Gerard van Lanschot

wapenschild Gerad van Lanschot 1500?-1580?
     Gerard van Lanschot werd geboren circa 1500 te Breda? . Hij was de zoon van (?) van Lanschot. Gerard van Lanschot was in 1531 doctor medicine te Leiden.1 Hij was in 1546 doctor. Gerijt werd niet als een vooraanstaand doctor gezien de gang van zaken rond de benoeming van Cornelius Van der Heyden in 1546 en 1554. Het stadsbestuur van Leiden zag blijkbaar geen vooraanstaand doctor medicine in hem als benoeming voor de funktie van stadsmedicus.1 Hij werd in 1553 samen met Huybrechts Jacopsz vermeld als "doctores medicinae."1 Hij was in 1557 doctor medicine te Leiden. In de tiende penning van deze periode voor de stad Leiden werd hij aangeslagen voor 15 pond.1 Op 2 februari 1557 : blijkt uit deze charter dat Gerard van Lanschot reeds vóór 1561 in Leiden was. Het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) in Den Haag geeft 1561 als uiterste datum. Deze schuldbekentenis door de hoogheemraden Johan van Alckemade, Aernt van Duvenvoorde, Wilhem van Lochorst en Jacob van der Does ten behoeve van Rijnland voor een 6 1/4 % losrentelening van £ 300 aan Gerart Lanschot, arts te Leiden.
De originele tekst luidt als volgt:
Wy Jehan Van Alckemaer h..e Aernt Van Duvevoorde Wilhem Van Lohorst Riddere
& Jacob Vander Does hoge heemraiden van Rijnlandt, doen condt aen(de) iegelykcen ende
bekennen met desen schuldich te wesen meester Gerart Lanschot medecyn der stede
van Lyden een jairlicxe losrente van vyf & twintich ponden van xl grooten vlaems
pondt, te betaelen alle jaer(re) opten tweeden february in handen vanden voors. mr Gerart
of actie van hem hebbende, vrij van allen lasten & imposten, dairvan erste jae(r) renten
verschynen sal opte tweeden february xvC acht & vyftich naerg… scr… ende jae voirts
vanjaere te jaere soe lange gedurende ende ter tyt toe dat wy de voors. vyfentwintich ponden
s.rs geloste ende afgecoft zullen hebben met drie hondert gelicke ponden in goeden geevaluerden
gelde te weten den ponden Reael voor sestich stuvers den hlaven reael voor dertich stuvers
den phls gulden voor vyfentwintich stuvers ende allen anderen gouden ende silver menningen naer
advenant, mets betaelende de verschen(en) onbetaelde renten naer beloop des tyts. Alle
welcke penningen beheert zyn inde moielycke affae(re)n slandts van Ryn voors. Des
toirconden hebben wy onse gewoonlycke hantscrift hier onder gestelt opten ij.en dach in
februario a(nn)o xvC seven & vyftich naer gemeen stile

Een andere bron meld dat Gerrit reeds in 1531 in Leiden woonde.
Gerrit Lanschot was als sedert 1531 medecin in Leijden, hij moet dus al flink op leeftijd geweest zijn 1575. De gang van zaken rond de benoeming van Cornelius van der Heyden in 1546 en 1554 doet vermoeden dat het stadsbestuur in Gerrit Lanschot geen vooraanstaand doctor medicinae in zag, voor de benoeming van stadsmedicus.2,1 Hij was in 1573 medecin, doctor tijdens het 1ste Beleg van Leiden. Na het Beleg veranderde de positie van de doctores medicinae door de stichting van de Leidse universiteit, met de daaruit voortvloeinde aanwezighed van hoogleraren geneeskunde. In de belastinglijst van 1573 stond hij vermeld in het Vleeshuis.1 Hij overleed circa 1581 te Leiden.1

Kinderen van Gerard van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S181] Rudolph Ladan, Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen.
 2. [S57] Beeldbank Rijnland, online https://kunstschatten.mindbus.nl/

(?) Van Den Brande

Kinderen van (?) Van Den Brande en Gerard van Lanschot

Cornelius van Lanschot

wapenschild Corneel van Lanschot 1538-1600
     Cornelius van Lanschot werd geboren in 1538 . Hij was de zoon van Gerard van Lanschot. Cornelius van Lanschot was op 24 juni 1552 poorter van Antwerpen. Hij was toen reeds procureur te Antwerpen. Hj was afkomstig van Breda.1 Hij huwde Margriete Geens in 1560 te Antwerpen. Juli 1581:Ghemerct joncheer Jan Van der Noot, suppl. van den requeste hier aen gehecht, is van den goeden van deser stadt, ende seer geaffectionneert totter conste van de poesie ende dagelijcks groote neerstigheit is doende, om die, aengaende de Nederlandsche tale op sekere mesure ende regel te brengen, volgende daer inne den voet van de franchoische poëthen, ende oick grooten cost is doende, om alle oude ende nieuwe vermaerde poëthen ad vivum int coper te doen steken, ende die alsoo tot gerieve van alle liefhebbers int licht te brenghen, soo dunckt tresoriers ende rentmeesters, dat men den suppl. van der stadt wegen soude mogen leenen 50 guldens eens. Actum den laestlesten july 1581.
Ondertekend Cornelius Landschot.2
Cornelius van Lanschot werd begraven voor 1600 te St Jacobskerk, Antwerpen. Hij overleed voor 1600 te Antwerpen.

Kinderen van Cornelius van Lanschot en Margriete Geens

Bronvermelding(en)

 1. [S87] J. Th. M. Melssen Nog enkele poorters van Antwerpen.
 2. [S27] Digitale Bibliotheek der Nederlandse letteren, online http://www.dbnl.org/

Jan van Lanschot

     Jan van Lanschot werd geboren in 1540 . Hij was de zoon van Gerard van Lanschot. Jan van Lanschot was na 1572 Antwerps stadsprocureur bij de Raad van Brabant.1 Hij kreeg als procureur volmacht door de stad Antwerpen om in haren naam gezamentlijk met Peeter Baseliers in een proces tegen Adam Daet te handelen. op 9 januari 1582.2 Hij procureur in de Raad van Brabant, geeft volmacht voor Andries Vermeulen, schepen van Antwerpen, tot het verheffen van de heerlijckheid van Wilryck op 31 augustus 1583.3 Hij was procureur der stadt Antwerpen in een proces tussen Ida Van Beysel, Marten Seghers etc..en de broodweghers van Mechelen op 27 oktober 1586.4 Hij was procureur der stadt Antwerpen tot het aangaan van een akkoord rakende het proces tussen de stad Antwerpen en Sebastiaan Leerse op 17 april 1589.5 Hij procureur voor de stad Antwerpen op 7 november 1594.6 Hij overleed circa 1600 te Antwerpen.

Kinderen van Jan van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S12] Els Van Eecke- De Vries, Cornelis Lanschot.
 2. [S134] J. Pauwels Stadsprotocollen, pagina 258.
 3. [S135] J. Pauwels Stadsprotocollen, pagina 267.
 4. [S136] J. Pauwels Stadsprotocollen, pagina 289.
 5. [S137] J. Pauwels Stadsprotocollen, pagina 292.
 6. [S138] J. Pauwels Stadsprotocollen, pagina 340.

Adriana Verbraken

Kinderen van Adriana Verbraken en Jan van Lanschot

Joannes van Lanschot

     Joannes van Lanschot werd geboren circa 1563 te Antwerpen . Hij was de zoon van Jan van Lanschot.

Cornelius van Lanschot

     Cornelius van Lanschot werd geboren in 1570 te Antwerpen . Hij was de zoon van Jan van Lanschot.

Phillips Gerardszn van Lanschot

Wapen Phillip Gerardszn van Landschot 1539-1620
     Phillips Gerardszn van Lanschot werd geboren in 1539 te Breda? . Zijn broer Cornelius werd vermeld als poorter van Antwerpen, komende van Breda. Hij was de zoon van Gerard van Lanschot. Phillips Gerardszn van Lanschot huwde Maria Van Den Bogaert in augustus 1565 te Antwerpen. 1570vestigde Phillip van Lanschot zich als zoon van een immigrant (1) in Leiden terecht gekomen, waar hij in zeer korte tijd tot de Heeren van Stand van de stad Leiden behoorde. In 1593, zes jaar na de opname in de Vroedschap van Leiden bekleedde hij reeds een buitenambt. Hij stichtte een dynastie die pas in 1771 uitstierf, toen de zesde vertegenwoordiger in dit college ongehuwd overleed.
(1) Uit nieuw onderzoek blijkt dat deze familie afkomstig was van Breda, dus woonden zij reeds veel vroeger in Noord Brabant.1 Tussen 1573 en 1578vestigde hij zich te Leiden, komende uit Antwerpen. Hij was luitenant van de schutterij te Leiden in 1578. De stadhouder ("luitenant") was oorspronkelijk de uitvoerende plaatsvervanger van de landsheer in de provincie. Hij was verantwoordelijk voor de gewestelijke militaire bevelvoering, de verdeling van ambten en de openbare orde. Rotmeester aldaar in 1578, veertigraad aldaar, 1585 schepen aldaar 1589 - 1591, gecommitteerde Raad in Financiën 1596 - 1597, lid Hollandsche Rekenkamer 1593, 1597, vierde vroedschap in rang 1618, regent Sint Catharijne gasthuis 1588, '89, '93, '94, '96, gestorven te Leiden 31 dec. 1620.
1e beleg
De Leidenaren moeten vreselijk geschrokken zijn toen op 31 oktober 1573 de Spanjaarden, onder leiding van Valdez, voor de eerste keer hun stad begonnen te belegeren. Dit was een nieuwe tactiek, niet gewoon een stad aanvallen waarbij veel slachtoffers vallen. Hij wilde doormiddel van het uithongeren van de burgerij de stad in handen krijgen. Na de eerste angst, vanwege de wetenschap hoe de Spaanse soldaten tekeer konden trekken na de overwinning op een belegerde stad, kwam de stad in opstand.
De stad was goed gevuld met allerlei voorraden, welke bedoeld waren voor het belegerde Haarlem. De stad had deze voorraden niet meer nodig, het was in juli door de Spanjaarden ingenomen. Samen met het vertrouwen in de Prins van Oranje groeide de weerstand van de Leidenaren. Valdez vertrok na een half jaar beleg, omdat de broers van de prins een flink leger de Nederlanden hadden binnengevoerd, welke hij wilde gaan verslaan. Helaas heeft hij niet aan de gevechten deelgenomen, een ander deel van de Spaanse troepen onder leiding van d´Avila bracht het leger op 14 april 1574 een verpletterende nederlaag toe, de lichamen van de broers van de prins zijn niet teruggevonden.
Door een 2e beleg in 1574 rondom de stad Leiden, werd besloten de dijken door te steken zodat de landerijen onder water kwamen te staan. Dit in de hoop dat de Spanjaarden zouden vertrekken. Eén dag voordat de aanvalsplannen op de belegeraars tot uitvoer konden worden gebracht, vertrok Valdez als een dief in de nacht met zijn troepen.


Phillips Gerardszn van Lanschot woonde circa 1596 te Warmoesstraat, Amsterdam.2 Hij was in 1610 Heemraad Beemster. Hij was voorzitter van het St Catherina Gasthuis in 1588, 1889, 1593, 1594, 1596. Hij was een van de negen leden van Heemraad. Het dijkwerk was begonnen in april 1608 en zou vier jaar in beslag nemen. Maar op 20 januari 1610 was er een dijkbreuk. De reeds droog gelegde gebieden kwamen weer onder water te staan. Een breeder oktrooi, genoegzaam met verdubbeling der voorheen vergunde voorregten, als : dertig jaren vrijdom van verpondingen, tien jaren van 't gemeene middel op het hoornvee, twintig jaren van het middel op de bezaaide landen, en Vierentwintig jaren vrijdom van de tienden. Bij bet eerste octrooi was vastgesteld, dat de Graaflijkheid eene erkentenis van vijf schellingen voor ieder morgen zou genieten en dat het honderdste morgen zou moeten gelaten worden voor het kerkelijk onderhoud, waarup het werk op nieuw met zoogrooten ijver, naarstigheid en goed gevolg werd ter hand genomen, dat binnen vier maanden tijds alle de ringdijken, tot over de twaalf honderd roeden llijnlandsche maat, weder hersteld waren, en 11 maanden daarna, in het begin van Junij 1611, het water zoo ver uitgemalen was, dat er in dat jaar nog ouderscheiden sloten werden gegraven. Nadat voorts bij de eerste zes en twintig nog twaalf nieuwe molens geplaatst waren, werd de geheele BEEMSTER den 19. Mei 1612 volkomen droog en walerloos bevonden.

In 1612 was hij eigenaar geworden van de volgende kavels in de Beemster: Binnenkavel 17 Jisperweg w.z. 20 Morgen - Dijkkavel 38 Zuiddijk-z. weg 19 Morgen, 269 roeden - Kleinekavels 77-78 Middenweg w.z. "Vlijthoeve" 24 M. - Purmerenderkavel 52 ged., 53 en 54 ged. Zuiderpad-Zuidersloot. Een morgen land verschilt van streek tot streek in Nederland.3,4,5 Hij was getuige bij het huwelijk van Maria Henricxdr Van Dilsen en Cornelis Philips van Lanschot op 31 december 1610 te Leiden; DILSEN (Maria van), gedoopt te Dordrecht 27 April 1588, was de dochter van Hendrik van Dilsen en Clara van Beveren. Schotel deelt mede dat haar jufferboekjes nog moeten bestaan; zij is drie malen gehuwd geweest: 1e. 19 Jan. 1611 met Cornelis van Lanschot van Leiden; 2e. met Mr. Willem de Bont te Leiden; 3e. met M. Johan Kemp, burgemeester van Gorinchem. Zij werd in de 17e eeuw onder de beroemde vrouwen van haar vaderstad gerekend.6,7 Phillips Gerardszn van Lanschot overleed op donderdag, 31 december 1620 te Leiden.8

Kinderen van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert

Bronvermelding(en)

 1. [S35] Dirk Jaap Noordam, Geringde buffels en heren van stand, pag . 34.
 2. [S26] Gemeentearchief Amsterdam, online http://gemeentearchief.amsterdam.nl/home.nl.html
 3. [S78] Andries Jansz. Cloeting en Abrahanm Commelijn, Beschrijvinghe der Stadt Leijden, pagina: 704-705.
 4. [S186] Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Pagina 218, online https://books.google.be/books
 5. [S187] Eigenaars van landerijen in de beemster 1612 – begin 20e Eeuw, online http://files.archieven.nl/131/f/0T/…
 6. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 7. [S52] Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Literatuur, online http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/…
 8. [S2] Johan Alexandervan Lanschot Hubrecht, van Lanschot Hubrecht.

Maria Van Den Bogaert

     Maria Van Den Bogaert werd geboren in 1540 . Zij huwde Phillips Gerardszn van Lanschot, zoon van Gerard van Lanschot, in augustus 1565 te Antwerpen. Maria Van Den Bogaert overleed op dinsdag, 16 mei 1595 te Leiden.

Kinderen van Maria Van Den Bogaert en Phillips Gerardszn van Lanschot

Anna Joanna van Lanschot

     Anna Joanna van Lanschot werd geboren in 1570 te Antwerpen . Zij was de dochter van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert. Anna Joanna van Lanschot overleed in 1638 te Leiden.

Ceasar van Lanschot

     Ceasar van Lanschot werd geboren in 1572 te Antwerpen . Hij was de zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert.

Geradus Phillips van Lanschot

     Geradus Phillips van Lanschot werd geboren in 1573 te Antwerpen . Hij was de zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert. Geradus Phillips van Lanschot was op 29 februari 1608 student medicijnen aan de universiteit te Montpeliier, Departement Herault, France. In dezelfde akte werd zijn broer Johan van Lanschot vermeld als handelaar te Bordeaux. De Vlaming Eland Van Santen student rechten aan de universiteit van Montpellier werd vermeld als getuige op deze akte.1 Hij werd in 1626 geschilderd.2

Bronvermelding(en)

 1. [S174] Écoliers ou compagnons hollandais à Montpellier, online http://f.de.stordeur.free.fr/paysetrangers.html
 2. [S188] Geschildert tot Leyden anno 1626, online https://books.google.be/books/about/…

Margriete Geens

     Margriete Geens huwde Cornelius van Lanschot, zoon van Gerard van Lanschot, in 1560 te Antwerpen. Margriete Geens overleed op donderdag, 20 augustus 1587 te Antwerpen.

Kinderen van Margriete Geens en Cornelius van Lanschot

Francois Geens

Kind van Francois Geens

Elisabeth Ameldonckx

Kind van Elisabeth Ameldonckx

Cornelis Philips van Lanschot

     Cornelis Philips van Lanschot werd geboren in 1576 te Leiden . Hij was de zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert. Cornelis Philips van Lanschot huwde Maria Henricxdr Van Dilsen, dochter van Clara van Beveren, op 31 december 1610 te Leiden. DILSEN (Maria van), gedoopt te Dordrecht 27 April 1588, was de dochter van Hendrik van Dilsen en Clara van Beveren. Schotel deelt mede dat haar jufferboekjes nog moeten bestaan; zij is drie malen gehuwd geweest: 1e. 19 Jan. 1611 met Cornelis van Lanschot van Leiden; 2e. met Mr. Willem de Bont te Leiden; 3e. met M. Johan Kemp, burgemeester van Gorinchem. Zij werd in de 17e eeuw onder de beroemde vrouwen van haar vaderstad gerekend.1,2 Cornelis Philips van Lanschot was in 1621 regent van het weeshuis van 1621 tot 1624 te Leiden.3 Hij overleed voor 1625 te Leiden.

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 2. [S52] Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Literatuur, online http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/…
 3. [S82] Andries Jansz. Cloeting en Abrahanm Commelijn, Beschrijvinghe der Stadt Leijden, pagina: 681.

Johan van Lanschot

wapenschild Johan van Lanschot 1579-1651
     Johan van Lanschot werd geboren in 1579 te Leiden . Hij was de zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert. Johan van Lanschot was circa 1606 Conseillier Ordinair van het Huis van Henri De Bourbon, Prince de Condé, 1611 - 1620 te Bordeaux. Later regent van het Sint Catharina Gasthuis 1631 tot 1637 en weesmeester van Leiden van 1637 tot 1641.1 Hij huwde Suzanne Renault circa 1606 te Bordeaux, Frankrijk. Johan van Lanschot werd genaturaliseerd in 1612/13 te Bordeaux.2,3 Hij huwde Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein, dochter van Lydia van Beveren, op 17 november 1617 te Leiden.4 Johan van Lanschot woonde opDe Lustplaats Berestein, Sassenheim in 1632. Deze buitenplaats is gelegen een kwartier uurs van Sassenheim, aan den grooten weg, en aangelegd in 1632 door Johan van Lanschot, die dezelve Klinkenberg noemde. Ziij werd vervolgens het eigendom van den Leydschen kunstschilder, den Ridder Karel de Moor, en geraakte eindelijk sedert 1736 in het bezit van het geslacht van Berewout, naar hetwelk zij Berestein vernoemd werd.
CLINCKENBERG
Pieter Jacobsz van Clinckenberch, zoon van Jacob en Leuntje Groofe Dirc Janszdr Van beide kanten had hij land geërfd en zijne vrouw bracht ook het noodige op dit gebied mede. Geboren in 1548, vinden wij hem, zodra het eerste protocol begint, den rechten dorpsnotabel, vermeld als borg, voogd, weesmeester, ambachtsbewaarder en schepen in tegenstelling’ tot de meesten zijner tijdgenooten, die met kwalijke gothische hanepooten, zelfs (horribile dictu) met een merk tekenen, schrijft hij zijnen naam goed leesbaar onder de schepenacten. Blijkbaar had hij na zijn 82ste jaar genoeg van het boerenbedrijf. Hij brengt eene zijner hofsteden met ruim 20 morgen ( 1 morgen= 8516 m2) = 17 HA aan beide zijden van den weg en tot de grens van Voorhout op 16 Jan. 1631 in openbare veiling. Op den volgenden dag blijkt de ruim 50-jarige Johan van Lanschot de kooper voor f 20.000. Hij stamde uit een geslacht, dat oorspronkelijk in de Kempen thuis hoorde, doch waarvan een tak in Antwerpen was gevestigd, waar na huwelijk met eene vrouw, uit de daar wel bekende familie van den Brande, haar wapen door haren zoon werd overgenomen. Reed s midden 16de eeuw was haar man, Meester Gerard van Lanschot, geb. 1515, naar Leiden gekomen als medicus. Zijn zoon kwam in de magistraat te zetelen. Men denkt nog maar al te veel en ten onrechte, dat zulk een ambt een bestaan medebracht en gemeenlijk wordt het bedrijf niet vermeld. Bij toeval bleek mij in dit geval, dat de van Lanschot’s handel dreven in zandloopers, schrijfboeken, papier en lijm en er verder nog de ververij "Het
Lam” op na hielden. De huidige dragers van dezen naam meenen ook uit Zundert te stammen, vestigden zich in de 18de eeuw in Brabant’s hoofdstad, als winkeliers en geldschieters en voeren niet het van den Brande wapen. Johan van Lanschot deed terstond na zijne verwerving van genoemde hofstede een zomerhuis zetten ten Noorden van den weg en voorbij den Warmonderdam. Hij kocht er nog in 1635 wat land bij van Clinkenberg’s zoon en nog voor een bedrag van f 12.600 aan land in die omgeving voor zijn neef en pupil Wouter van Lanschof in 1640. Deze was de zoon van den kapitein der Schutterij Laurens van Lanschot, gestorven in 1633, en Deliana van Oudshoorn, zuster van Johans vrouw, Margaretha. Deze pupil stierf echter ongehuwd in 1648 en de aanwinst viel den oom en tante toe. Johan van Lanschot heeft slechts de betrekking bekleed van regent van het gasthuis en weesmeester en mocht ruim 20 jaar van zijn bezit buiten genieten. Hij stierf in ‘s-Gravenhage 17 Maart 1651, 72 jaar oud: zijne weduwe overleefde hem nog ruim 13 jaar. Zijn zoon Wouter, geb. 1632, verwierf Clinkenberg, woonde er zomers, en heeft zijne vaderstad Leiden van 1662 - 1680 gediend als raad, schepen, schout en burgemeester. Vervolgens vertrok hij naar ‘s-Gravenhage, waar hij raad en eerste rekenmeester der domeinen was tot zijn dood in 1717: hij huwde eerst, 1656, Johanna Consfanfia I’Empereur van Opwijck, 1638-1672 en vervolgens 1673 hare nicht Jusiina Catharina du Tour, 1650-1715. Uit het eerste huwelijk waren 10, uit het tweede 7 kinderen: velen hunner stierven jong: de dochters, behoudens de jongste, huwden met buitenlanders, zodat de afwikkeling van den boedel veel tijd vorderde. Eene van haar, Sara Constantia, later Mevrouw J. R. von Born, was voor haar huwelijk lidmaat der kerk te Voorhout, geen wonder: die lag ongeveer evenver van Klinkenberg als die van Sassenheim. De oudste zoon, Johan Alexander, burgemeester van Leiden, overleefde zijnen vader slechts luttele maanden. Hij was de grootvader van Mr. J. A. van Lanschot, raad en schepen van Leiden en laatste mansoir van zijn geslacht, ongehuwd overleden in 1771, terwijl diens zuster Agatha Lydia van Lanschot. vrouw van haren vollen neef Mr. Jan Hubrecht, het geslacht in 1807 deed uitsterven. Hun nakroost nam den naam van Lanschot aan. De tweede zoon van Mr. Wouter van Lanschot, Alexander, beredderde den boedel zijns vaders en verkocht daaruit het huis met 5 morgen en 300 roe land aan Carel de Moor, 1656-1738, den bekenden schilder, graveur en etser, die zijne voortreffelijke kunst beloond zag door zijne verheffing tot Ridder des H.R. Rijks. Dit was op 3 Febr. 1718 voor slechts f 2050,-, zoodat wij wel moeten veronderstellen, dat het thuis, na de dood van Mevrouw van Lanschot-du Tour in 1715, weinig bewoond en slecht onderhouden is geweest. De ongehuwde dochters uit het eerste huwelijk bleven in het dorp Sassenheim tot haren dood gevestigd.
TER WEEGEN
Pachter Pieter Jacobsz Clinckenbergh (1548-1633) verkocht in 1631, een boerenhofstede met 20 morgen land van het poldergebied Klinkenberg voor f. 20.000 aan de Leidse magistraat Johan van Lanschot. (1579-1651) Deze liet de bestaande boerderij afbreken en bouwde daarvoor in de plaats een buitenhuis aan de Heereweg en noemde dat Clinkenberg naar het gebied waarin de echte ronde vluchtberg lag. Zijn zoon Wouter van Lanschot,(1632-17171) burgemeester van Leiden, had uit twee huwlijken 17 kinderen, waarvan de tweede Alexander, uit zijn grote bezit, Clinckenberg met 5 morgen, 300 roe land verkocht voor f. 2050 aan de toen zeer bekende kunstschilder de geridderde Carel de Moor (1656-1738). Deze prijs geeft waarschijnlijk de staat van een niet afgebroken woning weer. Vervallen en al jaren onbewoond. Carel de Moor vertrok dan ook weldra naar Leevliet in Warmond. Op de oude heuvel Klinkenberg stond voor de tweede wereldoorlog nog een zeventiende eeuwse boerderij, met een omgrachting, die door vliegtuigbommen met de grond gelijk is gemaakt. De huidige boerderij Klinkenberg is na de oorlog is de stijl van de Delftse school herbouwd, en ligt tegenover de verffabriek van Sikkens. Nu …..
Een uithof is een agrarisch bedrijf dat aan een klooster was verbonden en dat daardóór en daarvóór werd geëxploiteerd. De omvang van een uithof was over het algemeen groter dan die van een gemiddeld middeleeuws boerenbedrijf. Een uithof kon meerdere hoeven onder zich hebben. Toen Alexander van Lanschot de buitenplaats verkocht in 1720 werd het in de aankondiging omschreven als een ‘zeer vermakelijke hofstede genaamd " Klinkenbergh met koetshuis en stallinge", benevens een groot bouwhuis (boerderij) en een sterrebos aan de overzijde van de nog niet bestrate Heereweg. De nieuwe eigenaar was Mr. Herman Berewout (1693-1751) uit Amsterdam. Hij was koopman op West-Indië en handelaar in vermiljoen, zwavel, hars en olie.
Hij noemde de buitenplaats Beresteyn. Daarna kwam Mr. Frans Velters voor f. 4000 in het bezit van de buitenplaats Klinkenberg. Hij liet het huis in 1770 afbreken en op dezelfde plaats kwam een nieuw landhuis dat nu Ter Weegen werd genoemd. Hij genoot er niet lang van. In 1726 overleed hij; vandaar dat onder de gravure staat geschreven: Mevrouwe de Weduwe van den Heer Frans Velters. In 1737 verkocht zij het huis met de omliggende grond en het sterrebos voor f. 3500. Na hem werd Jan nicolaas Eys uit Amsterdam eigenaar. Na hem kwam Court Rosenboom en zijn zoon Jan Hendrik in het bezit van Ter Weegen van 1762 tot 1793. Hij liet een nieuw landhuis bouwen. In 1798 werd Ter Weegen verkocht voor f.23.750 aan Eduard Gustaaf Boode, wiens vader een enorm fortuin had verdiend als planter in Brits Guyana.

In de 91ste plaat zien wy eene tekening van Rademaker, genaamd achter Leiderdorp; men houdt de overblysselen in die tekening afgeschetst, voor een gedeelte van het huis ter Mey, zo als hetzelve in den jare 1620 nog in wezen was. Dit huis was onder de kasteelen, sloten en Herenhuizen, die weleer onder Leiderdorp lagen, geen der geringsten; het legt nader aan de stad Leiden dan aan de kerk van Leiderdorp; het is tegenswoordig door den Burgemeester Lanschot naar den hedendaagschen smaak vertimmerd.5,6,7 Hij was op 8 januari 1637 regent van het weeshuis tot 1646 te Leiden.8,9 Hij overleed op vrijdag, 17 maart 1651 te 's Gravenhage. Hij werd begraven op 23 maart 1651 te Leiden.

Kind van Johan van Lanschot en Suzanne Renault

Kinderen van Johan van Lanschot en Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein

Bronvermelding(en)

 1. [S79] Andries Jansz. Cloeting en Abrahanm Commelijn, Beschrijvinghe der Stadt Leijden, pagina: 707.
 2. [S156] Archives de Gironde, online http://gael.gironde.fr/ead.html#!
 3. [S157] A spirited exchange, online http://books.google.be/books
 4. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 5. [S3] Digitale Bibliotheek, online http://www.dbnl.org/tekst/wits004biog05_01/…
 6. [S106] Reginlad van Dommelen, "Klinkenberg," e-mail to Hans Van Landschoot, 26-8-2009.
 7. [S179] Isaac le Long,Jan H. Reisig, Abraham Rademaker Matthaeus B. van Nidek Kabinet Van Nederlandsche En Kleefsche Oudheden.
 8. [S83] Andries Jansz. Cloeting en Abrahanm Commelijn, Beschrijvinghe der Stadt Leijden, pagina: 682.
 9. [S146] Google books, online http://books.google.be/books

Gerard van Lanschot

     Gerard van Lanschot werd geboren in 1584 te Leiden . Hij was de zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert. Gerard van Lanschot was in 1620 ordinarise thresorier te Leiden.1 Hij was in 1621 regent van de latijnse school tot 1626 en van 1630 tot 1637 te Leiden.2 Hij was in 1626 doctor inde medicijnen en burgemeester in 1625 en 1632 en van 1635 en 1636. Hij was buurtheer van de wijk Merenrijk te Leiden van november 1632 in opvolgingvan Gerryt van Heussen tot aan zijn dood in maart 1639. Jan De Prins volgde hem op 17 maart 1639. (Ligging: de gebuyren woonachtig aen de Oude Chingel in de vergrotinge tusschen de Maren ende Volmolengraft). Lid van de Vroedschap van Leiden (1621 - 1638), vroommeester van 9 sept. 1628 tot 20 feb. 1634 en van 1634 tot 1638. Gecommitteerde Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795) van: 07-07-1626 - 07-05-1630 . te Leiden.3,4 Hij was tussen 1626 en 1630 raad ter Admiraliteit te Amsterdam.5 Hij huwde Suzanna van den Bogaert op 15 oktober 1626 te Leiden. Suzanne was voorheen weduwe van Mr. Adriaen de Roy, Raadgever over de Admiralieit van Zeeland. Na het overlijden van Gerard Van Lanschot trouwt Suzanne Van Den Bogaerde een derde maal op 20 sept 1646 te Utrecht. Nu met Johan Thins Geensz., dijkgraaf van Nieuwkoop en Noorden, weduwnaar van Cunera Claes Splinters, hij was toen reeds 66 jaar oud. Johan Thijns had in 1644 in een huis gekocht op de Ouden Langhendijck in Delft. Hij woonde in 1644 in Gouda en was toen reeds weduwnaar van Cunera Splinters.
De overeenkomst werd gesloten in het huis van de bruid in de Zuylenstraet in Utrecht. Getuige was jonkheer François van Zueghem en de heer Abraham Bloemaert. (bron: Vermeer and his milieu: A Web of Social History Door John Michael Montias pagina 123-124).6 Gerard van Lanschot was in 1629 eigenaar geworden van het huis van de Heer Anthonis Jooris Focker.
Het moet FOCKER ogenschijnlijk naar den vleze zijn gegaan, hij wordt althans voor de 1000ste penning eerst in 1622 voor 24.000 gulden en in 1624 voor 30.000 gulden aangeslagen. Maar reeds is het begonnen te rommelen. Hij moet op 11 September en 29 Oktober 1623 de opbrengst van een zeer omvangrijk huizenbezit afstaan ter delging van twee verschillende schulden.
Op 23 December 1626 wordt deze Focker in een notariële akte met de nederige aanduiding van ,steenbikker” vermeld (notarieel 344 nr 3) ! Blijkens de kaart van HAGEN van 1670 moet het een zeer aanzienlijk huis zijn geweest met aan weerskanten van de monumentale ingang twee ramen, waarboven een verdieping en een topgevel op de middenpartij. Achter het (in tegenstelling met de andere huizen van deze buurt) in de lengte van de straat geplaatste dak verrijst het torentje. Een zeer grote tuin met aan het einde een gebouw met rechts een koepeltje of iets dergelijks, diende tot een aangename ontspanning.
Drie of vier jaar na de bouw had FOCKER, waarschijnlijk moeilijkheden voorziende, het grote huis reeds verkocht aan de zwagers CLAES JACOBSZ VAN BERCKEL, lakenkoper en CHRISTIAEN PORRETH, apotheker, uit welk bezit (PORRETH is inmiddels overleden) het huis in 1629 overgaat aan
Dr GERRIT VAN LANSCHOT,
in 1639 aan Mr JOOST BUYCK, in 1670 aan DAVID VAN ROYEN en in 1682 aan SYMON DROLLENVAU l). Het is opmerkelijk, dat hoewel FOCKER het huis in 1621 verkocht (mogelijk bleef hij er blijkens het register van de 1000ste penning nog enige jaren wonen “) ) het in 1640 nog als FOCKER’S Huis werd aangeduid. En zeer merkwaardig is, dat deze burgermanhuizenspeculant zijn nieuwe woning in deze ,moderne” wijk nog tooide met een aan de adellijke stadsresidenties van weleer herinnerende toren
.7 Hij was in 1630 regent van het weeshuis te Leiden.8 Hij overleed op donderdag, 2 september 1638 te Leiden.9

Kinderen van Gerard van Lanschot en Suzanna van den Bogaert

Bronvermelding(en)

 1. [S84] Andries Jansz. Cloeting en Abrahanm Commelijn, Beschrijvinghe der Stadt Leijden, pagina: 666.
 2. [S81] Andries Jansz. Cloeting en Abrahanm Commelijn, Beschrijvinghe der Stadt Leijden, pagina: 724.
 3. [S14] Vereniging Jan van Hout "Leids Archief", online http://www.janvanhout.nl/
 4. [S85] Andries Jansz. Cloeting en Abrahanm Commelijn, Beschrijvinghe der Stadt Leijden, pagina: 654-658.
 5. [S56] Nederlands Instituut voor Geschiedenis, online http://www.inghist.nl/
 6. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 7. [S104] Leiden en omstreken 1955, online http://www.oudleiden.nl/pdf/1955.PDF
 8. [S83] Andries Jansz. Cloeting en Abrahanm Commelijn, Beschrijvinghe der Stadt Leijden, pagina: 682.
 9. [S36] Vroedschap van Leiden (1621 - 1638)., online http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Repertorium/app/…

Laurens van Lanschot

     Laurens van Lanschot werd geboren in 1587 te Leiden . Hij was de zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert. Laurens van Lanschot huwde Deliana van Oudshoorn , van Wulven en Crayenstein, dochter van Lydia van Beveren, op 8 november 1622 te Leiden.1,2 Michiel van Craaijesteijn, Heer van Craaijestijn machitgd Bartholomeus van Segwaert, sijn swager Raet der Admiralteyt om ten behoeve van het weeskind Laurens van Lanschot en Deliana van Craaijesteijn woonend te Leiden hun boedel te beredden . (Oud Notariaal Archief Rotterdam - ONR - Inv nr 187 - pag . 9/16)
Michiel van Crayesteyn, heer van Crayesteyn maakt zijn testament en legateert de heerlijkheden Crayesteyn te Slydrecht en Crayesteyn bij Schoonhoven annex Berchsambacht aan Adriana van Crayesteyn zijn zuster. De heerlijkheden worden in leen gehouden van respectievelijk de staten van Holland en van de heer van Brederode daarbij nog 1 1/2 marge land in de achtersloot onder de heerlijkheid van IJsselsteyn. Hij benoemt verder tot zijn erfgename Bartholomeus van Segwaert of in zijn plaats het weeskind van Laurens van Lantschot en Deliana van Crayesteyn, zijn zus. ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 187 - Aktenummer/Blz. 10/17
Bartholomeus van Segwaert raedt ter Admiraliteyt en zijn vrouw Adriana van Crayesteyn wonend aan de zuidzijde van de Princestraet maken een testament van eerststervende aan langstlevende met een legaat voor het kind van Laurens Lantschot en Deliana van Crayesteyn, haar zuster. ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam , Inventarisnummer 187 , Aktenummer/Blz. 19/37
Laurens van Lantschot te Leiden voor zich en zijn zoon Wouter van Lantschot uit huwelijk met wijlen Deliana Craaijesteijn transporteert aan Corvinck Eeuwoutsz te Geervliet 7 G in Oud-Hoenderhoek, gemeen met Paulus v.der Nieuwstad, Lodewijk Lodewijksz de Labije en de wed. etc. van Joost van Rijn (belend z. de vrouwe van Ghijssenburg, w. de Oudhoenderhoeksedijk, n. de Schenkeldijk, o. de oude Geervlietsedijk). Land is belast met 8 tot 9 stv. per gemet t.b.v. de erven Craaijesteijn. Volgt schuldbekentenis, in 1632 geroyeerd na bewijs van betaling vertoond door Wouter Jacobsz.3 Laurens van Lanschot was in 1628 hoofdman van de schutterij in de plaats van Jan de Haers.
Het was eene echt Hollandsche gewoonte om de vergaderzalen te sieren met de portretgroepen van regenten en hoofdlieden en haast elk Hollandsch museum bezit nog enkele regentenstukken met stoere koppen van de zich zelfbewuste magistraten en aanzienlijken. Gilden, vroedschappen, bestuurscolleges van gast- en godshuizen lieten zich afbeelden, doch het grootst is wellicht nog het aantal Schutterstukken, waarop de kaptein met eenige der voornaamste waardigheidsbekleeders in manhafte houding zich op het doek deden brengen om de wanden van de doelens te sieren, waar naast de schuttergbelangen ook het gezellig verkeer niet vergeten werd. In het Leidsch museum vindt men eene serie van 6 schilderstukken van de hand van Joris van Schooten uit 1626 en op het Raadhuis een ongedateerd schutterstuk van zijne hand en een uit het jaar 1650. Twee kapiteins, Mr. G. Lz. van Grootveld en Cl. Hz. de Munt, deden zich enkele jaren daarna, in 1657, afbeelden door Jacobus Fransz. van der Marck. De serie van zes stukken uit 1626 vormde een geheel en werd volgens eene geluktijdige opdracht geschilderd. Elk doek stelt een groep voor uit een der 6 vendels, waarin de Leidsche schutterij sinds 1599 was verdeeld. In 1618 werd dit aantal wel tijdeluk op 9 gebracht, doch reeds in 1620 werd tot de oude indeeling teruggekeerd. Het zevende, ongedateerde stuk, dat thans in het Raadhuis hangt, moet dus bij eene andere gelegenheid geschilderd zijn, gelijk reeds door het verschil in afmetingen wordt aangetoond. Dit wordt ook nader bevestigd door de namen der voorgestelden, waarvan de kapitein Laurens Lanschot eerst in 1628 als zoodanig voorkomt en de luitenant-vaandrig Marie Gillisz.van Walwijk in 1641 als kapitein wordt vermeld.
Op het schilderij Floris Lambertszn. van Onderwaeter kwartiermeester - François le Bleu kwartiermeester - Frans Jacobszn. van Merwen kwartiermeester - Laurens van Lanschot kapitein - Marcus Gilleszn. van RWalwyck luitenant vaandrig - Jacques Longuespey kwartiermeester - Cornelius Janszn. van Poelgeest kwartiermeester - Pieter Maleversey korporaal van adelborsten - Cornelius Janszn. Wthagen kwartiermeester.4,5,6,7,8 De erfgenamen van Wouter van Craaijesteijn, heer van Wulve en Craaijesteijn, t.w. Michiel van Craaijesteijn, Laurens van Lantschot voor diens zoon Wouter van Lantschot uit huwelijk met Deliana Craaijesteijn, mr. Bartholomeus van Segwaart gehuwd met Adriana van Craaijesteijn, Johan van Lantschot, gehuwd met Margaretha van Craaijesteijn en Andries Bouchaert gehuwd met Machteld van Craaijesteijn, transporteren aan de stad Geervliet een jaarlijkse losrente van 8 1/2 stv. per gemet op 8 G 5 1/2 R land in Oud Hoenderhoek op nr. 4, toekomende Pieter Jansz Lantmeter (belend west de Oudhoenderhoekseweg, noord de Geervlietsedijk, oost Leendert Hendriksz , zuid Jan Davidsz met eigen en Cornelis Jansz secretaris met bruikwaar). Hiermee vervalt een jaarlijks bedrag van f 3.7.6 dat de erven Craaijesteijn uit hun rente van 8 1/2 stuiver op ieder gemet in Oud-Hoenderhoek moesten afdragen aan de stad Geervliet. (NR 500).3 Hij overleed in januari 1633 te Leiden.9

Kind van Laurens van Lanschot en Deliana van Oudshoorn , van Wulven en Crayenstein

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 2. [S162] Geslacht van Beveren, online http://books.google.be/books
 3. [S8] Archieven.NL, online http://www.archieven.nl
 4. [S77] Andries Jansz. Cloeting en Abrahanm Commelijn, Beschrijvinghe der Stadt Leijden, pagina: 694.
 5. [S120] Leids Jaarboekje 1911, online http://www.oudleiden.nl/pdf/1911.PDF
 6. [S121] Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), online http://www.rkd.nl/rkddb/%28arnurr45zzrwkfmqizlirf45%29/…
 7. [S161] Beschryving der Stad Leyden, haare Gelegenheid, Oorsprong ..., Volume 2, online http://books.google.be/books
 8. [S166] Iconographia Batava - Deel II - Amsterdam 1905 pag. 5, online http://archive.org/stream/iconographiabat00moesgoog#page/…
 9. [S145] Beschryving der stad Leyden, online http://books.google.be/books

Maria Henricxdr Van Dilsen

     Maria Henricxdr Van Dilsen werd geboren op woensdag, 27 april 1588 te Dordrecht . Zij was de dochter van Clara van Beveren. Maria Henricxdr Van Dilsen huwde Cornelis Philips van Lanschot, zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert, op 31 december 1610 te Leiden. DILSEN (Maria van), gedoopt te Dordrecht 27 April 1588, was de dochter van Hendrik van Dilsen en Clara van Beveren. Schotel deelt mede dat haar jufferboekjes nog moeten bestaan; zij is drie malen gehuwd geweest: 1e. 19 Jan. 1611 met Cornelis van Lanschot van Leiden; 2e. met Mr. Willem de Bont te Leiden; 3e. met M. Johan Kemp, burgemeester van Gorinchem. Zij werd in de 17e eeuw onder de beroemde vrouwen van haar vaderstad gerekend.1,2 Maria Henricxdr Van Dilsen overleed in 1635 te Leiden.

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 2. [S52] Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Literatuur, online http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/…

Suzanne Renault

     Suzanne Renault werd geboren circa 1580 te Bordeaux, France.1 Zij huwde Johan van Lanschot, zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert, circa 1606 te Bordeaux, Frankrijk. Suzanne Renault overleed voor 1616.

Kind van Suzanne Renault en Johan van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S89] Los pastores de la Iglesia Reformada de Francia, online http://hugonotes.free.fr/pastores/pag41.htm#47

Philips van Lanschot

wapen van Phillips van Lanschot 1609-1661
     Philips van Lanschot werd geboren circa 1609 te Bordeaux, Frankrijk. Hij was de zoon van Johan van Lanschot en Suzanne Renault. Philips van Lanschot was in 1640 advocaat Hof van Holland wonend aan de Hoygraft te Leiden.1 Hij huwde Rachel Southolm, dochter van Wendelina van Raephorst, op 20 mei 1642 te Leiden. Rachel haar moeder, Wendelina was herhuwt in 1626 met Thomas van De ondertrouw was in Leiden en de trouw zelf op 1 juni 1642 in Alkmaar vanwaar Rachel afkomstig was.
Egmond van der Nijenburg, stiefvader van Rachel. Thomas was een afstammeling van het zeer wijdvertakte geslacht van Egmond van der Nijenburg, een bastaard tak van de Graven van Egmond.Thomas was schepen en burgemeester van Alkmaar, gecommitteerde der Staten Generaal, lid van de raad van State etc...1 Philips van Lanschot was getuige bij de doop van Margrieta Focanus op 3 april 1659 te 's Hertogenbosch; Derde getuige was Margrita Cristijna.2 Philips van Lanschot overleed op maandag, 7 februari 1661 te Alkmaar.3 Hij werd begraven op 9 februari 1661 te St Laurenskerk, Alkmaar. 4 poozen 26 gulden noch het lijck van zijn huijsvrouwe uijt de kelder verzeth 6 gulden.

Kinderen van Philips van Lanschot en Rachel Southolm

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 2. [S58] Ditgitaal Stadsarchief s' Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/index.cfm
 3. [S4] Genealogische fragmenten Alkmaar, online http://www.robgomes.nl/alkmaar/

Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein

     Wapen: in rood drie zilveren posthoorns, goud geopend en gemond. Wapenvoerder: Wouter van Oudshoorn, Heer van Kraijestein, beleend met het huis Wulven, door verkoop van Johan van Renesse rond 1600.1 Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein werd geboren op donderdag, 15 november 1579 te Dordrecht .2 Zij was de dochter van Lydia van Beveren. Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein huwde Johan van Lanschot, zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert, op 17 november 1617 te Leiden.3 Anthony Monier luitenant generaal van de artillerie van zijne koninklijke majesteit van Sweden wonende aldaar, vader en voogd van Cornelis en Wilhelmina Monier verwekt bij jouffr Josina van Domburgh zijne huisvrouw en juffr. Cathalina mondige dochter van dezelfde geassisteerd met haar vader en gezworen voogd tezamen erfgenamen van vaderszijde van heer Pieter van Treslong, Michiel van Craeyensteyn, Johan van Lanschot gehuwd met Margarita Craeyensteyn, indie kwaliteit voor hem zelve en procuratie hebbende van Mr Bartholomees van Segwaert gehuwd met juffr. Adriana van Crayesteyn, mitsgaders de voorsz. Michiel van Craeyesteyn en Johan van Lanschot beiden uit de naam van Andries Boucchaert gehuwd met Machtelt van Crayesteyn daar zij zich sterkvoor maken tezamen neffens Boudewijn de Man ontvanger van de gemene middelen binnen Delft erfgenamen van de voorsz. van Treslong van moederszijde verkopen Boudewijn de Man haar neef en mede-erfgenaam de woning als huis met barg en schuur alsmede een boomgaard, belend ZW PieterHendrickszn. te Noordwijk, N.W. de verkopers, Z.O. de Buurweg en N.O. de erfgenamen van Christiaen Symonszn., 2 stukken geestland daarvan het ene is belend Z.W. Pieter Hendrickszn. en N.O. deerfgenamen van Christiaen Symonszn. en het andere Z.W. de voorsz. Christiaen Symonszn.erfgenamen en N.O. de erfgenamen van Garrebrant Claeszn., strekkende beide van de Buurweg tot de Goygreppel, een stuk weiland achter de woning, belend Z.W. Pieter Hendrickszn., N.O. de erfgenamenvan Christiaen Symonszn., Z.O. de verkopers en N.W. de Manedaegse watering, een stuk landdaarachter over de woonsdaegse watering liggende, belend N.O. de voorsz. erfgenamen van Christiaen Symonszn., Z.W. de verkopers, Z.O. de voorsz. watering en N.W. de erfgenamen van Cornelisvan Nierop en de verkopers; 3 stukken land achter elkaar, belend N.O. Jan Corneliszn. van Nierop, ZW Huybert Meeszn., Z.O. de verkopers en N.W. de erfgenamen van Cornelis Corneliszn. van Nierop; eenstuk land bezijden of oostwaarts van de woning, belend Z.W. de erfgenamen van Christiaen Sy-monszn., N.O. dezelfde erfgenamen en de erfgenamen van Garbrant Claeszn., N.W. de verkopers en dewoonsdaegse watering en Z.O. de voorsz. erfgenamen van Christiaen Symonszn; een akkertje landover de voorsz. woonsdaegse watering, belend N.O. de erfgenamen van Garbrant Claeszn., Z.W. deerfgenamen van Christiaen Symonszn., N.W. de verkopers en de erfgenamen van CorstiaenSymonszn. en Z.O. de voorsz. woonsdaegse watering, een stuk land achter het voorsz. akkertje, datvan de Heren Staten is gekomen in erfpacht voor 3 KG per jr, belend N.W. de erfgenamen vanGarbrant Claeszn., Z.W. de erfgenamen van Corstiaen Symonszn., N.W. de verkopers en SymonPhilipszn. en Z.O. Mees Symonszn. op de Nes; een stuk land daar achter gelegen, belend in zijngeheel N.W. de erfgenamen vanGarbrant Claeszn., Z.W. Mees Symonszn. op de Nes gemeen met devoorsz. Mees Symonszn. op de Nes en de erfgenamen van Corstiaen Symonszn., Z.O. de verkopersen N.W. de duinsloot, 2 stukken land achter Bartholomees in de Sack ter weerszijden van dewoonsdaagse watering, tezamen belend N.O. Cornelis Meeszn. met bruikwaar en de Abdij vanLeeuwenhorst, Z.W. en N.W. Garrebrant Claeszn. erfgenamen, Z.O. de voorsz. erfgenamen.4 Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein was getuige bij de doop van Margrieta Focanus op 3 april 1659 te 's Hertogenbosch; Derde getuige was Margrita Cristijna.5 Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein overleed op zondag, 10 augustus 1664 te Leiden in de ouderdom van 84. Zij werd begraven op 13 augustus 1664 te St Pieterskerk, Leiden.

Kinderen van Maria van Oudshoorn , vrouwe van Wulven en Crayenstein en Johan van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S10] CBG, online http://www.cbg.nl/
 2. [S162] Geslacht van Beveren, online http://books.google.be/books
 3. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 4. [S9] Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout, online http://home.wxs.nl/~vorm/noordwijkerhout478.pdf
 5. [S58] Ditgitaal Stadsarchief s' Hertogenbosch, online http://www.stadsarchief.nl/index.cfm

Rachel Southolm

     Rachel Southolm werd geboren in 1622 te Alkmaar . Zij was de dochter van Wendelina van Raephorst. Rachel Southolm huwde Philips van Lanschot, zoon van Johan van Lanschot en Suzanne Renault, op 20 mei 1642 te Leiden. Rachel haar moeder, Wendelina was herhuwt in 1626 met Thomas van De ondertrouw was in Leiden en de trouw zelf op 1 juni 1642 in Alkmaar vanwaar Rachel afkomstig was.
Egmond van der Nijenburg, stiefvader van Rachel. Thomas was een afstammeling van het zeer wijdvertakte geslacht van Egmond van der Nijenburg, een bastaard tak van de Graven van Egmond.Thomas was schepen en burgemeester van Alkmaar, gecommitteerde der Staten Generaal, lid van de raad van State etc...1 Rachel Southolm was getuige bij de doop van Adriana van Lanschot op 25 juni 1659 te Pieters kerk, Leiden; derde doopgetuige was Adriana van Egmond van der Nieuburgh.2 Rachel Southolm overleed in 1660 te Leiden.

Kinderen van Rachel Southolm en Philips van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/
 2. [S99] Nelly van der Hoeven, "Dopen Leiden," e-mail van Hans Van Landschoot, 16/6/2010.

Suzanna Phillipsdr van Lanschot

     Suzanna Phillipsdr van Lanschot werd geboren op zondag, 20 maart 1644 te Alkmaar . Zij was de dochter van Philips van Lanschot en Rachel Southolm. Suzanna Phillipsdr van Lanschot huwde Johan Nicolaaszn. Kien, zoon van Nicolas Kien en Catharina van den Honert, op 3 oktober 1660 te Alkmaar. De familie Kien was een vooraanstaand Vlaams gezin afkomstig van Oostende. Een tak vestigde zich in Veere en de andere in Alkmaar.1 Suzanna Phillipsdr van Lanschot overleed op maandag, 30 maart 1682 te Alkmaar in de ouderdom van 38. Na haar overlijden wordt de oudste zoon Nicolaas als voogd aangesteld samen met Cornelis Tromp, Grave van Sylisborgh, Ridder van de Oliphant, Baronet, luitenant- Admiraal van Holland en West Friesland en Jonker Willem van Egmond van de Nijenburg, dijkgraaf van de Schermer. Zij werd begraven op 4 april 1682 te St Laurenskerk, Alkmaar. Vrouw van Johan Kien een wapen met 4 quartiers 4 poosen en te laat 75 gld.

Kinderen van Suzanna Phillipsdr van Lanschot en Johan Nicolaaszn. Kien

Bronvermelding(en)

 1. [S4] Genealogische fragmenten Alkmaar, online http://www.robgomes.nl/alkmaar/

Johan Nicolaaszn. Kien

     Wapenvoerder I: Johan Kien (man van Susanna Van Lanschot) Vroedschap van Alkmaar, overleden op 1-6-1701. Wapenvoerder II: Nicolaes Kien ( man van Margeretha Tromp) Vroedschap van Alkmaar, overleden 9-10-1722. Wapenvoerder III : Johan Kien Vroedschap van Alkmaar, overleden 1-5-1727.1,2 Hij trad in 1656 als soldaat in 's lands dienst bij de Compagnie van den Kapitein Beaumont. Hij klom op tot kolonel en verliet als zodanig in 1675 de dienst. Tot 1682 ambteloos geleefd hebbende, werd hij raad in de vroedschap van Alkmaar, 1690 lid van de Staten-Generaal. In 1696 Burgemeester van Alkmaar en in 1700 lid van de Raad van State.3,4 Johan Nicolaaszn. Kien werd geboren op maandag, 16 augustus 1638 te Leiden . Hij was de zoon van Nicolas Kien en Catharina van den Honert. Johan Nicolaaszn. Kien huwde Suzanna Phillipsdr van Lanschot, dochter van Philips van Lanschot en Rachel Southolm, op 3 oktober 1660 te Alkmaar. De familie Kien was een vooraanstaand Vlaams gezin afkomstig van Oostende. Een tak vestigde zich in Veere en de andere in Alkmaar.5 Johan Nicolaaszn. Kien woont vanaf 1675, te Alkmaar. (een onbekende waarde). Hij huwde Helena van Veen op 5 september 1683 te Alkmaar.6 Johan Nicolaaszn. Kien overleed op woensdag, 1 juni 1701 te Alkmaar in de ouderdom van 62.

Kinderen van Johan Nicolaaszn. Kien en Suzanna Phillipsdr van Lanschot

Kinderen van Johan Nicolaaszn. Kien en Helena van Veen

Bronvermelding(en)

 1. [S10] CBG, online http://www.cbg.nl/
 2. [S20] W. van der Lelij G. A. Delft, Vroedschap Alkmaar.
 3. [S23] K.J.R. Van Harderwijk, Biographische Woordenboek der Nederlanden (pag. 51).
 4. [S45] L Noordegraaf en Peter Bitter, De St Laurens in de Ssteigers.
 5. [S4] Genealogische fragmenten Alkmaar, online http://www.robgomes.nl/alkmaar/
 6. [S5] Digitale Stamboom Alkmaar, online http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

Suzanna van den Bogaert

     Suzanna van den Bogaert werd geboren circa 1595 . Zij huwde Gerard van Lanschot, zoon van Phillips Gerardszn van Lanschot en Maria Van Den Bogaert, op 15 oktober 1626 te Leiden. Suzanne was voorheen weduwe van Mr. Adriaen de Roy, Raadgever over de Admiralieit van Zeeland. Na het overlijden van Gerard Van Lanschot trouwt Suzanne Van Den Bogaerde een derde maal op 20 sept 1646 te Utrecht. Nu met Johan Thins Geensz., dijkgraaf van Nieuwkoop en Noorden, weduwnaar van Cunera Claes Splinters, hij was toen reeds 66 jaar oud. Johan Thijns had in 1644 in een huis gekocht op de Ouden Langhendijck in Delft. Hij woonde in 1644 in Gouda en was toen reeds weduwnaar van Cunera Splinters.
De overeenkomst werd gesloten in het huis van de bruid in de Zuylenstraet in Utrecht. Getuige was jonkheer François van Zueghem en de heer Abraham Bloemaert. (bron: Vermeer and his milieu: A Web of Social History Door John Michael Montias pagina 123-124).1 Suzanna van den Bogaert overleed voor 1654 te Leiden.

Kinderen van Suzanna van den Bogaert en Gerard van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S6] Digitale Stamboom LEIDEN, online http://www.leidenarchief.nl/

Philips van Lanschot

     Philips van Lanschot werd geboren op vrijdag, 23 april 1632 te Leiden . Hij was de zoon van Gerard van Lanschot en Suzanna van den Bogaert. Philips van Lanschot huwde Anna van der Nieuwstadt op 17 november 1658 te Alkmaar.1 Uit een notariele akte van 28 maart 1667gepasseerd voor de Alkmaarse notaris J.A. de Wit blijkt, dat deze Philips een erfgenaam van Anna van Lanschot, zus van Phillips vader is. Hij verklaart in die acte verkocht te hebben en te transporteren aan Frans Harmensz Bebber een obligatie ten laste van het Gemene-landcomptoir van Dordt van 13 augustus 1640 en wordt in deze acte vermeld als erfgenaam van Anna van Lanschot. Philips van Lanschot was in 1672 Capiteijn van een compagnie voetknechten te Breda. Staat van de kompagniën van de vijf regimenten infanterie, welke, ten gevolge van het tractaat, den 18e Maart 1672 te Brussel, tusschen den land voogd der Spaansche Nederlanden en de afgevaardigden van wege H. H. M. gesloten, nog in diezelfde maand naar het spaansch grondgebied tot bijstand zijn gezonden geworden, en die bij secrete resolutie van H. H. M. van den 3de Mei 1672 zijn terug ontboden. Er was één regiment onderleiding van Walter Scott, één onder Johan van Beveren waarin Adraian van Beveren luitenant-kolonel was. Een regiment onder leiding van Kolonel Thomas Cassiopijn waarbij Phillip van Lanschot kapitein was, deze groep begaf zich naar Breda. De twee overige regimenten stonden onder leiding van respectievelijk kolonel Jacob van Golstein en kolonel Moyse Pain et Vin. Adriaan van Beveren was gehuwd met Marie van Lanschot, nicht van Phillip van Lanschot.2 Hij werd begraven op 24 december 1704 te St Laurenskerk, Alkmaar. Kosten dienst: hr. 8 gld 8 st. Hij overleed op woensdag, 24 december 1704 te Alkmaar in de ouderdom van 72.

Kinderen van Philips van Lanschot en Anna van der Nieuwstadt

Bronvermelding(en)

 1. [S32] Netherlands Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Oud-Holland: nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde.
 2. [S66] J.W. van Sypesteyn en J.P. de Bordes, De verdediging van Nederland 1672- 1673.

Anna van der Nieuwstadt

     Anna van der Nieuwstadt werd geboren circa 1632 . Zij huwde Philips van Lanschot, zoon van Gerard van Lanschot en Suzanna van den Bogaert, op 17 november 1658 te Alkmaar.1

Kinderen van Anna van der Nieuwstadt en Philips van Lanschot

Bronvermelding(en)

 1. [S32] Netherlands Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Oud-Holland: nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde.

Jacob van Lanschot

     Jacob van Lanschot was zeeofficier, wat er later met hem gebeurt is heb ik nog niet kunnen achterhalen. Waarschijnlijk zijn dit de kinderen van Jacob van Lanschot of een zeer nauw familieverwant. Gezien hun voornaam Gerrit en Anna Susanna, beiden zijn waarschijnlijk vernoemd naar hun grootouders Gerard van Lanschot en Susanna van den Bogaert. Dus deze kinderen staan onder voorbehoud vermeld als kinderen van Jacob, verder onderzoek zal dit uitmaken. Hij werd geboren op zondag, 20 juli 1664 te Alkmaar . Hij was de zoon van Philips van Lanschot en Anna van der Nieuwstadt.