1883 Creek Orphan payroll, Heir Index, Jo-Ko

1883 Creek Orphan payroll, Heir Index, Jo-Ko

Heir Index: A-An ... Ar-Ch ... Ch-Di ... Eh-Ha ... Ha-Hu ... Il-Jo ... Jo-Ko ... Ko-Lo
Lo-Ma ... Ma-Na ... Na-Po ... Po-Sa ... Sa-Si ... Si-Ta ... Ta-To ... To-Wo ... Wo-Yu

Claims: 1-166 ... 167-314 ... 315-463 ... 464-573 ... Misc.

NumberHeirsexage1832 Orphansex
345 John m 24 Il le cher m
536 John m 7 Pas sut ke m
531 John m 5 Se le cher m
511 John m 9 Se pui che m
551 John m 10 Te mo yar kar pe che f
551 John m 10 Te mo yar kar pe che f
535 John m 16 Yart ho
84 John Bean m 5 E hi ke f
87 John Bean m 5 Thle pote ho ye f
88 John Bean m 5 Tin he che
436 John Buck m 45 Pa ah tay f
27 John Dany/Davy m 20 Fik har ye f
424 John Davis m 27 Ke sat he nay f
425 John Davis m 27 San tate hit he ney f
382 John Freeman m 35 Chip pe m
541 John Liger m 26 Si y of fi ke m
166 John McFrancis m 37 Jinnie McFrancis f
566 John McFrancis m 48 No ko se ker m
227 John McIntosh m 54 Lucy f
226 John McIntosh m 54 Mil le kar m
228 John McIntosh m 54 Sote m
377 John R Moore m 48 Kun chup per f
378 John R Moore m 48 Nar hum kar f
245 John Smith m 10 Tars ke m
387 Jokar m 24 Noke se ke yar m
483 Joseph Gibson m 26 Hart kar Barnett f
482 Joseph Gibson m 26 Ho lo Barnett f
518 Joseph Haynes m 24 Ho to se f
519 Joseph Haynes m 24 Te kul le f
503 Joseph M Perryman m 49 So tars ke m
502 Joseph M Perryman m 49 To che f
487 Joseph McKellop m 29 Anna McKellop f
485 Josey m 17 Eliza f
549 Josey m 12 We nar kin che m
367 Josiah Kanard m 25 Major m
145 Judy f 38 Me fo li ke f
27 Judy (dead) f 30 Fik har ye f
NumberHeirsexage1832 Orphansex
422 Kar tar kinney m 60 Ar lo ko say f
177 Karp it che fixico m
Pe ke f
426 Kat tar ke ney m 60 Oh fe ney f
76 Katey f 23 Holth karse f
145 Katey f 67 Me fo li ke f
390 Katey f 20 Nin ne he che f
495 Katey f 36 Par lot ho ke f
530 Katey Charte f 56 Sok no chi che m
458 Ke ah ko fun nay m 29 Tah tin ney m
261 Ke nalth harjo m 61 Kar te yar m
249 Ke se f 21 Lar tar fixeco m
330 Ke sea ler f 32 Cin tee f
328 Ke sea ler f 32 Harry m
329 Ke sea ler f 32 Hil luppe Emarthla m
443 Keah ke fun ney m 62 He sil lar m
444 Ki yon hin ney m 62 Ete taf fah oh m
523 Kitty f 32 Sim mar kar ne m
309 Kizzie (dead) f 21 Tar thlum nar thlar ke m
546 Kizzie Lovett f 24 Che pon thlocco m
545 Kizzie Lovett f 24 Thlar si ye f
457 Ko ah ko an na m 45 Kil le kose lan ney f
426 Ko e ne say m 25 Oh fe ney f
435 Ko kah qua f 35 E thlan lin ne f
459 Ko ke ah thlan ney m 40 Rhoda f
6 Ko nip Yoholo m 60 To Tub ba m
256 Ko se f 38 Marse m
459 Ko you ha m 48 Rhoda f
101 Kogee f 5 Lucy f
171 Konarp harjo m 34 Ok ti ar che fixico m
170 Konarp harjo m 34 Toat kar par ye m
144 Konip harjo m 56 Sim mut ho ye f
199 Konip Yoholo m 43 Sok hol ke m
290 Kono harjo m 50 Johney m
289 Kono harjo m 50 Kun nis ka we m
287 Kono harjo m 50 Tim mo lat ke m
326 Kot char che m 24 Se quo yei ke f
325 Kot char luste m 9 Sim mar wi ke f