1860 Census of the 1832 Creek Orphans, heir index, H-L

1860 Census of the 1832 Creek Orphans
Heir Index, H-L

Names: A-G ... H-L ... M-S ... S-Y

Heir or Rep. Number Orphan sex 1867+
rolls
Hal ho ke 513 Loa fer m 154
Hal ho ke 514 Tin char pi che m 155
Han not ho ye 225 Tal lar te char m 148
Haney 319 Cin tee f 330
Hannah 31 Che ul le m 537
Hannah 61 We sink ke m 469
Har far boaf Harjo 347 He mus se ho ker f 320
Harke 154 Sin tar ke m 376
Harry 381 Kot char ho mar te m 45
Hath lun Harjo 272 Ars ful li ke f 184
Hath lun Harjo 273 Nar cho mar f 185
He sarke 513 Loa fer m 154
He sarke 514 Tin char pi che m 155
Heestar 32 Ho tar m 538
Hepsey 253 Yo pok a lat te che f 32
Hi at kar 384 Nar to me m 39
Hi at kar 385 Har lar te m 40
Hi at kar 386 E mon ni che f 41
Hi at kar 387 Sim ho ye f 42
Hi at kar 388 Ni cey f 43
Hi ley 344 Te ho ker f 321
Hickory Jackson 150 Ful lits kar f 395
Hil lup pe Emarthla 319 Cin tee f 330
Hillery 33 Li lah f 538
Hillis Fixico 337 So quo yei ke f 326
Hillis Fixico 444 Yar ke m 102
Hillis Fixico 445 Tim mo ne che m 103
Hillis Fixico 446 Sar che we m 104
Hit a ko thlan nay 205 Kille Kose te nay f 457
Hits ho yar 349 Chier kar hoke te f 113
Ho ko li che 75 Low kee f 466
Ho ko li che 84 Im mo so le f 340
Ho le tar 213 Kenalth Harjo m 561
Ho mar he char 277 Willie m 204
Ho mar li ke 107 Ho mar hi te m 75
Ho te ho yar kar 208 O pe thlon nay m 420
Ho tul ke 66 So se ho ke f 473
Ho tul ke Emathla 524 Ho ye chi che m 278
Ho tul ke Emathla 525 Char lo che m 279
Ho tul ke Emathla 526 Nicey f 280
Ho tul ke Emathla 527 Lydia f 281
Ho tul ke Emathla 530 Mut chi ye m 284
Ho tul ke Emathla 531 Po ta ke m 285
Ho tul ke Yoholo 368 Mar see m 256
Ho tul ke Yoholo 369 Fur chi ye f 257
Hoke tar le 550 Mis ho ye m 312
Hoke to che 71 O che m 477
Holarter 272 Ars ful li ke f 184
Holarter 273 Nar cho mar f 185
Holo Barnett 7 Hart kar Barnett m 483
Hos po tark Harjo 392 So har ye f 51
Hos po tark Harjo 393 Billy m 52
Hos po tark Harjo 551 Fik sop art ker f 313
Hotul ke Harjo 103 Lo mi ke m 497
How ho 380 Har pilth ho ke f 129
Hui thle par 262 Is hal kar f 33
In kin ni he 77 Thle mar te f 332
In kin ni he 78 War le f 333
In kin ni he 79 Tal le che m 334
Is ho pi e char 299 Tars ke m 245
Is ho yo ke 219 Kar war pe f 567
Is hul kar 38 Se ho che far f 409
Is hul ker 39 Ar wi ke m 410
Is hul ker 40 Yar fe char m 411
Is kar war pe 238 Char ne m 16
Is kar war pe 239 Oak lun tar m 18
Is lut ti ke 343 No cose Hatche m 319
Is mut ti ye 491 Wi ye m 232
Is mut ti ye 492 Sin no cher f 233
Is mut ti ye 493 Mit chuk uts ke m 234
Is nar ha ye 254 Kar sar me m 12
Is nar ha ye 255 Foster m 13
Is sa lah 206 Tah tin nay m 458
Is tar puk ke 343 No cose Hatche m 319
Is yo par 361 Sim me he thle f 125
Isabel 92 No co se kar m 341
Its har Harjo 162 Sar tok kar ke m 369
Its hars Harjo 355 Mar le ar f 119
Its hars Harjo 356 Ar ko li che m 120
Its hin Yoholo 351 Te wy sar m 115
Jefferson Franklin 233 Cho ne ho ke f 34
Jessie 92 No co se kar m 341
Jim 348 Is tar holth kar si ke f 324
Jim ke 300 Mil lits ho ye f 246
Jimmy 185 E thlan lin ney f 435
Jimmy 567 Si yar kar pe m 72
John 13 Leah f 550
John 29 Yart ho f 535
John 55 Se ho m 529
John 233 Cho ne ho ke f 34
John Moore 135 Kun chup per f 377
John Moore 136 Nar kun har f 378
Johnny Po tar ke 242 Se te par ke f 24
Johnny Po tar ke 243 Sar par ke f 25
Johnson 120 Se pui che m 511
Judy 28 Wos ke m 534
Judy 502 Far le yea m 161
Judy 503 Mo hui thlar m 162
Kar hit cho che 549 Factor m 310
Kar pit che Harjo 299 Tars ke m 245
Kars? tup pe 298 Tim mar chi e che m 244
Ke nalth har jo 373 Kar te yar m 261
Ke nalth Harjo 244 Sok ho yei thle f 4
Ke nalth Harjo 245 Che par ne m 5
Ke nalth Harjo 246 Fo tub bee m 6
Ki che 148 Noke se ke yar m 386
Kis te 484 Nar o thli ke f 241
Kit tee 199 Keh thloh thlon nay m 449
Kizzie 196 Ke yar nay f 446
Ko e kur Yoholo 271 Nar co mar m 183
Ko it shay 200 Sont hit tay m 450
Ko la no na 200 Sont hit tay m 450
Ko no Harjo 455 Tim mo lat ke m 287
Ko no Harjo 458 Kun nis kar we m 289
Ko zou ke 179 Har tan nay f 429
Kono Yoholo che 405 To ko tub bee m 210
Kono Yoholo che 406 Sil lat ke f 211
Kono Yoholo che 407 Foke lo ho ke f 212
Kot tar ke nay 176 Oh fe nay f 426
Kotchar Harjo 230 Lar far m 36
Kotcher Yoholo 510 Yum mar he che f 164
Kote ah kin ny 205 Kille Kose te nay f 457
Kuchart Yoholo 279 Sal lar che f 189
Kun charte Fix ico 105 Yo par te che m 499
Kun charte Fix ico 106 Che par ne m 500
Kuntul Harjo 414 Nar nar co me m 206
Kuntul Harjo 415 Yar he char m 207
Kuntul Harjo 416 Hich ho se f 208
Lees kar 432 Suckey f 90
Leet kar 238 Char ne m 37
Lewis Melton 156 Soh nar/har lar te m 392
Like 238 Char ne m 16
Lin too che 141 Har so te m 364
Lin too che 142 John m 365
Lin too che 143 Rosanna f 366
Lisby 129 Sar thle chi che m 508
Lit ho ke 361 Sim me he thle f 125
Lit ho ke 440 Kun nis ho ze f 98
Lit ke par 464 Me tar har ke f 296
Lit ke par 465 Ki te f 297
Lit tif harjo 63 Is tim me thli ye f 465
Lit tif Harjo 438 Lin too che f 96
Lit tif Harjo 439 Sark he par ke m 97
Lit tif harjo 441 Mo har thlar f 99
Lobe 28 Wos ke m 534
Lomza 429 Thlo pote ho ze f 87
Lomza 430 Tin che he f 88
Louina 550 Mis ho ye m 312
Louis Nanack 508 Al put ta har jo m 163
Louisa 484 Nar o thli ke f 241
Louiza 107 Ho mar hi te m 75
Louiza 500 So mar f 158
Louiza 550 Mis ho ye m 312
Lucinda 381 Kot char ho mar te m 45
Lucy 182 Yah chu pee f 432
Lucy 227 Mut teach kar f 1
Lucy 252 Sar war he ke f 26
Lum he 33 Li lah f 539
Lum se 43 Nul tul ker f 398
Lut ho ke 345 Is tin chok i ke f 322