EXTROM/EKSTROM - Place Index 65
Sweden
Värmland County
Sunne Parish
Najet?
Hakamsdotter, Kari  b. 13 Jan 1796, d. 1823