragtert zoude werden, zoude op 5 a 6 weeken aan komen; ook somtijts wel langer, na 't weer en de gelegentheijt presenteerden. Hier op in Rade geroepen, en ten dien eijnden gehoort zijnde, de timmerluijden adviseerde alle het geene voors. is, edog zeggende nevens alle de bij een zijnde officieren, het zelve te stellen aan 't oordeel van den Heer Gouverneur en zijnen Raad, als zullende den zelven nevens haeren schipper in alles gehoorsamen.
(onderstont:) Aldus gebesoingeert in 's Comps. fluijtschip Diemen, leggende geankert in die Tafelbhäij, aan
Cabo de Goede Hoop, adij 20 Maij 1711 (was getekent:) G. v. Landschot, In. Baij, M. Heel, Frederik Stevens, Jan de Banck, Fredrik Dorpijs. (Waar onderstont:) Ter ordonnantie van den scheepsraad, de timmerluijden (getekent): Pieter Tobias Boogh, Alexander Lucasse. (Lager stont:) 't Welke ik getuijge en getekent Tieleman Rostermans. Na resumptie van dien, dan op de swarigheden daar bij gespecificeert, gelet ende met aandagt gedelibereert zijnde, zoo is eenpariglijk geresolveert ende gearresteert om van de zelve houten geene te ligten, maar die bodem zoo dra doenlijck verder na Batavia te depescheren: te meer om dat men in tijt van noot, boven de twee houten die men in voor raad heeft, de besaans en fockemast van 't afgekeurde schip Ham, en die van 't galjoot de Zeehaan, tot deese en geene houten nogh zoude konnen approprieren, met verdere hoop dat het schip Engewormer meer genoemt, hier spoedigh zal comen op te schieten. Aldus gearresteert ende besloten in 't Casteel de Goede Hoop, op jaer en daege voors.[1]
WM. HELOT. - O. BERGH. - A. J. V. D. LAEN. - K. J. SLOTSBOO. - J. CRUSE. - JNS. SWELLENGREBEL. - WM. v. PUTTEN. [1] Vgl. C.602: Origineel Dagregister, 1710-1712, pp. 418-422.2

Hij overleed op zaterdag, 14 december 1715 te het schip " De Koning Karel" in de ouderdom van 56. Datum rekest 1720-07-05
Mandement Mandament van appèl met de clausule van inhibitie en edicte.
Suppliant Alida Bernard, weduwe van wijlen Gerrit van Lanschot, wonende te Amsterdam, gescheiden van tafel en bed van wijlen haar man.
Zij tegenpartij van Wijlen Gerrit van Lanschot.
Betreft Claim tegen vonnis van 13 juni 1720 van suppliant aan tegenpartij, die zijn zuster Anna Susanna van Lanschot als erfgenaam heeft benoemd en na haar overlijden haar dochter Petronella Steenhuijsen. De claim betreft een bedrag van 1717 gulden en 10 stuivers wegens ingebrachte goederen in haar huwelijk.3

Bronvermelding(en)

 1. [S114] VOC Opvarenden, online http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 2. [S151] Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope, online http://databases.tanap.net/cgh/make_pdf.cfm?artikelid=21840 -- Reference code: C. 29, pp. 20-23.
 3. [S159] Ga het na - Nationaal Archief Nederland, online http://www.gahetna.nl/

Anna Susanna van Lanschot

     Anna Susanna van Lanschot maakte voor notaris A. van der Hoeven te Alkmaar op 9 mei 1718 haar testament , " ziek te bed liggende" en zij heeft een akte gepasseerd voor notaris Caspar Seullijn te Alkmaar op 1( oktober 1718 " als enige erfgename ab testatato van de Heer Gerrit van Lantschot volmacht om bij de Kamer Amsterdam van de VOC te innen het geld, verschuldigd aan de heer Gerrit van Landschot, in 1711 als schipper op het schip Diemen uitgevaren en overleden op 14 dec 1715 aan boord van het schip de Koning Karel . Dus hieruit blijkt wel degelijk dat beiden broer en zus waren. Zij werd geboren circa 1660 . Zij was de dochter van Philips van Lanschot en Anna van der Nieuwstadt. Anna Susanna van Lanschot overleed voor 17 maart 1720 te Alkmaar. Zij werd begraven op 17 maart 1720 te St Laurenskerk, Noordergang 215, Alkmaar.

Adriaen Focanus

     Adriaen Focanus werd gedoopt op 2 december 1668 te Grote Kerk, 's Hertogenbosch.1 Hij werd geboren op zondag, 2 december 1668 te 's Hertogenbosch . Hij was de zoon van François Focanus en Deliana van Lanschot.

Bronvermelding(en)

 1. [S58] Ditgitaal Stadsarchief s' Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/index.cfm

Maria van Lanschot

     Maria van Lanschot werd geboren circa 1617 te Bordeaux, Frankrijk.1 Zij was de dochter van Johan van Lanschot en Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein. Maria van Lanschot huwde Adriaen van Beveren op 13 augustus 1656 te 's Gravenhaghe.1 Maria van Lanschot was getuige bij de doop van Adriaen Focanus op 2 december 1668 te Grote Kerk, 's Hertogenbosch.2 Maria van Lanschot overleed op dinsdag, 18 november 1681.1

Bronvermelding(en)

 1. [S63] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1944). (pagina 128).
 2. [S58] Ditgitaal Stadsarchief s' Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/index.cfm

Adriaen van Beveren

     Adriaen van Beveren werd geboren op zondag, 5 juli 1620 te Gornichem .1 Hij werd gedoopt op 17 juli 1620 te Gornichem. Hij huwde Maria van Lanschot, dochter van Johan van Lanschot en Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein, op 13 augustus 1656 te 's Gravenhaghe.1 Adriaen van Beveren was getuige bij de doop van Adriaen Focanus op 2 december 1668 te Grote Kerk, 's Hertogenbosch.2 Adriaen van Beveren was getuige bij de doop van Adriana Maria van Lanschot op 27 augustus 1669 te Hooglandse kerk, Leiden; derde doopgetuige was Sara L'Empereur, zus van de moeder van Adriana.3 In 1670 was Adriaen van BeverenLuitenant - Kolonel van een regement Waalsche voetknechten, sergant-majoor ter dienste dezer landen. Hij kreeg attestatie van Dordrecht naar Maastricht in 1671. Hij was de kleinzoon van Pieter De Beveren, Generaal-meester van de munt der Vereenigde Nederlanden, en van Susanna Lopez De Surano.
Staat van de kompagniën van de vijf regimenten infanterie, welke, ten gevolge van het tractaat, den 18e Maart 1672 te Brussel, tusschen den landvoogd der spaansche Nederlanden en de afgevaardigden van wege H. H. M. gesloten, nog in diezelfde maand naar het spaansch grondgebied tot bijstand zijn gezonden geworden, en die bij secrete resolutie van H. H. M. van den 3ste Mei 1672 zijn terug ontboden. Er was één regiment onderleiding van Walter Scott, één onder Johan van Beveren waarin Adraian van Beveren luitenant-kolonel was. Een regiment onder leiding van Thomas Cassiopijn waarin Phillip van Lanschot kapitein was, deze groep begaf zich naar Breda. De twee overige regimenten stonden onder leiding ven respectievelijk kolonel Jacob van Golstein en kolonel Moyse Pain et Vin. Phillip van Lanschot was de broer van Marie van Lanschot, vrouw van Adriaan van Beveren.4,1,5 In 1672; In het Eenvoudlgh Schuytpraetje tusschen een Hagenaer en een Rotterdammer, van saecken die daer onlanghs voorghevallen sijn, ghedruckt voor Placker Plackaris, Anno 1672, leest men, bl. 4:
"Hagenaer". Dit kan ik u seggen dat den Raedtpensionaris noch sijn Broeder beyde soo bereyt niet gestorven sijn ala dese jonghman (jacob Van De Graef); want den Ruwaert or- dinaris den Bybel ghebruyekte voor sijn slaepdeuntje: en even te vooren eer hy door de Haeghse burgers wierdt ghoharque- buseert, hadt hy noch in de Franse Comedie sitten of leggen lesen, gelijek den Deurwaerder getuygen kan, die hem bewaert heeft, dat dese Franse Comedien meest syn avont en morgen gebedt was " . In het bezit van Dr. A. M. Ledeboer te Deventer (aan wien ik dezo bijzonderheid verpligt ben) is een bundeltje Fransehe comediën, waarvan het titelblad is weggescheurd, maar op welks schutblad geschreven staat: » A. Beveren 1670. Le Sieur Van Beveren ayant faict present de ce Kvre au Sr. Corneille De Witt, on Ta trouvé après son massaere dans la chambre oü il a estê detenu prisonnier fan 1672. J. D. B."
Het bundeltje bevat:
1. La Femme juge.
2. Jjlmposteur ou Ie Tartuffe, Come'die par 3. B. p. De Molière, à Paris, 1669. Op den titel: A. Beveren. 1669. UENGELW. 1856. N°. XIII. 43
3. L'Avare, Comédie par j. B. p. De MoliÈre, a Pari*, 1669. Op den titel: A. Beveren. 1670.
4. Monsieur de Poureeaugnac, Comédiepar j. B. r. De Molière a Paris, 1670. Op den titel: A. Beveren. 1670.
5. Les Intriijues amoureuses, Comédie par Monsieur Gilbert à Paris, 1667. Op den titel: A. Beveren. 166 .
6. Brutatmicus, Tragédie par Monsieur Racine. a Paris, 1670.
Deze A. Beveren was waarschijnlijk Adriaan, kleinzoon van Pieter De Beveren, Generaal-meester van de munt der Vereenigde Nederlanden, en van Susanna Lopez De Surano, en zoon van Cornelis De Beveren en Cornelia Van Kuyl. Hij was Luitenant-Kolonel van een regement Waalsche voetknechten, ter dienste dezer landen, huwde Maria Van Lantschot, en stierf (1672) kinderloos.6
Hij overleed in 1672.1

Bronvermelding(en)

 1. [S63] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1944). (pagina 128).
 2. [S58] Ditgitaal Stadsarchief s' Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/index.cfm
 3. [S99] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail van Hans Van Landschoot, 16/6/2010.
 4. [S59] G.D.J. Schotel ( De Wittania) Vaderlandsche letteroefeningen. Gevonden via googlebooks : http://books.google.be/books
 5. [S66] J.W. van Sypesteyn en J.P. de Bordes, De verdediging van Nederland 1672- 1673.
 6. [S65] Mengelwerk, Vaderlandsche Letteroefeningen.

Cornelius van Beveren

     Cornelius van Beveren is de zoon van Pieter van Beveren en Susanna Lopez Serano.

Kind van Cornelius van Beveren

Cornelia van Kuyl

Kind van Cornelia van Kuyl

Isabelle Sara de Cocq van Kerkwijk

     Isabelle Sara de Cocq van Kerkwijk werd gedoopt op 1 november 1686 te Grote Kerk, 's Hertogenbosch.1 Zij werd geboren op vrijdag, 1 november 1686 te 's Hertogenbosch . Zij was de dochter van Gilles de Cocq van Kerkwijk en Sara Elisabeth Focanus.

Bronvermelding(en)

 1. [S58] Ditgitaal Stadsarchief s' Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/index.cfm

Dina Johanna Van Leiden

     Dina Johanna Van Leiden werd gedoopt op 22 maart 1747 te Pieterskerk, Leiden. Ouders d'Heer en Vrouwe getekend d'Heer Jan Heer van West-Barendregt etc.Capitijn Lieutenant in het Regiment Guardes te Paard. Zij werd geboren op woensdag, 22 maart 1747 te Leiden . Zij was de dochter van Baron Pieter Cornelius Van Leiden en Agneta Emerentia van Lanschot.

Casper van den Bogaert

Kind van Casper van den Bogaert

Johanna Backlier

Kind van Johanna Backlier

David Kien

     David Kien werd geboren op woensdag, 21 maart 1725 te Alkmaar .1 Hij was de zoon van Johan Nicolaasz Kien en Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren. David Kien overleed voor 1730 te Alkmaar.

Bronvermelding(en)

 1. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).

Angelica Kien

     Angelica Kien werd geboren op dinsdag, 11 maart 1727 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Johan Nicolaasz Kien en Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren.

Bronvermelding(en)

 1. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).

Maria Elisabeth Kien

     Maria Elisabeth Kien werd geboren op dinsdag, 11 maart 1727 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Johan Nicolaasz Kien en Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren.

Bronvermelding(en)

 1. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).

Jacoba Angelica Kien

     Jacoba Angelica Kien werd geboren op vrijdag, 24 juni 1729 te Alkmaar . Zij was de dochter van Johan Nicolaasz Kien en Maria Jacoba de Blois van Ginderdeuren. Jacoba Angelica Kien werd gedoopt op 30 juni 1729 te Kloosterkerk, 's Gravenhage.1

Bronvermelding(en)

 1. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).

Margaretha Kien

     Margaretha Kien werd geboren circa 1699 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Nicolas Kien en Margaretha Tromp. Margaretha Kien overleed circa 1706 te Alkmaar.

Bronvermelding(en)

 1. [S67] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 166 + (184-185-186-187)).

Anna Louise van Lanschot

     Anna Louise van Lanschot werd geboren circa 1670 te Leiden . Zij was de dochter van Meester Wouter van Lanschot en Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck.

Johan Hendrik Pabst

Mathijs Kien

     Mathijs Kien werd gedoopt op 28 januari 1663 te Kloosterkerk, ‘s-Gravenhage.1 Hij werd geboren op zondag, 28 januari 1663 te ‘s-Gravenhage .1 Hij was de zoon van Johan Nicolaaszn. Kien en Suzanna Phillipsdr van Lanschot. Mathijs Kien overleed in juli 1663 te 'S Gravenweert. 6 maand oud.1

Bronvermelding(en)

 1. [S69] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 165-167).

Phillips Kien

     Phillips Kien was schepen van Alkmaar, ontfanger der gemeente landsmiddelen in ‘t kwartier van Peelland, sterft ongehuwd. Hij legde op 24 Oct 1688 eed af als advocaat voor den Hove van Holland.1 Hij werd gedoopt op 27 juni 1664 te Kloosterkerk, ‘s-Gravenhage.1 Hij werd geboren op vrijdag, 27 juni 1664 te 'S Gravenweert . Hij was de zoon van Johan Nicolaaszn. Kien en Suzanna Phillipsdr van Lanschot. Phillips Kien overleed op zondag, 12 november 1702 te 'S Gravenweert in de ouderdom van 38. Hij werd begraven op 12 november 1702 te Grote Kerk, Alkmaar.1

Bronvermelding(en)

 1. [S69] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 165-167).

Nanning Geesteranus

Jacoba Brasser

Mathijs Kien

     Mathijs Kien werd geboren op zondag, 27 maart 1672 te ‘s-Gravenhage . Mr. Rochus Kijn, advokaat voor het hof van Holland, Johanna Persjjn, vrouw van Mr. Rochus van den Honaert, ook advokaat voor hof van Holland.1 Hij was de zoon van Johan Nicolaaszn. Kien en Suzanna Phillipsdr van Lanschot. Mathijs Kien werd begraven op 7 juni 1701 te Alkmaar.1 Hij overleed op dinsdag, 7 juni 1701 te ‘s-Gravenhage in de ouderdom van 29.

Bronvermelding(en)

 1. [S69] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 165-167).

Jacob Backer

Margeret Schellinger

Margaretha Fannius

     Margaretha Fannius werd geboren op zondag, 22 oktober 1730 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch en Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien. Margaretha Fannius werd begraven op 12 oktober 1736 te Grote Kerk, Alkmaar. Oud recht: 599. Klasse: F 30.-.-. Grafnummer: Choor no 201. d.v Catharina Zara Kien 6 gld en voor extra ordinaris 60 gld.1 Zij overleed op vrijdag, 12 oktober 1736 te Alkmaar in de ouderdom van 5.1

Bronvermelding(en)

 1. [S123] Regionaal Archief Alkmaar, online http://www.archiefalkmaar.nl

Cornelia Fannius

     Cornelia Fannius werd geboren op donderdag, 4 december 1732 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch en Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien. Cornelia Fannius werd begraven op 10 september 1738 te Grote Kerk, Alkmaar. Oud recht: 601. Klasse: F 30.-.-. Grafnummer: Choor no 202. d.v. Gerard Fannius burgemeester en Catharina Zara Kien 66 gld dubbelt regt F 60.-.1 Zij overleed op woensdag, 10 september 1738 te Alkmaar in de ouderdom van 5.1

Bronvermelding(en)

 1. [S123] Regionaal Archief Alkmaar, online http://www.archiefalkmaar.nl

Pieter Fannius

     Pieter Fannius werd geboren op maandag, 10 februari 1727 te Alkmaar .1 Hij was de zoon van Meester Gerard Fannius heer van Cortenbosch en Hoogwelgeboren Vrouwe Catharina Sara Kien. Pieter Fannius werd begraven op 3 december 1737 te Alkmaar. Hij overleed op dinsdag, 3 december 1737 te Alkmaar in de ouderdom van 10.

Bronvermelding(en)

 1. [S72] A.J. Van Der AA Biographisch Woordenboek, pagina 37.

Cornelius Fannius

     Cornelius Fannius werd geboren op maandag, 9 juni 1625 . Hij huwde Catherina van Sypesteyn in februari 1655. Cornelius Fannius werd begraven op 3 november 1675 te Hillegom. Hij overleed op zondag, 3 november 1675 te Hillegom in de ouderdom van 50.1

Kind van Cornelius Fannius en Catherina van Sypesteyn

Bronvermelding(en)

 1. [S72] A.J. Van Der AA Biographisch Woordenboek, pagina 37.