JAN VAN LANTSCHOT filius NICOLAES overleden binnen de steede/ van Oudenaerde den 19 augustus 1646

 • JAN VAN LANTSCHOT filius NICOLAES overleden binnen de steede/ van Oudenaerde den 19 augustus 1646/
  staet van goederen overbrocht bij Tanneken/ SPELEERS filia JANS als haudrigghe./
  Haudrigghe gheeft te kennen dat bij den/ overlijden vans overledene gheene /
  patrimonice matrimonice vele min/eenighe conquesten als sijn bevonden bij/
  de voorseijde haudrigghe gheassisteert / met GUILLAUME SPELEERS haeren broeder/
  ende LUCAS SPIGGHE haeren swagher/ ter andere sijde ende PASCHIER LANTSCHOT/
  broeder van s'overledene ende oom/

 • voorseijde weese kinderen ter andere naerdie/ sij rijspec(tiefelijck) ... ende ghecalculeert hadden/
  baete ende schaden ten stefhuijse van/ voorseijden Lantschot, soo eijst dat den/
  haudrigghe aan haer staet ende behaut alle/ die huijscatteijle, soo meubliec en leederen/
  gheuuite termijn als anderssins ende/
  generalick alle andere baeten gheeven/ vuijtghestelde nochte ghereserveert

 • sij van ghelt aen haer is staende/ schulden, oncosten fineralies als/
  oock ghemeene vuijtghestelde nochte onderhouden/ ende bouvendien leght sij die jegens voorseijde/
  weese kinderen liberlick toe de somme/ lxxxii ponden vlaams te betaelen so voor

 • de selve kinderen sullen weesen hun sal toe/commen ter huijveel staetie, dat er met/
  belofte de self kinderen ter quijten ende/ judempresence costeloos endaer schadeloos/
  jeghens elcke van alle de schulden ter/ voorseijde sterfhuijse bevonden is, ende oock de../
  kinderen te leeren ende onderwijsen in/ alle deught ende eere ghelijck aen de/
  goeder moedere schuldich is te doene tot/ heure selfs wortijnghe, dies maeck de/
  haudrigghe die voorn(oemde) termijn ghebruijcklich../ de voors(eide) tijdt ghecomterende, sonder daer toe/
  te moeten betaelen eenighe .... ditter/ alles opt andre ende goedvinden van mijnen/
  voorseijde heeren/
  Oppervooghden hierop ghespoort PASCHIER LANTSCHOT/

 • de weesen oom paterneel neffens Guillaume/ Speleers huerl(ieder) oom materneel accorden/
  met elclijc goetvinden ... boucschult
  vuijtcoop mits voor aldier stellensoo/ souffisantens scheve/
  Borghe ten sterfhuijse voor de kinderen ut/ den weesen toegheleijde somme ende alle/
  conditien van boucschult vuijtcoop van/ Guillaume Speleers haeren broeder daer/
  belooft dhauderigghe haere borghe/... costeloos ende schadeloos/ ansoght sijnde/

 • Voor Guillaume, Josyntken, Marie ende/ Elisabeth Lantschot weesen kinderen van/
  overledenes is borghe dhaudrigghe heurl(ieder)/ moedere ende toesiende vooghden onder/
  de weesen den voors(eijde) PASCHIER LANTSCHOT/ ende GUILLAUME SPELEERS heurl(ieder) ooms/
  pater ende materneel.

 • Aldus ghepasseert ter..huijsse van oppervooghden/ der stede ende bailie van Audenaerde jegens/
  dhaudrigghe gheadsisteert met den procur.. /Cuijpers ende voors(eijde) toesiende vooghden/
  desen 2 augustij 1647.

 • Bron: SA Oudenaarde - St. v. Goed 2-8-1646 - n° 1647197 - microfilm 47