svend-1919-02-11-nr-30

Previous Home Next


 

 

Moskwa, d. 11. Februar 1919.

 

Kære Mor!

                     

Vi modtog for kort Tid siden tre Breve fra Dig - to fra September og eet fra Juli - og desuden Dit brev til min Svigermoder. Selvom Brevene jo var temmelig gamle, blev vi dog meget glade over dem, og saa kom der desuden for et Par Dage siden Fars Brev af 22. Januar samt Breve fra Firmaet, Herr Simonsen, Dreyer og Achen. Det var jo dejligt at faa saa mange Breve hjemmefra, og særlig var jeg glad over Herr Simonsens venlige Brev. Jeg sidder jo herovre og ved ikke altid, hvordan de tænker om Forretningen og min Virksomhed herovre, og derfor er det mig en stor Beroligelse, naar Herr Simonsen sender mig et Par beroligende Ord.

                     

Vi læste om jeres 40 Aars Bryllupsdag og var meget kede af, at vi var gaaet tabt af Lejligheden til at være med dertil. - Nu haaber vi snart at høre fra jer, hvordan Julen forløb for jer - de Breve maa vel være bleven opholdte i Helsingfors og kommer forhåbentlig snart frem.

                     

Min Svigermoder takker mange Gange for Brevet, som jeg to Gange har maattet oversætte for hende. Olga læser vel flittig Dansk hos en dansk Dame her men hun er dog endnu ikke kommen saa vidt, at hun kan forstaa alt i Dine Breve. Hun er ellers meget flittig, særlig nu i de sidste Dage da jeg har sagt til hende, at vi muligvis snart rejser hjem. Det er dog foreløbig et meget stort Spørgsmaal, om det lykkes mig at faa vore Varer realiseret i den nærmeste Tid, men i hvert Fald længes baade hun og jeg svært efter at komme bort herfra, inden Forholdene bliver rent umulige. Vi lever jo endnu saa nogenlunde godt og har Mad, Brænde og Penge, men jeg kan ikke forestille mig, hvordan vi skal kunne leve her til næste Efteraar, dersom Forholdene ikke forbedrer sig, og dertil synes der ikke at være megen Udsigt.

                     

Olga er ikke tilfreds med Tilværelsen her - hun er ked af at sidde paa Kontoret, hvor der i et Par Maaneder intet har været at bestille, og vi kommer næsten aldrig ud. Af og til kommer der et Menneske paa Besøg, hvad der heller ikke er meget Fornøjelse ved - der bliver bare snakket om Priser paa Levnedsmidler, Temperaturen i Lejlighederne og frosne Vandrør osv., og det er ikke videre interessant!

                     

For mig er det ikke saa slemt - jeg har det meste af Dagen optaget af Forretningen og af at rende til Møder, hvor vi skændes

 

Slutningen mangler


i  ii  iii  iv  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  index
Site Map  Updated 26. december 2005 - email:  Hedvig Pitzner-Jørgensen