IOWA

IOWA
WASHINGTON CO.  Washington twp.
1895
 
William Melton 47 IN Farmer/Methodist Espic.
Nora 44 IL
Eva 22 IA (Mont. Co.)
Otis 20 NE
Franklin 18 MO
Edith 14 MO
Grace 11 MO
Zelda 05 MO
Fred 03 MO
Eugene 02 MO
David Melton 66 IN Widower/United Brethen
Vol. 1 N. 2 pg. 17

 

 MILTON/MELTON POT