Hahr Family Appendix I
Sect C.

KOMMENTARER TILL FADDER- FÖRTECKNINGEN

COMMENTS ON GODPARENTS

 1

[Henrik Wilhelm Hahr]

Uppgiften hämtad ur den Rothstein-Hahrska familjebibeln.

Information obtained from the Rothstein-Hahr family bible.

 2

Jürgen Hahr [Haar]

Se a. s. 1[95].

See sect. A page 1[95]

 3

Simon Fredrik Küsel

Se b. s. 196.

See sect. B page 196.

 4

Claes Albrecht (II)

Handelsman, f. 1687, d. 1735, g. 1718 m. Catharina von Langenberg, f. 1699, d. 1768, dotter till slottskällarmästaren Johan von Langenberg och Margareta Dietman i deras 2. g., se 46. Han var morbror till Hinrich Hahrs hustru.

Merchant, born 1687, died 1735, married 1718 to Catharina von Langenberg, born 1699, died 1768, daughter of Johan von Langenberg, Palace Restauranteur, and Margareta Dietman in their 2nd marriage, see comment 46. He was uncle of Hinrich Hahr's wife.

      

Makarna Albrecht hade 8 barn, 4 söner och 4 döttrar. Vid moderns frånfälle voro dock endast 4 i livet nämligen:

The spouses Albrecht had 8 children, 4 sons and 4 daughters. However, at the mother's death, only 4 would be alive, namely:

 

Margareta Catharina

f. 1721, d. 1816, g. 1739 m. amiralitetskassören Johan Fredrik von Friesen, f. 1711, d. 1767. Hon var 1746 amma åt den nyfödde prinsen Gustaf, sedermera Gustaf III, och blev senare kammarfru hos hans syskon.

Born 1721, died 1816, married 1739 to Johan Fredrik von Friesen, Admiralty Treasurer, born 1711, died 1767. She was in 1746 wet-nurse to the newborn prince Gustaf, later [King] Gustaf III, and became later lady's-maid to his siblings.

 

Johanna Dorotea

f. 1726, g. m. landssekreteraren Carl Johan Lindborg.

Born 1726, married to Carl Johan Lindborg, Assistant County Governor.

 

Fredrik

hovdestillator, f. 1728.

Royal distiller, born 1728.

 

Beata Charlotta

f. 1732. og.

Born 1732. Unmarried.

   

Bouppteckningen (Inv. 1742/1:3) efter mannen upptar bl. a. 4 st. "contrefaits af ryska famillen" - i hustruns ökade till 10 - och 3 st. av "släkten". Troligen har någon Albrecht i likhet med Hieronymus Küsel (I) sökt sin lycka i Ryssland och blivit där bosatt.

The estate inventory (Inv. 1742/1:3) after the husband listed, among others, 4 items "portraits of the russian family" - in the wife´s increased to 10 - and 3 items of "the family".  Some Albrecht similar to Hieronymus Küsel (I)  probably has sought his fortune Russia and resided there.

   

Boets skulder överstego betydligt tillgångarna. Samtliga kreditorer bl. dem Simon Fredrik Küsel, Baltzar Nettelbladt och Hinrich Hahr efterskänkte emellertid sina fordringar 

The estate's debts considerably exceeded assets. All creditors, among them Simon Fredrik Küsel, Baltzar Nettelbladt and Hinrich Hahr, however, forgave their claims 

 

"i behjärtande så till de många små omyndiga barnen, som det svaga villkor och tillstånd sterbhuset utiråkat är."

"in pitty as to the many small minor children, as the weak terms and circumstances into which the estate of the deceased had fallen." 

 

Det av fadern Claes Albrecht (I) se s. 202 ägda stenhuset "i staden nedanför Köpmangatan" numera Köpmantorget 1 (Inv. 1716: 299), beboddes av familjen, men förekommer icke i bouppteckningen, utan har tydligen övergått till svågern Küsel, se b. s. 196.

The stone house owned by the father Claes Albrecht (I) see page 202 (comment  6)  "in the city below Köpmangatan" now Köpmantorget 1 (Inv. 1716: 299), where the family lived is not mentioned in the estate inventory, because it, apparently, had been transferred to the brother-in-law, [Simon Fredrik] Küsel, see sect B page 196.

 

Änkan Albrechts bouppteckning (Inv. 1768/2:25) uppger en behållning om 2.514:9 dlr kmt. Den skulle, enligt hennes förordnande, odelad tillfalla yngsta dottern og. Beata Charlotta, som ömt vårdat sin moder. Sonen, hovdestillatorn och mågen landssekreteraren voro oförsynta nog att häremot inlägga protest. (Just. koll. pr. 28/6 1768.)

The widow Albrecht's estate inventory (Inv. 1768/2:25) stated a remainder of about 2,514.9 dlr kmt. That amount, according to her Will, would go undivided to the youngest unmarried daughter, Beata Charlotta, that tenderly took care of her mother. The son, the royal distiller, and son-in-law assistant  county governor were inconsiderate enough to file a protest against this. (Just. koll. pr. 28/6 1768.)

 

Fru Albrechts förordnande om sin likbegängelse ger en inblick i hennes förhållande och umgänge. 

Mrs. Albrecht's Will about her funeral gives an insight in her conditions and relations.

 

"Min hemmavarande dotter i samråd med min son Herr Friedrich Albrecht (och) Herr Krigskommissarien E. Troman (måg till äldsta dottern g. von Friesen) uppsätter notifikationsbreven till bröderna Rothstein, Zehle (Seele), Langenberg, Wahrendorff, Hahr, Pauli, Burgman, bägge Küslarne och syster Hebbe, och icke allenast de därutinnan nämner om husets stora oförmögenhet vid den då förestående begravningen, utan och anhåller om deras kristliga hjälp därtill".

"My daughter, living at home,  in consultation with my son  Friedrich Albrecht (and) war-commissioner E. Troman (son-in-law of the oldest daughter married to von Friesen) drafted notification letters to the brothers Rothstein, Zehle (Seele), Langenberg, Wahrendorff, Hahr, Pauli, Burgman, both Küsels and sister Hebbe. It also mentions the estate's lack of funds for the approaching funeral, without and  their Christian help thereto".

     

Hennes stoft skulle jordas i "Wagmanska graven" på Maria kyrkogård vid sidan av systern Margareta och svågern vinhandlaren Johan Philip Wagman, d. 1739. Pastorn i tyska församlingen Murray skulle förrätta jordfästningen.

Her ashes would be buried in "Wagman's grave" in Maria churchyard next to her sister Margareta and brother-in-law the wine-merchant Johan Philip Wagman, died 1739. The parish minister Murray of the German congregation would perform the funeral service.

 5

Johan Casper Haberman

Handelsman och Hinrich Hahrs principal 1715 - 1717. Han var av tysk börd och kom liksom åtskilliga andra tyskar i slutet av 1600-talet till Göteborg, där han fick burskap 1700. Ålderman i handelsgillet 1717 och riksdagsman 1719.

Merchant and Hinrich Hahr's principal 1715 - 1717. He was of German ancestry and came like several other Germans in the end of the 1600s to Gothenburg, [Sweden] where he received his burghership in 1700. Alderman in the trade guild in  1717 and member of [Swedish] Parliament 1719.

 

Då Karl XII 1716 önskade ge staden nya och för borgerskapet förmånligare privi­legier än de äldre, men i gengäld krävde 3 fullt utrustade fartyg, var Haberman en av de 12, vilka undertecknade det avböjande svaret. Bland de övriga märkas i stadens annaler så kända borgare som A. Petersén, Hans Coopman, Volrath Tham och Hans O. Ström.

When [King] Karl XII in 1716 wished to give the city new and, for the burghers, advantageous privileges than the previous [privileges], but in return, demanded 3 fully equipped ships, Haberman was one of the 12 signatories, who declined the offer. Among others noted in the city annals were such well-known freemen as A. Petersén, Hans Coopman, Volrath Tham and Hans O. Ström.

     

Som bekant hade skrivelsen till följd, att kungen ädelmodigt nog avstod från sitt krav och utan vidare stadfäste privilegierna.

As is known, the missives had as a result, that the king magnanimously relinquished his demands and without further confirming the privileges.

 6

Margareta Christina Albrecht

Fru Margareta Christina Albrecht, f. Burgman 1714, d. 1765, dtr till handelsmannen Johan Larsson Burgman och Christina Strömberg, se 31, g. 1731 m. Claes Albrechts (II) halvbror Hinrich Albrecht, handelsman, f. 1701, d. 1742.

Mrs. Margareta Christina Albrecht, nee Burgman, born 1714, died 1765, daughter of Johan Larsson Burgman, merchant, and Christina Strömberg, see comment 31, married 1731 to Claes Albrecht (II)'s half-brother Hinrich Albrecht, merchant, born 1701, died 1742. 

   

De hade 5 barn nämligen:

They had 5 children, namely:

   

Hedvig Charlotta

f. 173(2), d. 1785, g. 1754 m. hov- och amiralitetsapotekaren Casten Julius Sahlberg, f. 1723, d. 1792. Han innehade apoteket   "Morianen"  och var son till Küsels och Hahrs svåre antagonist amiralitetsapotekaren och kimröksfabrikören Johan Julius Sahlberg, f. 1680, d. 1753.

Born about 1732, died 1785, married 1754 to Casten Julius Sahlberg, Royal and Admiralty Pharmacist , born 1723, died 1792. He owned the pharmacy "Morianen" and was son of Küsel's and Hahr's tough adversary, Johan Julius Sahlberg, Admiralty Pharmacist and lampblack manufacturer, born 1680, died 1753.

 

Margareta Christina

f. 173(3) (Inv. 1750/2:1, Elgenstierna anger 1735), d. 1767, g. 1759 m. hovjunkaren Hans Fredrik Leijonmark, f. 1731, d. 1798.

Born Elgenstierna about 1733 (Inv. 1750/2:1  states 1735), died 1767, married 1759 to Hans Fredrik Leijonmark, master-in-waiting, born 1731, died 1798.

 

Johan Henrik

f. 173(1).

Born about 1731.

 

Anna Maria

f. 1739, vistades efter moderns död hos sin svåger apotekare Sahlberg (inv. 1765/3: 1045).

Born 1739,  After the mother's death, she lived with her brother-in-law, the pharmacist Sahlberg (Inv. 1765/3: 1045).

 

Beata Ulrica

f. 174(0), g. m. Johan Wikman, direktör.

Born about 1740, married to  Johan Wikman, director.

 

Hinrich Albrechts bouppteckning (Inv. 1750/2:1) redovisar en behållning av 127.410 dlr kmt. Häri inräknat värdet av ett "stenhus vid lilla Köpmantorget", dvs, numera Österlånggatan 18, om 24.000 och av 1/2 lott i sockerbruket vid Lilla Nygatan och 13 skeppsparter om 17.250 resp. 71.700, allt i daler kmt.

Hinrich Albrecht's estate inventory (Inv. 1750/2:1) accounts for a remainder of 127,410 dlr kmt. Included herein is a "stone house at Lilla Köpmantorget", i.e, now Österlånggatan 18, valued  about 24,000 and a 1/2 share in the sugar factory at Lilla Nygatan and 13 ships shares valued about 17,250 and 71,700, respectively, all in rix-dollar (rdlr) kmt.

 

I fru Albrechts bouppteckning (Inv. 1765/4:343), uppgick behållningen till 73.438 dlr kmt. Där värderas stenhuset till 30.000 och lotten i sockerbruket till 40.000 dlr kmt.

The remainder in Mrs. Albrecht's estate inventory (Inv. 1765/4:343), amounted to 73,438 dlr kmt. Included was a stone house is valued at 30,000 and a share in the sugar factory valued at 40,000 dlr kmt.

     

Claes’ (II) och Hinrich Albrechts far Claes Albrecht (I), d. 1714, var g. 1. ggn. m. Margareta Reimers, d. 1697, dotter till Ignatius Reimers(?) 2. ggn. 1699 m. Christina Neuwarth, f. 1670, d. 1726, dotter till hovmusiker Henric Neuwarth och Ursula Düben hennes 2. g. (g. 1. ggn 1694 m. handelsmannen Tobias Wiedeman, d. 1698). Hennes mor, f. 163(?) var faster till hovmarskalken friherre Gustaf von Düben, Karl XII: s trogne följeslagare, och riksrådet friherre Joachim von Düben, känd som Arvid Horns högra hand och dennes företrädare inom rådet och kansliet, då Horn av ålder och sjuklighet nödgades vara borta från Stockholm.

Claes (II) and Hinrich Albrecht's father Claes Albrecht (I), died 1714, was married 1st time to Margareta Reimers, died 1697, daughter of Ignatius Reimers(?) [and a] 2nd time 1699 to Christina Neuwarth, born 1670, died 1726, daughter of Henric Neuwarth royal musician and Ursula Düben her 2nd marriage (married 1st time 1694 to merchant Tobias Wiedeman, died 1698). Her mother, born 163(?) was paternal sister of Baron Gustaf von Düben, Marshal of the Royal Court, faithful companion to [King] Karl XII, and privy councillor Baron Joachim von Düben, known as Arvid Horn's right hand and his predecessor within the council and chancellery, when Horn of old age and illness caused him to be away from Stockholm.

 7

Anna Catharina Dowe

Fru Anna Catharina Dowe (skr. även Dove), f. Plomgren 1704, d. 1734, g. 1722 m. apotekaren Carl Henrik Dowe, f. 1682 i Hildesheim, d. 1754. Hon var syster till Hinrich Hahrs meningsmotståndare
Anders och Tomas Plomgren

Mrs. Anna Catharina Dowe (also written Dove),  nee Plomgren, born 1704, died 1734, married 1722 to Carl Henrik Dowe, pharmacist, born 1682 in Hildesheim, [Germany,] died 1754. She was sister to Hinrich Hahr's opponents Anders and Tomas Plomgren.

  Margareta Catharina F. 1722, d. 1760, var gift 1. ggn 1740 med grosshandlaren Clas Clason (skr. även Claeson), f. 1705, d. 1748, 2. ggn 1749 m. bergsrådet Nils Psilanderhjelm, f. 1706, d. 1768, brorson till sjöhjälten friherre Gustaf von Psilander. Psilanderhjelm var bergshauptman i rysk tjänst 1736-42. Clasons systrar Anna Catharina, f. 1708, d. 1734, och Margareta, f. 1709, d. 1738, voro gifta den första med Anders Plomgren, f. 1700, d. 1766, och den senare m. kommerserådet Jonas Alströmer,  f. 1685, d. 1761. Born 1722, died 1760, was married 1st time 1740 to the wholesaler Clas Clason (also written Claeson), born 1705, died 1748, 2nd time 1749 to  Nils Psilanderhjelm, Director of Mines, born 1706, died 1768, nephew to the naval hero Baron Gustaf von Psilander. Psilanderhjelm was bergshauptman in Russian service 1736-42. Clason's sisters Anna Catharina, born 1708, died 1734, and Margareta, born 1709, died 1738. The former [sister] married  Anders Plomgren, born 1700, died 1766, and the latter [sister married]  Jonas Alströmer, Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade], born 1685, died 1761.
  Hedvig F. 1728, d. 1754, gifte sig 1751 m. grosshandlaren Hans Wittfoth, d. 1780. Han är känd för sitt kompanjonskap m. Clas Clasons bror Isaac, f. 1710, d. 1772, i konkurrensen m. Tomas Plomgren och Gustaf Kierman om de s.k. växelkontoren. Born 1728, died 1754, married 1751 to the wholesaler Hans Wittfoth, died 1780. He is known for his partnership to Clas Clason's brother Isaac, born 1710, died 1772. He was in competition with Tomas Plomgren and Gustaf Kierman in the so called [currency] exchange offices.
 

Dowe ägde apoteket "Förgyllda Korpen" och huset vid Stortorget, i vilka det var inrymt, i bouppteckningen (Inv. 1755/212:1206) angivet med nr 45, numera nr 16. Han var där hyresvärd till Hinrich Hahr 1723-25.

Dowe owned the pharmacy, "Förgyllda Korpen (The Guilded Raven)", which was part of the house at Stortorget that was listed in the estate inventory (Inv. 1755/212:1206) stated with no. 45, now no. 16. There he was landlord to Hinrich Hahr 1723-25.

     

Behållningen i boet delades mellan de båda mågarna, vilka vardera erhöllo 71.658 dlr kmt. Huset med apoteket var av Dowe testamenterat till hans mångårige medhjälpare, apotekaren Johan Scharenberg mot erläggande till sterbhuset av 90.000 dlr kmt.

The remainder in the estate was divided between both sons-in-law, each of which received 71,658 dlr kmt. Dowe's  house containing the pharmacy  was bequeathed to his assistants of many years , the pharmacist Johan Scharenberg paid  90,000 dlr kmt to the esate.

 8

[Anna] Thurman

Fru Thurman, troligen från Rostock och hustru till Hahrs principal därstädes 1708-15   Christian Thurman.

Mrs. Thurman, probably from Rostock [,Germany] and wife of  Christian Thurman, Hahr's principal there 1708-15.

 9

Baltzar Nettelbladt 

Se b. s. 4.

See comment  4 

     

Att märka är, att dennes farfarsmor f. och d. i Rostock hette Thurman, vilket tyder på släktskap till ovan nämnde handelsman Thurman.

Noted is that his paternal grandfather's mother born and died in  Rostock was called Thurman, which indicates kinship to the above-mentioned merchant Thurman.

10

Johan Georg Yhlen (I)

Skr. även Uhlen, vinhandlare, d. 1743, g. m. Anna Catharina Berg, d. 1750. Inflyttad från Nürnberg, där han hade bröder och halvbröder. Något samband med Anna Maria von Yhlen, se 45, har icke kunnat utrönas. Aktenskapet var barnlöst.

Also written Uhlen, wine merchant, died 1743, married to Anna Catharina Berg, died 1750. [He] emmigrated from Nuremberg, [Germany,] where he had brothers and half-brothers. Any connection with Anna Maria von Yhlen, see comment 45, has not been determined. The marriage was childless.

 

Mannens bouppteckning (Inv. 1744/2:14.0) anger tillgångarna till 147.560 dlr kmt samt behållningen till 30.454 samma mynt. Borgmästare Torpadius och Hinrich Hahr bevittnade bouppteckningen.

The husband's estate inventory (Inv. 1744/2:14.0) stated assets of 147,560 dlr kmt and a remainder of 30,454 dlr kmt. Mayor Torpadius and Hinrich Hahr witnessed the estate  inventory.

 

I änkans bouppteckning (lnv. 1750/2:798) anföres, att mannens brorson Johan Georg Yhlen (II) varit "som son i huset" och skött kontor och affärer. Efter donationer av 1.000 dlr kmt till pastor Murray och 2.000 till tyska församlingen tillföll återstående behållning 82.245 dlr kmt brorsonen. Vinlagret med "fastagier" ingick däri till ett värde av 66.664 dlr kmt.

In the widow's estate inventory (Inv. 1750/2:798) stated, that the husband's nephew Johan Georg Yhlen (II) had been "like a son in the house" and managed the office and business. After donations of 1,000 dlr kmt to parish minister Murray and 2,000 to the German congregation, the residuary estate of  82,245 dlr kmt went to the nephew. Included was a wine cellar and "associated items" valued at 66,664 dlr kmt.

 

Den yngre Yhlen, d. 1776, har gjort sig känd från en längre tvist om uthyrningen av källarlokaler i det under byggnad varande nya börshuset, vilken bidrog att försena dess fullhordande. Han var sedan 1752 g. m. Catharina Lafrensen, d. 1797, kusin till den kände målaren med samma namn.

The younger Yhlen, died 1776, have made himself known for a long dispute about the rental of basement  beneath new stock exchange under construction, which contributed to delay its completion. He was since 1752 married to Catharina Lafrensen, died 1797, cousin to the known painter with the same name.

     

Den äldre Yhlen var fänrik vid det av Hahr förda 1. kompaniet av borgerskapets infanteri.

The older Yhlen was a second lieutenant and commanded the Hahr 1st company of  the burgher's militia.

11

Christian Werderman

Handelsman, d. 1743, g. 1729 m. Hedvig Lampa, f. 1711, d. 1788, dotter till den myndige bryggaråldermannen och riksdagsmannen fr. 1731 Johan Lampa, f. 1671, d. 1748, och hans hustru i 2. g. 1702 Elisabeth Westerman, f. 1683, d. 1760. Lampa var en av de ledande inom "ämbetena" och gjorde sig bemärkt stadens valstrider. Gustaf III:s kände statssekreterare Johan Liljencrantz var kusinson till Elisabeth Lampa.

Merchant, died 1743, married 1729 to Hedvig Lampa, born 1711, died 1788, daughter of the authoritative brewery alderman and member of parliament from 1731 Johan Lampa, born 1671, died 1748, and his wife in his 2nd marriage in 1702 to Elisabeth Westerman, born 1683, died 1760. Lampa was one of the leading men within  "the government departments" and made himself a noted campaigner in the city's election. Gustaf III's known under-secretary-of-state Johan Liljencrantz was the son of Elisabeth Lampa's cousin.

 

Bliven änka ingick fru Werderman nytt äktenskap 1745 med sonen till justitieborgmästaren1 Bunge, Carl Gustaf Bunge, adlad Bungencrona, f. 1700, d. som kommerseråd 1761. Det var denne, som i kommerskollegiet rekommenderade Hinrich Hahr till befattningen som spinnhusdirektör och sedan samarbetade med honom i spinnhusets angelägenheter.

When Mrs. Werderman became a widow she remarried in 1745 to the son of  Mayor Carl Gustaf Bunge, ennobled as Bungencrona, born 1700, died as division head of the [Swedish] national board of trade 1761. He was the one as Councilor of Trade with the [Swedish] National Board of Trade, who recommended Hinrich Hahr to the job as spinning-house director later worked together with him in the spinning-house business.

 

En bror till fru Werderman var kaptenen Fredrik Lampa, adlad Lagersvärd, f. 1723,  d. 1804. En syster Anna Sophia, f. 1707, d. 1772, gifte sig 1724 m. friherre Magnus Daniel Liljeswärd, f. 1693, d. som generalmajor 1771. En annan syster Eva, f. 1716, d. 1779, var sedan 1735 g. m. handelsmannen Carl Burgman, se 31.

A brother to Mrs. Werderman was captain Fredrik Lampa, ennobled as Lagersvärd, born 1723, died 1804. A sister Anna Sophia, born 1707, died 1772, married 1724 to Baron Magnus Daniel Liljeswärd, born 1693, died as a Major-General in 1771. Another sister Eva, born 1716, died 1779, was in 1735 married to the merchant Carl Burgman, see comment 31.

     

Werdermans bouppteckning (Inv. 1744/2: 1075 o. 1746/2:743), upptar bl. a. en hans fordran hos hovmarskalken och presidenten i kommerskollegiet friherre Erland Broman om 30.000 dlr kmt. Behållningen uppgick till 129.812 dlr kmt.

Werderman's estate inventory (Inv. 1744/2:1075 & 1746/2:743), listed among others, is his demand note about 30,000 dlr kmt with Baron Erland Broman,  Marshal of the Royal Court and President of the [Swedish] National Board of Trade. The  estate's  remainder amounted to 129,812 dlr kmt.

12

Johanna Ulrica Küsel

Fru Küsel, sannolikt Johanna Ulrica, f. Schwartz, se b. s. 196.

Mrs. Küsel, most likely Johanna Ulrica, born Schwartz. See sect. B page 196.

13

Elsabe Catharina Hebbe

Fru Hebbe,  se b. s. 197.

Mrs. Hebbe.  See sect. B page 197.

14

Anna Beata Albrecht

Mademoiselle Albrecht, troligen Anna Beata, f. 1707, d. 1758, yngsta dotter till Claes Albrecht (1) och Christina Neuwarth, se 6. Hon gifte sig 1726 m. kanslisten inrikesexpeditionen Otto Fredrik Engelke, adlad Engelcrantz, se 19.

Miss. Albrecht, probably Anna Beata, born 1707, died 1758, youngest daughter of Claes Albrecht (I) and Christina Neuwarth, see comment  6. She married in 1726 to Otto Fredrik Engelke, ennobled as Engelcrantz, Assistant Clerk at the Department of the Interior, see comment 19.

15

Lars Ahllöf

Handelsman och rådman i Arboga, f. 1657, d. 1737, g. 1. ggn 1694 m. Catharina Westerman fr. Stockholm, d. 1698, 2. ggn 1708 m. Berta Månsdotter, änka e. handelsmannen Jacob Weiser i Arboga. Med första hustrun, som var syster till fru Elisabeth Lampa, se 11, hade han en son och en dotter, båda döda unga; 2. giftet var barnlöst.

Merchant and alderman in Arboga, [Sweden,] born 1657, died 1737, married 1st time 1694 to Catharina Westerman from Stockholm, died 1698, 2nd time 1708 to Berta Månsdotter, widow of the merchant Jacob Weiser in Arboga. With the first wife, who was sister to Mrs. Elisabeth Lampa, see comment 11, he had a son and a daughter, both died young; the 2nd marriage was childless.

 

Som meddellös 12-åring kom Ahllööf i hovslagarlära, i vilket yrke han kvarblev till 1685, då han blev handelsman och fick burskap som sådan 1689. En av stadens äldste 1696, senare kämnär och kyrkvärd. Representerade Arboga stad i borgarståndet vid riksdagarna under åren 1719 - 1731, sistnämnda år samtidigt med Hinrich Hahr. Troligen voro de också affärsvänner i samband med Hahrs marknadsresor.

The poor 12 year old Ahllööf came as a shoeing-blacksmith apprentice, in which occupation he remained until 1685, when he became a merchant and received burghership in 1689. One of the town's elders in 1696, later court investigator and churchwarden. Represented Arboga municipal government during parliamentary sessions in the years 1719 - 1731. During last-mentioned year, he served with Hinrich Hahr. Probably they were also business friends in conjunction with Hahr's business travels.

     

Ahllöf var vid sin död sin stads och trakts rikaste man. Hans brorson assessor Olof Ahllöf blev hans universalarvinge och exekutor för hans testamente, men avled redan 1740. Tillsammans donerade dessa båda omkring 400.000 dlr kmt till Arboga stad, varav huvuddelen till ett barobus.

Ahllöf was at his death his city's and region's richest man. His nephew, Assessor Olof Ahllöf, became his sole inheritor and executor of his will, but died already in1740. They both together donated around 400,000 dlr kmt to Arboga city, of which, the greater part, to an orphanage.

16

Christian Hebbe

Se b. s. 197.

See sect. B page 197.

17

[Lucia] Schwartz

Fru Pastor Schwartz, svärmor till Simon Fredrik Küsel i hans 2. g. se b. s. 196.

Mrs. Schwartz, mother-in-law to Simon Fredrik Küsel in his 2nd marriage. See sect B page 196.

18

Margareta   Nettelbladt

Fru Nettelbladt, f. Küsel se f. s. 198.

Mrs. Nettelbladt, nee Küsel. See sect. B page 198.

19

Otto Fredrik Engelke

Sekreterare, senare kansliråd, f. 1692 i Göteborg, d. 1751. Han var konung Fredriks privatsekreterare från år 1733, fick kansliråds titel 1747 och adlades Engelcrantz 1748. G. 1726 m. Anna Beata Ahlbrecht, se 14. Deras sondotter Letitia - den sista av ätten - f. 1818, d. 1890, var sedan 1860 g. m. överstelöjtnanten Bror Olivier Munck af Fulkila, f. 1805, d. 1863, farbror till Ebba Henriette Munck af Fulkila, g. 1888 m. prins Oscar Bernadotte.

Secretary, later deputy assistant undersecretary, born 1692 in Gothenburg, died 1751. He was king Fredrik's private secretary from year 1733, received the Deputy Assistant Under-Secretary title 1747 and ennobled Engelcrantz 1748. Married 1726 to Anna Beata Ahlbrecht, see comment 14. Their granddaughter Letitia, the last of the family line, born 1818, died 1890, was since 1860 married to Lt. Col. Bror Olivier Munck af Fulkila, born 1805, died 1863, uncle to Ebba Henriette Munck af Fulkila, married [in] 1888 to Prince Oscar Bernadotte.

     

Behållningen i Engelcrantz’ dödsbo (Inv. R. A. 1751) uppgick till 37.543 dlr kmt. Häri ingick värdet av ett stenhus på Södermalm och Tiärhovsgatan under nr 77 numera Tjärhovsgatan 20, upptaget till 25.000 dlr kmt. Hinrich Hahrs måg Jacob Krook skyltar med en skuld om 4.000 dlr kmt. Reversen daterad den 21. okt. 1750, alltså kort innan hans bröllop!

The remainder in Engelcrantz’s estate (Inv. R. A. 1751) amounted to to 37,543 dlr kmt. Included herein was the value of a stone house on Södermalm and Tiärhovsgatan under no. 77 now Tjärhovsgatan 20, with an amount of 25,000 dlr kmt. Hinrich Hahr's son-in-law Jacob Krook is listed with a debt of about 4,000 dlr kmt. The promissory note dated the Oct. 21, 1750, which was shortly before his wedding!

20

Catharina Elisabeth Ehrenstam

Assessorskan Ehrenstam, Catharina Elisabeth, f. Radhe 1700, d. 1755, dtr till handelsmannen i Göteborg, Jacob Radhe och Catharina Tham i hennes 1. g. (omg. 1710 m. tullöverinspektoren i Göteborg Hieronymus Gripenstedt, barnen i 1. g. adopterades och adlades Gripenstedt 1717). Catharina Tham var syster till kommerserådet Sebastian Tham, f. 1666, d. 1729, en av den tidens främste köpmän i Göteborg, se 39. Catharina Elisabeth gifte sig 1721 m. assessorn, sedan 1731 hovrättsrådet Lars Ehrenstam, f. Eneroth 1681, adlad Ehrenstam 1719, d. 1744 och begraven i Riddarholmskyrkan, där hans vapen uppsattes.

Mrs. Catharina Elisabeth Ehrenstam,  nee Radhe, born 1700, died 1755, daughter of Jacob Radhe, merchant in Gothenburg, [Sweden]  and Catharina Tham in her 1st marriage (remarried 1710 to Hieronymus Gripenstedt,  Customs Office Duty Supervisor in Gothenburg. The children in the 1st marriage were adopted and ennobled as Gripenstedt in 1717). Catharina Tham was sister of Sebastian Tham, Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade] , born 1666, died 1729. At the time, one of  the leading merchants in Gothenburg, see comment 39. Catharina Elisabeth married 1721 to the deputy judge, since 1731 court of appeals judge Lars Ehrenstam, born Eneroth in 1681, ennobled as Ehrenstam 1719, died 1744 and buried in Riddarholmskyrkan, where his coat-of arms is displayed.

    Makarna Ehrenstam hade 11 barn, 6 söner och 5 döttrar. Av sönerna avledo 5 ogifta och i unga år. Endast en som blev gift The spouses Ehrenstam had 11 children, 6 sons and 5 daughters. Of the sons, 5 died unwed and young. Only one married.
  Johan Henrik  F. 1729, d. 176(?). Han ägde några år gården Wik i Stigtomta, Södermanland, men sålde den och levde sedan till sin död på ett torp under samma gård. Han gifte sig 1758 m. Sofia Christina Silfverhielm, f. 1729, d. 1768, dtr till majoren Reinhold Berndt Silfverhielm och Brita Christina Kruse af Elghammar. I äktenskapet föddes endast en dotter och fadern slöt vid sin död släktens äldre ättegren på svärdssidan.

Born 1729, died 176(?). He owned for a time the estate Wik in Stigtomta, Södermanland, but sold it and lived until his death in a cottage on the same estate. He married in 1758 to Sofia Christina Silfverhielm, born 1729, died 1768, daughter of Major Reinhold Berndt Silfverhielm and Brita Christina Kruse af Elghammar. In the marriage only a daughter was born and at her father's death, the male side of his line died out.

   

 Av döttrarna blev:

Of the daughters, became:

  Catharina F. 1721, d. 1755, g. 1740 m. kanslirådet2 Johan Jacob von Döbeln, f. 1699, d. 1764, bror till general Karl Georg von Döbelns farfar. Born 1721, died 1755, married 1740 to Johan Jacob von Döbeln, Deputy Assistant Undersecretary, born 1699, died 1764, brother of General Karl Georg von Döbeln's grandfather.
  Sigrid F. 1727, d. 1769, g. 1751 m. kaptenen Claes Rutensparre, f. 1725, d. 1755 Born 1727, died 1769, married 1751 to Captain Claes Rutensparre, born 1725, died 1755. 
  Ulrica F. 1733, d. 1754, g. 1751 m. kaptenen friherre Axel Duvall, f. 1729, d. 1764, i hans 1. g. Born 1733, died 1754, married 1751 to the Captain Baron Axel Duvall, born 1729, died 1764, in his 1st marriage.
  Fredrika Eleonora F. 1740, d. 1781, g. 1759 m. hovjägmästaren3 friherre Fredrik Gripenstierna, f. 1728, d. 1804, från vilken hon 1771 blev skild. Born 1740, died 1781, married 1759 to Baron Fredrik Gripenstierna, royal forest officer, born 1728, died 1804, from whom she  was divorced in 1771.
     

Behållningen i hovrättsrådet Ehrenstams dödsbo uppgick enligt bouppteckningen till 291.062 dlr kmt. Häri ingick värdet av ett stenhus i kvarteret Cephalus, numera Västerlånggatan 6, med 36.000 dlr kmt samt av Aspa och Algrena järnbruk i Nerike med 150.000 dlr kmt. Bland "utestående fordringar" märktes en Hinrich Hahrs revers av år 1743 om 6.000 dlr kmt. I boet ingick även ett ansenligt bibliotek och en ganska stor medalj samling.

The remainder Court of Appeals Judge Ehrenstam's estate, according to the estate inventory, amounted to 291,062 dlr kmt. Included is a stone house in the block Cephalus, now Västerlånggatan 6, valued at 36,000 dlr kmt together with Aspa and Algrena ironworks in Nerike valued at 150,000 dlr kmt. Among "outstanding claims"  noted, was Hinrich Hahr's promissory note from year 1743 in the amount of 6,000 dlr kmt. The estate also included a large library and a fairly big medal collection.

21

Zachanias Brander

 

Handelsman i Stockholm, senare i Köping, f. 168(5), d. 1742. g. 172(0) m. Ursula Albrecht, f. 1700, d. 1767, äldsta dottern till Claes Albrecht (1) och Christina Neuwarth, se 6.

Merchant in Stockholm, later in Köping,[Sweden,] born about 1685, died 1742, married about 1720 to Ursula Albrecht, born 1700, died 1767, the oldest daughter of Claes Albrecht (I) and Christina Neuwarth, see comment  6.

     [De hade följande barn]: [They had the following children]:
 

Hans

f. 1727, d. 1794, blev klädesfabrikör. Han varg. 1. ggn 1760 m. Maria Gustafva Björkman, f. 1741, d. 1773, 2. ggn 1774 m. Catharina Broberg.

Born 1727, died 1794, became a clothing manufacturer. He was 1st married in 1760 to Maria Gustafva Björkman, born 1741, died 1773, [and  married] the 2nd time 1774 to Catharina Broberg.

 

Christina 

f. 1722, gifte sig med guldsmeden Caspar Danckwardt, f. 1720.

Born 1722, married to Caspar Danckwardt,  goldsmith, born 1720. 

 

Johanna Beata

Dottern Johanna Beata, f. 1734, d. 1804, [g.] m. kofferdikaptenen, senare handelsmannen i Stockholm Christian Pettersson.

Born 1734, died 1804, married to the merchant marine captain, later a merchant in Stockholm,  Christian Pettersson.

 

Bouppteckningen efter hustrun (Inv. 1767/1:87) anger behållningen till endast 3.985 dlr kmt.

The estate inventory his wife (Inv. 1767/1:87) states the remainder as only 3,985 dlr kmt.

     

Brander tillhörde den äldre av släkten Branders båda stammar. Ur den yngre stammen härleda sig släkterna Branderhjelm och Sköldebrand. Den handelsman Carl Brander Stockholm, som bl. a. var far till Anders Dahlströms hustru Brita Elisabeth, se 37, torde icke tillhört här nämnda släkt.

Brander belonged to the older of two branches of the family Brander. The younger branch split into the families  Branderhjelm and Sköldebrand. The merchant Carl Brander in Stockholm, who was father to Anders Dahlström's wife Brita Elisabeth, see comment 37,  probably did not belong to the families mentioned here.

22

Catharina Albrecht

Fru Albrecht, sannolikt fru Catharina Albrecht, f. von Langenberg, se 4. 

Mrs. Albrecht, most likely Mrs. Catharina Albrecht, nee von Langenberg, see comment  4.

23

Jürgen Hinrich Röhl 

Handelsman, f. 1696, d. 1763, g. m. Anna Maria Jespersdtr Lund, d. 1745, dtr till handelsmannen i Stockholm Jesper Lund, d. 1736 (lnv. 1736/2: 1351) och Christina Göransdotter, d. 1743.

Merchant, born 1696, died 1763, married to Anna Maria Jespersdotter Lund, died 1745, daughter of  Jesper Lund, merchant in Stockholm, died 1736 (Inv. 1736/2: 1351) and Christina Göransdotter, died 1743.

   

Makarna Röhl hade 4 söner, varav 3 blevo handelsmän som fadern och en bryggare. De avledo alla ogifta. Av de 2 döttrarna:

The spouses Röhl had 4 sons, of whom  3 became merchants like the father and the other a brewer. They all died unmarried. Of the 2 daughters:  

  Christina Regina F. 173(5), d. 1799, g.1759 m. kammarrevisionsrådet Per Ekebom, f. 1712, d. 1769 Born about 1735, died 1799, married 1759 to Per Ekebom,  chamber revision councilor  born 1712, died 1769
  Anna Maria F. 1737, d.1780, g. 1759 m. häradshövding Eric Ehrenhjelm, f. 1715, d. 1771. Born 1737, died 1780, married 1759 to Eric Ehrenhjelm, Circuit Judge, born 1715, died 1771.
 

Hustruns bouppteckning (lnv. 1751/212:1130) upptager i fast egendom 1/4 i huset vid Slottsbacken, stadens östra kvarter nr 11 ("Saltkompaniet"), numera Skeppsbron 2, hälften i huset i samma kvarter och Ferkens gränd nr 102, numera Ferkens gränd 1, och gården Långängen utanför Stockholm. Tillgångarna belöpte sig till 216.000 dlr kmt. Häri ingick även värdet av ett större antal skeppsparter, 1/32 i stadens stora skeppsvarv och 5 lotter i assuranskontoret. Behållningen blev 207.150 dlr kmt.

The wife´s estate inventory (Inv. 1751/212:1130) lists in real estate, 1/4 of the house at Slottsbacken, the city's eastern quarter no. 11 ("Saltkompaniet"), now Skeppsbron 2, 1/2 of the house in the same quarter and Ferkens alley no. 102, now Ferkens alley [no.] 1, and the estate Långängen outside Stockholm. Assets amounted to 216,000 dlr kmt. Included, herein was the value of a bigger number of ships shares, a 1/32 share in the city's big shipyard and 5 shares in the insurance office. The esate remainder became 207,150 dlr kmt.

     

I mannens bouppteckning (Inv. 1764/3:723) är bocts ekonomiska ställning helt rubbad. Tillgångarna ha minskat till 83.687 dlr kmt, varav ensamt handeishuset Heding et Ohm i Hamburg hade att fordra 221.901 dlr kmt.

In the husband's estate inventory (Inv. 1764/3:723) is the estate's economic position entirely crazy. Assets have shrunk to 83,687 dlr kmt, of which a single trading house Heding et Ohm in Hamburg [,Germany] had a  claim of 221,901 dlr kmt.

24

[Anna Maria Jespersdotter] Lund

Jungfru Lund, tydligen sedermera Fru Röhl, se 23.

Miss. Lund,  apparently the subsequent Mrs. Röhl, see comment 23.

25

Georg Bernt (Bernhard) von Scheven 

Handelsman i Stockholm sedan 1686, diplomatisk agent sedan 1709 för den avsatte konung Stanislaus i Polen, f. 1663 i Pommern, adlad 1719, d. 1735 på Sörby sätesgård, Torsåker, Södermanland, g. 1688 m. Gertrud Brandenburg, d. 1738, dtr till rådsförvanten i Stralsund Baltzar Brandenburg, f. 1609, d. 1673, och Dorotea Buchau (eller Buchow), d. 1685. Äktenskapet var barnlöst. von Scheven efterlämnade en betydande förmögenhet. Förutom Sörby ägde han i Hall Östertålje samt ett stenhus vid Skeppsbron, numera Skeppsbron 16. Behållningen boet (Inv. R. A. 1736?) uppgick till 591.625 dlr kmt.

Merchant in Stockholm since 1686, diplomatic emissary since 1709 for the deposed King Stanislaus in Poland, born 1663 in [Swedish] Pomerania, ennobled 1719, died 1735 on Sörby country estate, Torsåker, Södermanland, married 1688 to Gertrud Brandenburg, died 1738, daughter of the municpal official in Stralsund [, Germany] Baltzar Brandenburg, born 1609, died 1673, and Dorotea Buchau (or Buchow), died 1685. The marriage was childless. Von Scheven left a large fortune. Apart from Sörby, he owned Östertålje in Hall and a stone house at Skeppsbron, now Skeppsbron 16. The remainder of the estate (Inv. R. A. 1736?) amounted to to 591,625 dlr kmt.

 

Sörby innehades under åren 1778-1785, av Hinrich Hahrs son superkargören Jacob, som på dödsbädden skänkte gården till sin äldre bror Henrik Wilhelm, vid den tiden brukspatron på Ehrendals styckebruk ej långt från Sörby.

Sörby was owned during years 1778-1785, by Hinrich Hahr's son the supercargo Jacob, who on his deathbed bestowed the country estate to his older brother Henrik Wilhelm, who at the time owner of Ehrendals gun foundry not far from Sörby.

 

Fru von Schevens bror Baltzar Brandenburg, holsteinskt kansliråd, d. 1734, adlades Ehrenstolpe 1691 och ägde Ängby i Bromma. En andra bror Albert Brandenburg blev handelsman i Åbo.

Mrs. von Scheven's brother Baltzar Brandenburg, Deputy Assistant Undersecretary in Holstein, died 1734, ennobled Ehrenstolpe 1691 and owned Ängby [manor] in Bromma. Another brother, Albert Brandenburg became a merchant in Åbo [now Turku, Finland].

  Av hennes båda systrar blev Margareta, d. 1718, g. m. handelsmannen i Stockholm Christian Barthold, d. 1726, efter att ha gift om sig 1720 m. sin första frus brorsdotter Catharina Margareta Albertsdtr Brandenburg, f. 1688, d. 1758, i hennes 1. g., se nedan, och Of both her sisters, Margareta, died 1718, was married to Christian Barthold, merchant in Stockholm, died 1726, afterwards, [he] married in 1720, his first wife's niece Catharina Margareta Albertsdotter Brandenburg, born 1688, died 1758, in her 1st marriage, see below, and
 

 Anna Dorotea, d. 1732, g. 1685 m. handelsmannen i Stockholm Casper Nettelbladt, bemärkt bl. a. från 1720 års riksdag. Deras son Baltzar, som ärft sitt namn från morfadern, blev svåger till Hinrich Hahr, se b. s. 198.

Anna Dorotea, died 1732, married 1685 to Casper Nettelbladt, merchant in Stockholm, noted among others for [his activities in] the 1720 parliament session. Their son Baltzar,  who inherited his name from his maternal grandfather, became brother-in-law to Hinrich Hahr, see sect. B page 198.

 

Catharina Margareta Albertsdtr, som bliven änka ingick nytt gifte 1727 m. stadsmäklaren och grosshandlaren Johan Stein, f. 1697, d. 1776, efterlämnade en rätt betydande förmögenhet. Behållningen i bouppteckningen (lnv. 1759/1:116) utgjorde 253.611 dlr kmt. Däri ingick bl. a. ett stenhus vid Kornhamn nr 88, och ett "mitt däremot" nr 88 1/2, numera Kornhamstorg 53 och 55 samt Ferkensgränd 5, värderade till 40.000 resp. 52.000 dlr kmt, samt en gård i Åbo och Sköndalstorp utanför Stockholm. Bland boets osäkra gäldenärer mårkes Hinrich Hahrs måg prosten Jacob Krook med en skuld om 1.364 dlr kmt.

Catharina Margareta Albertsdotter, who had become a widow, remarried in 1727 to Johan Stein, city broker and wholesaler, born 1697, died 1776, left a rather large fortune. The remainder in the estate inventory (Inv. 1759/1:116) amounted to 253,611 dlr kmt. Included among others, was  a stone house at Kornhamn no. 88, and  "across from" no. 88 1/2, now Kornhamstorg 53 and 55 and Ferkensgränd 5, valued at 40,000 and  52,000 dlr kmt resepectively, and a property in Åbo [now Turku, Finland] and Sköndalstorp outside Stockholm. Among the estate's uncertain debtors is listed  Hinrich Hahr's son-in-law, the Dean Jacob Krook with a debt of about 1,364 dlr kmt.

 

De enda arvingarna voro brorsonen Hinrich Albert Brandenburg, handelsman och rådman i Stockholm, bemärkt kommunalpolitiker, f. 1729, d. 1785, och Sofia Helena von Schwartzer, d. og. 1759, dtr till den avlidnas halvbror legationssekreterare Christian von Schwartzer, f. 1673, i hans gifte m. Maria Heijne.

The only heirs were the nephew Hinrich Albert Brandenburg, merchant and alderman in Stockholm, a noted local politician, born 1729, died 1785, and Sofia Helena von Schwartzer, died unmarried 1759, daughter of the deceased half-brother, Secretary of Legation Christian von Schwartzer, born 1673, in his marriage to Maria Heijne.

     

Denna senare var syster till översten Georg von Heijne, f. 1696, d. 1756, stamfader till svenska släkten von Heijne.

The latter was sister of the Colonel Georg von Heijne, born 1696, died 1756, progenitor to the Swedish family von  Heijne.

26

Hinrich Albrecht

Se 4 och 6.

See comments  4 and  6.

27

Margareta Groen Gerdtsson

Fru Margareta Groen Gerdtsson, se 33.

Mrs. Margareta Groen Gerdtsson, see comment 33.

28

Margareta Christina Burgman

Jungfru Burgman, troligen Margareta Christina, se 31.

Miss. Burgman, most likely Margareta Christina, see comment 31.

29

Vilhelm Mikaelsson Grubb

Handelsman, känd kommunalpolitiker och riksdagsman,f. 1688, d. 1753, g. 17?? m. Maria Catharina Ekman, d. 1762, dtr till direktören vid Barnängens klädesfabrik, kommissarien Hans Ekman, f. 1667, d. 1741, och Catharina Christina Lagerstedt, f. 1683, d. 1724. Hennes syster Juliana, d. 1722, var g. m. rådmannen och spinnhusdirektören Mikael Nilsson Grubb i dennes 1. g. Han äktade 2. ggn 1722 Anna Maria Schmeer, f. 1702, d. 1788, se 45. 

Merchant, a  known local politician and member of parliament, born 1688, died 1753, married 17?? to Maria Catharina Ekman, died 1762, daughter of  Commissioner Hans Ekman, director of Barnängens clothing factory, born 1667, died 1741, and Catharina Christina Lagerstedt, born 1683, died 1724. Her sister, Juliana [Lagerstedt], died 1722,  married Mikael Nilsson Grubb, Alderman and  spinning-house Director  in his 1st marriage. He married the 2nd time in 1722 to Anna Maria Schmeer, born 1702, died 1788, see comment 45

   

Makarna Gruhb hade 6 barn, nämligen:

The spouses Grubb had 6 children, namely:

 

Catharina Christina

f. 1723? d. 1777, g. 1747 m. den kände handelsmannen Göteborg och direktören i Ostindiska kompaniet Niclas Sahlgren, f. 1701, d. 1776, dennes 2. g. (g. 1. ggn 1745 m. Anna Margareta Wittmack, d. 1746).

Born 1723? died 1777, married 1747 to Niclas Sahlgren, known merchant in Gothenburg and a Director of the Swedish East India Company, born 1701, died 1776, his 2nd marriage (1st married  in 1745 to Anna Margareta Wittmack, died 1746).

 

Hans Vilhelm

grosshandlare, f. 1724, d. 1786.

Wholesaler, born 1724, died 1786.

 

Maria Catharina

f. 1726? d. 1783, g. 1749 m. William Tottie, f. 1705, d. 1766, grosshandlare i Stockholm, i hans 2. g. Han var g. 1. ggn m. Magdalena Tout in, f. 1715, d. 1746.

Born 1726? died 1783, married 1749 to William Tottie, born 1705, died 1766, wholesaler in Stockholm, in his 2nd marriage. He was 1st married to Magdalena Toutin, born 1715, died 1746.

 

Vilhelmina

f. 1728, d. 1762, g. 1754 m. handelsmannen i Göteborg, direktören i Ostindiska kompaniet och brukspatronen Nils Ström, f. 1714, d. 1783, i dennes 1. g. se 54

Born 1728, died 1762, married 1754 to Nils Ström,  merchant in Gothenburg, a Director of the [Swedish] East India Company and a factory owner, born 1714, died 1783, in his 1st marriage. See comment 54.

 

Magdalena

f. 1732, d. 1802, g. 1756 m. brukspatronen i Göteborg Olof Ström, f. 1716, d. 1774, bror till Nils, se ovan.

Born 1732, died 1802, married 1756 to Olof Ström  factory owner in Gothenburg, born 1716, died 1774, brother to Nils, see above.

 

Ulrica

f. 1733, d. 1784, g. 1757 m. handelsmannen i Göteborg och superkargören i Ostindiska kompaniet Volrath Tham, f. 1721, d. 1782.

Born 1733, died 1784, married 1757 to Volrath Tham, merchant in Gothenburg and Supercargo in the [Swedish] East India Company, born 1721, died 1782.

 

Bouppteckningen (Inv. 1754/1:743) efter Vilhelm Grubb redovisar en behållning om ej mindre än 756.195 dlr kmt. I den fasta egendomen ingick stenhus vid Skeppsbron numera nr 26, saltbodar vid Södra Bergen, malmgård och kvarngård vid Skinnarviken, trädgårdstomt vid Hornsgatan, stall med vagnbod vid Munkbron samt Farsta skattehemman, Hökarängen och Aspviken, samtliga i Brännkyrka. Andelen i sockerbruket utgjorde 9/32 och var värderad till 180.000 dlr kmt.

The estate inventory (Inv. 1754/1:743) after Vilhelm Grubb accounts for a remainder not less than 756,195 dlr kmt. The real estate included a stone house at Skeppsbron now no. 26, a warehouse in South Bergen, [Norway], a rock yard and a flour mill at Skinnarviken, unimproved land at Hornsgatan, a stable with carriage house at Munkbron and Farsta property (subject to taxation) , Hökarängen and Aspviken, all in Brännkyrka. A 9/32 share in the sugar factory was valued at 180,000 dlr kmt.

 

Det gamla Grubbska stenhuset, "mellan Stortorget och Stora Kyrkogården", dvs. samma tomt, som nu intages av börshuset, förekommer icke i bouppteckningen och är tydligen redan avyttrat.

The old Grubb family stone house, "between Stortorget and Stora Kyrkogården", i.e. the same lot, that is now occupied by the stock exchange, does not occur in the estate inventory and has apparently already been disposed of.

 

Vänskapen och det politiska samspelet mellan Vilhelm Grubb och Hinrich Hahr är i det föregående utförligt belyst. Den förres fadderskap ger härför ytterligare belägg. Hans döttrars giften med så betydande män inom Ostindiska kompaniet som Niclas Sahlgren och Nils Ström, bidrogo nog att jämna vägen för Hinrich Hahrs två äldsta söner att vinna anställning i samma kompanis tjänst.

The friendship and the political teamwork between Vilhelm Grubb and Hinrich Hahr has previously been discussed. The former godparents gives additional proof. His daughters' marriages with such important men within the Swedish East India Company as Niclas Sahlgren and Nils Ström, made it easier for Hinrich Hahr's two oldest sons to gain employment in the same company.

 

Släktskapen mellan Vilhelm Grubb och rådmannen Mikael Grubb har ofta debatterats. Den har här icke annorledes kunnat fastställas ån att den senare genom sitt 1. gifte m. Juliana Lagerstedt, d. 1721, blev svåger till Vilhelms svärfar direktören Hans Ekman. Samme Mikael blev genom sitt 2. gifte m. Anna Maria Schmeer, f. 1702, d. 1788, svåger till bröderna Johan Henrik och Baltzar Schmeer, se 45, samt deras syster Sara Christina, g. m. handelsmannen Anders Dahlström i dennes 3. gifte, se 37.

The familial connection between Vilhelm Grubb and the alderman Mikael Grubb has often been debated. It has here not otherwise been able to be determined other than that  the latter by his 1st marriage to Juliana Lagerstedt, died 1721, became brother-in-law to Vilhelm's father-in-law, the Director Hans Ekman. The same Mikael, became by his 2nd marriage to Anna Maria Schmeer, born 1702, died 1788, brother-in-law to the brothers Johan Henrik and Baltzar Schmeer, see comment 45, and their sister Sara Christina, married to the merchant Anders Dahlström in his 3rd marriage, see comment 37.

     

Den Baltzar Grubb, f. 1725, d. 1766, som var fartygschef på Ostindiska kompaniets skepp Riksens Ständer under dess expedition till Suratte och Kanton 1760-62, på vilket Hinrich Hahrs äldste son var 4. superkarg, var äldste son till Mikael Grubb. Han [,Baltzar,] blev kort före sin död befordrad till direktör i kompaniet.

The Baltzar Grubb, born 1725, died 1766, who was captain of the [Swedish] East India Company's ship "Riksens Ständer" under its expedition to Suratte [,India] and Canton [,China], 1760-62, on which Hinrich Hahr's oldest son was 4th supercargo, was the oldest son of Mikael Grubb. He [,Baltzar,]  became shortly before his death, promoted to director in company.

30

[Margareta]  Küsel

Fru Hieronyma Küsel, se b. s. 197.

Mrs. Hieronym[us] Küsel, see sect. B page 197.

31

Christina Burgman

Fru Burgman, sannolikt Christina, f. Strömberg, d. 1765 som änka sedan 1730 efter handelsmannen Johan Larsson Burgman i dennes 3. g.

Mrs. Burgman, probably Christina, nee Strömberg, died 1765 as widow since 1730, of the merchant Johan Larsson Burgman in his 3rd marriage.

   

I äktenskapet m. Christina Strömberg föddes följande barn:

In the marriage to Christina Strömberg were born the following children:

 

Margareta Christina

f. 1714, g. 1731 m. handelsmannen Hinrich Albrecht, se 6.

Born 1714, married 1731 to the merchant Hinrich Albrecht, see comment  6.

 

Mikael

f. 1715.

Born 1715.

 

Beata Charlotta

f. 1716, g. m. stämpelmästaren4 Johan Schilt.

Born 1716, married to Johan Schilt, inspector.

 

Hedvig

f. 1718, g. m. rådmannen i Göteborg Carl Habicht.

Born 1718, married to Carl Habicht, alderman in Gothenburg .

 

Ulrica

f. 1719

Born 1719.

 

Lars

f. 1723, grosshandlare.

Born 1723, wholesaler.

 

Burgman var g. 1. ggn m. Magdalena Carré, f. 1668, d. 1699, tillhörande en fransk från Calais inflyttad släkt. En hennes syster Maria, f. 1661, d. 1712, var sedan 1680 g. m. handelsmannen Jean (Johan) Bedoire (I), d. 1721. Deras sondotter Charlotte, f. 1712, d. 1773, gifte sig 1736 med sin kusin Jean (Johan) Lefebure, f. 1708, d. 1767, Kiermans olycklige kompanjon i "växelkontoret". Hennes äldre syster Maria Christina, f. 1711, d. 1742, var sedan 1729 g. m. handelsmannen och kommerserådet Frans Jennings till Skånellaholm, f. 1692, d. 1754, och den yngre systern Magdalena, f. 171?, d. 1751, var sedan 1741 g. m. grosshandlaren i Stockholm, direktören Herman Petersén, f. 1713, d. 1765, i dennes 1. g. 

[Johan Larsson] Burgman was married 1st time to Magdalena Carré, born 1668, died 1699, belonging to a French family that immigrated from Calais [,France]. Her only sister Maria, born 1661, died 1712, was married since 1680 to Jean (Johan) Bedoire (I), merchant, died 1721. Their son's daughter Charlotte, born 1712, died 1773, married 1736 to her cousin Jean (Johan) Lefebure, born 1708, died 1767, Kierman's unsuccessful partner in "the [currency] exchange office". Her older sister Maria Christina, born 1711, died 1742, was since 1729 married to the merchant and Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade] Frans Jennings in Skånellaholm, born 1692, died 1754, and the younger sister Magdalena, born 171?, died 1751, was since 1741 married to Herman Petersén, wholesaler in Stockholm, the director , born 1713, died 1765, in his 1st marriage. 

    I sitt 2. gifte 1703 äktade Burgman Christina Maria Sintiler, d. 1709, och hade med henne sönerna: [Johan Larsson] Burgman married the 2nd time in 1703  to Christina Maria Sintiler, died 1709, and had with her the sons :
  Johan Gabriel Stadsmäklare, f. 170(4) City broker, born about 1704.
  Carl handelsman, f. 1709, d. 1764. [Han] var sedan 1735 g. m. Eva Johansdtr Lampa, f. 1716, d. 1779, syster till Hedvig Lampa, g. Werderman, se 11. He was since 1735 married to Eva Johansdotter Lampa, born 1716, died 1779, sister to Hedvig Lampa, married to Werderman, see comment 11.
     

Bouppteckningen (Inv. 1731/357) efter Johan Burgman visar en behållning av 78.572 dlr kmt. Häri ingick värdet 26.000 dlr kmt av ett stenhus vid Skeppsbron i kvarteret Glaucus, numera nr 30 -  som efter änkans död 1765 köptes av grosshandlaren Joachim Brandenburg, g. m. Ulrica Nettelbladt, se b. s. 198.

The estate inventory (Inv. 1731/357) after Johan Burgman shows a remainder of 78,572 dlr kmt. Included herein was the value of 26,000 dlr kmt for a stone house at Skeppsbron in the block Glaucus, now no. 30 - that after the widow's death 1765 was bought by the wholesaler Joachim Brandenburg, married to Ulrica Nettelbladt, see sect. B page 198.

32 Maria Schwartz

Jungfru Maria Schwartz, se 38.

Miss. Maria Schwartz, see comment 38.

33

Warner Groen Gerdtsson

Handelsman, f. 1680 i Riga, d. 1743, g. 1. ggn 1717 m. Anna Maria Grooth, f. 1697, d. 1719, dtr till handelsmannen i Stockholm Reinhold Grooth och Anna Maria von der Lieth, 2. ggn 1720 m. Margareta Höwet, f. 1705, d. 1783, dtr till vinhandlaren i Stockholm Hans Höwet och Elisabeth Pauli, faster till Johan och Niclas Pauli, se 61 och b. s. 199.

Merchant, born 1680 in Riga  [,Latvia], died 1743, 1st married in 1717 to Anna Maria Grooth, born 1697, died 1719, daughter of  Reinhold Grooth, a merchant in Stockholm, and Anna Maria von der Lieth, [married] 2nd time in 1720 to Margareta Höwet, born 1705, died 1783, daughter of Hans Höwet, a wine-merchant in Stockholm,  and Elisabeth Pauli, paternal sister to Johan and Niclas Pauli, see comment 61 and sect. B page 199.

 

Barnen i 1. g. nådde icke mogen ålder. I 2. g. föddes 9 barn, varav dock 4 avledo före fadern. 

The children of the 1st marriage died before adulthood. In the 2nd marriage, 9 children were born, of whom, 4 had died before the father [had died]. 

   

[Av barnen till Warner (I) Groen i hans 2 g. blevo]:

[Of the children of Warner (I) Groen's 2nd marriage became]:

 

Margareta

F. 1721, d. 1756, g. 1739 m. Johan Gabriel Koschell, grosshandlare Stockholm, f. 1707, d. 1766. Det var deras son Gabriel Christian, f. 1743, d. 1810, som 1791 köpte Ehrendals styckebruk av Hinrich Hahrs äldste son Henrik Wilhelm.

Born 1721, died 1756, married 1739 to Johan Gabriel Koschell, wholesaler Stockholm, born 1707, died 1766. It was their son Gabriel Christian, born 1743, died 1810, that in 1791 bought Ehrendals gun foundry from Hinrich Hahr's oldest son Henrik Wilhelm.

 

Elisabeth

F. 1723, d. 1799, g. 1746 m. Georg Henrik Conradi, grosshandlare Stockholm, kommerseråd och direktör i Ostindiska kompaniet, f. 1718, d. 1799.

Born 1723, died 1799, married 1746 to Georg Henrik Conradi, wholesaler Stockholm, Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade] and director in [Swedish] East India Company, born 1718, died 1799.

  Warner (II) F. 1724 d. 1811. Grosshandlare i Stockholm. Han var den ende sonen och ägde bl. a. Vällinge i Salem, Södermanland, genom arv efter sin svärfar Antony Henric Gemmich, handelsman och brukspatron, f. 1708, d. 1766, g. m. Anna Maria Grill, f. 1709, d. e. 1766, sondotter till den förste Grill i Sverige. Groen var gift sedan 1768 m. Anna Maria Gemmich, f. 1748, d. 1809, dtr till nyssnämnda makar Gemmich. Deras äldste son Warner (III), f. 1770, d. 1833, bosatte sig vid slutet av 1700-talet och samtidigt med Hinrich Hahrs sonson Carl i släktens stamort Riga, där han liksom Hahr drev handelsrörelse. Fungerade tidvis som tf. konsul därstädes, men återvände efter ett 20-tal år till Sverige. Born 1724 died 1811. Wholesaler in Stockholm. He was the only son and owned among others Vällinge in Salem, Södermanland, through inheritance from his father-in-law Antony Henric Gemmich, merchant and factory owner, born 1708, died 1766, married to Anna Maria Grill, born 1709, died after 1766, [great-] granddaughter of the first Grill in Sweden. [Warner II] Groen was married since 1768 to Anna Maria Gemmich, born 1748, died 1809, daughter of the just-mentioned spouses Gemmich. Their oldest son Warner (III), born 1770, died 1833, lived at the end of 1700s in Riga, [Latvia].  Hinrich Hahr's grandson Carl had also moved to Riga and originated a branch of the Hahr Family there. He, like Carl, ran a trading business there.  Worked, at times, as consul there, but returned after 20 years to Sweden.
 

Anna Maria

F. 1728, d. 1812, g. 1752 m. superkargören i Ostindiska kompaniet Fredric Wilhelm König, f. 1721, d. 1764 under hemfärd från Kanton; han var kollega till Hinrich Hahrs söner Henrik Wilhelm och Jacob.

Born 1728, died 1812, married 1752 to Fredric Wilhelm König, Supercargo in [Swedish] East India Company, born 1721, died 1764 during homeward journey from Canton [,China]; He was colleague to Hinrich Hahr's sons Henrik Wilhelm and Jacob.

 

Christina

F. 1734, d. 1769, g. 1761 m. Johan Petersen från Heide i Ditmarsken dennes 2. g., 1770 adlad von Heidenstam, f. 1708, d. 1783. Han var en känd läkare och kungl. livmedikus.

Born 1734, died 1769, married 1761 to Johan Petersen from Heide, Ditmarsken, [Danmark; now Heide, Dithmarschen, Germany], in his 2nd marriage, 1770 ennobled von Heidenstam, born 1708, died 1783. He was a known physician and medical doctor to the king.

 

Bouppteckningen (Inv. 1743/2:127) efter Groen (I) upptar bland tillgångarna halva stenhuset vid Österlånggatan och Ludvigs gränd under nr 13, numera Österlånggatan 1. Hinrich Hahr var hans hyresgäst 1732-39. Vidare halvparten av ett litet hus mitt emot i gränden "med stall och bodar", numera Österlånggatan 3, samt en trädgård med åbyggnad av sten på Södermalm vid Volmar Yxkullsgatan intill den s. k. Björn­gården i kvarteret Vattumannen under nr 165, numera Volmar Yxkullsgatan 2.

The estate inventory (Inv. 1743/2:127) after Groen (I) listed among assets half of the stone house as Österlånggatan and Ludvigs alley under no. 13, now 1 Österlånggatan. Hinrich Hahr was his tenant 1732-39. Further the half share of a small house just opposite the alley "with stable and storage", now Österlånggatan 3, and a garden with an addition of stone on Södermalm at Volmar Yxkullsgatan up to the so called Björngården in the block Vattumannen under no. 165, now Volmar Yxkullsgatan 2.

 

Boets behållning uppgick till 286.879 dlr kmt, varav mer än hälften eller 145.865 dlr kmt utgjorde värdet på det i detalj förtecknade vinlagret. Bland boets gäldenärer, märkas prosten Bengt Krook i Hollola, Finland, vars son Jacob blev gift med Hinrich Hahrs äldsta dotter Eva Christina, f. 1726, d. 1790, och rådmannen i Borgå Johan Berndt Rahling, farfar till Anna Maria Rahling, f. 1770, d. 1812, g. m. Hinrich Hahrs sonson, brukspatronen Anders Hahr, f. 1764, d. 1845, se 39. Deras skuld uppgick till 448 resp. 2.774 dlr kmt. Boet hade dessutom en fordran, ännu av domaren oavgjord, hos arvingarna till den olycklige och avrättade generalen greve Charles Emil Lewenhaupt. 

The estate's remainder amounted to 286,879 dlr kmt, of which more than half or 145,865 dlr kmt constituted a value in the listed wine celler. Among the estate's debtors, is listed the Dean Bengt Krook in Hollola, Finland, whose son Jacob married Hinrich Hahr's oldest daughter Eva Christina, born 1726, died 1790, and the alderman in Borgå [, now Porvoo, Finland] Johan Berndt Rahling, grandfather to Anna Maria Rahling, born 1770, died 1812, married to Hinrich Hahr's grandson, the factory owner Anders Hahr, born 1764, died 1845, see comment 39. Their debts amounted to 448 and 2,774 dlr kmt, respectively. The estate had furthermore, a demand note pending judgment, with the heirs to the unfortunate and executed General, Count Charles Emil Lewenhaupt.

     

Warner Groen deltog ganska livligt i de kommunala angelägenheterna. Han gjorde sig mest bemärkt under den valstrid, som föregick 1731 års riksdag, då han, som framgår av det föregående, var en svår medtävlare till Hinrich Hahr.

Warner Groen participated actively in  municipal affairs. He made himself most noted during the election campaign for parliament that occured in 1731, then he, as is clear by the previous, was a tough competitor of Hinrich Hahr.

34

Göran Leijon (Georg Lyon)

Handelsman. Bouppteckningen saknas i stadsarkivet. Han var g. m. en dotter till fru Albrecht (I), f. Neuwarth, i hennes 1. g. 1694 m. Tobias Wiedeman, d. 1698, se 6.

Merchant. The estate inventory is missing in the city archives. He was married to a daughter of Mrs. Albrecht (I), born Neuwarth, in her 1st marriage in 1694 to Tobias Wiedeman, died 1698, see comment  6.

35

Mrs. Yhlen

Madame Yhlen, se 10.

Mrs. Yhlen, see comment 10.

36

Mrs. Schmeer

Madame Schmeer, se 45.

Mrs. Schmeer, see comment 45.

37

Anders Dahlström

Handelsman, f. 1669, d. 1746, gift

Merchant, born 1669, died 1746, married

 

1. ggn m. Brita Elisabeth Brander, f. 1686, d. 1707, dtr till handelsmannen i Stockholm Carl Esbjörnsson Brander, d. 1712, g. 1678 m. Brita Christina Ahlstedt, f. 1661, d. 1691;

1st to Brita Elisabeth Brander, born 1686, died 1707, daughter of the merchant in Stockholm Carl Esbjörnsson Brander, died 1712, married 1678 to Brita Christina Ahlstedt, born 1661, died 1691;

 

2. ggn 1708 m. Catharina Strömberger, d. 1714,

2nd to Catharina Strömberger in 1708 who died in 1714,

 

3. ggn 172(2) m. Sara Christina Schmeer, se 45.

3rd to Sara Christina Schmeer about 1722. See comment 45.

    Dottern i 1. g.: The daughter of the 1st  marriage:
  Brita Christina D. 1759, gifte sig med handelsmannen i Stockholm Carl Lorensson Beck, d. 1744. Died 1759, married Carl Lorensson Beck, merchant in Stockholm, died 1744.
    Döttrarna i 2. g.: The daughters of the 2nd marriage:
  Margareta F. 1709, d. 1754.  Äktade handelsmannen i Stockholm Henrik Nordenholm, d. 1759 Born 1709, died 1754. Married Henrik Nordenholm, merchant in Stockholm , died 1759
  Christina Elisabeth F. 1711. Äktade handelsmannen i Norrköping Nils Magnusson (skr. även Månsson), f. 16(90), d. 1757. Born 1711. Married Nils Magnusson (written also Månsson), merchant in Norrköping, born 16(90), died 1757.
    Barnen i 3. giftet: The children of the 3rd marriage:
  Olof Protonotarie och expeditionssekreterare, f. 1735, d. 1802. Av barnen i giftet var ende sonen ogift. Chief Notary Public and Chancellor, born 1735, died 1802. Of the children in the marriage, the only son was unmarried.
  Maria F. 1723, d. 1777, gifte sig 1744 m. handelsmannen och direktören Abraham Arfwedson, f. 1698, d. 1779, den förste i en känd grosshandlardynasti, vilken spelat en stor roll i svenskt affärsliv. Arfwedson var g. 1. ggn 1734 m. Maria Elisabeth Pauli, f. 1715, d. 1743, syster till fabrikörerna Johan och Niclas Pauli, se b.s. 19[6] och 199. Born 1723, died 1777, married 1744 to Abraham Arfwedson, merchant and the director , born 1698, died 1779. [He was] the first in a well-known wholesaling dynasty, which played a big role in Swedish business circles. Arfwedson was 1st married in 1734 to Maria Elisabeth Pauli, born 1715, died 1743, sister to the factory owners Johan and Niclas Pauli. See sect. B pages 19[6] & 199.
  Sara Ulrica F. 1725, d. 1794, gifte sig 1747 m. grosshandlaren Peter Tottie, f. 1708, d. 1767, bror till Charles, se b. s. 198, William, se 29, och Christina Tottie, f. 1707, d. 1766, g. 1737 m. handelsmannen och den kände politikern Christoffer Springer, f. 1704, d. i London e. 1778. Born 1725, died 1794, married 1747 Peter Tottie,  wholesaler , born 1708, died 1767, brother of Charles, see sect. B page 198, William, see comment 29, and Christina Tottie, born 1707, died 1766, married 1737 to Christoffer Springer,  merchant and known politician, born 1704, died 1778 in London, a widower.
 

Anders Dahlströms bouppteckning (Inv. 1746/2:847) anger boets behållning till 72.675 dlr kmt, vari ingick värdet av ett stenhus vid Köpmangatan med bakhus åt Kindstugatan med nr 175 resp. 144, numera Köpmangatan 5 och Kindstugatan 6.

Anders Dahlström's estate inventory (Inv. 1746/2:847) listed the remainder was 72,675 dlr kmt; Included was value of a stone house at Köpmangatan with bakery to Kindstugatan with no. 175 & 144 respectively, now Köpmangatan 5 and Kindstugatan 6.

     

Dahlström var en bemärkt medlem av den borgerskapets frihandelsvänliga fraktion, för vilken Simon Fredrik Küsel, Vilhelm Grubb och Hinrich Hahr voro de ledande. Han var ledamot av bemedlingskommissionen och medlem i direktionen för det år 1724 inrättade borgerskapets änkehus.

Dahlström was a noted member of the burgher's free-trade faction, for which Simon Fredrik Küsel, Vilhelm Grubb and Hinrich Hahr would be the leaders. He was a member of burgher's Alms committee and a member of the Board of Directors of the burgher's widows' home when it was established in 1724.

38

Jörgen Luhr

Handelsman, d. 1743, g. 1735? m. Maria Sophia Schwartz, f. 1708, d. 1760. Hon var syster till Simon Fredrik Küsels hustru i 2. g. Johanna Ulrica Schwartz, se b. s. 196.

Merchant, died 1743, married 1735? to Maria Sophia Schwartz, born 1708, died 1760. She was a sister to Johanna Ulrica Schwartz who became the wife of Simon Fredrik Küsel in his 2nd marriage. See sect. B page 196.

 

Makarna Luhr hade två barn, en dotter Lucia Maria, f. 173(6) och en son Jörgen Andreas, f. 1743.

The spouses Luhr had two children, a daughter Lucia Maria, born about 1736 and a son Jörgen Andreas, born 1743.

     

Enligt bouppteckningen efter fru Luhr (Inv. 1760/2:7 10) — mannens saknas i stads­arkivet — uppgingo tillgångarna vid hennes frånfälle till endast 1.619 dlr kmt och överstegos av skulderna med 109 dlr kmt. Där uppges även, att dottern vistades hos grosshandlare Lefebure och att sonen var i kondition hos handelsmännen Küsel (Gottfrid) et Wahrendorff”. Kusel, som var barnens kusin, blev den unge Luhrs förmyndare.

According to the estate inventory after Mrs. Luhr (Inv. 1760/2:7 10) — the man's [estate inventory] is missing from the city's archives — which listed assets at her death of only 1,619 dlr kmt and surpassed the estate's debts by 109 dlr kmt. It also stated, that the daughter resided with the wholesaler Lefebure and that the son was employed at the merchants: Küsel (Gottfrid) et Wahrendorff. Kusel, who was the  cousin of the children, became the young Luhr's guardian.

39

Anna Catharina Reincke

 

Fru Reincke, f. Petersén 1686, d. 1757, g. 1704 m. handelsmannen Stockholm Peter Reincke (I), f. 1670, d. 1752. Hon var yngsta dottern till handelsmannen Volter Petersén (I), d. 1710, och hans hustru sedan 167(5) Anna Maria Kalkberner, d. 1731.

Mrs. Reincke, nee Petersén, born 1686, died 1757, married 1704 to Peter Reincke (I), merchant in Stockholm, born 1670, died 1752. She was the youngest daughter of the merchant Volter Petersén (I), died 1710, and his wife from about 1675 Anna Maria Kalkberner, died 1731.

   

Makarna Reincke hade följande barn:

The spouses Reincke had the following children:

 

Anna Maria

F. 1706, d. 1770, g. 1732 m. handelsmannen i Stockholm Isak Westberg, f. 1684, d. 1770, i dennes 2. g. (1. ggn gift med Christina Conradi, d. 1731).

Born 1706, died 1770, married 1732 to the merchant in Stockholm Isak Westberg, born 1684, died 1770, in his 2nd marriage (Married 1st time to Christina Conradi, died 1731).

 

Joachim

F. 1710, 1753 bosatt i Pennsylvania.

Born 1710, 1753 residing in Pennsylvania [; USA].

 

Peter (II)

Handelsman i Stockholm, f. 1713, d. 1767, g. m. Anna Maria Waselia, f. 1727, d. 1792, dtr. till handlanden i Köping Jonas Waselius och hans 2. hustru Agneta Eleonora Christiernin.

Merchant in Stockholm, born 1713, died 1767, married to Anna Maria Waselia, born 1727, died 1792, daughter of Jonas Waselius, merchant in Köping [,Sweden], and his 2nd wife Agneta Eleonora Christiernin.

   

Efter makens död gifte sig Anna Maria Reincke f. Waselia 2. ggn 1768 m. bergsrådet Peter Christoffer Cederbaum till Helgerum i Kalmar län, f. 1733, d. 1796. Sonen i l. g. ryttmästaren Peter Reincke (III), f. 1756, d. 1785, adopterades 1774 av styvfadern. Dottern i samma gifte Anna Maria Reincke, f. 1749, d. 1778, gifte sig 1766 på Vretaberg i Salems socken m. handelsmannen Peter Rahling, senare svensk postkommissarie och generalkonsul i Helsingör, f. 1728, d. 1776. Deras dotter — sondotterdotter till Peter och Anna Catharina Reincke — Anna Maria Rahling, f. 1771, d. 1812, gifte sig 1789 på Helgerum m. Hinrich Hahrs sonson brukspatronen Anders Hahr, f. 1764, d. 1845, se 33.

After her husband's death, Anna  Maria  Reincke, nee Waselia, married the 2nd time in 1768 to Peter Christoffer Cederbaum, Director of Mines in Helgerum, Kalmar county [,Sweden], born 1733, died 1796. The son of the lst marriage, Cavalry Capt. Peter Reincke (III), born 1756, died 1785, was adopted in 1774 by the stepfather. The daughter in the same marriage, Anna Maria Reincke, born 1749, died 1778, married in 1766 at Vretaberg in Salems parish to Peter Rahling, merchant, later Swedish postal commissioner and Consul General in Helsingör [,Denmark], born 1728, died 1776. Their daughter, the son's daughter's daughter of Peter and Anna Catharina Reincke, Anna Maria Rahling, born 1771, died 1812, married 1789 at Helgerum to Hinrich Hahr's grandson the factory owner Anders Hahr, born 1764, died 1845, see comment 33.

 

Abraham

pastor, f. 1716, bosatt i Pennsylvania.

Parish minister, born 1716, residing in Pennsylvania; USA.

 

Isak

f. 1717, d. 1756, efterbliven.

Born 1717, died 1756, mentally retarded.

 

Johanna Charlotta

f. 172(0), d. 1766, g. 1744 m. bankokommissarien Gustaf Salonius, d. 1773. Han ägde Granebergs sätesgård i Gryts s:n. Södermanland, som efterföljande ägare Antony Grill, f. 1743, d. 1805, 1791 sålde till Hinrich Hahrs först-födde, brukspatronen Henrik Wilhelm Hahr.

Born about 1720, died 1766, married 1744 to Gustaf Salonius, bank commissioner, died 1773. He owned Granebergs country estate in Gryts parish, Södermanland. The subsequent owner, Antony Grill, born 1743, died 1805, in 1791 sold it to Hinrich Hahr's first-born, the factory owner Henrik Wilhelm Hahr.

 

Jacob

f. 172(0), d. 1755, efterbliven.

Born about 1720, died 1755, mentally retarded.

 

Fru Reinckes bror Johan Adam Petersén, handelsman, f. 1676, d. 1740. var g. 1. ggn 1704 m. Anna Kallsten, f. 168?, d. 1710, 2. ggn 1712 m. Christina Maria Thor­möhlen, f. 1690, d. 1737, dtr. till handelsmannen i Stockholm Lorenz Thormöhlen, d. 1723, och Maria Tham, d. 1733, syster till handelsmannen i Göteborg Sebastian Tham, f. 1666, d. 1729, se 20. Fru Petersén, f. Thormöhlen, var moster till bröderna Johan och Niclas Pauli, se 61 och b. s. 199. Hennes dotter Anna Maria, f. 1713, d. 1754, var sedan 1735 g. m. postkommissarien i Helsingör, senare handelsmannen i Göteborg och direktören i Ostindiska kompaniet Abraham Grill f. 1707, d. 1768, bror till kommerserådet Claes Grill, f. 170[5], d. 1767, och även han direktör i samma kompani. Det var den sistnämnde, som i juni 1743 i sällskap med Hinrich Hahr inledde den Springerska principalatsstriden.

Mrs. Reincke's brother Johan Adam Petersén, merchant, born 1676, died 1740, was 1st married in 1704 to Anna Kallsten, born 168?, died 1710, and the 2nd time in 1712 to Christina Maria Thormöhlen, born 1690, died 1737, daughter of Lorenz Thormöhlen, merchant in Stockholm, died 1723, and Maria Tham, died 1733, sister of Sebastian Tham,  merchant in Gothenburg , born 1666, died 1729, see comment 20. Mrs. Petersén, nee Thormöhlen, was the maternal sister to the brothers Johan and Niclas Pauli, see comment 61 and page 199. Her daughter Anna Maria, born 1713, died 1754, was since 1735 married to Abraham Grill, postal commisioner in Helsingör [,Denmark], later a merchant in Gothenburg and a Director in [Swedish] East India Company, born 1707, died 1768. [He was] brother of Claes Grill, Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade], born 170[5], died 1767, and also a Director in the same company. It was the latter, who in June 1743 in together with Hinrich Hahr introduced Springer's "Principalatsstriden".

 

Abraham Grills son, Johan Abraham, brukspatron på Godegård och liksom fadern och farbrodern direktör i Ostindiska kompaniet, f. 1736, d. 1792, var samtidigt med Hinrich Hahrs son Jacob affärsman och superkargör i Kanton, där de båda — i kompanjonskap om de enskilda affärerna — skapade sig förmögenhet.

Abraham Grill's son, Johan Abraham, factory owner on Godegård and like the father and the uncle, a director of  [Swedish] East India Company, born 1736, died 1792, was simultaneously with Hinrich Hahr's son Jacob, a businessman and Supercargo in Canton, [China] where they, both in partnership, created a fortune for themselves.

 

Bouppteckningen (Inv. 1753/2:587) efter Peter Reincke (I) visar en behållningom 46.267 dlr kmt, vari ingingo två till 40.000 dlr kmt värderade stenhus i stadens inre kvarter, nr 187 och 188, numera Köpmangatan 15 och 15 A. Änkans bouppteckning fem år senare anger behållningen till i det närmaste samma belopp.

The estate inventory (Inv. 1753/2:587) after Peter Reincke (I) shows a remainder of 46,267 dlr kmt;  Included were two  stone houses in the inner city nos. 187 and 188, now Köpmangatan 15 and 15A, valued at 40,000 dlr kmt. The widow's estate inventory five years later states the remainder to be about the same amount.

     

Peter Reincke (I) var en av de ivrigaste förfäktarna av Hinrich Hahrs val till riks­dagsman 1730—31. Han deltog flitigt i det kommunalpolitiska livet, där han särskilt framträdde förutom i samband med sistnämnda valstrid även i frågor om tullarrendet, bemedlingskommissionen, magistratsvalen, klassifikationen och borgerskapets äldste. 

Peter Reincke (I) was one of the staunchest defenders of Hinrich Hahr's choice to be member of parliament for the years 1730-31. He participated diligently in the municipal political life, where he especially appeared in conjunction with the last-mentioned election campaign regarding questions about: the leasing of the right to collect customs duties, the burgher's alms committee, the election to the magistracy, the  classification and the burghers' elders.

40

E1ias Torpadius

Borgmästare, kommunalman och politiker, f. 1680, d. 1747. Stadsnotarie 1716, rådman 1726, politieborgmästare 1739 och handelsborgmästare 1745. Sekreterare i borgarståndet 1720 och därpå följande riksdagar t. o. m. 1739. Föll igenom vid riksdagsmannavalet 1740 troligen p. g. a. sina sympatier för mössorna, vilka det åtagna fadderskapet bestyrker. G. 1. ggn m. Catharina Falk, f. 1695, d. 1722,och 2. ggn 1724 m. Maria Beata Gyllenstedt, f. 1696, d. som den sista av sin ätt 1747.

Mayor, local politician, born 1680, died 1747. Municipal solicitor (approx.)  in 1716, alderman in 1726, police commissioner in 1739 and trade commissioner in 1745. Secretary in municipal government (bourgeoise) 1720 and thereafter the following parliamentary sessions  through 1739. Lost the parliamentary election of 1740 probably due to his sympathy for the "Cap Party" which the assumed godparenthood  confirms. Married 1st time to Catharina Falk, born 1695, died 1722, and 2nd time 1724 to Maria Beata Gyllenstedt, born 1696, died 1747 as the last of her family line.

     

Bouppteckningen (Inv. 1747/2:789) uppger bruttobehållningen till 73.648 dlr kmt. Häri inräknas värdet av ett stenhus i stadens inre kvarter mellan Skomakar- och Präst- gatorna med nr 53 och en gård i Maria Magdalena församling “kvarteret det yttersta” med nr 187 och 188, vilket svarar mot numera Skomakaregatan 30 och trakten av Hornstull (“Horns tegelbruk”) Vidare märkes en stor porträtt- och boksamling.

The estate inventory (Inv. 1747/2:789) listed the gross estate as 73,648 dlr kmt.  Included herein was the value of a stone house in the inner city between Skomakargatan and Prästgatan with no. 53 and a property in Maria Magdalena parish "the block on the outermost" with no. 187 and 188, which now corresponds to Skomakaregatan 30 and the area off Hornstull ("Horns tile-making company"). Also  listed is a large portrait and book collection.

41

Johan Archenholtz

Hovråd, f. 1695 i Helsingfors, d. og. 1777 i Stockholm. Om honom se föreg. Här må endast följande citeras ur Biografiskt lexikon:

Privy councilor, born 1695 in Helsinki, died unmarried 1777 in Stockholm. See previous [comment] concerning him. Here can only the following be quoted from the Biographical encyclopedia:

 
“På riksdagen 1743 uppträdde han såsom en av den numera rekonstruerade mösskonseljens verksammaste medlemmar och nämnes av v. Korif såsom en bland författarna till en på franska avfattad och till honom av mösskonseljen överlämnad tänkeskrift betitlad “Ideés”, vari föreslås en militärisk demonstration av Ryssland vid finska gränsen för att framtvinga en förändring av svenska riksrådet.”
"During the 1743 [Swedish] parliament session he performed as one of the now reconstructed Cap cabinet-coucil6 most active members and is mentioned by v. Korif among the authors of a french drafted  position paper delivered by him entitled "Ideés", that proposed a military demonstration off Russia at the Finnish border in order to extort an alteration by the Swedish Privy Council."
 

Archenholtz hann lämna Sverige, innan de landsförrädiska stämplingarna nådde sin kulmen. Med konungsligt stöd fick han en fristad i Kassel, där han blev bibliotekarie och hovråd. Återkom till Stockholm 1766.

Archenholtz managed to leave Sweden, before being branded a traitor to his country when the witchhunt for traitors  reached its culmination. With royal support, he received a refuge in Kassel, [Germany] where he became librarian and privy councilor. Returned to Stockholm 1766.

     

Bouppteckningen anger bruttobehållningen till 3.623 rdl sp. Åbo akademi fick en donation om 1.333 rd. sp. En brorson Abraham Eric Arckenholtz, studerande vid nyss­nämnda akademi, och en halvsyster Helena, änka efter mantalskommissarien Israel Silander, de enda arvingarna, fingo vardera 540 rd. sp.

The estate inventory stated the gross estate as 3,623 rdl sp. Åbo academy received a donation about 1,333 rd. sp. A nephew Abraham Eric Arckenholtz, studying at the just­mentioned academy, and a half-sister Helena, widow of Israel Silander, Census Commissioner, the only heirs, received 540 rd. sp. each

42

Susanna Mathiesen

Fru Susanna Mathiesen, f. Westerling, d. 1765, g. m. arrendatorn och sedermera ägaren av Skultuna bruk i Västmanland Petter Mathiesen, d. 1749. Hans far Clas Mathiesen var född i Holland och fick 1704 privilegie brev av Kronan på arrendet under 10 år. Efter dennes död övertogs arrendet av de båda sönerna nyssnämnde Petter och Clas d. y., d. 1730, vilka 1714 efter arrendetidens utgång, köpte bruket. De nedlade mycket arbete på bruksdriftens höjande och 1731 kunde bergskollegiet fastställa, att bruket befann sig i mycket gott skick. Kort före sin död gjorde Petter bruket till fideikomiss. Hinrich Hahr har tydligen som avnämare till brukets produkter, huvudsakligen Järn och mässing, blivit bekant med Mathiesen och dennes hustru och namnet återfinnes  bland “creditorers” i Hahrs bouppteckning. Vid Petters frånfälle övergick bruket enligt fideikomissbrevet till hans änka, som under 16 år förvaltade det stora komplexet. Det säges om henne, att hon var ytterligt stolt och stridslysten och “kom i gräl med både släktingar, underhavande, prästerskapet och socknen.”

Mrs. Susanna Mathiesen, nee Westerling, died 1765, married to Petter Mathiesen, leaseholder and later the owner of Skultuna business in Västmanland, died 1749. His father Clas Mathiesen was born in Holland and received in 1704 a permit from the Crown for 10 year lease [of the Skultuna business]. After the father's death, the before-mentioned sons, Petter and Clas the younger, died 1730, took over the lease in 1714. After the tenancy's expiration, [they] bought the property. They put in much work to increase the value of the business and [in] 1731 could the Mines Authority assure, that the property proved to be in very good condition. Shortly before his death did Petter, turned the property into an entailed estate. Hinrich Hahr was apparently a buyer of the products of the business, essentually iron and brass, become familiar with Mathiesen and its wife and the name was found among "creditors" in Hahr's estate inventory. At Petter's death, the business transferred  according to entailed estate letter to his widow, who  administered the big complex for 16 years. It is said about her, that she was utterly proud and militant and "came in quarrel with both relatives, subordinates, the priesthood and the parish."

 

Vid sin död efterlämnade hon som närmaste arvinge dottern Susanna Vilhelmina, f. 1722, d. 1772, g. m. sekreteraren Carl Brovall, f. 1709, d. 1788, 1770 adlad med namnet Adlerwald och förlänad bergsråds titel. Vad den avlidne ägde och kunde disponera i pengar och lös egendom, skänktes enligt särskild testamentarisk disposition till Kungl. Lasarettet i Stockholm och Frimurarbarnhemmet därstädes.

At her death, she left, as nearest heir, her daughter Susanna Vilhelmina, born 1722, died 1772, married to the secretary Carl Brovall, born 1709, died 1788, ennobled in 1770 with the name Adlerwald and bestowed Director of Mines title. What the deceased owned and could dispose in money and loose property, was bestowed according to a certain testamentary plan to Royal Hospital in Stockholm and Freemasons childrens home there.

     

Adlerwalds och sedermera hans sons Carl Jacob Adlerwalds förlagsfirmor voro först Plomgrens Änka et C:o och, sedan den 1779 blivit insolvent, grosshandlaren Johan Christoffer Pauli, senare Pauli et C:o, se b. s. 199.

Adlerwalds, and later, his son's Carl Jacob Adlerwald's publishing companies would be first [owned by] Plomgrens Änka et C:o and then after it became  insolvent in 1779, [it was owned by] the wholesaler Johan Christoffer Pauli, later Pauli et C:o, see sect. B page 199.

43

Maria Kusel

Jungfru Kusel, se b. s. 199.

Miss. Kusel, see sect. B. page 199.

44

Nils Poppelman

Rådman, senare stadssekreterare, d. 1745, g. m. Elsa Elisabeth Bromell, d. 1749, dtr. till kamreren Olof Bromell, d. 1721, och Elsa Schrickel, d. 1743. 

Alderman, later municipal secretary, died 1745, married to Elsa Elisabeth Bromell, died 1749, daughter of the accountant Olof Bromell, died 1721, and Elsa Schrickel, died 1743.

     

Blev notarie i kämnärsrätten 1715, i byggnings- och ämbetskollegiet 1717, i rådhuset 1726, rådman 1729 och stadssekreterare. Var åren 1736—39 kollega till Hinrich Hahr som spinnhusdirektör. Bouppteckningen (lnv. 1749 1:1150) uppger den ringa behållningen i boet till 336 dlr kmt.

Became notary public in the municipal court71715, in the planning and zoning commission8 1717, in the city hall 1726, alderman 1729 and municipal secretary. Was [during] the years 1736—39 colleague to Hinrich Hahr as spinning-house director. The estate inventory (Inv. 1749 1:1150) listed the remainder of the poor estate as 336 dlr kmt.

45

Johan Henrik Schmeer

Vin- och grosshandlare, f. 1697, d. 1768, g. 1729 m. Hedvig Dorotea Spalding, f. 1703, d. 1765, dtr till handelsmannen Johan Spalding, f. 1669, d. 1738? och Anna Christina Brander, f. 1684, d. 1757, vars syster Brita Elisabeth var g. m. handelsmannen Anders Dahlström i dennes 1. g., se 37.

Wine merchant and wholesaler, born 1697, died 1768, married 1729 to Hedvig Dorotea Spalding, born 1703, died 1765, daughter of the merchant Johan Spalding, born 1669, died 1738? and Anna Christina Brander, born 1684, died 1757, whose sister Brita Elisabeth was married to the merchant Anders Dahlström in his 1st marriage, see comment 37.

 

Schmeer var son till handelsmannen och hovkommissarien Baltzar Daniel Schmeer, f. 1671, d. 1710, och Anna Maria von Yhlen, f. 1677, d. 1772 (Inv. 1773/2:697), vilken som änka g. sig 2. ggn m. rådman Olof Appelroot f. 1678, d. 1744. Hon var syster till ryttmästaren Justinus von Yhlen, f. 1692, d. 1759, adlad 1719.

Schmeer was son of the merchant and royal commissioner Baltzar Daniel Schmeer, born 1671, died 1710, and Anna Maria von Yhlen, born 1677, died 1772 (Inv. 1773/2:697), who as a  widow married a 2nd time to Alderman Olof Appelroot born 1678, died 1744. She was sister of Cavalry Capt. Justinus von Yhlen, born 1692, died 1759, ennobled 1719.

   

Schmeers 4 systrar voro gifta:

Schmeer's 4 sisters were married:

 

Sara Christina

f. 1699, m. handelsmannen Anders Dahlström i dennes 3. g., se 37.

Born 1699, to the merchant, Anders Dahlström in his 3rd marriage, see comment 37.

 

Ulrica

f. 170(1), m. borgmästaren i Nyköping Gerhard Willemoth, f. 1680, d.1764.

Born about 1701, to the mayor in Nyköping, Gerhard Willemoth, born 1680, died 1764.

 

Anna Maria

f. 1702, m. rådmannen Mikael Nilsson Grubb, se 29.

Born 1702, to the alderman, Mikael Nilsson Grubb, see comment 29.

 

Helena Charlotta

f. 1708, m. rådmannen i Stockholm Anders Smedberg, f. 1695, d. 1763.

Born 1708, to the alderman in Stockholm, Anders Smedberg, born 1695, died 1763.

 

Av fru Schmeers, f. Spalding, syskon blev systern Sara Margareta, f. 1716, d. 1787, g. 1. ggn 1738 m. sin kusin brukspatronen i Norrköping Georg Spalding, f. 1708, d. 1741, bror till lagman Gustaf Spaldencreutz, och 2. ggn 1748 m. assessorn med. doktor Benjamin Hunter, se 60. Bland hennes bröder märkas främst grosshandlaren i Stockholm Carl Jacob, f. 1702, d. 1772, g. 1736 m. sin svåger Schmeers halvsyster Hedvig Appelroot, f. 1713, d. 1791, dtr. till rådman Appelroot och Anna Maria von Yhlen i hennes 2. g., och Abraham, känd affärsman i London, f. 1712, d. 1782.

Of Mrs. Schmeer's, nee Spalding, siblings, the sister Sara Margareta, born 1716, died 1787, married 1st time 1738 to her cousin Georg Spalding, a factory owner in Norrköping , born 1708, died 1741, brother to Chief Judge Gustaf Spaldencreutz, and 2nd time 1748 to the Deputy Judge Benjamin Hunter, MD, see comment 60. Among her brothers, is noted  the wholesaler in Stockholm, Carl Jacob, born 1702, died 1772, married 1736 to his brother-in-law Schmeer's half-sister Hedvig Appelroot, born 1713, died 1791, daughter of alderman Appelroot and Anna Maria von Yhlen in her 2nd marriage, and Abraham, a known businessman in London, born 1712, died 1782.

 

Av makarna Schmeer-Spaldings barn blev äldste sonen Johan Baltzar, f. 1730, gross­handlare som fadern. De två övriga sönerna Olof, f. 1736, och Carl Henric, f. 1739, blevo officerare. 

Of the spouses Schmeer & Spalding's children the oldest son, Johan Baltzar, born 1730, became a wholesaler like his father. The two other sons Olof, born 1736, and Carl Henric, born 1739, became officers. 

   

Av de 3 döttrarna blev 

Of the 3 daughters became:

 

Anna Maria

f. 1733, d. 1784, g. 1756 m. Jacob Schötz (skr. även Schutz), borgmästare i Göteborg och direktör i Ostindiska kompaniet, f. 1709, d. 1772. 

Born 1733, died 1784, married 1756 to Jacob Schötz (written also Schutz), Mayor of Gothenburg and a Director of [Swedish] East India Company, born 1709, died 1772,

 

Christina Charlotta

f. 1735, d. 1784, g. 1760 m. Daniel Pettersson, borgmästare i Göteborg och kommerseråd, f. 1720, d. 1802.

Born 1735, died 1784, married 1760 to Daniel Pettersson, Mayor of Gothenburg and a Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade], born 1720, died 1802.

 

Hedvig

f. 1737, d. 1791, g. 1763 m. Johan Wegelin, grosshandlare och brukspatron på Uttersberg m. fl. bruk, f. 1711 i Riga, d. 1789.

Born 1737, died 1791, married 1763 to Johan Wegelin, wholesaler and factory owner at Uttersberg with several factories, born 1711 in Riga, [Latvia] died 1789.

 

Bouppteckningen efter fru Schmeer (Inv. 1767/4:36) uppger behållningen till 381.434 dlr kmt, vari ingår bl. a. värdet av ett stenhus vid Västerlånggatan, södra kvarteret nr 58, numera Västerlånggatan 68, dvs, grannhuset till Hinrich Hahrs m. nr 66.  

The estate inventory after Mrs. Schmeer (Inv. 1767/4:36) stated the remainder to 381,434 dlr kmt, in which was included among others, the value of a stone house at Västerlånggatan, the south  block no. 58, now Västerlånggatan 68, i.e, the house next to Hinrich Hahr's [house]  with no. 66. 

 

I mannens bouppteckning (Inv. 1769/1:293) två år senare har behållningen stigit till 389.684 dlr kmt, vari vinlagret ingick till ett värde av 248.876 dlr kmt.

In the husband's estate inventory (Inv. 1769/1:293) two years later, the remainder has risen to 389,684 dlr kmt; Included was the wine cellar valued at 248,876 dlr kmt.

     

Schmeer var en intresserad kommunalman och deltog bl. a. som en av de deputerade utarbetandet av 1744 års förslag till Stockholms första kommunala fullmäktigeinstitution.

Schmeer was an interested in city affairs and participated among others as a deputy working on the "proposal of  1744" to create Stockholm's first municipal council.

46

Mrs. Langenberg

Fru Langenberg, troligen fru Beata von Langenberg, f. Thiel 1683, d. 175(0), dtr. till badaren Christoffer Thiel, d. 1721, och Catharina Meijer, d. 1729, i hennes 2. g.; g. 1713 m. hovkällarmästaren Jacob von Langenberg, f. 1690, d. 1739. Hon var halv-syster till sin mans styvmor Margareta Dietman, se 4. 

Mrs. Langenberg, probably Mrs. Beata von Langenberg, born Thiel 1683, died 175(0), daughter of the bather Christoffer Thiel, died 1721, and Catharina Meijer, died 1729, in her 2nd marriage; married 1713 to the royal restauranteur Jacob von Langenberg, born 1690, died 1739. She was half-sister to her husband's stepmother Margareta Dietman, see comment  4.

   

I äktenskapet föddes 8 barn varav 5, 2 söner och 3 döttrar, nådde mogen ålder.

In the marriage 8 children were born, of whom 5, 2 sons and 3 daughters, reached adulthood:

 

Catharina Margareta

f. 1717, d. 1771, g. 1738 m. hovkamreren Anders Hellman, f. 1706, d. 1772, vars mor, född Leffier, var syster till Daniel Lagersparre, känd för sitt nit att som amiralitetskommissarie bygga, utrusta och pro­viantera galärflottan 1713—19, men även för att senare som räntmästare låna kungen ur statens kassor, för vilket han 1734 dömdes till livstids fängelse i Marstrand. Blev benådad 1747. Hans barn, som fingo behålla adelskapet, togo namnet Reuterskiöld.

Born 1717, died 1771, married 1738 to royal accountant, Anders Hellman, born 1706, died 1772, whose mother, born Leffier, was sister to Daniel Lagersparre, known for his zeal as admiralty commissioner, to build, equip and provision the galley5 fleet 1713-19, but also in order to later as treasurer lent the king out of the country's treasury, for which he in 1734 was sentenced for life in Marstrand [Fortress]. Was pardoned 1747. His children, were able to keep their noble title of Reuterskiöld.

 

Jacob

f. 1718, d. og. 1756, stadsfiskal i Stockholm. 

Born 1718, died unmarried 1756, became public prosecutor in Stockholm.

 

Elias

f. 1720, d. 1790, hovkällarmästare och direktör. Han gifte sig 1746 m. Elisabeth Margareta Rothstein, f. 1728, d. 1819, dtr. till linkrämaren och rådmannen Anders Rothstein, f. 1698, d. 1772, och Catharina Margareta Höckert, f. 1711, d. 1763, och blev därmed svåger till Hinrich Hahrs äldste son Henr. W. Hahr och den kände brukspatronen och grosshandlaren Daniel Wahrendorff, f. 1726, d. 1803, se b. s. 199 och 54 nedan.

Born 1720, died 1790, Royal Restauranteur  and Director. He married 1746 to Elisabeth Margareta Rothstein, born 1728, died 1819, daughter of  Anders Rothstein, linen merchant and Alderman, born 1698, died 1772, and Catharina Margareta Höckert, born 1711, died 1763, and hereby, became  brother-in-law to Hinrich Hahr's oldest son Henric W. Hahr and the known factory owner and wholesaler Daniel Wahrendorff, born 1726, died 1803, see sect. B page 199 and comment 54 below.

 

Beata Elisabeth

f. 1720, d. 1794, g. 1. ggn m. notarien i Stockholms handelskollegium Samuel Dahlin, d. 1749, 2. ggn 175? m. grosshandlaren i Stockholm Mikael Hising (II), f. 1722, d. 1783, se 53.

 

Born 1720, died 1794, married 1st time to Samuel Dahlin, notary public in Stockholm's trade guild, died 1749, 2nd time 175? to the wholesaler in Stockholm Mikael Hising (II), born 1722, died 1783, see comment 53

   Charlotta

f. 1722, d. 1758, g. 174(5) m. källarmästaren Lars Kierman, d. 1754. Han var bror till den beryktade brukspatronen, direktören i Ostindiska kompaniet och borgmästaren i Stockholm Gustaf Kierman, Hinrich Hahrs svåre motståndare, f. 1702, d. 1766, som fånge i Marstrands fästning.

Born 1722, died 1758, married about 1745 to the restauranteur Lars Kierman, died 1754. He was brother to the notorious factory owner, director in [Swedish] East India Company and Mayor in Stockholm. Gustaf Kierman, Hinrich Hahr's toughest adversary, born 1702, died 1766, as a prisoner in Marstrand's fortress.

         

47

Birgitta Christina Plomgren

Fru Plomgren. Ett märkligt val av gudmor, som visar att politiska tvistefrågor icke inkräktat på familjeumgänget. Denna “fru Plomgren” kan nämligen icke vara någon annan än Birgitta Christina Plomgren, f. Funck 1702, d. 1757. Hon var sedan 1726 g. m. Hinrich Hahrs ständige politiske motståndare handelsmannen, kommerserådet och borgmästaren Tomas Plomgren, f. 1702, d. 1754. Hennes föräldrar voro handelsmannen och rådmannen i Västerås Johan Funck och Barbro Catharina Lang(en)berg. Någon annan “fru Plomgren” existerade icke i Stockholm vid denna tid. Fru Anders Plomgren, f. Clason, svägerska till Tomas, och fru Dowe, f. Plomgren, se 7, voro vid denna tid (1738) icke mera i livet.

Mrs. Plomgren, a remarkable choice of godmother, which shows that political  controversies did not intrude on family relations. This "Mrs. Plomgren" cannot be anyody other than Birgitta Christina Plomgren, born Funck 1702, died 1757. She was since 1726 married to Hinrich Hahr's constant political opponent, Mayor Tomas Plomgren, merchant and  Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade], born 1702, died 1754. Her parents would be, Johan Funck,  merchant and the alderman in Västerås, [Sweden], and Barbro Catharina Lang(en)berg. Any other "Mrs. Plomgren" did not exist in Stockholm at this time. Mrs. Anders Plomgren, born Clason, sister-in-law to Tomas, and Mrs. Dowe, born Plomgren, see comment  7, would be at this time (1738) no longer be alive.

 

Makarna Plomgren hade icke mindre än 11 barn, av vilka 3 söner och 6 döttrar nådde mogen ålder. Här må endast nämnas, att den äldsta dottern Anna Christina, f. 1727, d. 1788, gifte sig 1749 med den sedermera så ökände ränksmidaren och generalmajoren Carl Fredrik Pechlin, f. 1720, d. 1796, och den näst äldsta Elisabeth, f. 1728, d. 1799, med den kände finansmannen, kommerserådet och direktören i Ostindiska kompaniet Robert Finlay, f. 1719 i Dublin, d. frånskild i Bordeaux 1785. Han och hov­marskalken John jennings, f. 1729, d. 1773, g. 1753 m. den tredje dottern Hedvig Sofia, f. 1734, d. 1780, grundade och förestodo Sveriges vid den tiden största handelshus Finlay et Jennings.

The spouses Plomgren had no less than 11 children, of whom 3 sons and 6 daughters reached adulthood. It must be mentioned here, that the oldest daughter Anna Christina, born 1727, died 1788, married 1749 with the later notorious intriguer and major general Carl Fredrik Pechlin, born 1720, died 1796, and the second oldest Elisabeth, born 1728, died 1799, married Robert Finlay, the known financier, the Councilor of Trade [with the Swedish National Board of Trade] and director in [Swedish] East India Company, born 1719 in Dublin [,Ireland], died divorced in Bordeaux [,France] 1785. He and the Marshal of the Royal Court John Jennings, born 1729, died 1773, married 1753 to the third daughter Hedvig Sofia, born 1734, died 1780, founded and was in charge of Finlay et Jennings, at the the time, the biggest trading company in Sweden.

 

Behållningen i fru Plomgrens dödsbo (Inv. 1757/2:650) uppgick till 485.748 dir kmt, i hennes mans (Inv. 1756/3:677) till 1.748.463 dlr kmt. Av den fasta egendomen i  Stockholm märkas ett stenhus vid Skeppsbron, numera Skeppsbron 32, och ett vid Södermalmstorg under nr 3, numera Hornsgatan 2 - 4 och Södermalmstorg 8. Som ett kuriosum må även nämnas, att den Anders Ludvig Plomgren, f. 1821, d. i USA e. 1863, som 1843 gifte sig m. Hinrich Hahrs sonsonsdotter Maria Eleonora Hahr, f. 1822, d. 1882 i Lund och deras efterkommande bl. a. i Göteborg) leda sitt ursprung från samma socken som de stockholmska Plomgrenarna, nämligen Ålem i Kalmar län.

The remainder in Mrs. Plomgren's estate (Inv. 1757/2:650) amounted to 485,748 dlr kmt, her husband's (Inv. 1756/3:677) amounted to 1,748,463 dlr kmt. Of the real estate in Stockholm is noted a stone house at Skeppsbron, now Skeppsbron 32, and another on Södermalmstorg under no. 3, now Hornsgatan 2 - 4 and Södermalmstorg 8. Also to be mentioned, as a curiosity, that Anders Ludvig Plomgren, born 1821, died in USA a widower in 1863, who in 1843 was married to Hinrich Hahr's great-grandaughter Maria Eleonora Hahr, born 1822, died 1882 in Lund [,Sweden] and their descendants (among others in Gothenburg) could show their origin from the same parish as the Stockholm Plomgrens namely Ålem in Kalmar county.

     

Sannolikt är detta ursprung gemensamt, men förgrenat i två stammar.

This is probably the common origin but branched in two directions.

48

Niclas Pauli

Se b. s. 199. 

See sect. B  page 199. 

49

Simon Fredrik Küsel

Se b. s. 196.

See sect. B  page. 196.

50

Mrs. Nettelbladt

Fru Nettelbladt, se b. s. 198.

See sect. B page 198.

51

Margareta Dowe

Jungfru Margareta Dowe, se 7.

Miss. Margareta Dowe, see comment  7.

52

Jacob Buchau

Handelsman och spinnhusdirektör samtidigt med Hinrich Hahr, d. 1755, g. 1. ggn m. Anna Maria Depken, 2. ggn 1733 m. Christina Regina Forsberg, d. 1755, dtr. till handelsmannen i Stockholm Elias Forsberg och Elisabeth Helleday. 

Merchant and spinning-house director simultaneously with Hinrich Hahr, died 1755, married 1st time to Anna Maria Depken, 2nd time 1733 to Christina Regina Forsberg, died 1755, daughter of  Elias Forsberg, merchant in Stockholm, and Elisabeth Helleday

    [Barnen i 1 g. var:] The children of  the 1st marriage were:
  Jacob D. före 1779, gick till sjöss. He went to sea. [He] died before 1779
  Anna Maria F. 1717, d. 1779, g. 1. ggn 1742 m. prosten i Stora Tuna, teol. doktorn Johan Lind, f. 1695, d. 1756, i dennes 2. g. (g. 1. ggn m. Anna Trotzig från Falun, d. 1739) 2. ggn m. sekreteraren och fränden Christoffer Depken, d. 1784. Born 1717, died 1779, married 1st time in 1742 to the Dean in Stora Tuna,  Johan Lind, PhD Theology, born 1695, died 1756, in his 2nd marriage (married 1st time to Anna Trotzig from Falun, died 1739). [She married the]  2nd time to the secretary and [her] kinsman Christoffer Depken, died 1784
  Catharina Charlotta D. 1751, g. m. sin kusin brukspatronen Johan Eliasson Forsberg, f. 170(6). Died 1751, married to her cousin the factory owner Johan Eliasson Forsberg, born about 1706.
    I 2. g. föddes endast 2 söner: In the 2nd marriage, only 2 sons were born:
  Elias Handelsman. Merchant.
  Johan Vilhelm Handelsman. F. 1734, d. 1772, gifte sig med Hedvig Lampa, f. 1734, d. omkr. 1770, dtr. till hovbryggaren Per Lampa och brorsdotter till fru Hedvig Werderman, f. Lampa, se 11. Merchant. Born 1734, died 1772, married Hedvig Lampa, born 1734, died about 1770, daughter of the royal brewer Per Lampa and niece to Mrs. Hedvig Werderman, nee Lampa, see comment 11.
     

Behållningen i boet enligt den för makarna gemensamma bouppteckningen, (Inv. 1755/2/1:4&5) belöpte sig till 190.166 dlr kmt. Häri ingick bl. a. värdet av två stenhus vid Kornhamnstorg, nr 118 och 119, numera 4 och 6, om 80.000 samt 2/32 parter i sockerbruket vid Lilla Nygatan om 40.000 dlr kmt.

The remainder in the estate  for the spouses together, according to the estate inventory (Inv. 1755/2/1:4&5), amounted to 190,166 dlr kmt. Included herein, among others, are  two stone houses at Kornhamnstorg, no. 118 and 119, now 4 and 6, valued at 80,000 and a 2/32 part in the sugar factory at Lilla Nygatan [valued] at 40,000 dlr kmt.

53

Samuel Lütkeman

Kungl. sekreterare, f. 1711, d. 1748, g. 174(6) m. Helena Regina Leijel dtr. till handelsborgmästaren i Stockholm Johan Leijel, f. 1664, d. 1744, och Margareta Hising, f. 1686, d. 1772, faster till Mikael Hising (Il), se 46.

Royal secretary, born 1711, died 1748, married about 1746 to Helena Regina Leijel daughter of Johan Leijel, the city's trade commissioner in Stockholm, born 1664, died 1744, and Margareta Hising, born 1686, died 1772, aunt to Mikael Hising (II), see comment 46.

 

Han var son till pastor primarius i Tyska församlingen i Stockholm Thimotheus Lütkeman, f. i Mecklenburg 1671, d. i Stralsund 1738 som generalsuperintendent i Svenska Pommern och på Rügen samt professor och prokansler vid universitetet i Greifswald.

He was son of Thimotheus Lütkeman, chief parish minister of the German congregation in Stockholm, born in Mecklenburg 1671, died in Stralsund [,Germany] 1738 as chief superintendent in Swedish Pomerania and at Rügen [now Sassnitz; Germany] and also professor and vice chancellor at the university in Greifswald [,Germany].

 

En syster till Samuel vid namn Maria Amalia, f. 1714, var sedan 1742 g. m. en broder till Hinrich Hahrs svåger Baltzar Nettelbladt, se b. s. 198, professorn vid universitetet i Greifswald och tyske riksfriherren Christian v. Nettelbla   f. 1696, d. 1776.

A sister to Samuel with the name Maria Amalia, born 1714, was married from  1742 to a brother of Hinrich Hahr's brother-in-law Baltzar Nettelbladt, see sect. B page 198, the professor at the university in Greifswald and German Baron Christian von Nettelbla born 1696, died 1776.

     

Behållningen i Samuel Lütkemans dödsbo 12.234 dlr kmt (Inv. 1749/1:213) tillföll enligt den avlidnes testamente “hans kära hustru, som ömt vårdat honom under hans långa sjukdom”.

The remainder of Samuel Lütkeman's estate, 12,234 dlr kmt (Inv. 1749/1:213), went according to his will to:  "his dear wife, that tenderly took care of him during his long illness".

54

 Maria Elisabeth Arfwedson

Madame Arfwedson, f. Pauli 1715, och syster till Johan och Niclas Pauli, se 37, 61 och b. s. 199, d. 1743, g. 1734 m. handelsmannen Abraham Arfwedson, f. 1698, d. 1779, i dennes 1. gifte (g. 2. ggn 1744 m. Maria Dahlström, se 37).

Mrs. Arfwedson,  nee  Pauli born in 1715, and sister of Johan and Niclas Pauli, see comments 37, 61 and sect. B page 199, died 1743, married 1734 to the merchant Abraham Arfwedson, born 1698, died 1779, in his 1st marriage (married 2nd time 1744 to Maria Dahlström, see comment 37).

     [Hon hade följande barn:] [She had the following children:]
 

Carl Christopher

Hennes äldste son, f. 1735, d. 1826, g. 1772 m. Catharina Charlotta von Langenberg, f. 1755, d. 1834, dtr. till hovkällarmästaren Elias von Langenberg och Elisabeth Margareta Rothstein, se 46. [Han] grundade 1771 tillsammans med sin fars systerson Anders Tottie, f. 1736, d. 1816, det välkända handelshuset Tottie et Arfwedson.

Her oldest son, born 1735, died 1826, married 1772 to Catharina Charlotta von Langenberg, born 1755, died 1834, daughter of the royal restauranteur Elias von Langenberg and Elisabeth Margareta Rothstein, see comment 46. He founded in 1771 together with his father's nephew Anders Tottie, born 1736, died 1816, the well-known trading company: Tottie et Arfwedson.

 

Anders

Den andre sonen, f 1736, d. 1809, var den förste av släkten, som ägde Hedensö. 

The second son. Born 1736, died 1809, was the first of the family, that owned Hedensö. 

 

Sara Catharina

f. 1737, d. 1793, g. m. direktören i Ostindiska kompaniet, brukspatronen Nils Ström i dennes 2. g., se 29.

Born 1737, died 1793, married to Nils Ström,  Director of the [Swedish] East India Company and factory owner in his 2nd marriage, see comment 29.

 

Charlotta

f. 1741, d. 1801, g. m. Martin Holterman, även han direktör i Ostindiska kompaniet, f. 1715, d. 1793.

Born 1741, died 1801, married to Martin Holterman, also a director of the [Swedish] East India Company, born 1715, died 1793.

 

Jacob

Den tredje,  f. 1743, d. 1812, g. m. sin systers styvdotter Elisabeth Holterman, f. 1760, d. 1801, ägde Skagersholm i Västergötland och Valinge i Södermanland.

The third [son], born 1743, died 1812, married to his sister's stepdaughter Elisabeth Holterman, born 1760, died 1801, owner of Skagersholm in Västergötland and Valinge in Södermanland.

         

55

Elisabeth  Groen

Mademoiselle Groen. Sannolikt Elisabeth, dotter till Warner Groen Gerdtsson, se 33.

Miss. Groen. Very likely Elisabeth, daughter of  Warner Groen Gerdtsson, see comment 33.

56

Christian Mankell

Doktor “från Rostock”. Troligen någon vän från Hinrich Hahrs ungdomsår i denna stad. Bestyrker de minnesgoda förbindelserna.

Doctor "from Rostock". Probably some friend from Hinrich Hahr's early years in this city. Confirms the good connections.

57

Peter Schmidt

Peter Schmidt, sekreterare, auditör och hovrättsadvokat9, d. og. 1754. Troligen Hinrich Hahrs juridiske rådgivare och sakförare.

Secretary, judicial adviser and Supreme court lawyer, died unmarried 1754. Probably Hinrich Hahr's legal adviser and solicitor.

     

Bouppteckningens behållning (Inv. 1754/1:18) 90.654 dlr kmt, tillföll barnen till hans fars halvbror sekreteraren och rikshistoriegrafen Jacob Wilde, f. 1679 i Kurland, d. 1755 i Stockholm, särskilt känd för sin “Historia pragmatica”, som utkom 1731. Hans son Anders, f. 1725, d. 1795, efterträdde Celsius som kungl. bibliotekarie.

The estate inventory's remainder (Inv. 1754/1:18) 90,654 dlr kmt, went to the children of his father's half-brother, the secretary and royal historian Jacob Wilde, born 1679 in Courland, died 1755 in Stockholm, especially known for his "Historia pragmatica", that was published 1731. His son Anders, born 1725, died 1795, succeeded Celsius as royal librarian.

58

Christina Margareta Sauman

Fru Sauman, f. Reimers, g. 1725 i Stockholm m. handelsmannen i Riga Adolf Saumann, affärsvän till Hinrich Hahr.

Mrs. Sauman, nee Reimers, married 1725 in Stockholm to the merchant in Riga [,Latvia] Adolf Saumann, a business associate of Hinrich Hahr

59

Elisabeth Küsel

Jungfru Küsel, f. 1713, d. 1796, dotter till Simon Fredrik Küsels yngste bror Hieronymus Küsel, handelsman i dåvarande S:t Petersburg, d. 1741, g. ut Helena Kannengiesser från Moskva. Efter faderns död har Elisabeth Küsel tydligen kommit över till anförvanterna i Stockholm. Hon gifte sig 174? m. sin kusin stadsmäklaren Clas Fredrik Küsel, se b. s. 199. Hennes yngsta dotter Brita Engel, f. 175? gifte sig med handelsmannen i S:t Petersburg Johan Herman Gustaf Bouzanquet. En sonson Lars Fredrik, f. 1772, blev som förut nämnts saffiansfabrikör i samma stad och stamfar till en släktgren därstädes.

Miss. Küsel, born 1713, died 1796, daughter of Simon Fredrik Küsel's youngest brother Hieronymus Küsel, merchant in St. Petersburg, [,Russia] of that time, died 1741, married Helena Kannengiesser from Moscow. After [her] father's death Elisabeth Küsel had apparently came over to relatives in Stockholm. She married 174? her cousin Clas Fredrik Küsel, city broker, see sect. B page 199. Her youngest daughter Brita Engel, born 175? was married to the merchant in St. Petersburg Johan Herman Gustaf Bouzanquet. A grandson Lars Fredrik, born 1772, became, as before-mentioned, a morrocan leather manufacturer in the same city and progenitor of the family line there.

60

Benjamin Hunter

Med. doktor, assessor, f. i Danzig 1705, d. 1785, g. 1748 m. Sara Margareta Spalding i hennes 2. g., se 45. Kom 1722 till sin farbror med samma namn, regementsfältskären vid Livgardet Benjamin Hunter, för att lära kirurgien, varpå han 1733 reste till Frankrike och promoverades i Reims till med. doktor. Blev legitimerad läkare efter hemkomsten 1734 och var intendent vid Medevi brunn 1745—47. Köpte därefter gården Näs i Östergötland och upphörde att praktisera.

Medical doctor, assessor, born in Danzig, [Prussia, now Gdansk, Poland] 1705, died 1785, married 1748 to Sara Margareta Spalding in her 2nd marriage, see comment 45. In  1722 came to his uncle with the same name, regimental surgeon at Royal Guard Benjamin Hunter, in order to learn surgery, on which he 1733 travelled to France and  in Rheims promoted to medical doctor. Became a registered physician after his return in 1734 and was quartermaster at "Medevi brunn" [during] 1745—47. Thereafter, bought  the estate Näs in Östergötland and ceased to practice.

     

Hunter var svåger till Johan Henric Schmeer, se 45, och var troligen Ilinrich Hahrs husläkare. Han synes ha varit en förmögen man och donerade bl. a. till Östra Stenby församling — hans hemsocken — 4.000 rdir till en skola. Äktenskapet var barnlöst.

Hunter was brother-in-law to Johan Henric Schmeer, see comment 45, and was probably Hinrich Hahr's family doctor. He apparently was a wealthy man and donated among others 4,000 rdlr to a school in Östra Stenby congregation, his home parish. The marriage was  childless.

61

Johan Pauli

Bror till Niclas, se b. s. 199, strumpfabrikör, f. 1714, d. 1774, g. 1748 m. Anna Worster, f. 1725, d. 1774, dtr. till den rike handelsmannen i Stockholm Samuel Worster, d. 1746, och Margareta Luther, en ättling av Martin Luther, d. 1761. En syster till fru Pauli, Sara Worster, f. 1727, d. 1789, var g. sedan 1747 m. Johan Paulis bror grosshandlaren Carl Christopher Pauli, f. 1718, d. 1794.

Brother of Niclas, see sect. B page 199, stocking manufacturer, born 1714, died 1774, married 1748 to Anna Worster, born 1725, died 1774, daughter of the wealthy merchant in Stockholm Samuel Worster, died 1746, and Margareta Luther, a descendant of Martin Luther, died 1761. A sister of Mrs. Pauli, Sara Worster, born 1727, died 1789, was married from 1747 to Johan Pauli's brother, the wholesaler Carl Christopher Pauli, born 1718, died 1794.

 

Makarna Johan Pauli hade 7 barn, varav 3 söner och 3 döttrar nådde mogen ålder, men förblevo ogifta. Ingen av sönerna nådde någon mera bemärkt ställning.

The spouses Johan Pauli had 7 children, of whom 3 sons and 3 daughters reached adulthood, but remained unwed. None of the sons reached any noteworthy positions.

     

Dödsboets ekonomiska ställning var mindre god. Bouppteckningen (Inv. 1775/1:335), i    vilken den fasta egendomen “ett stenhus vid L:a Köpmantorget, med nr 145 och 146, numera Österlånggatan 18, se 6, var värderat till 30.000 dlr kmt, visar en brist om 42.809 dlr kmt. Lorenz Pauli, en bror till den avlidne, blev förmyndare för barnen.

The estate's financial position was less robust. The estate inventory (Inv. 1775/1:335), in which the real estate "a stone house at Lilla Köpmantorget, with no. 145 and 146, now Österlånggatan 18, see comment  6, was valued at 30,000 dlr kmt, shows a deficiency about 42,809 dlr kmt. Lorenz Pauli, a brother of the deceased, became custodian for the children.

62

Margareta Küsel

Fru Margareta Küsel, se b. s. 197.

Mrs. Margareta Küsel, see sect. B page 198.

63

Margareta Dorotea Murray

Jungfru Margareta Dorotea Murray, f. 1727, d. 1815, dtr. till pastor primarius i tyska församlingen i Stockholm Andreas Murray, f. 1695, d. 1771, och Christina Golitz, f. 1712, d. 1800. Hon blev 1755 g. m. grosshandlaren David Möller, f. 1702, d. 1769.

Miss. Margareta Dorotea Murray, born 1727, died 1815, daughter of Andreas Murray, chief parish minister in the German congregation in Stockholm, born 1695, died 1771, and Christina Golitz, born 1712, died 1800. In 1755 she married the wholesaler David Möller, born 1702, died 1769.

 

Det var Hinrich Hahr som var den drivande kraften till hennes fars val till kyrkoherde i tyska församlingen. Murray blev därmed den förste i Sverige av denna kända släkt.

It was Hinrich Hahr who was the driving the force behind her father's election as rector in the German congregation. Murray became thereby the first in Sweden of this reknown family.

     

Sonen Gustaf, f. 1747, adlades 1810 och dog som biskop i Västerås stift 1825.

The son Gustaf, born 1747, ennobled 1810 and died as bishop in Västerås diocese 1825.

 

Det anförda torde ge en god uppfattning om de vidsträckta släkt-, vänskaps- och umgångesförbindelser, vilka Hinrich Hahr genuin sitt äktenskap och sin verksamhet kunnat anknyta. Tack vare sina nära anförvanter Küsel och Albrecht blev han lierad med i det stockholmska affärslivet och i den kommunala och även statliga politiken så kända släkter som Arfwedson, Bedoire, Brandenburg, Brander, Bunge, Bungencrona, Clason, Conradi, Dahlström, Grill, Groen, Grubb, Kierman, von Langenberg, Lefebure, Hising, Pauli, Plomgren, Rothstein, von Scheven, Schmeer, Spalding, Springer, Tottie m. fl., av vilka åtskilliga medlemmar återfinnas i fadderförteckningen eller i dess kommentarer.

The previous probably gives a good understanding of the extensive family, friends and associates, which Hinrich Hahr obtained through his marriage and  activities. Thanks to his close relations Küsel and Albrecht, he became involved in Stockholm's business life,  municipal and national politics the same as Arfwedson, Bedoire, Brandenburg, Brander, Bunge, Bungencrona, Clason, Conradi, Dahlström, Grill, Groen, Grubb, Kierman, von Langenberg, Lefebure, Hising, Pauli, Plomgren, Rothstein, von Scheven, Schmeer, Spalding, Springer, Tottie among others, of whom can be found in the godparent listing or in the associated comments.

 

Där finna vi även ansedda tjänstemän och partivänner såsom hovrättsrådet Ehrenstam, kanslirådet Engelcrantz, konung Fredriks privatsekreterare, borgmästaren Torpadius, rådmannen Poppelman, hovrådet Archenholtz, riksdagsmannen och rådmannen Ahllööf från Arboga och spinhuskollegan Buchau. Att Hahr ej heller glömde sina gynnare från lärlingsåren och de första åren i Sverige betyga namnen fru Thurman och Christian Mankell från Rostock samt Johan Casper Haberman från Göteborg.

There we also find distinguished civil servants and political friends as the court of appeals judge Ehrenstam, the deputy assistant undersecretary Engelcrantz, king Fredrik's private secretary, the mayor Torpadius, the alderman Poppelman, the privy councilor Archenholtz, member of parliament, and the alderman Ahllööf from Arboga and the spinning house collegue Buchau. That Hahr did not either forgot his patron from his apprenticeship and the first years in Sweden certify the name Mrs. Thurman and Christian Mankell from Rostock and Johan Casper Haberman from Gothenburg.

 

Allt detta vittnar om den omsorg, som Hahr nedlagt för att utanför den egentliga familjekretsen välja lämpliga faddrar till sina barn. Den tiden spelade som bekant “relationerna” en särskilt betydelsefull roll för deras framtida väl.

All this testifies to the solicitude, that Hahr spent in order to further the future well-being of his children. At the time it was important to choose godparents well.

     

Det var säkerligen också dessa relationer, som bidrogo till att de båda äldsta sönerna Henrik Wilhelm och Jacob trots faderns avoghet mot monopolföretag fingo anställning i Ostindiska kompaniets tjänst. Detta i svensk ekonomisk historia enastående företag räknar bland sina 59 direktörer icke mindre än ett 20-tal, vilka äro att hänföra till den Hahrska släkt- och bekantskapskretsen, sådan den framgår av kommentarerna. Dessa understryka också samtidigt de tätt sammanflätade släktskapsförbindelser, som vid denna tid kännetecknade och utövade inflytande på huvuddelen av den svenska affärsvärlden.

It was also no doubt these relations,  helped the two oldest sons Henrik Wilhelm and Jacob, despite father's averseness against monopolistic businesses, receive employment with the [Swedish] East India Company. This outstanding company in Swedish economic history counts among its 59 directors no less than 20, who were associated with the Hahr family and acquaintances, as is clear by these comments. These "20" emphasize  the closely connected familial relations, that at the time, exercised influence on the greater part of the Swedish business world.

 

Footnotes


 

1 Justitieborgmästaren in this use, means that in addition to being mayor he also has had some legal training.
2 Kanslirådet could also mean: head of an administrative division section.
3 Hovjägmästaren could also approximately mean: master of the royal fox hounds.
4 Stämpelmästaren has a dual meaning. It could mean a person whose is a master craftsman who makes stamps or it could be a person whose profession it is to, when goods are properly checked, to seal them with a stamp. In this case,  the second meaning probably applies to this person.
5 Galärflottan- the galley fleet.  This is a special fleet for shallow waters and the archipeligo outside of Stockholm and across the Baltic Sea to Finland.
6 In 1743, the Cap Party had the majority of the cabinet-council
7 This is an approximate translation of kämnärsrätten. Kämnärsrätten  is the lowest level court in a larger town to take care of all small crimes.
8 This is an an approximate translation of byggnings- och ämbetskollegiet. Byggnings- och ämbetskollegiet was a committee of people probably connected  to a town council that, among other things, handled matters concerning ownership of land and houses within a town, what to build, and where to build.
9 Hovrättsadvokat has a dual meaning. It could mean a lawyer who practices before the Swedish Supreme Court or someone who is employed by that court to give advice.

 

Sources


Sources used in translation of the above:
Svensk Engelsk Fack Ordbok, 2nd Rev. Ed.

Ingvar E. Gullberg

PA Nordstedt & Sönners Forlag

ISBN 91-1-7750252-0

Bonniers Svenska Ordbok

Malmström, Györki, Sjögren

 

ISBN 91-34-5083-6

(c)1988

Nordisk Familiebok  Vol 1-38, Supp. 1-3

Encyclopedi och Konversationslexicon

Aktiebolaget Familiebokens Förlag, 

(c)1904-1937

Bra Böckers Lexicon

Vol. 1-25

(c) 1991-1996

Bok Förlaget, Bra Bökkers AB

 

Nationalencyklopedin

vol. 1-20

(c) 1989-1996

Bra Bökkers AB , Högnäs

ISBN 91-7024-619-X

Niclas von Rothstein, Stockholm