Casparus van Lanschot

     Casparus van Lanschot was op 18 jarige leeftijd naar Oost Indië vertrokken.
Smekende om pardon voor Casparus van Lantschot, haer man zal'' halve ...Lantschot, zal afgeslagen worden ; dat d'E. van der Laen.
Des s'avonts na 't gebed, zyn de sentienen van den Raed van Justitie tegen Albert van Foreest en Casparus van Lantschot over begane manslag gevelt, by haer Ed. geapprobeerd .
Bron: Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse.... Door Jacobus Anne van der Chijs, J. de Hullu 1893, pag. 331. Via google books. (verder onderzoeken)
Op 3 julie 1647 word een testament opgemaakt door zijn moeder Suzanne Van den Bogaert, die haar bezittingen verdeeld over haar drie kinderen, nl. Mr Hugo de Roi, Constantia de Roi (beide uit vorig huwelijk) en Gasparus van Lanschot.
      Hij werd geboren op donderdag, 29 mei 1636 te Leiden . Hij werd gedoopt te Pieterskerk, Leiden, op 30 mei 1636.1 Hij was de zoon van Gerard van Lanschot en Suzanna van den Bogaert. Casparus van Lanschot was op 28 mei 1661 't fort de Goede Hope. Ende alsoo voorsz. Jochum Blank, vermits sijn trouwen, sigh ten eersten meent in vrijdom te begeven, soo wort denselven, ten aensien van sijne naerstige diensten in 't waernemen van Compagnie's magasijnen en dependentien, als ook het houden van de meergemelte guarnisoens-soldijeboucken en specificatie van oncosten der schepen als andersints, nu omtrent de drie jaren tot genoegen waergenomen, bij desen ook gebeneficeert, soo haest sigh in vrijdom sal begeven hebben, tot lantschout1. der vrije colonie alhier, mits sigh ook tot den lantbou sal hebben te erneren.

Aldus gedaen en geresolveert in 't fort de Goede Hope, ten dage en jare voorsz. (Was geteykent:)
Jan van Riebeeck - Roeloff de Man - Abraham Gabbema, bij overstemminghe in -
Jasper van lantschout - Pieter Everaerts - Hendrick Lacus, secretaris.’.2 Hij overleed op zaterdag, 16 augustus 1664 te Batavia in de ouderdom van 28. Des avonts, na 't gebed, zyn de sententien van den Raed van justitie tegen Albert van Foreest en Casparus van Lantschot, over begane manslag gevelt, by haer Ede geapprobeert.
den 15 augustus
Het vaertuyg, naer Lampon en elders gesonden om de boot van 't jacht, de Schelvis, op Ie soekeo, is wedergekeert, zonder eenig tael of teecken van de boot vernomen te hebben.
Des middags is de weduwe wylen meester Hugo de Roy met hare kinderen by zyn Ede den heere gouverneur Generael, geweest, biddende en smekende om pardon voor
Casparus van Lantschot, haer man zaliger halve broeder, dewelke gecoodemneert is om op morgen ter doot gejusticeert te worden.
Na de middag is ter vergadering van haer Ëde goedgevonden: dat het versoek van den coopman, Willem Alma, om weder na Bengale te keeren sal afgeslagen worden: vermanende nietemin den directeur, van Heyningen, met zachte termen, dat het opsenden van zodanige gequalificeerde ministers buyteo resolutie van Rade niet meer zal dienen te geschieden; dat het versoek van de weduwe wylen meesier Hugo de Roy en hare kinderen, om pardon voor
Gasparus Lantschot, zal afgeslagen worden.
De toenmalige Gouverneur Generaal was Joan Maetsuycker, geboren te Amsterdam op 14 oktober 1606. Hij studeerde in Leuven en promoveerde in de rechten, vestigde zich als advocaat in Den Haag en later bij het gerecht van Amsterdam.
In 1636 kwam hij aan in Batavia.3,4

Bronvermelding(en)

 1. [S176] Erfgoed Leiden (EL) DTB Dopen, Leiden, May 30, 1636, online http://www.openarch.nl/show.php
 2. [S143] Jan van Riebeeck, Daghregiste, online http://www.dbnl.org/tekst/rieb001dagh03_01/…
 3. [S147] Google books: Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse, online http://www.archive.org/stream/…
 4. [S149] Joan Maetsuycker, online http://www.vocsite.nl/geschiedenis/personalia/…

Meester Wouter van Lanschot

wapenschild Wouter van Lanschot 1632-1717
     Meester Wouter van Lanschot werd geboren op dinsdag, 6 juli 1632 te Leiden . Hij was de zoon van Johan van Lanschot en Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein. Meester Wouter van Lanschot werd gedoopt te Hooglandsche Kerk, Leiden, op 20 juli 1632, doopgetuigen waren Susanna van den Muelen Weduwe van Mr. Michiel van Craienstein, Bartholomeus van Segwaert, Willem Bonius. Hij was in 1647 student aan de Universiteit van Orléans in Frankrijk. Hij kreeg er wiskunde bij prof. Marrois.1 Hij huwde Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck, dochter van Alexander l'Empereur van opwijck, op 22 oktober 1656 te Leiden. Meester Wouter van Lanschot was getuige bij de doop van Johan Phillip Focanus op 13 mei 1660 te Grote Kerk, 's Hertogenbosch.2 In 1671 kreeg de stadsbouwmeester Willem van der Helm de opdracht een nieuwe stadspoort te ontwerpen omdat de oude poort bouwvallig geworden was. Hierbij moesten de fundamenten van de oude poort hergebruikt worden. Op 21 mei 1671 werd de eerste steen gelegd door het 10-jarig zoontje (Johan Alexander) van de Leidse burgemeester Wouter van Lanschot. De werkzaamheden zouden in november 1671 klaar moeten zijn. Het werk vorderde echter niet zoals voorzien. De oude fundamenten bleken in te slechte staat en moesten vervangen worden en ook het metselwerk van de poort liep vertraging op. Gedurende de strenge winter lag het werk stil en pas in mei 1672 werd het dak van leien voorzien. In juni werd de poort met het oog op de Franse inval in allerijl en met hulp van de nog aanwezige timmerlieden gesloten.3,4 Meester Wouter van Lanschot huwde Barones Justina Catherina du Tour, dochter van Baron Marc du Tour edelman van zijne hoocheyt en Sarah l'Empereur van Opwijck, op 30 augustus 1673 te Leiden.5 Meester Wouter van Lanschot was in 1690 schepen en vervolgens Burgemeester van Leiden. Voorheen was hij veertigraad van Leiden van 18 juli 1662 tot 6 juli 1680, weesmeester in Leiden van 3 aug. 1666 tot 10 nov. 1668 en 10 nov. 1679 - 1 juni 1680, schepen 25 juli 1668 - 10 nov. 1669 en 20 mei 1673 - 3 nov. 1675, hoofdofficier 10 nov. 1669 -10 nov. 1672, rotmeester 18 jan. 1673 - 12 okt. 1673, burgemeester 16 nov. 1678 - 6 juli 1680, bewindhebber Verenigde Oostindische Compagnie ter Kamer Amsterdam 18 dec. 1675 - 10 nov. (1) 1678, rekenmeester der domeinen juni 1680, meesterknaap van Holland en West-Friesland 20 maart 1716.
(1) één van de "Heeren XVII" in 1677. Hij was getuige bij het huwelijk van Emerentia van Vesanevelt en Johan Alexander van Lanschot op 20 oktober 1692 te Nierop, Leiden; Getuigen bruidegom: Wouter van Lanschot - Getuigen bruid: Agneta van Peenen moeder Hooygraft - Beroep getuige Raad & rekenmr domein. Holl & West Vriesland, wnd. Den Haag. Voorvoegsel bruidegom en zijn getuige: Mr.5 Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour woonden te Klinkenberg, Voorhout in in 1715. Hij stond vermeld met meer dan 2 dienstboden, had een koets met vier paarden. Verder ook nog "waerbij inwoont voor korten tyt soo geseyt mevr. Born". Hij had een buitenplaats genaamd "Klinkenberg".6 Meester Wouter van Lanschot overleed op zaterdag, 3 juli 1717 te Leiden in de ouderdom van 84. 8 december 1717 : "Alsoo de Veylinge van de Hofstede en Plantagie genaemt Klinckenberg groot 31 morgen, gelegen onder Sassenheym aen de Heere-weg met desselfs Landen alle nagelaten by den Hoog Ed. Heer Mr. Wouter van Lanschot in zijn leven eerste Presiderende Raed en Rekenmeester van de Hollandse Domeynen, den 30 November laetstleden door het ontydig afsterven van den Heer Executeur niet heeft kunnen voorrgaen wert by deses geadverteert, dat de verkoping der voornoemde Hofstede en Landeryen onfeilbaer door de Erfgenamen van den voorsz Overleden Heer van Lanschot, zal gehouden werden op Saturdag den 18 December 1717 binnen de Stad Leyden op 't Heere-Logement op den Burg des avonts ten 5 uuren precijs".

Men is van meninge op den 3o November op de Burg tot Leyden by openbare Veylinge te verkopen een vermakelijcke Hofstede genaemt Klinkenberg voorsien met seer schoone Saletten Kamers, Keucken en Kelders, Koetshuys Stallinge voor 6 Paerden groot in zijn Plantagie met het SterreBos en Moes-thuyn omtrent 5 Morgen; mitsgaders een Boere-Woning met omtrent 14 Morgen Lands; alles staende en gelegen in den Ambachte van Sassenheym aen de Heere-Weg ,daer de Post-Wagens tusschen Amterdam en 'sGravenhaeghe, dagelijcks voorby rijden een groot uur van Leyden en een quartier uurs van de Haerlemse Treckvaert Nagelaten by den Hoog Eelen Heer Wouter van Lanschot, en sijn Hoog Ed. leven eerste en presiderende Raed en Rekentmeester van de Hollandse Domeynen.7,8 9 december 1717wordt acte verleden voor schout en schepenen van den Haag, de heer Joachim Rudiger baron van Born gehuwd met vrouwe Sara Constantia van Lantschot, Jacque Philippe de Giraud gehuwd met Adriana Maria van Lantschot, vrouwe Deliana Constantia van Lantschot douariere d’Orgemond en juffrouw Catharina van Lantschot meerderjarige ongehuwd persoon tezamen kinderen.en mede-erfgenamen van de heer en mr Wouter van Lantschot geven procuratie op hun broer en zwager de Heer en Mr Alexander van Lantschot schepen en raad der stede van Alkmaar om uit hun naam en van harentwege benevens de verdere kinderen van Wouter van Lantschot te verkopen al de onroerende goederen en effecten door genoemde Wouter van Lantschot nagelaten.

Acte van 20-12-1717. De juffrouwen Adriana van Lantschot en Anna Maria van Lantschot meerderjarige ongehuwde dochters en mede kinderen en erfgenamen van Mr Wouter van Lantschot geven procuratie op Mr Alexander van Lantschot schepen van Alkmaar om de nalatenschap van Wouter te verkopen.

Translaat uit het Hoogduits. Dramburgh 31-7-1717. Akte gepasseerd voor Christiaan van Wagener Keizerlijk beëdigd notaris, Jonkvrouw Wilhelmina van Lantschot dochter van wijlen Wouter van Lantschot en desselfs eerste echtgenote vrouwe Constantia Johanna van Lantschot geboren L’Empereur van Opwijk geeft procuratie op de voorsz. Alexander van Lantschot.

Acte van 30-12-1717. De heer Alexander van Lantschot als procuratie hebbende van juffrouw Wilhelmina van Lantschot, van de heer Joachim Rudiger baron van Born gehuwd met vrouwe Sara Constantia van Lantschot, van Jacque Philippe de Giraud gehuwd met Anna Maria van Lantschot, van vrouwe Deliana Constantia van Lantschot douariere d’Orgemond en van juffrouw Juliana Catharina van Lantschot meerderjarig ongehuwd persoon, juffrouw Adriana van Lantschot en juffrouw Anna Maria van Lantschot meerderjarige ongehuwde personen, kinderen en mede-erfgenamen van Wouter van Lantschot verkopen Jan Symonszn. Buitendijk 2 morgen 415 roe weiland gelegen aan de Menneweg in de Floris Schouten Vrouwenpolder, belend NO de kinderen van Jacob van Claveren, de pastorie te Sassenheim en Willem Jacobszn. van der Werff, ZO dezelfde Van der Werff en de kinderen van Maarten Corneliszn. Rous, ZW de voorsz. Menneweg en NW enige buurhuizen en erven, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 8-2-1698, voor 1572 gulden .

Translatie uit het Hoogduits. Dramburgh 31-7-1717. Akte Christiaan Wagener. De heer Joachim Rudiger Baron van Born, heer van Goltz geeft procuratie op zijn vrouw Sara Constantia van Lantschot althans wonende in Holland ivm de nalatenschap van Wouter van Lantschot en Justina Catharina de Tour zijn schoonouders.

Acte 20-12-1717. De heer Alexander van Lantschot handelend namens vrouwe Sara Catharina van Lantschot verkoopt de heer Willem van Egmond van der Nyenburgh een bouwhuisinge met koe- en paardestallen, schuur, kaarnhuis, zomerhuis, wagenhuis, hooibergen, boomgaard en wei- of teellanden tezamen groot 1 morgen 550 roe, waarvan 10 hond is erfleen van de Staten van Holland en West-Friesland vertegenwoordigende de Abdij van Egmond in Sassenheim en draagt op de resterende 150 roe allodiaal land, belend in zijn geheel NO Gerritie Cornelisdr. Elstgeest weduwe van Cornelis Teuniszn. van der Bijl, de erfgenamen van Marytie Cornelisdr. Erffoort de oude, Jacob Corneliszn. van Leeuwen en Leentie Ariensdr. van der Werff weduwe van Dirk Janszn. Pruys, ZO de Heereweg of de Dorpsstraat en Symon Corneliszn. Doorneveld, ZW de voorsz. Doorneveld en de erfgenamen van de heer Isaak Coolbrand en NW de navolgende partij van 2 morgen 2 hond en Jan Huybertszn. Sandbergen, twee percelen weiland gelegen aan elkander in de Mottige Polder, tezamen groot 2 morgen 2 hond, belend in zijn geheel NO de voorsz. Sandbergen, ZO de voorgaande partij en de erfgenamen van de heer Isaak Coolbrand, ZW de singel van de hofstede van wijlen de heer Isaak Coolbrand en de navolgende partij van 1 morgen 569 roe en NW de navolgende partij van 1 morgen 261 roe; 1 morgen 261 roe weiland gelegen in de voorsz. polder, belend NO de voorsz. Sandbergen, ZO de partij van 2 morgen 2 hond land, ZW de partij van 1 morgen 569 roe en NW de Woensdagse watering; 1 morgen 569 roe weiland gelegen in de voorsz. polder, belend NO de partij van 1 morgen 261 roe, ZO de cingel, ZW de vaarsloot van de voorsz. hofstede en NW de Woensdagse watering en nog 2 percelen zo wei- als teelland tezamen groot 2 morgen 4 hond, belend NO Jacob Teuniszn. van Egmond, ZO de Heereweg en ZW en NW Pieter Leendertszn. van Leeuwen en nog ten NW Maartie Symonsdr. Elstgeest weduwe van Michiel Christiaanszn. den Hamer, voor 3030 gulden.

Acte 3-2-1718. Dezelfde namens de voorsz. vrouwe Sara Constantia van Lantschot verkoopt Jan Corneliszn. van der Bijl 301 roe wei- of teelland, belend NO Jan Teuniszn. Warmonderdam, ZO en ZW Huybert Floriszn. Hoekman, NW Cornelis Dammaszn. Verdel en Pieter Dammaszn. Verdel, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 10-5-1702, voor 230 gulden.

Copie akte 11-12-1717 gepasseerd voor notaris Jacob van der Burch te den Haag. De voorsz. Joachim Rudiger nomine uxoris geeft procuratie op Alexander van Lantschot om te verkopen aan de heer Willem van Egmond van der Nyenburgh een woning en boomgaard etc.

Copie akte 21-8-1717 gepasseerd voor notaris Johannes van Swanenburg te Leiden. Johan Alexander van Lantschot oud burgemeester van Leiden verwerpt de nalatenschap van zijn vader Wouter van Lantschot.

Copie akte 2-12-1717 gepasseerd voor notaris Symon van Douderen te Leiden. de heer Mr Josias Hubrecht advocaat wonende Leiden gehuwd met vrouwe Maria van Lantschot, dochter van Mr Wouter van Lantschot en vrouwe Justitia Catharina du Tour verwerpt de nalatenschap van zijn schoonouders.

Acte 24-1-1718. Dezelfde als lasthebber van juffrouw Wilhelmina van Lantschot, Joachim Rudiger nomine uxoris, Jacque Philippe de Giraud nomine uxoris, vrouwe Delina Constantia van Lantschot, juffrouw Juliana Catharina van Lantschot, Adriana van Lantschot en Anna Maria van Lantschot, allen kinderen en mede-erfgenamen van Wouter van Lantschot verkopen Mr Josias Hubrecht drie partijen land tezamen 5 morgen 4 hond 30 roe hooiland gelegen in de Roode Molen polder van ouds genaamd Vrankrijk, belend NO de koper, ZO de erfgenamen van de heer Cornelis Sprongh en de heer Nicolaas van Bambeek, ZW de voorsz. heer Van Bambeek en NW de schouwsloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 6-2-1682, voor 1050 gulden. bron: Rechterlijk Archief van Sassenheim inv.no. 9 door H.J. van der Waag.

Kinderen van Meester Wouter van Lanschot en Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck

Kinderen van Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour

Bronvermelding(en)

 1. [S163] Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais / pagina 532, online http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5545127v/…
 2. [S158] Stadsarchief s Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/
 3. [S133] Koepoort Leiden, online http://nl.wikipedia.org/wiki/Koepoort_%28Leiden%29
 4. [S189] (Leidsch Dagblad, 02/02/1974; p. 3/26), online http://leiden.courant.nu/
 5. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 6. [S61] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1893). (pagina 64).
 7. [S172] Oprechte Haerlemsche courant 9-12-1717, online http://resources3.kb.nl/011105000/pdf/DDD_011105326.pdf
 8. [S173] Oprechte Haerlemsche courant 13-11-1717, online http://resources3.kb.nl/011105000/pdf/DDD_011105315.pdf

Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck

     Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck werd geboren op dinsdag, 20 april 1638 te Leiden . Zij was de dochter van Alexander l'Empereur van opwijck. Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck huwde Meester Wouter van Lanschot, zoon van Johan van Lanschot en Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein, op 22 oktober 1656 te Leiden. Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck was getuige bij de doop van Anna Maria van Lanschot op 2 november 1664 te Sassenheim; Doopgetuige wa eveneens juffr. Sara l'Empereur van Oppijck.1 Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck overleed op vrijdag, 18 november 1672 te Alkmaar in de ouderdom van 34.

Kinderen van Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck en Meester Wouter van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Johan Alexander van Lanschot

     Johan Alexander van Lanschot werd geboren op woensdag, 13 februari 1658 te Leiden . Hij was de zoon van Meester Wouter van Lanschot en Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck. Johan Alexander van Lanschot werd gedoopt te Hooglandsche Kerk, Leiden, op 15 februari 1658, dopgetuigen waren Margareta van Lanschot, Adriana van Egmond Van Nieuburg, Adriaen van Beveren. Hij was in 1692 schepen en vervolgens Burgemeester van Leiden, get Raad & rekenmeester domeinen van Holland & West Vriesland, wonend in Den Haag. Hij was kapitein van de schutterij van 6 nov. 1679 tot okt. 1690, baljuw, schout en hoofdofficiervan Oud- en Nieuw Niedorp, Winckel, etc., veertigraad 30 okt. 1690, weesmeester juli 1692 - 10 nov. 1697, 10 nov. 1699 - 31 maart 1700, 10 nov. 1705 - 25 juli 1708, thesaurier extra ordinaris 10 nov. van de jaren 1697, '98, 1715, '16, schepen 25 juli van de jaren 1700, '01, '02, '04, '05, '08, '09, '11, '12, burgemeester 10 nov. 1713, royeermeester 20 nov. 1714 - 20 jan. 1716.1 Hij huwde Emerentia van Vesanevelt, dochter van Meester Johan van Vesanevelt en Agneta van Peenen, op 20 oktober 1692 te Nierop, Leiden. Getuigen bruidegom: Wouter van Lanschot - Getuigen bruid: Agneta van Peenen moeder Hooygraft - Beroep getuige Raad & rekenmr domein. Holl & West Vriesland, wnd. Den Haag. Voorvoegsel bruidegom en zijn getuige: Mr.1 Johan Alexander van Lanschot overleed op dinsdag, 30 november 1717 te Leiden in de ouderdom van 59.

Kinderen van Johan Alexander van Lanschot en Emerentia van Vesanevelt

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Jonkheer Alexander van Lanschot

wapen van Alexander van Lanschot 1662-1728
     Jonkheer Alexander van Lanschot werd geboren op woensdag, 4 oktober 1662 te Leiden . Hij was de zoon van Meester Wouter van Lanschot en Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck. Jonkheer Alexander van Lanschot werd gedoopt op 3 november 1662 te Pieters kerk, Leiden. Doopgetuigen waren Sara L'Empereur van Oppijck, zus van de moeder van Adriana en Wouter van Segwaert.1 Hij huwde Josina van Beeck, dochter van Chrisfoffel van Beeck, op 2 mei 1694 te Alkmaar. Jonkheer Alexander van Lanschot was in 1707 lid geworden van het vroedschap van Alkmaar, wordt het jaar daarop benoemd tot schepen.2 Hij overleed op vrijdag, 2 april 1728 te Alkmaar in de ouderdom van 65. Hij werd begraven op 3 april 1728 te St Pieterskerk, Leiden. Werd naar naar Leijden gevoert, kosten 19 gld. In 1950: Belonje geeft een beschrijving van Alexander van Lanschots familiewapen. Dat is het wapen van de Leidse Van Lanschots, dat heden ten dage nog deel uitmaakt van het wapen van de tak Van Lanschot Hubrecht, waarvan de schrijver van dit boek nl. Johan Alexander van Lanschot Hubrecht (1910-2000) een afstammeling van is. Het wapen is gevierendeeld, waarbij I en IV het wapen Hubrecht en II en III het wapen Van Lanschot (in zwart drie gouden drielingbalken, vergezeld van een uit de bovenste balk komende gouden leeuw; zie Ned. Patriciaat Anno 1932, 66e jrg.).
Het merkwaardige is nu, dat Alexanders contrazegel, dat hij als schepen gebruikte en dat in groene was is opgenomen in de collectie schepenzegels van Alkmaar er echter geheel anders uitziet. Het wapen is dan gevierendeeld, waarbij I en IV het wapen van de Leidse Van Lanschots en II en III, zoals" BeIonje dat beschrijft, "drie vogels op een grond" voorstellen, en dat moet het oorspronkelijke familiewapen van de rooms-katholieke in Vlaanderen gewoond hebbende voorvaderen van de Leidse Van Lanschots zijn, dat in rood een zilveren schildhoofd heeft, beladen met drie merlets.
Toen de voorvader Philips Van Lanschot (1539-1620) echter het rooms-katholieke geloof had afgezworen en tot de nederduits gereformeerde godsdienst was overgegaan en zich vanuit Antwerpen in Leiden had gevestigd, wilde hij het wapen van zijn rooms-katholieke voorouders niet meer voeren en nam het Van den Brande wapen, het wapen van zijn moeder, aan, welk wapen sindsdien door de Leidse Van Lanschots gevoerd is blijven worden. Ook Alexander van Lanschot voerde dit wapen, maar uit zijn contrazegel blijkt, dat ook hij nog bijzonder goed wist, hoe het oorspronkelijke wapen er had uitgezien. (Zie hiervoor ook de artikelen over "De pieuze Cornelis van Lanschot (1572-1656)' in het oktobernummer 1986 en het septembernummer 1987 van "De Leydsche Drapier" en het aan dezen gewijde jaarboek 1987 van de in Antwerpen gevestigde Vereniging Cornelis Floris).

Kinderen van Jonkheer Alexander van Lanschot en Josina van Beeck

Bronvermelding(en)

 1. [S99] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail van Hans Van Landschoot, 16/6/2010.
 2. [S51] Notariële akte Utrecht, online http://www.hetutrechtsarchief.nl/beeld/Notaris/NT0010/…

Josina van Beeck

     Josina van Beeck werd geboren circa 1665 te Haarlem . Zij was de dochter van Chrisfoffel van Beeck. Josina van Beeck huwde Jonkheer Alexander van Lanschot, zoon van Meester Wouter van Lanschot en Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck, op 2 mei 1694 te Alkmaar. Josina van Beeck overleed op woensdag, 12 oktober 1729 te Alkmaar. Zij werd begraven op 13 oktober 1729 te St Pieterskerk, Leiden.

Kinderen van Josina van Beeck en Jonkheer Alexander van Lanschot

Jonkheer Wouter Christoffel van Lanschot

     Jonkheer Wouter Christoffel van Lanschot werd geboren op zondag, 13 november 1695 te Alkmaar . Hij was de zoon van Jonkheer Alexander van Lanschot en Josina van Beeck. Jonkheer Wouter Christoffel van Lanschot huwde Elisabeth Scriba, dochter van Joannes Scriba en Susanna Pus, circa 1725. Elisabeth, overleden in Alkmaar op 7-8-1751, trouwt 1ste Gualter Christoffel van Lanschot, baljuw van Abbekerk en Larnbertschaag, zoon van Alexander en Josina van Beek, huwt 2de met (huw. voorw. Alkmaar 5-1-1747) Adrianus Bollen, begraven in Alkmaar op 28-4-1768, notaris en procureur aldaar weduwnaar van Susanna Coops, zoon van Jan, gerechtsbode.

Het huwelijk met Elisabeth Scriba was kinderloos gebleven en Elisabeth werd universeel erfgenaam van haar man. Hiervan blijkt uit een notariële acte van 17 december 1743, waarin wordt gesproken over Elisabeth Scriba, weduwe en universele erfgename volgens het testament, verleden ten overstaan van Muus Dool, secretaris van Abbekerk en 2 schepenen aldaar, van 3 november 1729 van haar man "jonkheer Christoffel Lanschot, te Alkmaar wonende : verkoop van een huis aan de Zuid zijde van de Oude Vest aldaar met behangsel, losse plank... enz. enz.". Belonje heeft een notitie gemaakt over een op Wouter Christoffel van Lanschot betrekking hebbende voor ons zeer interessante "notariële acte, waaruit blijkt, dat op 12 mei 1732 voor de Alkmaarse notaris Mr J. van Twuijver compareerde :"Jonkheer Wouter Christoffel van Landschot, Hoofd-Schout van Abbekerk "en Lambertschagen et cetera, wonende alhier als "zoon en erfgenaam van zijn vrouw-moeder Josina van Beek, weduwe van "de Wel Edele Heer Alexander van Landschot, in zijn weledelens leven "Raad en oud-schepen etc. der voorsz. Stad als bij appointernent van "den Hove provinciaal van Holland van 19 December 1730 en opvolgend "declaratoir van het testament van Vrouwe Josina van Beek d.d. "23 Junij 1731 pleno jure erfgenaam geworden van 3 loarente-brieven. "ten name van Nicolaas van der Nijenburg, bezegeld 4 maart 1608, als "voren ten name van Adriana van der Nijenburg, bezegeld 12 November "1627 en als voren ten name van Philips van Assendelft dd. 1 maart "1610".
Deze notariële acte is voor ons daarom zo bijzonder interessant, omdat wij daarin drie namen van voorouders van ons vinden: de zoeven reeds eerder door mij genoemde Adriana van Egmond van der Nijenburg, schoonmoeder van Alexanders vader Wouter van Lanschot, Adriana's vader Nicolaas van Egmond van der Nijenburg en Adriana's grootvader van moederszijde Philips van Assendelft. (Zie hiervoor in de kwartierstaat van Agatha Lydia van Lanschot (1723-1807) de kwartieren 19, 38, 39 er. 78; zie ook de op 25 april 1656 door Philips van Assendelft - een neef van Adriana en dus niet haar grootvader! - aan zijn nicht Adriana van Egmond van der Nijenburg geschreven brief in het aprilnummer en het oktobernummer 1986 van "De Leydsche Drapier").
Een andere zeer interessante notariële acte, waarover Belonje in zijn notities mededeling doet en die betrekking heeft op Wouters nalatenschap, is op 29 juni 1742 gepasseerd voor notaris Jacob van Bodeghem. In deze acte zijn vastgelegd verklaringen van "de Wel Edele Geborene Vrouwe Geertruida Geesteranus, weduwe van de Wel Edele " Gestorven Heer en Mr Johan Kien in zijn Weledelens leven Raad in de "Vroedschap en oud President Schepen dezer Stad etc. en de Wel Edele Geboren "Vrouwe Martha Zweers de Landas, Douarière de Wel Edele Gestorven. Heer "Hendrik D'Escurij (Collot D'Escury, Bel.), in zijn Wel Edele leven "Ritmeester van een Compagnie Paarden ten dienste dezer landen." De beide dames legden haar verklaringen af "ter requisitie van de Wel Edel Geboren Vrouwe Elisabeth Scriba, weduwe "van wijlen de Wel Edele Gestr. Heer Gualterus Christoffel van Landschot, "in zijn Wel Edele leven Bajluw van Abbekerk, Lammerschagen en Twisk." De verklaringen werden afgelegd in tegenwoordigheid van de Wel Edele Geboren Heer Mr Jacob Josias Vrijburgh, Regerend Burgemeester en Raad in de Vroedschap van Alkmaar en Jan Schagen van der Goes. Wat verklaarden nu de beide dames?
Zij verklaarden "de zuijvere endo opregte waerheijt te zijn dat Vrouwe Josina van "Beke, distijds weduwe zijnde van de Wel Edele Gestr. Heer Alexander "van Landschot, in zijn Weledelens leven Raad in de Vroedschap en "oud Schepen dezer stad etc.etc. haar vrouwen attsstanten eijgen-"mondigh ongeverght op diverse tijden en plaatsen heeft gedeclareert, "dat de Vrouw van haar Soon, de voorzegde Heer Gualterus van Lanschot "uijt haar goed trekken soude zoo lange zij leefde jaarlijk drie "hondert gld."
De eerste comparante, Vrouwe Geertruida Geesteranus, verklaarde nog afzonderlijk "dat genoemde Vrouwe Josina van Beek aan haer diestijds nader hadde "gedeclareert, dat de genoemde vrouwe van haer soon, de req in deses, "haer huijshoudinge in die gevalle soude opbreken en haer kost koopen, "als hebbende alsdan brood".
Zij verklaart dan verder nog het een en ander, dat ik niet goed heb kunnen lezen, maar dat hierop neerkomt, dat zij een goed geheugen heeft en dat zij haar verklaringen, indien nodig, nog wel onder ede wil bevestigen. Uit de tekst van deze acte krijg je de indruk, dat Elisabeth Scriba na de dood van haar man, Wouter Christoffel van Lanschot, in armoedige financiële omstandigheden verkeerde en de F. 300.- per jaar wel erg nodig had om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. En voortc, dat de door haar schoonmoeder haar gedane toezegging, dat zij haar hele leven lang jaarlijks F. 300.- zou krijgen, niet schriftelijk was vastgelegd en Elisabeth daardoor niet kreeg, waarop zij meende recht te hebben.
Elisabeth Scriba overlijdt op 7 augustus 1751 en dan blijkt, dat zij toch niet in zulke armoedige omstandigheden heeft verkeerd, als uit de notariële acte van 29 juni 1742 is af te leiden, want uit de aangifte voor de successiebelasting te Alkmaar wordt duidelijk, dat zij niet geheel en al onvermogend was, want zij laat na 1/9 deel van verschillende goederen te of nabij Dordrecht ter waarde van F. 1988-4-2. Ook hier weer de relatie van de Van Lanschots met Dordrecht.
Daar Wouter Christoffel van Lanschot uit zijn huwelijk met Elisabeth geen kinderen had gekregen, waren er na zijn dood op 16 december 1741 geen Van Lanschots in mannelijke lijn meer in Alkmaar en het Noorderkwartier van Holland, die daar voor voortzetting van een "Van Lanschot dynastie" zouden kunnen zorgdragen.
Het leek er op, dat Alkmaar geen geschikte stad voor de Van Lanschots was om er zich voor vele generaties te vestigen. De drie pogingen, die daartoe werden ondernomen - de eerste door Philips (II) van Lanschot (1609-1661), de tweede door zijn neef Philips (III) van Lanschot (1632-1704) en de derde door Alexander van Lanschot (1662-1728) -liepen op een mislukking uit. Uit het huwelijk van de eerste werd alleen een dochter geboren; uit het huwelijk van de tweede slechts één zoon, die ongetrouwd in een zeegevecht sneuvelde en uit het huwelijk van de derde ook slechts één zoon, die weliswaar trouwde, maar wiens huwelijk kinderloos bleef.
Daar Philips (II) van Lanschot zich omstreeks 1641 in Alkmaar moet hebben gevestigd en Wouter Christoffel van Lanschot in 1741 in Alkmaar overleed, kan de conclusie geen andere zijn, dan dat de Van Lanschots zich niet langer dan honderd jaar in Alkmaar hebben kunnen handhaven.
Erg belangrijke ambten hebben zij in die tijd ook niet bekleed. Verder dan schepen brachten zij het niet en dat lijkt rnij ook wel verklaarbaar, want de oude Alkmaarse regentenfamilies zullen de Van Lanschots toch wel als nieuwkomers hebben beschouwd, de belangrijke ambten voor zich zelf hebben gereserveerd en er niet over hebben gedacht hen daarvoor in aanmerking te doen komen.
In vergelijking met de grote invloed en het aanzien, dat de Van Lanschots in Leiden hebben gehad, kunnen die van de Van Lanschots in Alkmaar dan ook als van geen betekenis worden beschouwd. Jonkheer Wouter Christoffel van Lanschot was in 1730 baljuw van Abbekerck, Twisk en Lambertschaag en van 1736 tot aan zijn dood kerkmeester van de St Laurenskerk te Alkmaar. Hij woonde op de Oudegracht in Alkmaar.1 Hij overleed op zaterdag, 16 december 1741 te Oudengracht, Alkmaar, in de ouderdom van 46. Kosten begrafenis:149 gld 18 st. Hij werd begraven op 18 december 1741 te St Laurenskerk, Alkmaar. Kosten begrafenis:149 gld 18 st.

Bronvermelding(en)

 1. [S19] Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje, Gen. en Her. Kerken N.-Holland.

Elisabeth Scriba

     Elisabeth Scriba werd geboren circa 1692 . Zij was de dochter van Joannes Scriba en Susanna Pus. Elisabeth Scriba huwde Jonkheer Wouter Christoffel van Lanschot, zoon van Jonkheer Alexander van Lanschot en Josina van Beeck, circa 1725. Elisabeth, overleden in Alkmaar op 7-8-1751, trouwt 1ste Gualter Christoffel van Lanschot, baljuw van Abbekerk en Larnbertschaag, zoon van Alexander en Josina van Beek, huwt 2de met (huw. voorw. Alkmaar 5-1-1747) Adrianus Bollen, begraven in Alkmaar op 28-4-1768, notaris en procureur aldaar weduwnaar van Susanna Coops, zoon van Jan, gerechtsbode.

Het huwelijk met Elisabeth Scriba was kinderloos gebleven en Elisabeth werd universeel erfgenaam van haar man. Hiervan blijkt uit een notariële acte van 17 december 1743, waarin wordt gesproken over Elisabeth Scriba, weduwe en universele erfgename volgens het testament, verleden ten overstaan van Muus Dool, secretaris van Abbekerk en 2 schepenen aldaar, van 3 november 1729 van haar man "jonkheer Christoffel Lanschot, te Alkmaar wonende : verkoop van een huis aan de Zuid zijde van de Oude Vest aldaar met behangsel, losse plank... enz. enz.". Belonje heeft een notitie gemaakt over een op Wouter Christoffel van Lanschot betrekking hebbende voor ons zeer interessante "notariële acte, waaruit blijkt, dat op 12 mei 1732 voor de Alkmaarse notaris Mr J. van Twuijver compareerde :"Jonkheer Wouter Christoffel van Landschot, Hoofd-Schout van Abbekerk "en Lambertschagen et cetera, wonende alhier als "zoon en erfgenaam van zijn vrouw-moeder Josina van Beek, weduwe van "de Wel Edele Heer Alexander van Landschot, in zijn weledelens leven "Raad en oud-schepen etc. der voorsz. Stad als bij appointernent van "den Hove provinciaal van Holland van 19 December 1730 en opvolgend "declaratoir van het testament van Vrouwe Josina van Beek d.d. "23 Junij 1731 pleno jure erfgenaam geworden van 3 loarente-brieven. "ten name van Nicolaas van der Nijenburg, bezegeld 4 maart 1608, als "voren ten name van Adriana van der Nijenburg, bezegeld 12 November "1627 en als voren ten name van Philips van Assendelft dd. 1 maart "1610".
Deze notariële acte is voor ons daarom zo bijzonder interessant, omdat wij daarin drie namen van voorouders van ons vinden: de zoeven reeds eerder door mij genoemde Adriana van Egmond van der Nijenburg, schoonmoeder van Alexanders vader Wouter van Lanschot, Adriana's vader Nicolaas van Egmond van der Nijenburg en Adriana's grootvader van moederszijde Philips van Assendelft. (Zie hiervoor in de kwartierstaat van Agatha Lydia van Lanschot (1723-1807) de kwartieren 19, 38, 39 er. 78; zie ook de op 25 april 1656 door Philips van Assendelft - een neef van Adriana en dus niet haar grootvader! - aan zijn nicht Adriana van Egmond van der Nijenburg geschreven brief in het aprilnummer en het oktobernummer 1986 van "De Leydsche Drapier").
Een andere zeer interessante notariële acte, waarover Belonje in zijn notities mededeling doet en die betrekking heeft op Wouters nalatenschap, is op 29 juni 1742 gepasseerd voor notaris Jacob van Bodeghem. In deze acte zijn vastgelegd verklaringen van "de Wel Edele Geborene Vrouwe Geertruida Geesteranus, weduwe van de Wel Edele " Gestorven Heer en Mr Johan Kien in zijn Weledelens leven Raad in de "Vroedschap en oud President Schepen dezer Stad etc. en de Wel Edele Geboren "Vrouwe Martha Zweers de Landas, Douarière de Wel Edele Gestorven. Heer "Hendrik D'Escurij (Collot D'Escury, Bel.), in zijn Wel Edele leven "Ritmeester van een Compagnie Paarden ten dienste dezer landen." De beide dames legden haar verklaringen af "ter requisitie van de Wel Edel Geboren Vrouwe Elisabeth Scriba, weduwe "van wijlen de Wel Edele Gestr. Heer Gualterus Christoffel van Landschot, "in zijn Wel Edele leven Bajluw van Abbekerk, Lammerschagen en Twisk." De verklaringen werden afgelegd in tegenwoordigheid van de Wel Edele Geboren Heer Mr Jacob Josias Vrijburgh, Regerend Burgemeester en Raad in de Vroedschap van Alkmaar en Jan Schagen van der Goes. Wat verklaarden nu de beide dames?
Zij verklaarden "de zuijvere endo opregte waerheijt te zijn dat Vrouwe Josina van "Beke, distijds weduwe zijnde van de Wel Edele Gestr. Heer Alexander "van Landschot, in zijn Weledelens leven Raad in de Vroedschap en "oud Schepen dezer stad etc.etc. haar vrouwen attsstanten eijgen-"mondigh ongeverght op diverse tijden en plaatsen heeft gedeclareert, "dat de Vrouw van haar Soon, de voorzegde Heer Gualterus van Lanschot "uijt haar goed trekken soude zoo lange zij leefde jaarlijk drie "hondert gld."
De eerste comparante, Vrouwe Geertruida Geesteranus, verklaarde nog afzonderlijk "dat genoemde Vrouwe Josina van Beek aan haer diestijds nader hadde "gedeclareert, dat de genoemde vrouwe van haer soon, de req in deses, "haer huijshoudinge in die gevalle soude opbreken en haer kost koopen, "als hebbende alsdan brood".
Zij verklaart dan verder nog het een en ander, dat ik niet goed heb kunnen lezen, maar dat hierop neerkomt, dat zij een goed geheugen heeft en dat zij haar verklaringen, indien nodig, nog wel onder ede wil bevestigen. Uit de tekst van deze acte krijg je de indruk, dat Elisabeth Scriba na de dood van haar man, Wouter Christoffel van Lanschot, in armoedige financiële omstandigheden verkeerde en de F. 300.- per jaar wel erg nodig had om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. En voortc, dat de door haar schoonmoeder haar gedane toezegging, dat zij haar hele leven lang jaarlijks F. 300.- zou krijgen, niet schriftelijk was vastgelegd en Elisabeth daardoor niet kreeg, waarop zij meende recht te hebben.
Elisabeth Scriba overlijdt op 7 augustus 1751 en dan blijkt, dat zij toch niet in zulke armoedige omstandigheden heeft verkeerd, als uit de notariële acte van 29 juni 1742 is af te leiden, want uit de aangifte voor de successiebelasting te Alkmaar wordt duidelijk, dat zij niet geheel en al onvermogend was, want zij laat na 1/9 deel van verschillende goederen te of nabij Dordrecht ter waarde van F. 1988-4-2. Ook hier weer de relatie van de Van Lanschots met Dordrecht.
Daar Wouter Christoffel van Lanschot uit zijn huwelijk met Elisabeth geen kinderen had gekregen, waren er na zijn dood op 16 december 1741 geen Van Lanschots in mannelijke lijn meer in Alkmaar en het Noorderkwartier van Holland, die daar voor voortzetting van een "Van Lanschot dynastie" zouden kunnen zorgdragen.
Het leek er op, dat Alkmaar geen geschikte stad voor de Van Lanschots was om er zich voor vele generaties te vestigen. De drie pogingen, die daartoe werden ondernomen - de eerste door Philips (II) van Lanschot (1609-1661), de tweede door zijn neef Philips (III) van Lanschot (1632-1704) en de derde door Alexander van Lanschot (1662-1728) -liepen op een mislukking uit. Uit het huwelijk van de eerste werd alleen een dochter geboren; uit het huwelijk van de tweede slechts één zoon, die ongetrouwd in een zeegevecht sneuvelde en uit het huwelijk van de derde ook slechts één zoon, die weliswaar trouwde, maar wiens huwelijk kinderloos bleef.
Daar Philips (II) van Lanschot zich omstreeks 1641 in Alkmaar moet hebben gevestigd en Wouter Christoffel van Lanschot in 1741 in Alkmaar overleed, kan de conclusie geen andere zijn, dan dat de Van Lanschots zich niet langer dan honderd jaar in Alkmaar hebben kunnen handhaven.
Erg belangrijke ambten hebben zij in die tijd ook niet bekleed. Verder dan schepen brachten zij het niet en dat lijkt rnij ook wel verklaarbaar, want de oude Alkmaarse regentenfamilies zullen de Van Lanschots toch wel als nieuwkomers hebben beschouwd, de belangrijke ambten voor zich zelf hebben gereserveerd en er niet over hebben gedacht hen daarvoor in aanmerking te doen komen.
In vergelijking met de grote invloed en het aanzien, dat de Van Lanschots in Leiden hebben gehad, kunnen die van de Van Lanschots in Alkmaar dan ook als van geen betekenis worden beschouwd. Elisabeth Scriba overleed op zaterdag, 7 augustus 1751 te Alkmaar. Zij werd begraven op 12 augustus 1751 te St Laurenskerk, Alkmaar. Oud recht: 614. Klasse: F 30.-.-. Grafnummer: N.G. no 274. huijsvrouw van de hr. Adriaan Bolten 35 gld 2 st laat geen kinderen na. In 1752: Wanneer men de Tegenwoordige Staat van Holland (deel XVII, Amsterdam 1749, bl. 307/8) opslaat, dan treft bij de vermelding van de heerlijkheid van Op- en Neer Andel aanstonds de zin : „De Heer Hendrik Pus Luitenant Kollonel van een Regiment Voetvolk ten dienste deezer Landen, bezit de Ambagtsheerlijkheid." Of deze mededeling wel in alle opzichten juist is, met andere woorden of zij nog gold toen dit gedeelte van de Tegenwoordige Staat het licht zag, lijkt mij twijfelachtig. Immers, ik vond in het protocol van de Alkmaarse notaris Adrianus van der Burgh een acte, verleden op 25 Maart 1751, dus slechts van twee jaren later, die een enigszins ander licht werpt op het toenmalige bezit van deze ambachtsheerlijkheid.
Genoemde acte werd opgemaakt ten verzoeke van een van de collega's van de notaris, n.l. door notaris Adrianus Bolten, door diens echtgenote, juffr. Elisabeth Scriba alsmede door de zuster van deze echtgenote, zijnde juffrouw Catharina Scriba . Adrianus Bolten was notaris en procureur te Alkmaar, waar hij woonde aan de Noordzijde van de Langestraat Hij was de zoon van Jan, de gerechtsbode ter plaatse, tevens bode van de Schermeer en hij werd tot notaris gecreëerd door de Staten van Holland en West-Friesland op 8 en geadmitteerd door het Hof van Holland op 9 Januari 1737 met Alkmaar als
standplaats. Sedert 1750 was hij voorts poldermeester van de Polder D. in de Schermeer en hij overleed te Alkmaar ultimo April 1768, waarna hij op de 28e dier maand aldaar in de Grote Kerk begraven werd.
Als weduwnaar van Susanna Coops maakte Bolten op 5 Januari 1747 huwelijkse voorwaarden voor notaris P. Groen te Alkmaar met bovengenoemde Elisabeth Scriba, die destijds weduwe en universele erfgename was (blijkens diens testament van 3 November 1729, verleden voor Muus Dool, secretaris, en twee schepenen van Abbekerk) van Gualter Christoffel van Lanschot, baljuw van Abbekerk en Lambertschaag en kerkmeester der Grote Kerk te Alkmaar, zoon van de baljuw van de Streek, tevens baljuw van Geestmerambacht, Schager- en Niedorper Koggen, en schepen en raad van Alkmaar, Alexander van Lanschot en Josina van Beek Christoffelsdochter (zie mijn Gedenkwaardigheden" N.-Holland, I, bl. 53 sub 143 en bl. 140 sub 448).
Elisabeth Scriba overleed reeds op 7 Augustus 1751, nalatende, blijkens de aangifte voor de successie het 1/9 gedeelte in verschillende goederen te of nabij Dordrecht, in totaal ter waarde van ƒ 1988-4-3. en ook haar zuster Catharina Scriba overleed te Alkmaar. Beide zusters zijn in het familiegraf Noordergang 274 van de Grote Kerk te Alkmaar bijgezet : Elisabeth op 12 Augustus 1751 en Catharina Scriba op 3 Februari 1781.
Blijkens de acte nu waren de gezusters Scriba geïnstïtïccrde erfgenamen van "wijlen de wel Ed: Gestorven heer Anthonij Pus in sijn leeven heere van Op en Neder Andel", Zij verleenden daarbij volmacht op Mr. Jan Josephus Scherpingh, advocaat en op de bekende Haagse procureur Herman van Heesel, beide fungerende voor de twee aldaar gevestigde hoven van justitie, derhalve voor Hof en Hogen Raad. De volmacht, die zeer algemeen gehouden was, en zelfs ruimte liet om een procedure te entameren, strekte toch blijkbaar in hoofdzaak om van de twee executeurs-testamentair van de genoemde Ant. Pus, heer van Op- en Neer Andel, te weten de Heren Scherp en Criellandt, die klaarblijkelijk wat traag waren en de boedel van de overledene wat slepende hielden, te dwingen tot het verstrekken van opening van zaken.
Zoals men weet, is de heerlijkheid Op- en Neer Andel later in het bezit gekomen van de Staatsraad Pieter Baron Melvill van Carnbee, vice-admiraal (1743—1826) in wiens geslacht zij vervolgens nog in twee generaties is vererfd in de rechte lijn om ook later nog in diezelfde familie te blijven. Of het „fraaie buitenverblijf" het Hof onder. bron: Mr. J. Belonje - Alkmaar.1

Bronvermelding(en)

 1. [S144] De Brabantse Leeuw 1956, online http://test.hops-research.org/all/…

Adriana Maria van Lanschot

     Adriana Maria van Lanschot werd geboren op zondag, 25 augustus 1669 te Leiden, Zuid Holland.1 Zij was de dochter van Meester Wouter van Lanschot en Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck. Adriana Maria van Lanschot werd gedoopt op 27 augustus 1669 te Hooglandse kerk, Leiden. Derde doopgetuige was Sara L'Empereur, zus van de moeder van Adriana.2 Zij overleed in 1729 te Leiden.

Kind van Adriana Maria van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S30] Familysearch, online http://www.familysearch.org/eng/default.asp
 2. [S99] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail van Hans Van Landschoot, 16/6/2010.

Jacobus Phillipis de Giraud

Kind van Jacobus Phillipis de Giraud en Adriana Maria van Lanschot

Barones Justina Catherina du Tour

     Barones Justina Catherina du Tour werd geboren circa 1650 . Zij was de dochter van Baron Marc du Tour edelman van zijne hoocheyt en Sarah l'Empereur van Opwijck. Barones Justina Catherina du Tour huwde Meester Wouter van Lanschot, zoon van Johan van Lanschot en Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein, op 30 augustus 1673 te Leiden.1 Barones Justina Catherina du Tour en Meester Wouter van Lanschot woonden te Klinkenberg, Voorhout in in 1715. Hij stond vermeld met meer dan 2 dienstboden, had een koets met vier paarden. Verder ook nog "waerbij inwoont voor korten tyt soo geseyt mevr. Born". Hij had een buitenplaats genaamd "Klinkenberg".2

Kinderen van Barones Justina Catherina du Tour en Meester Wouter van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 2. [S61] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1893). (pagina 64).

Barones Sarah Constantia van Lanschot

     Barones Sarah Constantia van Lanschot werd geboren op woensdag, 20 juni 1674 te Leiden, Zuid Holland.1 Zij werd gedoopt te Hooglandsche Kerk, Leiden, op 20 juni 1674, vader was Wouter van Lanschot, Heer President, Schepen deser stede. Getuigen waren Vrouw Sarah l' Empereur van Oppijk weduwe van de Hr. Marcus du Tour, Maria van Lanschot weduwe van wijlen de Hr. Adriaen van Beveren en Mr.Adriaen Thielen. Zij was de dochter van Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour. Barones Sarah Constantia van Lanschot huwde Baron Joachim Rudicher von Born Heer van Goltz en Zanro circa 1700. Barones Sarah Constantia van Lanschot en Baron Joachim Rudicher von Born Heer van Goltz en Zanro woonden te Gino, Pruissen in op 10 februari 1718. Joachim Rudiger, Baron van Born, Heer van Goltz en Zanro, wonende op Gino in Pruissen, voor hem zelf, en als Echtgenoot van Sara Constantia van Lantschot, Baronesse van Born verkoopt een huis, erf en zeepziederij in Den Haag, de noordzijde van de Kleine Bierkade, aan Arent Nibbeling, meester kuiper in Den Haag. Verkoopt verder aan Petronella Blankerts een huis en erf met stal en koetshuis erachter, met ten noorden de Denneweg en Voorhout noordzijde.2

Bronvermelding(en)

 1. [S30] Familysearch, online http://www.familysearch.org/eng/default.asp
 2. [S132] Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1718-02-10, online http://proxy.handle.net/10648/…

Baron Joachim Rudicher von Born Heer van Goltz en Zanro

     Baron Joachim Rudicher von Born Heer van Goltz en Zanro werd geboren circa 1670 . Hij huwde Barones Sarah Constantia van Lanschot, dochter van Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour, circa 1700. Baron Joachim Rudicher von Born Heer van Goltz en Zanro en Barones Sarah Constantia van Lanschot woonden te Gino, Pruissen in op 10 februari 1718. Joachim Rudiger, Baron van Born, Heer van Goltz en Zanro, wonende op Gino in Pruissen, voor hem zelf, en als Echtgenoot van Sara Constantia van Lantschot, Baronesse van Born verkoopt een huis, erf en zeepziederij in Den Haag, de noordzijde van de Kleine Bierkade, aan Arent Nibbeling, meester kuiper in Den Haag. Verkoopt verder aan Petronella Blankerts een huis en erf met stal en koetshuis erachter, met ten noorden de Denneweg en Voorhout noordzijde.1

Bronvermelding(en)

 1. [S132] Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1718-02-10, online http://proxy.handle.net/10648/…

Deliana Constantia van Lanschot

     Deliana Constantia van Lanschot werd geboren op vrijdag, 15 mei 1671 te Leiden, Zuid Holland.1 Zij was de dochter van Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour. Deliana Constantia van Lanschot huwde Majoor Jacques Le Macon de la Fontaine d' Orgemont op 13 maart 1697 te Leeuwarden, Friesland.2 Deliana Constantia van Lanschot woonde te Nassau in op 28 april 1718. (een onbekende waarde). Zij overleed in mei 1718.

Kinderen van Deliana Constantia van Lanschot en Majoor Jacques Le Macon de la Fontaine d' Orgemont

Bronvermelding(en)

 1. [S30] Familysearch, online http://www.familysearch.org/eng/default.asp
 2. [S86] Historisch Centrum Leeuwarden, online http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/html/nl/776/…

Majoor Jacques Le Macon de la Fontaine d' Orgemont

     Majoor Jacques Le Macon de la Fontaine d' Orgemont werd geboren circa 1670 . Hij huwde Deliana Constantia van Lanschot, dochter van Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour, op 13 maart 1697 te Leeuwarden, Friesland.1 Majoor Jacques Le Macon de la Fontaine d' Orgemont overleed voor 1718. Joachim Rudiger, baron van Born en heer van Goltsz en Ranso wonende te Gino in Pruisen, gehuwd met Sara Constantia van Lanschot baronesse van Born; en Diliana Constantia van Lanschot, douariere van Jacques de la Fontaine in zijn leven heer van Orgemont en wonende te Nassau, zo voor zichzelf en vervangende Juliana Catharina van Lanschot, tesamen kinderen en erfgenamen van Justina Catharina du Tour in haar leven echtgenote van Wouter van Lanschot, in zijn leven eerste presiderende raad en rekenmeester der domeinen van de Staten van Holland en West-Friesland.2

Kinderen van Majoor Jacques Le Macon de la Fontaine d' Orgemont en Deliana Constantia van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S86] Historisch Centrum Leeuwarden, online http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/html/nl/776/…
 2. [S132] Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1718-02-10, online http://proxy.handle.net/10648/…

Maria van Lanschot

     Maria van Lanschot werd geboren op zondag, 11 oktober 1682 te Sassenheim .1 Zij werd gedoopt op 11 oktober 1682 te Sassenheim. Doopgetuige was Maria Brentfield.1 Zij was de dochter van Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour. Maria van Lanschot huwde Josias Hubrecht op 1 augustus 1713 te Leiden. Maria van Lanschot overleed op maandag, 8 januari 1742 te Leiden in de ouderdom van 59.

Kind van Maria van Lanschot en Josias Hubrecht

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Josias Hubrecht

     Josias Hubrecht was Ingeschreven als student 10 Nov. 1699, gepromoveerd in de rechten 21 Juni 1707, na verdediging van een proefschrift De Anatocismo, waarna hij zich als advocaat in zijn geboorteplaats vestigde. In 1713 werd hij door aankoop eigenaar van het huis ter Lede onder Sassenheim. In 1724 werd hij kapitein der schutterij, in 1731 raad der veertigen, in 1737 schepen. In 1740 heeft hij zijn stad ter Staten -Generaal vertegenwoordigd.1 Hij werd geboren op dinsdag, 15 mei 1685 te Leiden . Hij huwde Maria van Lanschot, dochter van Meester Wouter van Lanschot en Barones Justina Catherina du Tour, op 1 augustus 1713 te Leiden. Josias Hubrecht overleed op zaterdag, 17 maart 1742 te Leiden in de ouderdom van 56.

Kind van Josias Hubrecht en Maria van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S53] Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Literatuur, online http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu08_01/…

Wilhelmina van Lanschot

     Wilhelmina van Lanschot werd gedoopt te Hooglandsche Kerk, Leiden, op 8 december 1667, doopgetuigen waren Adriaan Thielen, Lijdia van Lanschot. Zij werd geboren op donderdag, 8 december 1667 te Leiden, Zuid Holland.1 Zij was de dochter van Meester Wouter van Lanschot en Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck. Wilhelmina van Lanschot overleed op zaterdag, 9 oktober 1734 in de ouderdom van 66. Zij werd begraven op 12 oktober 1734 te Sassenheim.

Bronvermelding(en)

 1. [S30] Familysearch, online http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Anna Maria van Lanschot

     Anna Maria van Lanschot werd gedoopt op 2 november 1664 te Sassenheim. Doopgetuige wa eveneens juffr. Sara l'Empereur van Oppijck.1 Zij werd geboren op zondag, 2 november 1664 te Sassenheim .1 Zij was de dochter van Meester Wouter van Lanschot en Constantia Johanna l'Empereur van Opwijck. Anna Maria van Lanschot overleed op vrijdag, 7 november 1727 te Alkmaar in de ouderdom van 63. Zij werd begraven op 12 november 1727 te Leiden. Zij werd naar Leijden gevoert 7 gld, zij was ongehuwd dus dubbelt regt F 12.

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Deliana van Oudshoorn , van Wulven en Crayenstein

     Deliana van Oudshoorn , van Wulven en Crayenstein werd geboren circa 1585 . Zij was de dochter van Lydia van Beveren. Deliana van Oudshoorn , van Wulven en Crayenstein huwde Laurens van Lanschot, zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert, op 8 november 1622 te Leiden.1,2 Deliana van Oudshoorn , van Wulven en Crayenstein overleed voor 1630 te Leiden.

Kind van Deliana van Oudshoorn , van Wulven en Crayenstein en Laurens van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 2. [S162] Geslacht van Beveren, online http://books.google.be/books

Wouter van Oudshoorn Heer van Wulven en Crayenstein

Kinderen van Wouter van Oudshoorn Heer van Wulven en Crayenstein en Lydia van Beveren

François van Lanschot

     François van Lanschot werd geboren in 1563 . Hij was de zoon van Cornelius van Lanschot en Margriete Geens. François van Lanschot overleed in 1588 te Parijs, Frankrijk.

David van Lanschot

     David van Lanschot werd geboren in 1565 te Antwerpen . Hij was de zoon van Cornelius van Lanschot en Margriete Geens. David van Lanschot overleed voor 1575 te Antwerpen.

Loys van Lanschot

     Loys van Lanschot werd geboren in 1567 te Antwerpen . Hij was de zoon van Cornelius van Lanschot en Margriete Geens. Loys van Lanschot overleed in 1589 te Frankfurt am Main.1

Bronvermelding(en)

 1. [S167] Antwerpen-Frankfurt, online http://www.kgva.be/portal/bestanden/Antwerpen-Frankfurt.pdf

Catherina van Lanschot

     Catherina van Lanschot werd geboren in 1569 te Antwerpen . Zij was de dochter van Cornelius van Lanschot en Margriete Geens. Catherina van Lanschot huwde Jonkheer Phillips van der Noot, zoon van Jonkheer Jan van der Noot, op 3 juli 1599 te St Michiel en St Goedele, Brussel.1 Catherina van Lanschot overleed in 1602 te Brussel.

Kind van Catherina van Lanschot en Jonkheer Phillips van der Noot

Bronvermelding(en)

 1. [S168] Genealogische databanken over Brussel, online http://www.donnees-genealogiques.eu/…

Jonkheer Phillips van der Noot

     Jonkheer Phillips van der Noot werd geboren circa 1565 . Hij was de zoon van Jonkheer Jan van der Noot. Jonkheer Phillips van der Noot huwde Catherina van Lanschot, dochter van Cornelius van Lanschot en Margriete Geens, op 3 juli 1599 te St Michiel en St Goedele, Brussel.1

Kind van Jonkheer Phillips van der Noot en Catherina van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S168] Genealogische databanken over Brussel, online http://www.donnees-genealogiques.eu/…

Anna van Lanschot

     Anna van Lanschot werd geboren in 1570 te Brussel . Zij was de dochter van Cornelius van Lanschot en Margriete Geens. Anna van Lanschot huwde Henrick van Kinschot op 12 december 1600 te St Goedele Kerk, Brussel.1,2 Anna van Lanschot overleed circa 1607.

Kinderen van Anna van Lanschot en Henrick van Kinschot

Bronvermelding(en)

 1. [S170] Genealogie de Kinschot - Turnhout in het verleden en heden - 1905, online http://archive.org/stream/turnhoutinhetve00unkngoog#page/…
 2. [S183] Généalogie De La Noble Et Ancienne Maison De Kinschot ; Rédigée Par M. Le Baron Dd Herckenrode, online https://books.google.be/books

Henrick van Kinschot

     Henrick van Kinschot was Secretaris der stadt ende lande van Steenbergen en de Heerlijckeid van den Cruyslande. Hij was eveneens rentmeester van Geerard de Hornes, graaf de Bassequi.
Zijn grootvader Ambrosius, geboren rond 1515 was ridder en bekleedde de belangrijke funktie van thesaurier van Maria, Koningin van Hongarije en gouvernante van de Nederlanden van het jaar 1553 tot 1563. Hij was gehuwd met Anna Gevaerts, dochter van Hubert Gevaerts en Margaretha de Cock van Opijnen, uit welk huwelijk 9 kinderen gesproten zijn.
Een broer van Jasper, oom van Henric, geboren in 1541 vertrok na het beeindigen van zijn voorbereidende studies naar de akademie in Leuven om in de wijsbegeerte en rechstgeleerdheid te studeren. Ten einde zich in de laatste studies meer en beter te bekwamen vervolgde hij zijn studies in Parijs.
Terug in Leuven werd hij op 30 aug. 1566 licentiaat in de rechtsgeleerdheid, waarna hij zich onder de leiding van zijne moederlijke oom Johannes Gevaerts, advokaat te Brussel voor de praktijk bekwaamde. Hij was een bekwaam rechtsgeleerde die verschillende tractaten over rechtsgeleerde onderwerpen heeft nagelaten. o. a. : Responsa sive consulia juris. Item de rescriptis gratias a supremo sunato Brabantiae nomine ducris concedi solitis, tractatus septem. etc Leuven 1633.1 Hij werd geboren in 1561 te Turnhout . Hij huwde Anna van Lanschot, dochter van Cornelius van Lanschot en Margriete Geens, op 12 december 1600 te St Goedele Kerk, Brussel.2,3 Henrick van Kinschot overleed in 1613 te Turnhout.

Kinderen van Henrick van Kinschot en Anna van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S24] K.J.R. Van Harderwijk, Biographische Woordenboek der Nederlanden (pag. 59).
 2. [S170] Genealogie de Kinschot - Turnhout in het verleden en heden - 1905, online http://archive.org/stream/turnhoutinhetve00unkngoog#page/…
 3. [S183] Généalogie De La Noble Et Ancienne Maison De Kinschot ; Rédigée Par M. Le Baron Dd Herckenrode, online https://books.google.be/books

Cornelius van Lanschot

wapenschild Corneel van Lanschot 1572-1656
     Cornelius van Lanschot werd gedoopt op 10 februari 1572. (Peter) Jan van Woensel, huisvrouw van Jer. Boudewyns, en Bartholomeus van der Borght. Hij werd geboren op donderdag, 10 februari 1572 . Hij was de zoon van Cornelius van Lanschot en Margriete Geens. Cornelius van Lanschot was tussen 1600 en 1640 internationaal makelaar, woonde gedurende 40 jaar in Arras (Fr) van waaruit hij zijn activiteiten leidde. Na 1640 komt hij meer en meer in Antwerpen waar hij nauwe kontakten had met de toenmalige burgemeester Jan Roose, trouwens aangetrouwde familie van hem. Cornelius kon trouwens tot de top van de Antwerpse zakenlui gerekend worden met een vermogen van 330 000 fl.
Hij woonde op het einde van zijn leven nog verschillende jaren bij zijn beste vriend Pieter Roose, burgemeester van Antwerpen. Pieters ouders hadden al hun wortels in de magistratuur. De familie Roose is oorspronkelijk afkomstig uit het graafschap Vlaanderen, maar vader Jan, een ridder, besloot rond 1573 de gronden van zijn voorvaderen – die door de religieuze troebelen in die periode grotendeels waren verwoest – te verlaten om zich te vestigen in Antwerpen. In zijn nieuwe thuisstad slaagde hij erin naam en faam te verwerven door er meerdere keren de burgemeestersstoel te bezetten. Ook zijn huwelijk droeg ertoe bij zijn eigen aanzien en dat van zijn latere gezin verder te verhogen. Echtgenote Marie Kinschot was namelijk de dochter van Ambrosius Kinschot, ontvanger van de domeinen van Maria van Hongarije, landvoogdes der Nederlanden vanaf 1531 tot en met 1555, in het Kwartier van Turnhout, en bovendien was het de landvoogdes in hoogsteigen persoon die haar boven het doopfont had gehouden en haar als petekind had aanvaard.

Cornelius, patriciër en koopman was een van de grote weldoeners van de stad Antwerpen. Hij gaf 18.000 gulden. De liefdadige vrijgezel, liet bij testament de som van 224 000 gulden aan de armen te Antwerpen.1 Hij overleed op woensdag, 26 april 1656 te Antwerpen in de ouderdom van 84.

Bronvermelding(en)

 1. [S184] Précis historiques. Bulletin des missions belges de la Compagnie de Jésus, Congo, Bengale, Ceylan, online books.google.be/books?id=mXkUFGjSmWUC.

Maria van Lanschot

     Maria van Lanschot was meesteres van het begijnhof in Turnhout in opvolging van Maria Sebrecht.1 Zij werd geboren in 1574 te Antwerpen . Zij was de dochter van Cornelius van Lanschot en Margriete Geens. Maria van Lanschot overleed op donderdag, 11 april 1641 te Turnhout. Zij werd begraven op 12 april 1641 te Begijnenkerk, Turnhout.. Grafschrift vermeldt: Sepulture van de Eerbare Jouffr. Maria Lanschot, meesteresse van dezen hove sterft den 11 augustus 1641.Bron: Turnhout in het verleden en heden pag. 209

Bronvermelding(en)

 1. [S175] Naamrollen der meesteressen in het Begijnhof, online https://archive.org/stream/turnhoutinhetve00unkngoog#page/…