Michiel van Landschoot aanvraag tot notaris te Middelburg in Zeeland (1/11/1581)

Edele wyse voorsienige heeren bezundere goede vrinden wy
seynden u hier inne gesloten zeker supplicatie aen ons ghepresenteert
van wegen michiel van landtschot Bailliu ende taelman
der stede ende heerlichede van middelburch in vlaenderen Tenderende ten
fijne om geadmitteert te worden tot excercitie vande notaire ende
want wy alleer daervan te willen disponeren begeeren
geinformeert te zyne van zynder wetheyt ende bequaemheyt ende
versoecken ende ordonneren van U dat ghy op de quaeliteyt ende
nutheyt vanden voirnoemden suppliant eerst ende alvooren hoort die
vanden weth van middelburch in vlaenderen ende ons daervan
adverteren mitgaders van uwen advyse ende voorts
daerinne geordonneert te wordene zoet behoiren zal
Edele wyze voirsienige heeren besundere goede vrieden
Onze heere God zy met u tot Ghendt den eersten
Novembris 1581

Aende officiers ende magistraet
van brugge ende van tvrye
Uwe goede vrinden
die prince van orangien ende
andere vande Rade van State
geordoneert byde generale staten


Bron:ARA, Audiëntie 556 f. 7r.