Johan Thins Geensz.

Harmen Beens (Bebber)

Pieter Fannius Heer van Haarlem en Cortenbosch

     Pieter Fannius Heer van Haarlem en Cortenbosch was Heer van Haarlem en Cortenbosch.
OUD HAARLEM Voert hooge en laage Jurisdictie; heeft voor deezen behoord aan den Huize van Assendelft (mits dat de Ridders van Haarlem daar in versmolten zyn) door Huwelyk van Heer Otto van Assendelft, en Vrouwe Johanna van Kruiningen genooten, in 'sHage gezegeld en geteekend op den 23 Ot. 1551. By deeze huwelyks Voorwaarde wordtbeloofd: De Hofstede van Haarlem, daar dat Slot qp gestaan heeft met dat Opperhof en Nederhof, met dubbele gragten, met cingelen en daar binnen met hooge, middelbaare, en laage Jurisdictie, met manschappen en Collatien van vyfbeneficiën : En behooren nog tot de voorschr. Hofftede 129 morgen Lands; en wordt dezelve Hofstede daar gefield by de goedelen al te saamen een onversterflyk Erfleen, dat gehouden wordt van den Heere Prince van Oranje, als Heere van de Leek. Wanneer onze Schryver Smids , op bladz. 139. omtrent in 't midden zegt, dat deeze puinhoop heden nog de Heerlykheid der Heeren van Zwieten is; zoo begaat by een misslag; want, om de verleidingen, in de geslachten van Van der Leek, Assendelft en Renesse gedaan, niet aan te haaien , zal ik alleenlyk het volgende tot bewys bybrengen. Jn den jaare 1662 werd Anna van Renesse, by den dood van Jonkheer Hendrik, haaren Broeder verleid den 13 Oct. Vrouwe Anna, de laatste van 't vrouwelyk oir uit Assendelft, trouwde met Jonkheer Frederik de Renesse, Baron d'Elderen enz. welke by den dood van'Anna verleid wordt den 15 May 1663. Deeze heeft als Erfgenaam zyner Vrouwe de bewuste Hofstede verkogt, den 26 May 1669. aan den Hr. Kornelis Fannius wegens de Ridderschap , Raadsheer in den Hove van Holland ; die daar mede verleid is by opdragt den 27 Juny 1669 welke overleden zynde . vervolgens den 27 Octo. 1676 daar mede verleid is geworden, Vrouwe Catharina van Zypestein als Huisvrouw en Erfgenaam van gemelden Raadsheer, en naderhand getrouwd aan den Heer Bikker van Zwieten, den
Reekenmeester. Dit bewyst nu immers niet, dat deeze Heerlykhejd daarom behoort aan den Heer van Zwieten, want Vrouw Catharina van Zypestein heeft dezelve door erflaatinge geruimd aan haaren eenigen Zoon, Pieter Fannius, die ook daar mede verleid is geworden den 12 August. 1709. Nog by het leven van den Heer van Zwieten. J. J. van Haffelt.
Dit Leen wordt verheven aan den Huize van Polanen, en na den dood van Willem III. aan den Koning van Pruissen, als Heer van Polanen. De Agterleenen van Oud-Haarlem moeten van ouds meer dan 100 geweest zyn, volgens deeze regelen:
"Nog kan ik, als 't behoort, met meer dan honderd mannen, Aan my met eed verpligt, myn hooge vierschaar spannen." van ons in 't Werk van Smids reeds bygebragt uit van Leeuwen, óp de dangeweezen bladz. Daar is eën lyst van alle de Agterleenen, die bekend zyn, en met de vermiste, die al Zyn, t'saamen een getal van 37. uitmaaken.
Het Land was by koop des Heeren Fannius en bestaande in 12560 Roeden. Rhynlandfche maat; en dit alles uit de Oudheden en Gedichten van Kennemerland getrokken.
WAPEN:
1: Fannius D'azur à trois coquilles d'argent au chef d'or Casque couronné Cimier une coquille d'argent entre un vol d'azur et d'or
2: Fannius d'Oud-Haarlem Écartelé aux 1 et 4 d'azur à trois coquilles d'argent au chef d'or (Fannius) aux 2 et 3 d'or à la bande de gueules ch de trois merlettes d'argent (Sypesteyn) ou aux 2 et 3 d'azur à un navire à l'antique d'or et au chef du même ch d'un lion léopardé de sable (van Beaumont) Sur le tout de gueules à la croix d'argent cantonnée de douze merlettes du même trois dans chaque canton (Oud-Haarlem) Casque couronné Cimier une coquille d'argent entre un vol d'azur et d'or
3: Fannius-Scholten Écartelé aux I et IV de Scholten qui est contre-écartelé au 1 d'or à une branche effeuillée de sable posée en barre au 2 de sinople à trois rencontres de boeuf d'argent au 3 de gueules à un sac d'argent rempli de froment d'or au 4 d'or à une écrevisse de gueules en pal aux II et III de Fannius qui est d'azur à trois coquilles d'argent et au chef d'or Casque couronné Cimier un bras armé d'argent garni d'or brandissant un sabre d'argent garni d'or entre un vol d'argent (Scholten) Lambrequin d'or et de sable Supports un lion et un griffon tous deux au naturel et regardants Devise PLUS ESSE QUAM VIDERI.

SCHOLTEN (FANNIUS): Gevierendeeld: l en IV. het wapen van Scholten, zijnde gevierendeeld: - l in goud een schuin- links geplaatste x.warte tak; 2 in groen drie aanziende zilveren ossenkoppen; 3 in rood een zilveren zak, gevuld met gouden graan; 4 in goud een regtopgeplaatste roode kreeft; II. en III. het wapen van Fannius. namelijk: in blaauw drie zilveren schelpen, 2 en 1, en een gouden kwartier- hoofd. Half-aanziende gekroonde helm. Helmteeken: een uit de kroon komende zilver-geharnaste regterarm, met gouden beslag, de vleeschkleurige hand een Turkschen sabel van zilver met gouden gevest zwaaijende; alles tusschen eene zilveren vlugt. Dekkleeden: goud en zwart. Schildhmders: een leeuw, en een griffioen met den staart tusschen de achterpooten, beiden omziende en ia natuurlijke kleur. Wapenspreuk: Plus Esse Quam Videri (Meer zijn dan schijnen).1
Hij werd geboren in 1658 .2 Hij was de zoon van Cornelius Fannius en Catherina van Sypesteyn. Pieter Fannius Heer van Haarlem en Cortenbosch overleed in 1729.2

Kind van Pieter Fannius Heer van Haarlem en Cortenbosch

Bronvermelding(en)

  1. [S73] Theodorus van Brussel Ludolph Smids, Schatkamer der Nederlandsche oudheden, pagina's 114/115.
  2. [S72] A.J. Van Der AA Biographisch Woordenboek, pagina 37.

Cornelia Baan

Kind van Cornelia Baan en Pieter Fannius Heer van Haarlem en Cortenbosch

Helena van Veen

     Helena van Veen werd geboren op woensdag, 9 februari 1650 te Alkmaar .1 Zij huwde Johan Nicolaaszn. Kien, zoon van Nicolas Kien en Catharina van den Honert, op 5 september 1683 te Alkmaar.1 Helena van Veen overleed voor 1700 te Alkmaar.

Kinderen van Helena van Veen en Johan Nicolaaszn. Kien

Bronvermelding(en)

  1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Geertruida Geesteranus

Kind van Geertruida Geesteranus en Johan Kien

Bronvermelding(en)

  1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Joris Backer

Nanning Kien

     Nanning Kien. Verschil van Schagen met Alkmaar, over het arresteren van Nanning Kien, burger dier stad en baljuw van de Zijpe, ten verzoeke van Jan Pietersz. Baas, te Lagendijk, welke door dien baljuw gevat en wiens koeijen door denzelven gebrandmerkt waren, 1716. Kroniek - Pagina 264 1855.
Hij was baljuw en dijkgraaf van de Zijpe.1 Hij werd geboren op zondag, 18 november 1685 te Alkmaar .2 Hij was de zoon van Johan Nicolaaszn. Kien en Helena van Veen.

Bronvermelding(en)

  1. [S69] De Nederlandse Leeuw (n.p.: De Nederlandse Leeuw, jaargang : 1897). (pagina 165-167).
  2. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Adriaen Kien

     Adriaen Kien werd geboren op dinsdag, 4 februari 1687 te Alkmaar .1 Hij was de zoon van Johan Nicolaaszn. Kien en Helena van Veen.

Bronvermelding(en)

  1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Catrina IJsabella Kien1

     Catrina IJsabella Kien werd geboren op dinsdag, 4 februari 1687 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Johan Nicolaaszn. Kien en Helena van Veen.1

Bronvermelding(en)

  1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Susanna Jacoba Kien1

     Susanna Jacoba Kien werd geboren op donderdag, 29 juli 1706 te Alkmaar .1 Zij was de dochter van Johan Kien.1 Susanna Jacoba Kien huwde Johan Baert in 1722. Susanna Jacoba Kien werd begraven op 8 juli 1756 te Alkmaar.

Kind van Susanna Jacoba Kien en Johan Baert

Bronvermelding(en)

  1. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Nanning van Veen

Kind van Nanning van Veen

Isabella van Tienen

Kind van Isabella van Tienen

Mr. Cornelius Arkenbout

     Mr. Cornelius Arkenbout werd geboren circa 1648 te Rotterdam . Hij was de zoon van Nicolaas Arkenbout en Agatha vander Horst. Mr. Cornelius Arkenbout huwde Lydia van Vredenburch, dochter van Willem van Vredenburch en Maria van Walenburch, op 20 mei 1671 te Rotterdam.

Kind van Mr. Cornelius Arkenbout en Lydia van Vredenburch

Pieter van Peenen

     Pieter van Peenen werd geboren in 1618 te Leiden . Hij was de zoon van Pieter van Peenen en Agneta Pels. Pieter van Peenen huwde Emerentia de Vroede, dochter van François de Vroede en Elisabeth Pietersdr. Bozel, op 12 november 1645 te Amsterdam. Pieter van Peenen overleed op zaterdag, 25 oktober 1659 te Leiden.

Kind van Pieter van Peenen en Emerentia de Vroede

Dirck van Vesanevelt

     Dirck van Vesanevelt werd geboren op dinsdag, 27 juni 1600 te Leiden . Hij was de zoon van Jan van Vesanevelt en Neeltgen Steen. Dirck van Vesanevelt huwde Barbara van Immerseel, dochter van Cornelius Arendzn. van Immerseel en Grietchen Duyckenburgh, op 19 juli 1631 te Leiden. Dirck van Vesanevelt overleed op zondag, 18 november 1657 te Leiden in de ouderdom van 57.

Kind van Dirck van Vesanevelt en Barbara van Immerseel

Barbara van Immerseel

     Barbara van Immerseel was de dochter van Cornelius Arendzn. van Immerseel en Grietchen Duyckenburgh. Barbara van Immerseel huwde Dirck van Vesanevelt, zoon van Jan van Vesanevelt en Neeltgen Steen, op 19 juli 1631 te Leiden. Barbara van Immerseel overleed op vrijdag, 20 december 1669 te Leiden.

Kind van Barbara van Immerseel en Dirck van Vesanevelt

Jan van Vesanevelt

     Jan van Vesanevelt werd geboren circa 1562 te Leiden . Hij huwde Neeltgen Steen, dochter van Dirckx Dirckxzn Steen en Duyfgen Havicxdr, op 3 juli 1587 te Leiden. Jan van Vesanevelt overleed op woensdag, 5 december 1612 te Leiden.

Kind van Jan van Vesanevelt en Neeltgen Steen

Neeltgen Steen

     Neeltgen Steen werd geboren circa 1562 te Leiden . Zij was de dochter van Dirckx Dirckxzn Steen en Duyfgen Havicxdr. Neeltgen Steen huwde Jan van Vesanevelt op 3 juli 1587 te Leiden. Neeltgen Steen overleed op zondag, 22 september 1624 te Leiden.

Kind van Neeltgen Steen en Jan van Vesanevelt

Dirck Jasperszn van Vesanevelt

Kind van Dirck Jasperszn van Vesanevelt

Dirckx Dirckxzn Steen

     Dirckx Dirckxzn Steen huwde Duyfgen Havicxdr. Dirckx Dirckxzn Steen overleed op zaterdag, 29 september 1579.

Kind van Dirckx Dirckxzn Steen en Duyfgen Havicxdr

Duyfgen Havicxdr

     Duyfgen Havicxdr huwde Dirckx Dirckxzn Steen. Duyfgen Havicxdr overleed voor juli 1576.

Kind van Duyfgen Havicxdr en Dirckx Dirckxzn Steen

Jasper van Vesanevelt

Pieter van Peenen

     Pieter van Peenen werd geboren in 1587 . Hij was de zoon van Pieter van Peenen en Anna Baelde. Pieter van Peenen huwde Agneta Pels op 23 december 1612 te Amsterdam. Pieter van Peenen overleed op zondag, 15 juli 1657 te Leiden.

Kind van Pieter van Peenen en Agneta Pels

Agneta Pels

     Agneta Pels werd geboren in 1597 te Amsterdam . Zij huwde Pieter van Peenen, zoon van Pieter van Peenen en Anna Baelde, op 23 december 1612 te Amsterdam.

Kind van Agneta Pels en Pieter van Peenen

Pieter van Peenen

     Pieter van Peenen huwde Anna Baelde. Pieter van Peenen werd geboren circa 1560 te Belle, Vlaanderen.

Kind van Pieter van Peenen en Anna Baelde

Anna Baelde

     Anna Baelde huwde Pieter van Peenen. Anna Baelde overleed in 1609 te Amsterdam.

Kind van Anna Baelde en Pieter van Peenen

Jan Pels

Kind van Jan Pels

Ann Bailli

Kind van Ann Bailli

Emerentia de Vroede

     Emerentia de Vroede werd geboren op zaterdag, 19 december 1620 te Amsterdam . Zij was de dochter van François de Vroede en Elisabeth Pietersdr. Bozel. Emerentia de Vroede huwde Pieter van Peenen, zoon van Pieter van Peenen en Agneta Pels, op 12 november 1645 te Amsterdam. Emerentia de Vroede overleed op zaterdag, 9 oktober 1655 te Leiden in de ouderdom van 34.

Kind van Emerentia de Vroede en Pieter van Peenen