SHOYER
Shroyer Monument
Elizabeth A. (Shroyer) Gholson  
Daniel Shroyer 1980

Daniel O. Shroyer 1898 - 1980

 
John R. Shroyer 1931-2005  
Ralph E. Shroyer 1928-2005  
Esther M. Shroyer 1904 - 1985