svend-1917-04-08-nr-14

 

 

Moskwa, d. 26/3-8/4 1917

 

 

Kære (afsnit bortcensureret på bagsiden, og papiret er derfor ædt op på dette sted)

 

                     

Det er meget længe siden, at jeg har modtaget noget Brev fra Danmark - rimeligvis har Omvæltningen her forsinket Brevene, og jeg frygter for, at ogsaa mine sidste breve til jer er blevet stærkt forsinkede. - Nu kan man jo ellers skrive mere frit om Forholdene end tidligere - Censuren er ikke saa slem som før Revolutionen. Politiken faar jeg atter regelmæssigt - før i Tiden var der altid revet et Par Blade ud af hver Avis, medens den nu ankommer ganske ubeskadiget.

 

Forholdene her er atter ganske rolige, men man ved jo ikke, hvad der endnu kan komme. Under Revolutionen blev der i Moskwa kun dræbt 3 Personer, saa den forløb jo meget fredeligt. Desværre har Arbejderne ikke kunnet taale at faa saa meget Magt paa een Gang - de mener, at de nu ikke behøver at arbejde mere, end det behager dem, og de vil selv lede Fabrikkerne osv. (afsnit censureret bort)

 

Naa, vi haaber jo alle paa, at det skal lykkes Regeringen, der bestaar af dygtige Folk, at skaffe Orden i Sagerne inden alt for lang Tid.

 

Det er et stort Held for mig, at min Værtinde er en saa dygtig Husmoder, og at hun har forstaaet at samle sig et lille Forraad af Levnedsmidler i rette Tid. Pigerne har det ikke let - de staar i Kø flere timer hver Dag for at faa Brød, Kød, Sukker osv. Selv har jeg staaet i Kø for at faa et Par Støvler men jeg reddede mig kun et Par brune Sommersko og gaar ellers til daglig med mine gamle, svære Jagtstøvler.

 

Jeg har bestilt mig 2 Sæt Tøj til 225 og 250 Rubler, købt mig en Sommerfrakke, Undertøj osv.,  saa jeg er forsynet for et Aar fremad. Min Gage er jo heldigvis nogenlunde god, men Millionær bliver jeg dog ikke, så længe Priserne er saa høje.

 

Jeg er som sædvanlig sund og rask, naar jeg undtager en lille Foraarsforkølelse. Nu har vi endelig faaet Tøvejr efter et halvt Aars Frost - i Dag havde vi for første Gang Regnvejr, og jeg har smidt Pelsen og er begyndt at gaa i “Vinterfrakke”.

 

I Gaar var jeg til Konfirmation hos Familien Stuhlmann. Jeg morede mig udmærket, og vi spillede Kort til Kl. 4 om Morgenen. I næste Uge har vi Paaske med en Masse Helligdage - dersom Vejret bliver godt, tager vi ud til Villaen i Zarizinio (sic), hvor jeg skal bo i Sommer. Jeg glæder mig i det hele taget til at flytte paa Landet til Sommer. Rimeligvis flytter vi ud kort før Pinse, altsaa om ca. 6 Uger.

 

I Forretningen gaar alt udmærket, og ogsaa mine talrige Processer gaar storartet, saa i Grunden har jeg intet at klage over!

 

Gaar alt vel, og tager Krigen, som jeg haaber, i dette Aar en Afslutning, saa vil Forretningen her blive meget stor og min Stilling forhaabentlig derefter. Og saa spiller det jo ingen Rolle, at jeg i denne Tid, jeg foreløbig har været i Rusland, har haft ikke saa faa Besværligheder. Det har jo ikke altid været saa let for mig at holde Humøret oppe med al den Modstand, jeg mødte her hos Dreyer og med alle de Vanskeligheder , som Ukendskab til Sproget, Krigsforholdene, Revolution osv. voldte mig. –

 

Jeg haaber, at I alle har det godt - desværre er det for sent at ønske jer glædelig Paaske.

                     

Kærlig Hilsen til Far og hele Familien.

Din hengivne Søn

                                                                                                                                                                                  Svend

 

                      P.S. Tak for Dit Brev af 26/3, som jeg netop nu modtog.


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen