Hilleborg Meyer og familien Allingham

 

Previous Home Next

 

Hilleborg Meyer (1799-ca 1850) og familien Allingham


H/S MERCURIUS

Det første postdampskib på ruten mellem Korsør og Nyborg. bygget i England, formentlig i vinteren 1826-27 ankom til Nyborg i februar 1828, ført af kaptajnløjtnant Christensen, der afleverede det til bæltpostfører Jespersen. Fartøjet var fladbundet, kobberforhudet, og maskinen var på 30 H.K. Gik første gang med post over bæltet 11. juni 1828. Sejltid 1 time 50 minutter. Benyttedes jævnligt på Kalundborg-Århus overfarten til kongelige personer. Så snart der kom is i farvandet blev skibet adskilt og de enkelte dele konserverede. Det var dårligt bygget og krævede idelige reparationer. Det måtte ikke overføre vogne af større vægt, da man frygtede, at det skulle lide skade. Benyttedes på ruten indtil 1857, de sidste år dog kun som reserveskib. [Meddelt af arkivar H. Hjorth-Nielsen]
- Fra artikel på internettet:
Med smakke og isbåd over Storebælt
 af Torben Glahn,   Sønderborg (1934)

I 1828 kom der nye tider til Nyborg, idet det første dampskib ankom fra England, som fra nu af skulle gå i regelmæssig fart over Storebælt. Skibet hed ”Mercurius” og var bestilt af Den kongelige Post. Inden da kunne en tur over Storebælt i dårligt vejr være en særdeles farefuld færd. Med ombord var skibets engelske maskinmester, Edward Allingham. Året efter blev han i Nyborg gift med en datter af sadelmager Baumgarten fra Assens, Louise Concordia. De fik en søn, Johan Henrik, født 1830. Men dette ægteskab gik åbenbart ikke så godt, for i 1837 bliver den ene af Friedrichs døtre, Hilleborg, gift med samme Edward Allingham efter kongelig bevilling, så Edward Allingham kunne få en hurtig skilsmisse fra sin første kone. Han var født i Liverpool i England. Ingen af Hilleborgs familie står som vidner ved hendes bryllup i Nyborg i 1837, idet hendes to brødre på dette tidspunkt var flyttet til København, men det må antages, at moderen og søsteren var tilstede i kirken under vielsen.

Dette er et billede af det første damppostskib over Storebælt

H/S Mercurius


Kirkebogen har følgende under 'Bemærkninger'. ”Under 8. April 1837 har det kongelige danske Cancellie, efter hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling tilkendt Bevilling for Maskinmester ved Dampskibet Mercurius Edward Allingham af Nyborg til Ægteskabets aldeles Ophævelse mellem ham og hans Hustru Louise Concordia Baumgarten. Vielsebrev for Maskinmester Edward Allingham og Jomfru Hylleborg Meier til at vies uden foregaaende Tillysning af 26 April 1837”.

Edwards tid som maskinmester på Mercurius varede i 10 år. Men det begyndte at knage i fugerne, der var en udbredt misundelse over, at han skulle have en høj løn. I den forbindelse tænkte man ikke på, at grundlaget for skibets regelmæssige drift var, at Edward holdt det i upåklagelig stand.

Han blev derfor sat fra bestillingen et halvt år før hans kontrakt udløb i 1837 og hans medhjælper, mekaniker Timm, som ikke havde den samme uddannelse, blev ansat til samme løn, men han skulle derudover også selv udføre det smedearbejde, som Allingham forhen havde ladet en smed udføre.

Allingham blev vred over den uretfærdige behandling og skrev en artikel i Fyens Stiftstidende, hvor han kalder sin efterfølger for ”et udueligt subjekt” og påpeger flere tekniske forhold, hvor han mente, at Timm havde båret sig forkert ad, og derudover påstod Edvard, at Thim ikke var søvant.  Dette reagerer Thim kraftigt på og lægger sag an mod Alllingham ved Korsør bytingsret. Sagen anlægges i december 1837, dommen falder dog først i 1840, hvor Allingham dømmes for at have fornærmet Timm på tryk, mens de tekniske mangler ved Timms behandling af maskinen ikke nævnes. Allingham idømmes en bøde på 50 rigsdaler.

Klik her for at se avisartiklen.

 

Timm bliver vred over det, som Allingham har skrevet og lægger sag an mod ham. Derefter bliver der holdt et retsforhør i Korsør.

Klik her for at læse retsforhøret.

I 1840 har Edward købt et hus i Korsør, men tvunget af omstændighederne beholder han det kun i et år, efter at retssagen er gået ham imod, er han nødt til at sælge huset, og herefter forsvinder Edward uden det mindste spor ud af historien. Man antager, at han har taget hyre på et skib og har forladt sin kone og Danmark. Hilleborg lejer sig ind i et hus i Algade i Korsør, hvor hun har stedsønnen Johan Henrik boende ud over et par andre unge pensionærer, og hvor hun ’holder skole’.

(Historien er delvis hentet fra en artikel af Poul Bell i
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog 1974.)

Der findes et righoldigt materiale i Rigsarkivet om postdampskibet Mercurius, lige fra de første breve, hvor skibet bliver bestilt, med vedlagte regnskaber, logbog for skibets overfart til Danmark, hvor man kan læse om vejr og vind for hver eneste dag, og af særlig interesse for denne historie: Edward Allinghams ansættelsesbrev og hans senere ansøgninger om forlængelse af hans ansættelseskontrakt. Han var den eneste af skibets mandskab, der ikke var fast ansat, og på et tidspunkt, hvor han har ansøgt om forlængelse af kontrakten for endnu et år, lyder svaret, at hans ansøgning er bevilget, men at han ikke længere kan få del i de drikkepenge, som passagererne lægger til mandskabet.

Her er så Edward Allinghams kontrakt:

It is agreed between Capt. L. Christensen, ordinary Agent of the General Direction of Posts, and  Engineer Edward Allingham that the said Engineer is from this Day engaged as Engineer of the Steamship Mercurius for one Year certain, provided no reasonable complaint against him or his behaviour at the rate of Eight Pounds Sterling money per Calendar month, besides which he is to have the same Allowances for Provisions as the master of the said vessel or as much as will procure him the necessary Provisions. And if the said Engineer after the expiration of one Year should be discharged or wish to go back to England his passage is to be paid him thither (skal han have fri rejse hjem).

London 1st May 1828
(signed)
L Christensen


Edward AllingamIfølge Poul Bell: H/S ”Mercurius”, Storebæltsfartens første dampskib, svarede Allinghams gage til 900 rigsbankdaler årligt, mens føreren af ”Mercurius” fik 350 rbd årligt, styrmanden 192 rbd og en matros 144 rbd.

Herefter ved vi kun lidt om, hvordan det gik Edward Allingham. Hans første kone Louise kalder sig i 1840 for enke, mens Hilleborg i 1845 stadig står som gift. Folketællingen for 1840 for Korsør er delvist destrueret, så der er der ingen oplysninger at få. Først i 1850 benævnes også Hilleborg, som nu kalder sig for Hilda, som enke. Man kan meget godt forestille sig, at engelske Edward ikke kunne udtale navnet Hilleborg og derfor har kaldt hende Hilda. Man regner med, at han efter at have tabt sagen stod til søs igen og ikke kom tilbage til Danmark. Efter 1850 har jeg ikke kunnet finde noget om Hilleborg/Hilda, man kan forestille sig, at hun og Edward har forladt Danmark, måske med kurs mod England.


Johan Hendrik Allingham


Edwards søn Johan Hendrik bliver gift med en enke efter en skibsfører, jordemoderen Ane Marie Jørgensen, og får tre børn, Edvard Louis, Lovise Amalia og Caroline Jørgine. Johan Hendrik er først lærling hos en købmand i Odense, derefter huslærer på en gård, og senere bliver han organist i Sønder Næraa, hvor han og Ane Marie bor.

Johan Henrik og Anne Marie dør begge i oktober 1892 – med kun få dages mellemrum – og begraves på samme dag. Man kan forestille sig, at det var en rigtig stor begravelse, når det drejede sig om to så centrale figurer i sognet som jordemoderen og organisten. I Landsarkivet i Odense findes dødsattesterne for Sønder Næraa, og det fremgår, at Ane Marie var udslidt efter et langt liv som distriktsjordemoder.Edward Louis Allingham

Af skiftedokumenterne efter forældrenes død fremgår det, at sønnen Edvard Louis er flyttet til Harritslev ved Randers, hvor han er blevet gift med en lokal pige, Birte Jensen, og fået seks børn, hvoraf de to ældste børn dør af difteritis i foråret 1892, henholdsvis otte og ni år gamle, et halvt år før begge hans forældre dør. Sønnen Edvard Louis var netop ankommet fra Jylland til sin fars begravelse, og da han et par dage senere gik ud i stalden for at tale med sin mor, som var ude at malke, opdagede han, at hun var død. Det forlyder, at de havde fået talt ud om forskellige uenigheder inden hendes død. Året før havde Edvard Louis også haft sin søster Carolines barn i pleje, men den lille dreng, døbt Johan, levede kun i to måneder. Det har været en hård tid for Louis og Birte. Der var dog et vist lyspunkt i det hele, familien arvede smukke møbler og et orgel og også en sum penge.

De fire børn i familien, Ane Marie, Karoline Amalie, Kristian Henrik og Margrethe blev alle gift og stiftede familie. Ane Marie blev gift med Lauritz Kristian Hansen og fik fire børn, hvoraf de to lever i dag. En del af min beretning har jeg fået fra dem, de har taget venligt imod mig og vist mig stor gæstfrihed.

Karoline Amalie kommer tidligt ud at tjene, ved konfirmationen tjener hun allerede hos en gårdmand i Albæk. Hun bliver gift med Anthon Jørgensen og får en datter.


Kristian Henrik bliver omkring 1916 gift med Martha Nielsen, og i 1917 bliver sønnen Eli født. Men i 1919 dør Martha af den spanske syge, som hærgede i tiden omkring den første verdenskrig. Derefter giftede Kristian sig med hendes lillesøster Agnes. De blev skilt efter nogle år. Til sidst blev Kristian gift med Inger.

Kristians søn Eli blev også gift to gange og har mange nulevende efterkommere. En af Elis sønner har beredvilligt og med stor venlighed bidraget med mange oplysninger.

Edvard Louis' og Birtes yngste datter, Margrethe, bliver gift med Anders Pedersen og får fire børn.

Edvard Louis’ søster Louise Amalie flytter først til København og bor hos en af sine stedsøstre i Brumleby på Østerbro. I 1896 bliver hun gift med Jens Niels Jensen, som på det tidspunkt er politibetjent, men senere får arbejde som målerkontrollør – måleraflæser i dagens sprog – under Københavns Belysningsvæsen, og de flytter til Gentofte, hvor de køber et hus på det nuværende Brogårdsvej, dengang kaldet Jernbanevej, ikke langt fra Gentofte station. Her bliver deres eneste barn, sønnen Toke, født.

I 1916 bor de endnu i Gentofte, men derefter bliver huset solgt, og de flytter til Frederiksberg, hvor Jens nu ejer to ejendomme på Howitzvej. I 1918 får Toke og hans far tilladelse til at føre navnet Allingham. I 1927 er Jens Niels Allingham fadder ved Tokes søns barnedåb. Det vides ikke, om Louise Amalie lever på dette tidspunkt. Toke, som ender sin karriere som overbibliotekar i Horsens, bliver gift første gang med en fransk pige, Elise Jeanne Bégué, anden gang med den danske Esther Schmidt, da sønnen Renë er 9 år gammel.


Edvard Louis’ anden søster Caroline Jørgine bliver gift i Sønder Nærå med smeden Christian Nielsen Moeslund, som hun får tre døtre med, den ene af dem dødfødt, hvorefter hun forlader ham. Ved separationen bestemmes det, at den ene af døtrene, Caroline, skal være hos faderen, mens hun beholder datteren Thora.

Efter skilsmissen får Caroline Jørgine en søn Johan Allingham med en husmand Hans Hansen. De bliver imidlertid ikke sammen, og efter fødslen rejser hun med sit nyfødte barn over til sin bror og kommer i tjeneste i nærheden. Hun anbringer sønnen i pleje hos sin bror og svigerinde i Harritslev, og først her bliver han døbt. Men da den lille Johan er to måneder gammel, dør han. Ifølge skiftedokumenterne efter forældrene tjener hun i 1892 i Ørsted pr. Allingåbro øst for Randers.

Derefter tager Caroline til København, hvor hun bliver gift med maskinarbejder Knud Johannes Petersen, med hvem hun får en søn.

Datteren Thora, som har været sat i pleje hos en husmandsfamilie i Tarup, bliver gift i nærheden af Odense og får 5 børn.  Et af disse er den senere kgl. Kapelmusicus Verner Allingham.
Derefter får Caroline Jørgine en søn Johan Allingham med en husmand Hans Hansen. Efter sønnens fødsel rejser hun med sit nyfødte barn over til sin bror og kommer i tjeneste i nærheden. Hun anbringer sønnen i pleje hos sin bror og svigerinde i Harritslev, og først her bliver han døbt. Men da den lille Johan er to måneder gammel, dør han. Ifølge skiftedokumenterne efter forældrene tjener hun i 1892 i Ørsted pr. Allingåbro øst for Randers.

Efter skilsmissen får Caroline Jørgine en søn Johan Allingham med en husmand Hans Hansen. De bliver imidlertid ikke sammen, og efter fødslen rejser hun med sit nyfødte barn over til sin bror og kommer i tjeneste i nærheden. Hun anbringer sønnen i pleje hos sin bror og svigerinde i Harritslev, og først her bliver han døbt. Men da den lille Johan er to måneder gammel, dør han. Ifølge skiftedokumenterne efter forældrene tjener hun i 1892 i Ørsted pr. Allingåbro øst for Randers.

Derefter tager Caroline til København, hvor hun bliver gift med maskinarbejder Knud Johannes Petersen, med hvem hun får en søn.

Datteren Thora, som har været sat i pleje hos en husmandsfamilie i Tarup, bliver gift i nærheden af Odense og får 5 børn.  Et af disse er den senere kgl. Kapelmusicus Verner Allingham.
Tilbage til familien Meyer.

 

Previous Home Next


Indhold
updated 14 juni 2011 - email: 
Hedvig Pitzner-Jørgensen